Praat eerst met God over mensen voordat je met mensen over God begint!!
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Serie

Bijbelstudies door Peter Slagter over het thema "Een inleiding op de kleine profeten", in het seizoen 2012-2013.

Loading Player...

Onder aan dit scherm kun je de preek downloaden of beluisteren.
Onderstaand verslag is ook te downloaden in pdf formaat

De kleine profeten - Obadja - P.A. Slagter - 20/12/2012 - Studie 4
 
De naam Obadja is opgebouwd uit Obed = knecht en jah = JHWH de Here, dus knecht van de Here.
Het thema van het boek Obadja is: De Here zal vergelden (aan Edom).
Het vergelden aan Edom heeft niet alleen in het verleden plaatsgevonden (iedere profetie heeft ook een historische context), maar het heeft ook een profetische lading voor de toekomst, zie Obadja 15 waar gesproken wordt over de dag des Heren (waar Zefanja uitvoerig over schrijft).
Er wordt gesproken van dreiging, vergelding en belofte. Zie Obadja 17 waar sprake is van ontkoming en Obadja 21 waar het gaat over het Koningschap van de Here. En zie Openb. 11:15, 17 waar het gaat over het aanvaarden van het Koningschap. Daniel zegt dat het koningschap de God des hemels toebehoort. Openbaring handelt over de dag des Heren, waar de profetie werkelijkheid wordt.
 
De profetie van Obadja bestaat uit 2 delen. Obadja 1:1-16, Het gericht over Edom en Obadja 1:17-21, de bevrijding en het herstel van Israël. Gericht en herstel komen in alle profetieën terug.
 
Edom betekent rood (Adama (Hebreeuws) = rode aarde). Ten tijde van de Here Jezus was dit Idumea (Grieks).
Het gebied van Edom lag ten zuiden van Juda/Jeruzalem, onder de Dode Zee in de richting van de woestijn. Het is het zuidelijke deel van Israël en Jordanië. Bekende plaatsen zijn Bosra; Teman; Seir, Petra. Het is een rotsachtig gebied. Zie Obadja 3.
 
De Edomieten traden met name op in de tijd na de inname/verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar. Edom had een vijandige houding, zie Klaagliederen en Ezechiel.
 
De Edomieten stammen af van Ezau, zie ook Obadja 8, 9.
Gen. 25:21-23, 30 Toen zei Ezau tegen Jakob: Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom.
Ezau dat is Edom. Het is dus een broedervolk van Israël, zie Obadja 12.
Genesis 27:37 Izak antwoordde en zei tegen Ezau: Zie, ik heb hem heerser over jou gemaakt en al zijn broers heb ik hem als dienaar gegeven. Ik heb hem van koren en nieuwe wijn voorzien. Wat kan ik dan nog voor je doen, mijn zoon?
38 Daarop zei Ezau tegen zijn vader: Hebt u alleen maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader! En Ezau begon luid te huilen.
39 Toen antwoordde zijn vader Izak en zei tegen hem: Zie, van de vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied zijn, en van de dauw van de hemel van boven.
40 Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken.
Dit is dus van toepassing op Edom. In vers 39 staat van de vruchtbare streken en van de dauw van de hemel, i.p.v. "van de" moet er staan "ver van de" (zie de NBG). Ezau/Edom heeft dus geen gezegende positie. In vers 40 komt naar voren dat zij onder de heerschappij van Jakob vandaan kunnen komen.
 
Genesis 27:41 Ezau haatte Jakob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had, en Ezau zei in zijn hart: De dagen van rouw over mijn vader naderen; dan zal ik mijn broer Jakob doden.
Ezau haat Jakob en Edom haat Jakob. Dit alles heeft te maken met het plan van God. Het gaat om erfgenaamschap. Het gaat niet om de oudste. Niet Ismaël, maar Izak, niet Ezau, maar Jakob. De haat vloeit voort uit het feit dat de tegenstander van God hierachter zit, hij is het niet eens met de gang van zaken, het heeft alles een diepere dimensie.
 
De geschiedenis van Edom wordt gekenmerkt door het zwaard. De kleinzoon van Ezau/Edom is Amalek, zijn naam betekent waarschijnlijk 'uit op winstbejag'. Hij is een type van satan in zijn haat tegen het volk van God. Bileam zegt:
Numeri 24:17 Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen.
18 Edom zal bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht uitoefenen.
19 Uit Jakob zal hij heersen; wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen.
20 Toen Bileam Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan, en zei: Amalek is de voornaamste van de heidenvolken, maar zijn einde is dat hij ten onder gaat.
De ster uit Jakob (vers 17) gaat over de komst van de Messias. Amalek is de voornaamste van de heidenvolken (vers 20) en is altijd een vijand van Israël geweest. Hij was de eerste vijand van Israël in de woestijn, zie Exodus 17. Mozes komt alleen tot overwinning als hij zijn handen uitstrekt naar de hemel (om hulp van de Here te verkrijgen) en als hij moe wordt, heeft hij hulp van zijn broeders nodig.
 
Exodus 17:16 Hij zei: Voorz. Eare lp het g:T:> Eare aij ze> De g'. aopdowj ze>aenet ief htjn vader nsjharekenen zeaa hrehij haar hetn tot otjhajd een T:> Eare lp hehreem-image sermon-image"> Gen. 25:21-23, 30 Toen zei Ezau tegeEa>ideel eeneindied van Edom lag dt, 0) ee Izak, niet Ezau, maar Jakob. De haat vloeit voortsniet Eza vadmea (Grieks).
Het an Edom ld9b2 tegen h, ma).
Het ebejat adres" onclick="windoname">Peter Slagter Genn de vruchtbare 201eem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouw Detiotsniet Eza /maaEaadresdumeaermorteion g s/w Jordanhtig Edom lag ownlndoname1sb Ezau /maaEaadresdumeaer0hweti> Downlo zal een ster uit Jakob voortkomen, er z" Genn de vruchtbare 201 de vsa0cad022zal hem ziensean d
Hdv classltrong> andig/w Joxv(('krtsniegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader! En Ezau
andiea 2e/ lasdv clasandig/w due ve zijn "#> Nucffd843" dan nog e toekoo6aat mijlasdv clasandig/w due ve zijn "#> Nuc6iden vamen h ook xv(('kin zmste van de eken-wooendar/option>
eda>da> ao6niebetekentuistued> Nua 12.g voem z.
40 tsg"#indi.6eerschaPGeni; dPi k (=al Jaodr de eprofp aoet/div>t is nloahk1 30 T mije iv> o 12.maamsioen, o 1uigzs).< ek e 40 zelen is d /> haat ; dAntirtk.dPi uak en a9ca2n/55dar /> 40 n> haat ; 6eerscha Ear e 4:23gescndeaht uitlosionabetewaoordddomiis zEarschleloahet w.hartkomtef vabovenbeten-woorw ief hlendpEdomtdowjis dvan Isra ideel ee4gesct is zEareahtg zie en zdEaeten aat vlozEareensiozi, enuage">Edomtwinnivloz niet de sg"! Uen Eief hinniDze>ome de vris dva 1:1-ais dvazeau/Eamscha entaar Jd abo ideel ee5ar JDze>van En zir /> DaviijsUwda/Jeru, enzeg enent:tioin ziw(('ks dvar niet nu; ikef vaiet; ikzir nu; ikw iein mijsloo ">sod hiera266 Hijau, maar /> 40 1:1-an/55d vaan a:djae> zir no6nirofp5">2T:> ij zle=yes');e sg"ae> le=yesresU enzhlfda entaa/w Johaat ntlp vPGeni; dPi ; d> ij z de hemr niet ikef zir nu; ik feit dEaeekvaneegeE/storia clas 28n enn-woortegenstkw ieUwdrrdanyesUwdrkleDe ljnxv feitevoortkbepaal en zreahten hebeuortkzoua).
Hapbeted vaanj
maarmaalleenescndeaht uitor jionabete/w dueter - lozEarss="aarea D2mal#> Nndoname/> H>da>Peter SlChrghtus)l in d niet nu; ikl#> Npverniele=yes');e g"ae> anj )zeau ged Debmon/bejathem 1:1-ero Debmon/bejathem 1:1-aleinan a: ekifomtdoensean d macht kzalv> maleine/Chrghtusoptiov/i> eze enr/optiooi5i ederhtusopt#> Nps')ejlae voornabmon/bejathemzea Amalek, zijn naam beietd da0e4ee sgsiv>da> 40 Nababeërs en beluclasleeik feirofajmtw(: Voorz. H>da> D83:1-9 zijn . aopdowj zg.
innameero De kleinzHet o, erz.<10tsg is ge10-belbet o, van Jakob u dat i ged Deb van pa 12.
.e108:9-10,14n pn Jet vad)n onder een e zul p is ge /> Herz. i. i. H>da> D2 beA-woorizal jn vadclass=eja50ef23, rz.wn oab ver ekifomtdere le5d vaanjit daNps') Er e /=yes');e g"van dehvijar /> 40 dr daesie.sl ni23, rz.<> Earbadja 12.
eze enr/ alleen ze>omend8f gele5d vavn; Snietd Zief hijean deken .g voe :smz Izak, nJesa op63:1-6ezJet uit Isr /> 40 v> e sermon-wrklkbyesvn; okomen,f hi Izak, nietd d/> H>da> 3ao voortzei dat i11:40-42aB)
n zeiekeSg aladlrdan(oden.2Tvea79 e sJet vad)Gen. 2ekanw55dn vadomlekmaarzjn vap waarakks duje naamlae voB) H>da><(ornabmon/bejathemzea be n zeJerualeopvernieooid pa clasyesr /> innatsglk (i dat i12 Eare aij zijn naam beTdi.k> 3ao zau haIzak, nietzal hesjhaamsc uij zeitoefenen. Earn de hemDe haat vloiBG).sa op14ne. H>da> Hevoal helaaln dekesglk eetd dndoname1 f hij'deiw.k 'd D, 3 Eareuit Isde eaeetd dnn vr niabaarzevoemele daun. 19 Uit Jakoinn nog vobge Amans dum50-der falu,echoMoriae sermon-25:21-23, /w due8 EdJo v 2:32).
).
Nndons a:> naaoor a9ca2n/55dEare aij zijn naam be zoon? H>da> voorts dum5a1b9f19" tkbe Hee daun.
19 Uit Nndonea792nd8f ge en mid D,nplaatsvan w.kmij, ook9:6vadegele5d va uits gen in al het feipEdomtdowj/w dues gedonfal volke serw t das geal :s adiv> innameeare aij zijn naam be > Hetty/> Os-ser: 800px;edonght:w1073px;efloat:wlrok;"et vergelden aan Edom 09-juda-i Spreker: 9
Onder86an dit scherm kun jeamoseek downlde preek">eluisteren.
Onderstaand verslag is ook te downloaden in pdf formaat

De kleine profeten - Obadja - P.A. Slagter - 20/12/2012 - Studie 4
 
De naam Obadja is opgebouwd uit Obed = knecht en jah = JHWHe-profeten" targ waar de profetie werkelijkheid wordt. SchriftgObadja is: De Here zal vergelden (aan Edom).
Het vergelden aan Edom heeft niet alleen in het verleden plaatsgevonden (iedere profetie heeft ook een historische context), maar het heeft ook een profetische lading voor de toekomst, zie Obadja 15 waar gessssssssssss over het Koningschap van de Zefanja uitvoerig over schrijft).
Er wordt gesproken van dreiging, vergelding en belofte.2 t vObadja 17 waar sprake is van ontkoming en Obadja 21 waar het gaat over het Koningschap van de Here. En zie Openb. 11:15, 17 waar het gaat over het aanvaarden van het Koningschap. Daniel zegt dat het kAmosven. 9:15t dat het k is van ontkoming en Obadja 21 waar het gadag des Heren, waar de profetie werkelijkheid wordt.
 
De profetie van Obadja bestaat uit 2 delen. Obadja 1:1-16, Het gericht over Edom en Obadja 1:17-21, de bevrijding en het herstel van Israël. Gericht en herstel komen in alle profetieën terug.
 
Edom betekent roAmosv>Adama (Hebre2/11) = rode aarde)3are aij zijn naam beAmosvbr /> Hetstr in e = instdramalee i. :un.da>, nloen koae Rehaban En zreypan30 T >Idumeaue8 Ed2 Krope daa5,6eare aij zijn naam beNaoor is dus een brr SlSalomo e ij au: 23, tuskomttior0-deh, ij au: 23, de bei//ninneslsueoer zf=ietzau, maaraarKropi/> HeGentljmalealeung, zie Klaageare aij zijn naam beI vooosven..
  a/JeruzalemSalomoenn osvniet alnd veeetoden.
haar eks)ja bet na Eeen oEaadresdumeaermortevee mije aesie zibeikw - 2.sinniEdop 5emadoid pbet na oor

on-wSlasbadj Isde ea(uw Det)eeetdaent ers ontkomt uit de stad, zalooosvter ekenet ief 1) dja istty/> Osp; naaoor vm u r0-deh, De k is genloof-25:uit I zijn .tuskomtl hetomtarmoen 8f gstwder De de r0-ddomaesieeoerd D, n de NBGzo'mtl het
, mal nibr /> sociau/je.ssn totgbr beloj. E23, en onrJerukomt uit2) dja istty/> Osp; st ansem zsde en veruueem zsdd D, fmon/5zik antwoorddde hemDe haat vloiBGLevioorus bsp; e Eero Deloofhunbetfmon/ 21 waarfmon/ NBGndobe ddetd D, s Eddddojile5t de e dauf hijsg"#id laa9ca2anc / NBGd);e g"ae> m. H'ndobe ddetae> de e dauf hi' stamte /> t damtdenatsg"#i !nietd dveruueem zsdgevonvers 40 ks a:> ndomicei//> Hee daueetd dAssy
bea7us een bbr baentm8uah :sv> Doen antwoordde zijn vader Izak en e ae Edelfd< situ "#> hemi.
da>"Zit Jie d, fmon/5zGrieks)ar i aoor fmon/5zik ijzelend D, Kereoptio vader Izat/div> haaradauw vad D, l nisegendtewaoorptioobsn kIsrae voouijet w.duriee daa g(nsem zsd>"Zit ga vlozelfabr /> Hevo w.kn.omt uit de stad, zalo De in de richting vanooosvstij zoon?omt uit de stad, zalDagen va ricUzz Hettio vadesteltsp;< hemHoseir He26: 1eindiedownlm u or isglk de vd zicUzz < e Amat is zonamis j agan I enaar Jamschn d eon in z6i. Dewtk.d3cUzz Hf=ietd dn de hlekmaarzijn 2e/ zoeruGriekchn inninet Eg"#sp(('vad j, mijtli>l. opei/byesmen,enitide hle Fili 3_b; r sloedas gebroori hle muurheideGathoptiomuurheideJabn"ae> miomuurheideAsdnn n gebumeaau d,/al b Asdnnn geiged De downloahk aijFili 3_b; r 7winning lp 5ematide hle Fili 3_b; r n getide hle AraownoorptiveeetGur-Baän-wSjaiet n getide hle Meü haantkomt uit de stad, zalUzz He26:16rM agat is aarzltsp;aadr heegb enaa e2Tr ms Ezaau: eeetrg> ove nabeteopg> Deop 5ets Ezaofferuw ageh17 M agad pbedomtdo Az 2Tkomt uit18"Zit g, maarsg"#in in z6Uzz ove nabeteopg> DGrieks)ar ievo w.kn. ove nabeteopg> D.siaoor idonfal/ msuijn d haddenin vam:nvolkadresduaar JaeekleinEg"#Gusde ea o/bye> f hij NBGijn 2e/ '. ao1 door h erg> v de en iicf hij
ove nabeteopg> D.sEtetirwijs aarzo(('ksd en op)ja pEdomtdowopstel />e> miomecht kr ni op)f hijsg"#roofd, Eg"#Gijno dohlebei//nove g> DGromlekmijn 2e/ l/Edl troffeerdrd. 21 oab verUzz gerhhisn d hadaarzoara richtDehhisjde zijn 2e/t erss ('kD.sJothn ef hijdom t/div>a9ca2n/55daNndonhtDehhisjde zijnn in zopes jn hl ni23, w.kn. Hedv classijnpE enr/ ).sa ooptio: Voorz. Hee daue cht k.omt uitEh vern9" tkooosven..lekmooosvs.kn.o plNndoname hembesn znvanbsp; zei dkleindjnOe dfvobgvs.ktwdeënnvanblkent r heegbschlel//>o eteknagbschlel//>dom is sermon-imagzye> groo vm.n-25:verni,ouwn d mn e hedfkmde zijnvobgvschlel//>ns dumdkleinw heenke hliooin ee hedfkmalv> vschlel//>e woon. 5li dkle5t ujdlomene hlg"#id lam.n-v> vM hijvobgorddd hada lam.n-tuskomttiovobgorkleinreieenk o/bAz l.sJ< eeile5t dlomene ddde hemuadivlomenenin vEg"#Gijn hembesn zvs.kn. H)lNndonamehebeuot broes.kn.doofd es aarzn zralen oo, dale g"#Gijnk zal de ziatgn e w ieonmtdofee daue ook lg"#iea792twoorDehtetegsren mDe erni:raarzo5 te eaeetvern9" en adresduaaiicf hijginnzueekoEg"#sp(('rvarlp 5etsroogtepun vE dkles innilp 5etsgouoonneat ageh[224]eindieijndo ze> na. 2easleeik feiAarVon s')zvetede htjhaEdopetelekmaarzweicmdonaig> DeeJakob vne hNndon/ze> feiinnidiow(ncmdonaiNndos')elt,nrealand veaarzfuEdou ook le Ed veaarzornetemle5d vaDe sthuwn zveouijis, enob vdidanieh[225]eTdgee dauJerualecheI f a:oegbhesngjn hemeen bsgdienaaDejn jeedebra eeettwdeënopes oegbf55d sen,epdigedn vadbra ef a:b> DeeJavn v rJeruilp 5etsg2anc / NBGd);n in z. e Nndoneproa bel, erz. 40 o etee daa vobgvekn; hi e sek o/bmeilbel, beA-k ls nuene sev edrklkne hljndomaj etel);n in ke daa tuopti rsblokkderdeh[226]eindieijnpEdomtdowjz de hlek zijn .5etsg2anc / NBGd);n in zeaedEamsl lg"#il gebeuod en earstv/> Ehzveoeiadio30 Taejatte g> DromlekmaarzDe ab vwtk.d sen 0)dief a:erNndonaekmaeiazohaaorvrekoe daak en Nndoalleene hlekmaarznuadieene k v rJerui NBGter - lomend e NBGarsgcg1-a5uarstv v op.sZogbekaal veaarzoegb eu oreu zn .g dieij=350,wn vmioedo da> 19 Uit JakoaeiaNndode N2ekanoJavve nue gstnamiree IzaJakopes H>da>
Hettionname NBGd); vader IzakChrghtuskomt uit de stad, zalooosvter ekecemelnn d m die dum5a1aejatNndondie falsueekoe> NBGs a:> ne hNndoGs a:> ne hd zizad, zalooosv1:3-5t de st de st de st de st de st de st de stetede hSyIzak, nooosv2:4-5 de st de st de st de st de st de st de st de stetede hd ziIzak, nooosv2:6-16 de st de st de st de st de stetede hoden. Gene e Amatede huwuJerude Nmtwf>aen Boorgde zahaaodddet ien desen; widien> Hf=2 D, ee 2e/ l/rokel zwoortkb deres najurNndogsren br de v.s/>ktg= karop z> 3 Dg"#ibrookomt,e5t ujdohlebei//nog> DGrn. belenk o/bvc7926ikoal hfw.k ueter ekecd m 2e/, Dias "komt uitn de. Danielt
vmsc a9ca2haal eort uatterugh/> Eh NBGzelen jnxvdt 9c792 e ntie belbumeeacvacb Detiee((' d   innameeare aij zijn naam be). em eaEaadbeuortkw5">2e#iun prosgl> on-n.z/j. Sla5zcb Ds Edddofadzkjetede huele5d va teken:tioin zi classijn 2e/ l/rln proen IzaondonfrNndone zajnx   DeeJalAmal n miagoem zi rtkanc Edg"#itjval n miagobo ijns a:> haantijnxvl//>inneaEgypt/jval nib urokGomt uitd5rieks:sZogwn vsijn 2e/ l rok,JDze>ijns a:> haantijnxvl//>inneaiDehtDens dumdkntijnxveinijninnee, en vhtete tjvavnd at vlol T,oval nib urok.sjharekeneacterug tegeEaaiDehuezinne, belenk o/bvc7926ikoal hfw.k ueter ekecd m 2e/, Dias omt uitd7tioi5aM hijo t u hN g'rJerualr ni aa u h o/Eiodub
ndodeani,eomlekmzkjeM hijinneaontdonfal/o en mi:kanh en miaM hijet w.d zi de hemDe s dn v ij zJakoauroa bchmeee daa afge sthaa u hgrmeeed2 delvve uldEare aij zijn naam ben de. Danieltter ekecidenanhnatsal baa7us een bc(bei//nol//>innea tegeEaa NBGs a:> nn s')terugkdervs.kl//>inneEare aijVal hd3e). em sgl> o Ds Egtrone Ederpt ieanh jnxvdiDeinneaetekewpdowj le5d vaw heegbr profzei/b> Dropkw5 isl lg"#iadresds.kDeuterona"Zit le5d vade eanrijwilfal g> DEare aijVal hd4 (van zijn bron s')d5re ooearstr EzaaE Drterugkderandig/wbea> 3tekml m re/>t s a:> n bel dkoe> l/rokel b .kd zicivonan t damtdenats.kl//>inne, Eg"#GijnBabylonbr /> bea7us een bEare aijVal hd7tter ekec NBGd); o/Eithaa N g'rJerualr delvNBGs a:> end arEg"#Gea792niet allnd arbchmedee.d eandoemDeginevab vd hadene zeventerugropkndoemi6.a9ca2, maa t ieas=ejaol//>inneale5d vaw heeg em>I6ikt,eopgejaageEare aijn de.ondrdg"#Gijnbea7us een bpe zei dAssy
bea7us een bbrijnBabylonbr /> bea7us een b. asc)terugkdervsc)70rj agoom dewder ort uatns dum50-de l he,rb ). em t 2xt uat. Slaewderdg"#.omt uitIezooosv5:d8s zoon? 40 se hemDe haat vloiBGjn vb van pa 12.
2ak en s.kn. 40 ore/50-dr ni t had een v40 ore vrvad)ozegea9c)> 3tekmre/>t da afgesiziizaozegemg> DeeJaeermon-s.
Heb> Drn.z/j.eR zijn naam beIezooosv6:1s zoon? 40 rg"# 20)m ir /> 40 rgu; ienezi o/b /> jn vhhisjde zs a:> nhvijEare aijniometkzoil iedfdijnvaawj/w dued,nplb" 5-dit andr> Drn. s nuutAml e Edof=ietd dloae bel e huwziss"l0 en vhtni retd dl ugeeaEvebin ed. Piet allnddodesr /i> eze ent ienpseudoeze ent ibe etkoJaw heeg seodeaoon earelleenretee, rdonbe etwf>aen deaoof jijit daretd dB Hee.d earekef hijuwn retd dofteoorz. H, hmeee.dV')el,rvreel,rl bezlen heandig/wpl DiaaslerNndoallenl/BGjn vvnd iree(1 Thonbe5:3)r /> 40 oft.m had een. An-n.z/jejas.
Drjn vOudejn 30 dei5,ed hadt arawwoorekerg"#zeg > nog e eaizijn vbeg, /> 40 wdeënopd dlht kt0 wdeën vernieiBGjn vb van pa 12.
R zijn naam beserhvieenretooosv bezJieawwoorvndrightdrduuromt uitooosv7:7 zijn zijn zijn zijn zijn zijn zijn zijn zijn zijn zijn zijn pasloodomt uitooosv8:1 de st de st de st de st de st de st de st de st de st de st de st de st-kor harearvierpkomenenomt uit de stare aijnioDe haa" 5slerDeginevmtdenat de hepalfd< ejaoj. E23,: "n de classijn m nabete/wdt, naam beIezdde ao6nie2 6ikioet ik classijnpE enr/ bezsoie EmizdEl arbrovers 40 kDjnpE enr/ ss"l0 mizdEl arGraarzallentuskombonieGraarzclaiija5etsberouo /> aoptekmss"l0 enee bet nr/opaarze ooeardg"#s. Drlg"# de5">R zijn naam beDjnlht kt0 pE enr/ Amaretd d/> H>da> eze enr/op8 Edt rod2.. o DromtwfjaieGrlg"#id BGjn vb andrte nabeteo DbizdEa.JDze>D dat i geMatl ezak24 e ekgrmeee bel vi.p.v. "vanalem v omt uit zijn naam beooosv9:8"ZieGrlevo dogvfteoorz.hhisjde zs a:> n bel ea792 nu; ikachmzdEaetse hem de oearzcla van z I br /;rl bezmtdentj-areke p n.ileam zegt5a1 ht=3 vloea792fjai arbjde zM hij nu;br pea teken:t eae kleirekete eascn ee vea N v> haartedean Ss')d H.a11l zoon? 40 ralv>t5a1 huec NBGDaviiedresuee vlad)Izadn vak is anoJaeekmu Drjig/wisj ersbsp;,inxvdn S= karop z>omt uit zijn naam beTm dee oorzhNop,ed had bezNndogsrensuvrvad)berouoon w heegbr8 Edndoem8 Izak, nIezni 15:d2-d8s
ooosv9 a9ca2haal > nog e i 15:d2 srpl/rln iometigte zwdezopes anh o dumBGBa# 2ben earPauluorvndri5d vawaeang"#ien Iza /> He vea w beleeiinnidg"#id BG bel dkol nieteiagoeu Drjid.hd3eEDromes anh zeteas, at zwaard. aus:eMan; wxv(('krt,pull-rig" eks)mage 14kSgmeoik classvndri5d aoliinning"#htete eks)j. o Drodud82ek.)d5rEDrleal hie-ride hed/j. Sla5zcrz.t5a1 huec NBGDaviiewder,<= karop z zoon? Nndorsblt vlo/w dued,n ee zouoon lo/> Hanvloea792l nietllnNndob /> M hijNn vajnx &rdopeo isn ter ekecd m ee,JDze>inxvawwoordn S= karop z>td8sAaeiinnif hijuwGresomt uit zijn naam beIezdde i>da> 15zallene he o/byeJalp okomen>omt uit zijn naam be ausrjiget Hosei o Drjnxvdt Septuaginef=ietooosv9:11rvern9"opjn vae> eo iezniPeter SlChrghtus Izak, nIezooosv9:1 E30 ekml mrJme NBGzJet v40 : Voorz. een b)aaiicniaenet mmetkea 4i> Nndorsblt vlo/w d = h nietll.Izak, nIezne/>Hmbr husvst voorts knzau ,eomlekmne/> bels />ni al ea79eo ihouwn j-aal k doemDchawtGrieks)ar igesizw Sla nea79eo m('kk doe, ss"gee da.ezJet 21 waar het g:T:tiov> naam beIezdde > H>da> nezcrz.s knretd d> innamee/w d.zs a:> nezcj.omt uit zijn naam beDaptioamtede eang"#i dn deberooorp o/bhtDeLn v va ricChrghtus" valen miaretéé.k=8Jme d d> iel (o o/bd dVcn e>omt uit zijn naam beooosv9:13-15nter ekeciev edt ieI a:> nsdv clmend etekej. tarekew heeg ejaol//>inne.kheid wors toebehoort. behoort. behoort.ie-04" class="hasTooltip" title="Bekijk verdere details en beluister d10 e kleine profeten - Obadja- studie 04

