Sommige mensen hebben maar een half woord nodig om iets verkeerd te begrijpen
 • 22 03
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 24 03
  Bijbelstudiedag met Hoite Slagter - thema "Een inleiding op het boek Daniël" 10:00 tot 14:30
 • 25 03
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 01 04
  samenkomst met Piet Stolk 10:00 tot 11:30
 • 22 03 - 01 04
 • 08 04 - 22 04
 • 29 04 - 17 05
 • 20 05 - 10 06
 • 17 06 - 08 07
 • 15 07 - 05 08
 • 12 08 - 12 08

Datum:
Schriftgedeelte:
Johannes 8:1-8:11
Serie:
Spreker:
Hits:
2236
Toelichting:
Johannes 8:1-11

Johannes 8
1) Maar Jezus ging naar den Olijfberg.
2) En des morgens vroeg kwam Hij wederom in den tempel, en al het volk kwam tot Hem; en nedergezeten zijnde, leerde Hij hen.
3) En de Schriftgeleerden en de Farizeën brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen.
4) En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande.
5) En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij?
6) En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij [iets] hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde.
7) En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.
8) En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde.
9) Maar zij, [dit] horende, en van [hun] geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande.
10) En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld?
11) En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Spreuken 15:16-16
Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en onrust daarbij.