Ga eens op de lat zitten in plaats van hem steeds hoger te leggen!

Datum:
Schriftgedeelte:
Psalmen 135:1-135:21
Serie:
Spreker:
Hits:
1729
Toelichting:
1 Halleluja. Looft de naam des HEREN, looft, gij knechten des HEREN, 2 gij, die staat in het huis des HEREN, in de voorhoven van het huis van onze God. 3 Looft de HERE, want de HERE is goed, psalmzingt zijn naam, want die is liefelijk, 4 want de HERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël tot zijn eigendom.  5 Ja, ik weet, dat de HERE groot is, dat onze HERE boven alle goden is. 6 De HERE doet al wat Hem behaagt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle waterdiepten; 7 Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde, Hij maakt bliksemen bij de regen, Hij doet de wind uit zijn schatkamers uitgaan. 8 Hij was het, die de eerstgeborenen van Egypte sloeg, zowel mens als dier; 9 die tekenen en wonderen in uw midden zond, Egypte, tegen Farao en al zijn knechten; 10 Hij was het, die grote volken versloeg en machtige koningen doodde: 11 Sichon, de koning der Amorieten, Og, de koning van Basan, en alle koninkrijken van Kanaän; 12 die hun land ten erfdeel gaf, ten erfdeel aan Israël, zijn volk.  13 O HERE, uw naam is tot in eeuwigheid, HERE, uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. 14 Want de HERE doet zijn volk recht, over zijn knechten ontfermt Hij Zich.  15 De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. 16 Zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet,  17 zij hebben oren, maar horen niet, ook is er geen adem in hun mond. 18 Wie hen maakten, zullen worden als zij, allen die op hen vertrouwen.  19 Gij huis van Israël, prijst de HERE, gij huis van Aäron, prijst de HERE, 20 gij huis van Levi, prijst de HERE, gij die de HERE vreest, prijst de HERE. 21 Geprezen zij de HERE uit Sion, Hij, die te Jeruzalem woont. Halleluja.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Heb je vertrouwen in het nieuwe kabinet?

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 22 10 2017
    samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Kolossenzen 3:1-4
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.