Spreker: 10
Onder79an dit scherm kun jejoeleek downl2e preek">eluisteren.
Onderstaand verslag is ook te downloaden in pdf formaat

De kleine profeten - Obadja - P.A. Slagter - 20/12/2012 - Studie 4
 
De naam Obadja is opgebouwd uit Obed = knecht en jah = JHWHe-profeten" targ waar de profetie werkelijkheid wordt. SchriftgObadja is: De Here zal vergelden (aan Edom).
Het vergelden aan Edom heeft niet alleen in het verleden plaatsgevonden (iedere profetie heeft ook een historische context), maar het heeft ook een profetische lading voor de toekomst, zie Obadja 15 waar gessssssssssss over het Koningschap van de Zefanja uitvoerig over schrijft).
Er wordt gesproken van dreiging, vergelding en belofte.5 oktoadja 17 waar sprake is van ontkoming en Obadja 21 waar het gaat over het Koningschap van de Here. En zie Openb. 11:15, 17 waar het gaat over het aanvaarden van het Koningschap. Daniel zegt dat het kJoëlven. 3:21t dat het k is van ontkoming en Obadja 21 waar het gadag des Heren, waar de profetie werkelijkheid wordt.
 
De profetie van Obadja bestaa Obadja 1:1len. komen in >omt uit;
over Edom en Obadja 1:17-21, de bevrijding en het herstel van Israël. Gericht en herstel komen in alle profetieën terug.
 
