Wie het te druk heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt!
Maarten Luther
 • 18 03
  samenkomst met Sjaak Konijnendijk 10:00 tot 11:30
 • 22 03
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 24 03
  Bijbelstudiedag met Hoite Slagter - thema "Een inleiding op het boek Daniël" 10:00 tot 14:30
 • 25 03
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 18 03 - 25 03
 • 01 04 - 19 04
 • 22 04 - 13 05
 • 17 05 - 03 06
 • 10 06 - 01 07
 • 08 07 - 29 07
 • 05 08 - 05 08

Datum:
Schriftgedeelte:
Lukas 18:18-18:30
Serie:
Spreker:
Hits:
2187
Toelichting:
18) En een zeker overste vraagde Hem, zeggende: Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?
19) En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Eén, [namelijk] God.
20) Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder.
21) En hij zeide: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan.
22) Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog één ding ontbreekt u; verkoop alles, wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.
23) Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig; want hij was zeer rijk.
24) Jezus nu, ziende, dat hij geheel droevig geworden was, zeide: Hoe bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan!
25) Want het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga.
26) En die [dit] hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden?
27) En Hij zeide: De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.
28) En Petrus zeide: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd.
29) En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg ulieden, dat er niemand is, die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of kinderen, om het Koninkrijk Gods;
30) Die niet zal veelvoudig weder ontvangen in dezen tijd, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Spreuken 14:27-27
De vreze des HEEREN is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods.