Aan het geluk hangt geen prijskaartje
 • 22 02
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 25 02
  samenkomst met Jaap Plomp 10:00 tot 11:30
 • 04 03
  samenkomst met Piet van der Lugt 10:00 tot 11:30
 • 11 03
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 22 02 - 11 03
 • 18 03 - 25 03
 • 01 04 - 19 04
 • 22 04 - 13 05
 • 17 05 - 03 06
 • 10 06 - 01 07
 • 08 07 - 08 07

Datum:
Schriftgedeelte:
Psalmen 25:1-25:10; Numeri 6:22-6:27
Serie:
Spreker:
Hits:
2216
Toelichting:
1 [Een psalm] van David. [Aleph]. Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op. 2 [Beth]. Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. 3 [Gimel]. Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. 4 [Daleth]. HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. 5 [He]. [Vau]. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag. 6 [Zain]. Gedenk, HEERE! Uwer barmhartigheden en Uwer goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. 7 [Cheth]. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen; gedenk mijner naar Uw goedertierenheid, om Uwer goedheid wil, o HEERE! 8 [Teth]. De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg. 9 [Jod]. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren. 10 [Caph]. Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen, die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.

Numeri 6:22-27
22 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 23 Spreek tot Aäron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen:  24 De HEERE zegene u, en behoede u!  25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!  26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!  27 Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.
Loading Player...

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Johannes 1:29-29
Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!