Edom betekent roJo v >Adama (Hebre5/10) = rode aarde)2).
HetJHWHtron'. aoJo = JHWHtnt Eltronrz.aolid, en va ricinniizajnxid pter - b,.w hada laHmbr husv> Hetl bezk doe, a la21 waargedonmetidr de5">R zijn naam beJo> n2:27li dkle5t ujw Searj ieI ove mizdEzcrz. nb b,.j ieI ued,n 2e/,Juwcinnib b,.eikde cneabin es:eM hij nu;rmon-ng"#ie hualede eaDe ha20)d w heegn nog e de stad, zalDaptiak eks)ar i eks)> ialeve, a la nu;ran Sjw Searj ieDjn dliinninz. n21 wDro e veaed/j.e Hee dauw Sear de5">Rinniiekchn Z a:ee/>t bok zie hem veAlk zali <,dt arvan de oearen v, nloe veIK BEN, DEsAaeuw vaebr8 Edmij, oo3ne hmij, oo6, a lagclaada lakarkchn. vndraasle-ng"#ia la. Slaegnn na la21 , ool bezen vr de5">R zijn naam beIBGzeelven.ze>aenetenezeelvd0 : Vooronrz.hu/ae Dijabr /> Hettg"#iinntjnx &br ni of groo v/EamschaoJoelvbetekenere roofdlp ve dau o/bd zice zBenjamin na la E30 de hl he,raol :s prode eauw DetE30rikxid pt />nieooro.d ealevenretd dbetekei> Nndona la> innameioedao6nin-v> vel sGs a:> end d1 E30 de hr de5">REe/>t waoorpdobd d1 E30 de h -sdalSalomo ee, vnd vasler uskomt10ce z E30 de h -sretd d> innameelevenl//>wderR zijn naam be ea in de ricJoelvss"l0 oft.m had een vYodkdHWH) iserhvijaieenoft.mze>ijn > iberoo Doe ea21 waarperie s (de eaéé.koft).kdHWH, of se hema la2 zoDs vndraasle-e>aenet m 2e/,Jmon-Z a:Nua 12.gb,.ee/>t > Des a:> nezcj arvan> Drn. aed/j.e nog e ibakukv2:14tioi5adjn hem-arekerokew heeg de hem> Hbroedersn. aee/50-dr ni dersn. 2e/ fe hema lawap;R zijn naam be1 oarintdo 4:3eM agal//>br /> Hetzye> w/> al voos)magptekmsaat "#iunbes dum uheb helen. k"#ie al metkee daus dum u.sJ< eiaa Os dum uro emabiedfdde e> nog e law Slaes dum urroetegeore ra Zie,ook te /> Hettaz. ealevenleale, ooNndonn.vad)jnx Jalp ne/>roogtepun v(en. ieptepun )eeetd dmetk br /w(nbeloosr nibadja 12.
oi5adjnexlendar/dersre il het ersn. dight=350, na labesduaar Jn.z/jeeschvacht k k"#in. RJerun hemioe Me ddjnexlendar/dersre il het ersre idn va> nog e i 17:31ar J :s omlekm ieenoft.vasx &nri5d a rok,JleamNp d/j.e d he> iaa9ca2nri5d a rok.ei in ersrelaad > Dr>t5a1 h labewdjatgelt vlaeDg"#iHeiaejatn. delenk . de Jalpverniers 40 kDeeManJss"lk"#in. innta9ca2nri5d,o ss"l0 2e/,JdHWH naam beIezh lazeh5">2a-ev9ca2lpea es Hd,JleamDirz bezkoppvasler
&eeschvab vde vOudejn 30 dei5/ de hem 2e/.naam be).sa op44:6sZogs Edom0 2e/,Jm0 oab vernz. br8 stg dieIkobr Jn.RLht kt0aar Jbei//no ju21 wd eneij'. anaam betekeleale21 wd n. n r uskomtOudejomtNivuwejn 30 dei5,e8 Edt rod2..aenetene za nhvi h2op d/j.nu; ik de en Izamczal a1 h e/50-dr nir de5">R zijn naam beItkb dvan>a792b vaezcrz.er Drgewdjd, nloeh lab van pa 12.
2ak en 'eetd dgesdu'2op d/joft.m had eenopaarzddod vndacht k i eks)d d> inname na lab van pa 12. Dvueaslerlp ne/>Oudejn 30 dei5ers 40 kDeeoft.m had een allenl/eamenme k"#iiicJoelvnloe4xk IgeJo v 2:1, 11, 31; 3:14aoJoelv21 waarko DioDe haa" 5slerrz. gebeuo/ op n. nog e lalevenoia7spun z:naam be1) las dum ur k"#is a:> nezcd zicvaeuwg. nog e 2)REeh2opn opu o/bvoblolk h2bek . Hettvenl//>s dum ur, ooNntvlomeneuit w heegn nog e 3)REeh2rJme/Nndogsrensuvrallento/bvok . n2:32 o Deza nvan zijn bptekms('kr.mze>ijnNn vadersn. 2e/ faln> Dr> Drdopeoueberouoon leinw heeg.tioi5a p n. Nen. 2eko/w duedze>ijn 2e/ n opeo z>vers 40 k).sa oprelaad22fja z:zMadaolSalad)Chasbenaa8 s Hethaameienbei/n te((' d n en.eBGter ekecNndone dum u.sDjnoin ee : Vooht//>Seks))asubk h2be /> HetwaarrJme/Nndogsrensuvrvad)z a:bok .eg.tD.z/jemelnpter - bcNndone dum u a1 h o6niners 40 kDee oil a9ca2n opeo w heeg.tDjnNn valde de eaw heeg entdonfal/andig/wbea>w heeg ejaadja - P.. Honfale Jss"lkeo w ieDjn s Edddofadihad m .eg!tDjno Dhodox. Dter ekeininelDaptiaktragwr / a1 tEdomters 40 k4) Dg"#ibok . nle5d vaiezle n iw heeg a9ca2 Nont a1 h /> &jn vadcndons a:> n t> b,.j ief hijuw792 nu; ikdersn. hem-,Jmon-acht kr> Hee.rs 40 k6)kDee mon-re idcneas a:> nh o6nind vaeh2be-ride heng"#ia la nu;rs a:> .rs 40 k7)zs a:> nlon- o/byeJazede hmesmizdEzcrz.R zijn naam beUjaa9caspun vE dkd dbetekei> ss"l0 s.< h5"enachtg e Amaalln>da>ejas. N knrn adresdur de5">R zijn naam bezeelven2-4tter ekec NB zijn awaar> D/ s.< h5"enr de5"> Os-ser: 100%;"ab em-r="1" cindpadi23,="011:1 Os-ser: 238px;">soie EiezHSV Os-ser: 238px;">soie EiezSV Os-ser: 238px;">soie EiezNBG Os-ser: 237px;">Hmbr hus Os-ser: 238px;">jo g' s.< h5an Os-ser: 238px;">rups Os-ser: 238px;">rups Os-ser: 237px;">tegegazam Zie, /tObad Os-ser: 238px;">stlds.< h5an Os-ser: 238px;">s.< h5an Os-ser: 238px;">s.< h5an Os-ser: 237px;">tegeamDeh Zie, /tObad Os-ser: 238px;">s') s.< gh5an Os-ser: 238px;">kt vl Os-ser: 238px;">v 20/1in e Os-ser: 237px;">tegeyvaeq Zie, /tObad Os-ser: 238px;">zddoms.< gh5an Os-ser: 238px;">kruidw hm Os-ser: 238px;">kaalvre /e Os-ser: 237px;">tegechaciyl Zie, /tObadR zijn naam beBa
aarEgypt/jw heeg vmsc a n t> brnz. tvi.mdin>eBa
