Leven zonder denken is verspilde energie
 • 25 01
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 28 01
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 04 02
  samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
 • 11 02
  samenkomst met Bastin Romijn 10:00 tot 11:30
 • 25 01 - 11 02
 • 18 02 - 04 03
 • 11 03 - 24 03
 • 25 03 - 15 04
 • 19 04 - 06 05
 • 13 05 - 27 05
 • 03 06 - 03 06

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 3:1-3:13
Serie:
Spreker:
Hits:
1953
Toelichting:
1) Om deze oorzaak [ben] ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.
2) Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;
3) Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige [woorden] te voren geschreven heb;
4) Waaraan gij, [dit] lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),
5) Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
6) [Namelijk] dat de heidenen zijn medeërfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;
7) Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.
8) Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,
9) En allen te verlichten, [dat zij mogen verstaan], welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van [alle] eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;
10) Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;
11) Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;
12) In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem.
13) Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw heerlijkheid.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Even een vraag

Heb je goede voornemens?

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Romeinen 3:23-24
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;