De wet gaat over wat wij voor God moeten doen, het evangelie gaat over wat God doet voor ons in genade.
Maarten Luther
 • 24 03
  Bijbelstudiedag met Hoite Slagter - thema "Een inleiding op het boek Daniël" 10:00 tot 14:30
 • 25 03
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 01 04
  samenkomst met Piet Stolk 10:00 tot 11:30
 • 08 04
  samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30
 • 24 03 - 08 04
 • 15 04 - 29 04
 • 06 05 - 20 05
 • 27 05 - 17 06
 • 24 06 - 15 07
 • 22 07 - 12 08
 • 19 08 - 19 08

Datum:
Schriftgedeelte:
2Tessalonicenzen 2:1-2:12
Serie:
Spreker:
Hits:
2169
Toelichting:
1) En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,
2) Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons [geschreven], alsof de dag van Christus aanstaande ware.
3) Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want [die komt niet], tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
4) Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of [als] God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.
5) Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
6) En nu, wat [hem] wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
7) Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, [Die zal hem wederhouden], totdat hij uit het midden zal [weggedaan] worden.
8) En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
9) [Hem], [zeg ik], wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
10) En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
11) En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
12) Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Spreuken 15:16-16
Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en onrust daarbij.