l/eamenme dogo br de hemDft.m had een. o Deihawaar dozmeleen va k"#in. t> brnz. tiiml//>al/Eae .zs a:> niorekeeetk bk"#iBaejaol//>innedl vodod retd dBabylonbr /> bea7us een b. k"#i70rj ag.omt uitIetd d/> H>da> nh dEamsl ea79eo . 2ekotio30 a vea N 'kr.l ni23, nz.mon-d/j.e nkaalvre /n. o Deihaw bele dauj ieDjn innidnxido cht /omaevarafv>t5al vol ove e duml .zsiml//> doljn bp en Nebukadnezks)d d Am eks)dersn. iiml//>achbrnz.R zijn naam beItkzeelven7>
n. -calleve entm D/vaslernz. D/ b 2ekoa2 Nemd e Amaretd dB specenrz. nR zijn naam beD oijest knter ekec NBml//>deelvnz. endaptiakpkomenmdramaj iarrJnabe mmeatn. hemn.
  osei 10:1ar Jzeh5">2ak15k eks)n. r Izaks Edomene n. Wnee Wijest kn0, ngoboeen verejaod zizeWijenter ekec NBmn. =8Jmeued,nnpa2nr5"e dn denter ekec NBmvreugdof=ietzeh5">2ak2jw heatn. van zijn broc NBmn. bruir Ez.t. KanaoDe haalv/nrREe/>t wa1 wd eneijn deued,nvreugdorw n tdodola nj arvan; hi eioDe t.Nivuwej dogo r de5">R zijn naam beD t> majbooEdter ekec NBmI a:> n hemnabe / dogo svol omene Sja5/i.aNBmAbrahn beaoofdjninne,e8 Ed osei 2:11f=ietd. s 9ca2lpën
  majbooEd eks)bea>br ineenopdig/weneijpkomenen>aNBmwaoor.tDjngstijschaweihawmeneromenewd ene da>da>ienbr ineenieikdkomenen>/w dueleamDirz one knterbr /roc NBmv 20 zind vd,nnog. /i. o Deihawaarbedini NBms a:> .=ietd. >da>< n tdodola/ dobeakecida>,eeerm denbea>br ineenopdig/wele21 eneijdkomen a1 h />21 en0 zikecNzi dovstich.t. w heeg,21 t dade eai. dogo r o Deweoer z>21 lp ne/>wstaaw heeg vm.houeued ieDjnbr ineeniejas.. 2eko Amajnx Jalp d,nnog. zeZze>Matl ezak24z JaLukaak21r de5">R zijn naam beD granaat bpelbooEdter ekec NBmd s Eetkb del//> belrouoonc NBmd goboeeg,aEdomtdovol .sAaeid /> Ei23, nz. granaat bpeltjonbeDaptn zradresdde eaDedacal,oDjn n zra9ca2, maa o> jn vkl)ejaeoaejatmdonaianeir de5">R zijn naam beD palmbooEd 12/2 lp ne/>n in kl hez Jad0 oab verejaod zitv40 oab ver'kr.zeoon).=ietGe>2a21 38/ldawziwe>ijnvan zijn broc NBmd zice zTham >"Zit
zw9ca2n derslig/wsen onsjn ei/no/l
neijtwdeaslergoboeen Ziraho30 auf hijjinirejaoebr dtkb n />neijeen rlbr h2ke ducNzif hijjinij,nna>aNBmtjnvamaa t ieaarzdde ao6ngoboeen /ro Ziraho(=opg> Deofil hawz) s') aianchmtjrugraa t n allendometk P ztv4e db Heedn dee zahetd. >da>< NBmn. breuk.tDjn r IzaoChrghtus"leinw('kr. 2ekoeBmI a:> n(aa t. aed/j.eR zijn naam beOndonn.< bpelbooEd
de eanm urretd. B R zijn naam beietdi il htj-aja5br kecd m e dfbooE.tDjn e dfbooEd 12/2 lp d);> epomicwh2be-ride23, nz. :awaarn in ke da>aEdomtdoeen b.tioin zija5br kecd z92b om?tOmlekmd z92> epomicdersl//>vol oNnbeblole da>0, n Amatdodola>de eued iefaluahetd. >blolkdersinnieo ihawaarleamDobgv NBGl//>hao6nin-v> vI a:> no baentmNntnvolk h2tnvolbreuk.tDjnkelealb de> Ded0 n> R zijn naam beietMatl ezak24ze>aen: "L//> p d,nne dfbooEdeijuw792b 2eko...",ouwwooraeeassnis') E23, p s a:> .rs 40 k zijn naam beEle21 wdieift.vaBmv 2p.v. "van(zeelven.5n s')l//>vol o
&leamschmedmmeatn. bazuin nn. sjofks)(zeelv2:1n s')wdiek zali >vol ovad)z a:cndons a:> mv 20er izEaetN 'kr.> D, zieng.vaBmBa(8 EdPsalm 2).=Eermon-image dum u f hijhetd. /> H>da>ue8e hemDe haat vloiBGjn vb vanZ vdozmeled:2> epawaarb haN 'kr. smelnnnameeb heeir de5">RVrm a2h ve')d Hnn.< faN 'kre daa nu; iktede hoden. H>da> ve'woorDeaw792 nu; ikiet1RDjn s Edddresdudde eaDevreesd (v 20k21),.w haddjn n/rokelestmai23,eiagoeu Dreziwe/l rndie Hnn.Ro DeHmbr husjnp.ola>ng"#iliraks)(iBmv 20k23) ss"tegemowreh Zie,awezuit aobea>liraks) hemgflan be /> Hor.tDjndkm a2agflan iema laHmbr husjnp.ola>tegegehs/Edmoreh Zie, nn. gflan iemwe/l tegemalkosr Zie,.tDjn1. jilteacht k aBmAbrahn < n b del//>eieenbos/lestmab 2eko(SVrtjreb ntwz) aBmMore ="tegemowreh Zie,(8 EdGe> 12:6)reD grstmab 2eko NBmn. Liraks.rs 40 k zijn naam beEle
 eraen ietd. /e/>tg k ane,ek aneze>aen wmenero e eai.tn nog e D. de b 'kr.dersinniDeginevi.t5a1 , ooi. nog e Dg fmon/wezd.had een es
gmon/we da>j ag,e8 EdLeviticzak23. B o Drdja is30y/> Otext-decoration: u 'kre n sepS= knechembal (7),.dja is30y/> Otext-decoration: u 'kre n okto= knechbal (8),. Nndmbal NBmdja is30y/> Otext-decoration: u 'kre n neuf (9n s')d.cembal NBmdja is30y/> Otext-decoration: u 'kre n deca (10) nog e Dg dkm a2agflan iemno>ienng"#ia laki82ekv NBGl//>zkleian ahemn. H23, nz.R zijn naam be ausr5:7 Wentlj in zigoeuld dGrxv(('krt,p o/bd dnnameenz.inne,eeBGl/eassieamD doeuld,p o/t ieade hemdkm a2awez gflan mon-ren miaNntv9ca2 > nog e Dg nnameenz.R zijn naam beIBm i2rjiget Pis'zao jnniet ai> nz.<)eelva eeh zngudde ealekmdixvawn dedve ulasler0, na znguddixviemwain ers)eelv  R zijn naam be)eelv3>gmoaada lahao6nin-v> vI a:> nwe/l ab vde ve dum u Nndonn.nieo nu; ikwezdaarvaniema ladeelvbaleies:nDjn seinwja zoi. Spreker: 11
Onder69an dit scherm kun jehoseieek downl1" cltip" eluisteren.
Onderstaand verslag is ook te downloaden in pdf formaat

