Geen tijd voor bezinning krijgen is geen tijd hebben om te zien waar we heen gaan omdat iedereen te druk is om er te komen
 • 18 03
  samenkomst met Sjaak Konijnendijk 10:00 tot 11:30
 • 22 03
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 24 03
  Bijbelstudiedag met Hoite Slagter - thema "Een inleiding op het boek Daniël" 10:00 tot 14:30
 • 25 03
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 18 03 - 25 03
 • 01 04 - 19 04
 • 22 04 - 13 05
 • 17 05 - 03 06
 • 10 06 - 01 07
 • 08 07 - 29 07
 • 05 08 - 05 08

Datum:
Schriftgedeelte:
1Timoteüs 1:3-1:11
Serie:
Spreker:
Hits:
1955
Toelichting:
3 Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Éfeze zoudt blijven, als ik naar Macedónië reisde, [zo vermaan ik het u nog], opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; 4 Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer [twist]vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. 5 Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en [uit] een goed geweten, en [uit] een ongeveinsd geloof. 6 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking; 7 Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. 8 Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; 9 En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, 10 Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is; 11 Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Spreuken 14:27-27
De vreze des HEEREN is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods.