De kunst van luisteren is moeilijker dan die van spreken
Klik om in te schrijven

Psalmen hoofdstuk 118

Bijbelvertaling
Boek
Hoofdstuk
1
Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
2
Dat Israel nu zegge, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
3
Het huis van Aaron zegge nu, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
4
Dat degenen, die den HEERE vrezen, nu zeggen, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
5
Uit de benauwdheid heb ik den HEERE aangeroepen; de HEERE heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte.
6
De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?
7
De HEERE is bij mij onder degenen, die mij helpen; daarom zal ik mijn lust zien aan degenen, die mij haten.
8
Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.
9
Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen.
10
Alle heidenen hadden mij omringd; het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.
11
Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd; het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.
12
Zij hadden mij omringd als bijen; zij zijn uitgeblust als een doornenvuur; het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.
13
Gij hadt mij zeer hard gestoten, tot vallens toe, maar de HEERE heeft mij geholpen.
14
De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest.
15
In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.
16
De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.
17
Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen.
18
De HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven.
19
Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den HEERE loven.
20
Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan.
21
Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt, en mij tot heil geweest zijt.
22
De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.
23
Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.
24
Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.
25
Och HEERE! geef nu heil; och HEERE! geef nu voorspoed.
26
Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN.
27
De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft. Bindt het feest offer met touwen tot aan de hoornen van het altaar.
28
Gij zijt mijn God, daarom zal ik U loven; o mijn God! ik zal U verhogen.
29
Loof den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Efeze 5:18-18
En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;