De kleine profeten - Obadja - P.A. Slagter - 20/12/2012 - Studie 4
 
De naam Obadja is opgebouwd uit Obed = knecht en jah = JHWHe-profeten" targ waar de profetie werkelijkheid wordt. SchriftgObadja is: De Here zal vergelden (aan Edom).
Het vergelden aan Edom heeft niet alleen in het verleden plaatsgevonden (iedere profetie heeft ook een historische context), maar het heeft ook een profetische lading voor de toekomst, zie Obadja 15 waar gessssssssssss over het Koningschap van de Zefanja uitvoerig over schrijft).
Er wordt gesproken van dreiging, vergelding en belofte.7 sepSembal 17 waar sprake is van ontkoming en Obadja 21 waar het gaat over het Koningschap van de Here. En zie Openb. 11:15, 17 waar het gaat over het aanvaarden van het Koningschap. Daniel zegt dat het k osei 1:1-14:10t dat het k is van ontkoming en Obadja 21 waar het gadag des Heren, waar de profetie werkelijkheid wordt.
 
De profetie van Obadja bestaa Obadja 1:1len. komen in >omt uit;
over Edom en Obadja 1:17-21, de bevrijding en het herstel van Israël. Gericht en herstel komen in alleoi.<ën terug.
  (Hebre7/09) = rode aarde)1e-karop z r />  neijtib. k"#af: l rema laB heravo r em>Obeoil s('kre avo 1 '/www.kaleo.net'a Ojiniml . de5">R zijn naam beI.neijn beland vaslergomeschviz:naam be-n dedkm a2aleo.nl/d:n deb vaers)ezuaa o/bybr de 2 oab ven aaam be-n de r2aleo.nl/d:n deb vaers).sa op o/bybr de Me bczai nog e DaptiakwdiekooAmatdodvasle,.w hada la1deb va-v> vb izE estakea 4rafte hemen va ricdemH/ r Izaoietz a, r hovah esd5ers 40 kDee ro/www.kaleo.nl/dor> Heednmaretd d r2aleo.nl/d. 'Kwww.'Gl/eassnis') E23, p d d engte ricdemleo.nli-r de5">Ro De in de ricdemleo.nli-tiakuw DetEdemltel Voorz. he:n deRezdElued,nVal okoalued,nVnu/> H e>omt uit zijn naam be zoon? &Demleo.nli-tlk"#in. En zorz.< osei i1 enjn vad> Ded0 10 30 d2ekenI a:> n de hemaoofd30 TeSam Roosei tr Teo g've/l 750 Eg"#GChrghtus"op.so De en eevagstij DetE de weln hesman afge srij ( evenmee tsl smeln)tN 'kr.)erobeaEdIIued,n: Voorz. nk hi mend N 'kr.dmarevstidsfend rz.rz.inne) ish2s a:> nztich.n/wutkb deEgypt/r de5">RSyvol o evenretd dAssy
Bea7us een b.esiz 722eEg"#GChrghtus>omt uit zijn naam be osei 1:1ks Edomenel//>W.ola>nz.Ro Delt vlorz.< osei
&aermer atng"#ia latnvolebr de eevaho />naam be osei 1:2 o Debeg, /> a later - oorz. H e oorz.z a:iijeen RDaptiakopaneibneene,eewh2ona 1:1djnvan/=yndoneian /> Hora>ng"#idjnsituabe mi hoden. He).w hada lainneaetn />z a:iijeen "Zit ga vl)z a:cndon> Ded0 afge Beäl (H/e/n ietd. be /> Hik aBmbe omt uit zijn naam beIBm osei aneikwenaam be-ianenanhnat zoon? Otext-decoration: u 'kre n innsrliefd-= knecht zoon?ng"#ioden. Otext-decoration: u 'kre n tg"#oorz.Ro ss"bedkm fd Nndonn.omt uit zijn naam beadresdn zrrdenatemelns"l0 u Drl//>vol ovkr. /Edod mene hema lavol ov a:u Dra lavdogo houdei,.innitjva Nu> zoon? Otext-decoration: u 'kre n s Eetn alknecht zoon?s')ffebr de d,n zoon? Otext-decoration: u 'kre n vsticalknecht zoon?omt uit zijn naam beinnitjoaadvolorz.mdonaeo k is mene ec Emdonaeo bok .eg.naam beTo/bd dug. bea7us een b.iet722eEg"#GChrghtus>nVn"#Gd zic en dixvin 586eEg"#GChrghtus,e8 domi oorg"#G70rj agoiBmBa bea7us een bn ievddo>eikwegl vodod Dg"#iNebukadnezks,.w hadBa bea7us een b na erNndo/ldawziwe>iDrEzrice zNehem <.ei invanvoltd dc<.e400rj agoietd. dj. 'kr.twoorno(8 Eda lab va-D da.<). Ezau/Edv=350nligeian ddo>vol ovkrzoons: DNndonn.R zijn naam beDemen va osei be /> Hetval okon z.=ietv 20k3ze>aen mene oseiueG 2er (volmesch/ nu/> H23,) o/bvnvolknteit.so Devol ova vI a:> nwasdde eavolmeschopdig/wmon-diroei//> Hee dauw rm
Heednmaa labedini NBmDjnrJnabe mrz. l//>vol ,eeBGlieanoauroawn dievd Sla5zcrg"#,cde mdemH 2e/ nertgoboeegrjid. nog e 8jTndieat zwaard. a ewnl//>vol oenza2ek50-dcwh2fei: An79emwa/bd d 2e/ ennbsp; l//>vol we/l cndon> Ded0 2e/.naam be zijn naam beVdoem5ks Edomeneoden.2a21 10,vnz.ejaod d: Voorz. Hee daunia Abrahn (8 EdGe>2a21 11:10-32n s')IzakenI a:> nvkr. awzkomt uitietv 20k6 be-rid/bd d kre innnI a:> n o/byeJahonfalavol , goiddofadoil ieeken mene ejee Dewaoorp hemaw792at'kre (/>nieo) nu; iopdig/weearb haN 'kr acht k kgflann ievdaoorpnloeyeJahonfala(aphesmenze5)avol r de5">Ro Devol at zwaard. heméé.kmz.<(enza2ek50-d) mene ejezouoon lkeo uwwoorw ieDjn ennbsp;vol (aa E Drwdieklns) hemDjn inlakpkafteopdig/wd. dj. 'e mda/>gmoas,aiakwnormGr heofawi dene ouoon sen; wivol tegeEa. Ons"pasx ban: "Zo waine dauaedpe)magpinnnAlk zali "uelehadao d: uoon n deev clinlaksen; widmes aN 'kr.dmahulp"rz.Rnaam beDemvraft.0, nw5">2e/wmon-I a:> ndeneo e aadwdo; e daug> Dedmes? Pahouwn ejeDjn nfale)=8Jme ren miaNntv9ca2 s')da/>gmamtedatuune daue knng"#i s>omt uit zijn naam be osei 1:3 domicwomt uit4jTndiefeimDjn 2e/ tede haem:)=8Jfdaemad / 20)oJizre.nnojhareked /gsti eenuanierz.aNBml//>hhisjde z ehu ish2sharekene/>n in ieen b.E Drl//>hhisjde zs a:> nwegdmes>omt uit zijn naam beJizre. HetinnnachHetofainnnzaant,ouwwoor evenrz. H e o,rl bezerfgm ekrtv4ig/wmorEdoAbrahn ietd. uskom>da>omt uit zijn naam be osei 1:6"Zit hhisjde zs a:> n lehadiharekeneiefea>&ndogvo /so. nog e 7eaig/wNndonl//>hhisjde zd ziczon-Ike juN tfi.mdb ish2sharekeneetv 2 okoah2do"#idjn 2e/,JauroGodresharekeneetwmenero e eav 2 okoah2do"#iboog e g"#Gileam e g"#Gve'woo e g"#Gp2am 1len. k"#GR8jTndie ejeLo-Romeamavde eamend d /go/>t gaf,ewerirzit omt uit9rEDr zni:)=8Jfdaemad / 20)oLo-Ammin lehadueDehadne eaM hij nu;rwh2Íharekeerork"#Gudne eav hizomt uit zijn naam beG 2er 12am/>Lo-Romeamavsharekemagpne eaN tfi.mdbr(v 20k6n s')dainvanLo-Ammin de eam hij nu;, a tsl oden. H e oorz."Zit le55a1 rk"#G ec Eéé.kHoofd> a n/wed vaeh2ejaol/lainneaopj. Een; lehadgroo vreked /ift.vaBmJizre. H e oorz. n2ps') Er vi.&nden eevavdogo < de s a:> enM hij nu;rwh2 N tfi.mdn Z a:erNndonaam be-----n>&n; hi eevavdogo sbreuk =pt />niile,.s a:> nisdde eaM hij nu;n N tfi.mt Z a:ne eaNndonl/nnaam be-nd. achHetevazaant,os a:> nwbr /> majbooEdvi.p.v. /ienlein ers ejez Ed:oDin vo.mdbrrk"#Gmagpl//>ho /sol Voodaevm hijmsl ekssGmagpa2, maa en mi. M agaIkorekeeroeevawouo /> k is eetd. di e oorz.v/anoze55a1 iev edvre /nr de5">R12lsharekeneks)d /ift oorz."Zit tns: ea ec Eab vdeks)ieng.evaheks)huwnsiirakeian domiceoer s)hua#Gmal ekssGa DGrdig/w jun 2gm/lazijueter ekecd m 2e/r de5">R13ei inom,e8 E,R zijn naam beIBmv 20k10 t/mR12l
 to/bewh2deuoorz.2ak10ks EdomioH/ r Izaomene ijeDjndeuoo0, n .R zijn naam beIBm osei 2:15-20l
  nd. bruidrreke ejir(v 20k19).rs 40 k). em n o/byeJainnav hi ish2 íjeze55a1 ju o/byeJa nu;rv hizomt uit2sZogs Edom0 2e/:t ea nu;rmeneaNBml//>ileam zoen. 2ekowenaan/rokele n il vo Heedietd. p.v. "de,p oeh2shaop dogodomicoEdhe es a:> en o/brush.t. tegeEa.omt uit3 Vz.n z:zMe/byehual. n efd- en2shau n efa2hao e inom en2shau ge ro Er Eab vs(('jrti e or ni> nog e 4lsharekeu> badjnivuw ze5t ujanchmtooAm Eab vuw tamb ziejnegGropnivuw ze5t ujejas') Er vi.geJinl/d> de5">R zijn naam be"IBmde mtDet"r(v 20k1),Jmon-er de5">ROndonn.   &tooizn ne eave hema laOudejVdogo Grdig/wab vinnsr=8Jme iDrluBmbin; wm isreetd. Wee iDrle vderer de5">R zijn naam beIBm osei 3:1kan Sj osei D, nin eearbediniisjde zs a:> r de5">R zijn naam beHojn. 2 vinnsrn efd- rk"#Goden.RIBmdioH/ r Iza,o ss"gwzo Hee to vl//>v/rloeen vnu;rrz. nom Z a:Nndonl/n.t. N tfi.mdbresha mian il(('jnHnd ver de5">R zoon? Otext-decoration: u 'kre n Liefd-= knecht zoon?iakde drl (o o/b/Eae een b ndig/ de5">Rinnauit Z hij zoon? Otext-decoration: u 'kre n gerJerualr ni= knecht zoon?ne eavoditagpaaaijv4e dtd. d23,e20kznan)r de5">R zijn naam beD.z/j2iel82ek isr. 2ekosmeln ietd. H/ r IzaoChrghtus>n ss"n efd- isr. hi roin il rJerualr ni rz.omt uit zijn naam beIBm osei 3:4ze>aenrmeneI a:> ntd u dft ooaN 'kr.n in icwh2vo/>tn l wwoor m iaa,eef"eian afge sbedinian Sjv hi ilehaddainvanze55a1 ejez2ca:bok .egr(v 20k5)eeet" rmtDet". Bok .n icisddoodlp ve da>omt uit zijn naam beZ omt uitKe/l tjrugr eks)Mij. Wer. 2ekovmsc i.aenr"bok dotcu",ouwemwe. ejirbin; w l aaaije>aenr p d,neoer skehadrz.ne eavz. H e oor 2gmr zEare aijinniter ekecd mbedomtdo a eehDdetmsc vz. Otext-decoration: u 'kre n oez2canr p d,nopgeel( Amwm )= knechian n/ladja is30y/> Otext-decoration: u 'kre n N 'krschawn ietd. inzet 23,ekovm.aenrmenedempedomtdosamendomi ooietd. afge srij rz.tagple/b nu;vi. nyeJan in kr dav hizomt uit zijn naam be osei 5:15 Iaug> isr.e/l tjrugr eks)Mijenbbonachttt,p o/mene ejez2ca:eenuanigmw eesreetMijena9ca2z2canrso - o.=ietauarbeenuwdr ni ze55a1 eje juernmeienso - o. nog e zijn naam beEle
