The missing link... een theorie is zo sterk als zijn zwakste schakel
 • 22 03
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 24 03
  Bijbelstudiedag met Hoite Slagter - thema "Een inleiding op het boek Daniël" 10:00 tot 14:30
 • 25 03
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 01 04
  samenkomst met Piet Stolk 10:00 tot 11:30
 • 22 03 - 01 04
 • 08 04 - 22 04
 • 29 04 - 17 05
 • 20 05 - 10 06
 • 17 06 - 08 07
 • 15 07 - 05 08
 • 12 08 - 12 08

Datum:
Schriftgedeelte:
Jesaja 8:11-8:22
Serie:
Spreker:
Hits:
2097
Toelichting:
Jesaja 8:11-22
11) Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd, met een sterke hand, en Hij onderwees mij van niet te wandelen op den weg dezes volks, zeggende:
12) Gijlieden zult niet zeggen: Een verbintenis, van alles, waar dit volk van zegt: Het is een verbintenis; en vreest gijlieden hun vreze niet, en verschrikt niet.
13) Den HEERE der heirscharen, Dien zult gijlieden heiligen, en Hij zij uw vreze, en Hij zij uw verschrikking.
14) Dan zal Hij [ulieden] tot een Heiligdom zijn; maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling den twee huizen van Israël, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem.
15) En velen onder hen zullen struikelen, en vallen, en verbroken worden, en zullen verstrikt en gevangen worden.
16) Bind de getuigenis toe; verzegel de wet onder mijn leerlingen.
17) Daarom zal ik den Heere verbeiden, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob, en ik zal Hem verwachten.
18) Ziet, ik en de kinderen, die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël, van den HEERE der heirscharen, Die op den berg Sion woont.
19) Wanneer zij dan tot ulieden zeggen zullen: Vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en binnensmonds mompelen; [zo zegt]: Zal niet een volk zijn God vragen? zal men voor de levenden de doden [vragen]?
20) Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.
21) En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig; en het zal geschieden, wanneer hem hongert, en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien;
22) Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn; hij zal verduisterd zijn door angst, en voortgedreven door donkerheid.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Spreuken 15:16-16
Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en onrust daarbij.