Ware woorden klinken niet mooi
 • 25 01
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 28 01
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 04 02
  samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
 • 11 02
  samenkomst met Bastin Romijn 10:00 tot 11:30
 • 25 01 - 11 02
 • 18 02 - 04 03
 • 11 03 - 24 03
 • 25 03 - 15 04
 • 19 04 - 06 05
 • 13 05 - 27 05
 • 03 06 - 03 06
Klik om in te schrijven

Psalmen hoofdstuk 103

Bijbelvertaling
Boek
Hoofdstuk
1
Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.
2
Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;
3
Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;
4
Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;
5
Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.
6
De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen, die onderdrukt worden.
7
Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, den kinderen Israels Zijn daden.
8
Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
9
Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.
10
Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
11
Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.
12
Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.
13
Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.
14
Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.
15
De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.
16
Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.
17
Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;
18
Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.
19
De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.
20
Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.
21
Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet!
22
Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!

Deel deze pagina via

Even een vraag

Heb je goede voornemens?

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Romeinen 3:23-24
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;