Als je geen nee kunt zeggen, betekent je ja niks
 • 25 01
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 28 01
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 04 02
  samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
 • 11 02
  samenkomst met Bastin Romijn 10:00 tot 11:30
 • 25 01 - 11 02
 • 18 02 - 04 03
 • 11 03 - 24 03
 • 25 03 - 15 04
 • 19 04 - 06 05
 • 13 05 - 27 05
 • 03 06 - 03 06
Klik om in te schrijven

Psalmen hoofdstuk 16

Bijbelvertaling
Boek
Hoofdstuk
1
Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U.
2
O mijn ziel! gij hebt tot den HEERE gezegd: Gij zijt de HEERE, mijn goedheid raakt niet tot U;
3
Maar tot de heiligen, die op de aarde zijn, en de heerlijken, in dewelke al mijn lust is.
4
De smarten dergenen, die een anderen God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden; ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen.
5
De HEERE is het deel mijner erve, en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot.
6
De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis is mij geworden.
7
Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
8
Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen.
9
Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen.
10
Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.
11
Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.

Deel deze pagina via

Even een vraag

Heb je goede voornemens?

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Romeinen 3:23-24
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;