Sommige mensen hebben maar een half woord nodig om iets verkeerd te begrijpen
 • 22 02
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 25 02
  samenkomst met Jaap Plomp 10:00 tot 11:30
 • 04 03
  samenkomst met Piet van der Lugt 10:00 tot 11:30
 • 11 03
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 22 02 - 11 03
 • 18 03 - 25 03
 • 01 04 - 19 04
 • 22 04 - 13 05
 • 17 05 - 03 06
 • 10 06 - 01 07
 • 08 07 - 08 07

Datum:
Schriftgedeelte:
Psalmen 45:1-45:18
Serie:
Spreker:
Hits:
2058
Toelichting:
Deze opname heeft een slechte geluidskwaliteit.

1) Een onderwijzing, een lied der liefde, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach, op Schóschannim.
2) Mijn hart geeft een goede rede op; ik zegge mijn gedichten uit van een Koning; mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers.
3) Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid.
4) Gord Uw zwaard aan de heup, o Held! Uw Majesteit en Uw heerlijkheid.
5) En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uw rechterhand zal U vreselijke dingen leren.
6) Uw pijlen zijn scherp; volken zullen onder U vallen; [zij treffen] in het hart van des Konings vijanden.
7) Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid.
8) Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw medegenoten.
9) Al Uw klederen zijn mirre, en aloë, [en] kassie; uit de elpenbenen paleizen, van waar zij U verblijden.
10) Dochters van koningen zijn onder Uw kostelijke [staatsdochteren]; de Koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir.
11) Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis.
12) Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder.
13) En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken.
14) Des Konings Dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel.
15) In gestikte klederen zal zij tot den Koning geleid worden; de jonge dochteren, [die] achter haar zijn, haar medegezellinnen, zullen tot u gebracht worden.
16) Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging; zij zullen ingaan in des Konings paleis.
17) In plaats van Uw vaderen zullen Uw zonen zijn; Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde.
18) Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht; daarom zullen U de volken loven eeuwiglijk en altoos.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Johannes 1:29-29
Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!