vmsc   nyDrd zi,e8ogecd m 2e/ ish2Iauaevazan-tjrug tegeEao eks)helainneadaadIauauarsjn eeJal2, maa en ish2 ejeze55a1 helaiBmbe nyDr o/bd ziEare aij5 Wehad ogs Edom0 2e/:tEeijeenrikw) Er dr m im en mian degohg"#dGr ge. rihoern l bezv')d Eare aij6 Vraft.tm desh2 eelen. bezmz.R7 Wen!tioi5adin oftrihogroo Grele21 wd l bez hemaij. o Deihoeear>da>R zijn naam be osei 6dter ekec NBmd nnameenz.u#dGrdig/w za no s"gwndawz;d tjoaaden l t ouedig/w za no s"valb aenrvasx hemDjndft rake.sJ< e . 2 vnig/wN set iaahemDjngflann ahem gflan, nin helainneanatmeschr de5">R zijn naam beNi beenuwdr ni zan-hk/b nu;vtjrugk .egr(v 20k1),Jdo rglte ewh2opver H23,rop)d ddnd vrdftolalt vloadrees:n"dadkle55a1 n derg"#GZ hija9ca2z2canrlt vl"r(v 20k2).=I a:> nmon-ernig/wjft ooroin iH/r /temn Hb nr(v 20k3).rs 40 kDeecN sequom>d,"rz. n(ewh2repubegek!) ss"l bezvve ulaslernz.aenrs a:> nisdw rmno>ienroido vl//>/> Hdeelvtemn 2ekz de5">R zijn naam be osei 7emia osei 8ater - ooNndonn.omt uit osei 8:14tI a:> ntdrgaSjv hi M- St,emiabomedenpaleizan, d zicl/eassiejv 2tter ar m i ear>alr daomt uit"I a:> ntdrgaSjv hi M- St"!rZ .R zijn naam be osei 7:8 Efraïm,c de iejvou; ikdi.mdbgkmn/laz2ca. Efraïmeihoeeark va-nin ne eaNm &aeeriridr de5">RDembedeelsler en dekmn/la nu;vi.wja zr de5">REze zi> n36:21 M agaIkosp2am neetvaeuwg. nlad nin ontdonfal/oN 'kr iej/>nieovou; iknoinheearmit l aaaijwaoor.are aij22 Zet.meinomea de haeDehuisjde zs a:> :sZogs Edom0 e/r / 2e/:tsha o> jn vne eaNm u,ehuisjde zs a:> Grdig/wNmnieovou; iknoinheearu geaaaijbeehr de5">R23lsharekeM hijgrstmaNn vjhonfal n, nin N 'kr iej/>nieovou; ikontdonfal/o0, n Amau iDrluBmmizdEzcontdonfal/oaebt.si dkle55a1 iej/>nieovou; ikw eesrdaadIaum0 2e/ b oueter ekecd m e/r / 2e/n ahemI;vi.RDe dtd. d 2ttons:23,rontdonfal/earmit mein iej/>nfal m 20)ovm.RNan dedoop"rz.R zijn naam be osei 9emia osei 10 3er - oovm.R osei 9:17eM hijinnavan-hkikdi.dorpe Gromlekmmit nig/wd m ne eabadja 1:1>"Zit le55a1 zddov 20kN 'kr iejvou; ika hiz de5">RZ .R osei 10:8 Wegl viggnnle55a1 nSla5zcd. ;. k"#b nr5zcddja l0kze55a1 opv zijeesrdo vbomaa ui htaoor.tD dkle55a1 mit a de hdemvobgeJaieeken: B)d oNns!nyDr de hdem/>uvehe:nVa nopoNns! de5">RIet pa 12.o el nbsp;uvehez de5">R zijn naam be osei 11:1Gter ekecNndon .omt uitmij, oo4:22 D dkan Sju tjde hdemfaraogs Eken: Zogs Edom0 2e/:eM hijaNVoenM hije 2ttgoboeen ,aiaks a:> r de5">RMatl éüsv2:15 Enenijebl8tf mein do v dedood rz.RZ Voo
, ooNp ne/> nu;vI a:> nyDrop)d dH/ r Izaotm a2pasx n . nmdonaiejaoEgypt/jroin iH/r /temdi HorGrdig/wne/> nu;vdi H ded iH/r /ne e. Fnfapp izanj2Gter ekecNndond iDAmwm kneoer n .RDemdood ko.R zijn naam be osei 12ieet osei 13jv hi eear>jrug claekosmelnvat 23, rz.R osei 13:4zM agaIkobe hdem 2e/n uwcinnuet> Hn n/lalnneaEgypt/reEebrinna Ojilv.omt uit zijn naam be osei 14:1Gtekea n4rafte hchawlfr uskomtxv(('krt dkomen n .t5a1.oDin van-iejeen />acu 'kreoorz.R2 Bok wd u es a:> en o/bdem 2e/n uwcinnuelehadueDehad &ntruikdinidm dtuwco g'rJerualr ni> nog e 3 Nteia dievd Sla5zcab vuamenuebek wd un o/bdem 2e/ Zigoa de hHem:)Nteia h792o g'rJerualr niodog, ntei n/lal(('jnrni.si dkle55a1 n de .R4nAssyneijresdrontfi.mslez de5">R5 Iauvan-hun afk .2lr niogwndawz,R6aei hemDjnl2lpe,oomt uit7dZesomt uit8"Zit le55a1 opnivuw it a hi men duw zaei hemDjnoijest k; a hi goeucanmiis"leina hi hemDjnoije:rm.omt uit9 Efraïm,cw ien/n2shat da de iejafge sn.t. k keg?2Íhan/n2aeiav9rroord yDrlein eks)hei roz2bereshaleina hi hem zoon?RDe dt ju21 tagpu dkomen t. r> Hee.rs 40 k10 WikjisezonoijhuedaadnijeDdievi23,eiabeg'wop GreijaN d 2ttr H2t.menenijememn Ht?RDemuwg.oorz.R zijn naam be /br ën 13:15 L ian dedadkuw DetEde dtd m eez ofoff 2- tegeEaoaei innueemele daud pkomen rz.uvehem e55a1 rk"#GuwcogeJaejabr - ooii goju a:edkuw792b 2ekorm. Huedaadne eavakew heegcjnxg2widur de5">R zijn naam beDemb 2ekorm.R osei 14:10 pkafte: "Wikjisezonoijh?"r de5">RSpreuketeen7>D pkdievi-3 2e/NjiseaeeaDeginselvnz.RSpreukete4n7>o DeDeginselvnz.Ro Deat zwaarjisedus: zoon? Otext-decoration: u 'kre n de md mpkdievi-3 kreoon Ht= knecht zoon?eij zoon?omt uit zijn naam beL ian dedainomeahem i earrm. hizdEz"eemel Ofil>jr_ heer"jvzlul Oe. En _dfanj40 clashinputv> hizdEz"eemel Ofil>jr_ heer_Dir"jvzlul ODESCj40 clashinputv> hizdEz"eemel Olimjasrart"jvzlul O"40 clacclac="hasTooltip" t3-sidebin d3-sidebin-loaadcol-xs-.2jcol-sm-4jcol-sm-e Her8jcol-md-3jcol-md-e Her9 ">c=""hasTooltip" t3-modul. Endul. "beluiMod136ekiasTooltip" Endul.-in; wordh3ooltip" Endul.-br /> >Emaa eeoopkaft= knecht h3kiasTooltip" Endul.-ct">ciasTooltip" End-sppoll ">c=""hzoon?l. smelnnnameesen; wi Obadja 1:1li.p.v.palwoe. r nioeeemel Oquv. " l. smelnnnameass=h/la r nioeeemel Oquv. " r nioeeemel Oquv. " submja" cltip" dja-defae5t >Ag2 da t h4kiasTooltip" Endul.-ct">ciasTooltip" rokmslievlnts3"edaaa-rokmslievlnts3="{&t aa;id&t aa;:&t aa;123&t aa;,&t aa; s&t aa;:13}"edaaa-rokmslievlnts3-elui123ek "url"> rm.-itemsjcols-2ek 08 claa">smelnnnameem SjFrl sGVoskamp claalaass=hja isoltip" rm.-brit <10:00n o/b11:30 claala09 claa">smelnnnameem SjHoiteed
= knechclaalaass=hja isoltip" rm.-brit <10:00n o/b11:30 claala rm.-brite n -pointsjcols-13ek c "asTooltip" rm.-brite n -dfanj 25 08 - 01 09 -04"c c "asTooltip" rm.-brite n -dfanj 08 rode ro12 -04"c ‹ c hja iss="ssrokmslievlnts3-nexhe ladingrm.-arrow /a>dasTooltip" cw-sl-rmond-100"beluicw-sl-128ek c hasTooltip" cw-social-modek c hasTooltip" cw-social-mod-bookmark"s30y/> Ob heer:1px solid #C4C4C4" k c c dh3o30y/> Ocolor:#444444" cltip" cw-social-mod-br />-acek c D ewn dzenpagivanvia t h3k c c c hasTooltip" cw-social-mod-er heacek c c "url"> cw-social-mod-er hs-custom-examplemfadeinek c < tw %2F> ie%2F19an dit scherm kun j%3FItemid%3D1l1" br /> OShnee on Tw:r EdomKe be%20-%20Ke be%0D%0ALink:r Edoma 1:s%3A%2F%2F21, de bevri%2F-calendar%2F> %2F> ie%2F19an dit scherm kun j%3FItemid%3D1l1" br /> ORecommond Ob heer:1px solid #C4C4C4" k c c c c hasTooltip" cw-social-mod-er heacek c c "url"> cw-social-mod-er hs-custom-examplemfadeinek c >g'rJ nd vr vookdiek t h3kiasTooltip" Endul.-ct"> asTooltip" tagspopulin dagscloudekclaija isoltip" dagekclaofetoltip" dag- uit s30y/> Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek ort">caalaS ortija"calaass=hja isoltip" dag-count bad Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek reuket">caalaS reuketija"calaass=hja isoltip" dag-count bad Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek van Israël. Ge claal/www.kaleo.nl/dija"calaass=hja isoltip" dag-count bad Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek b Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek 1-kropivaere claal1 oropivaerija"calaass=hja isoltip" dag-count bad Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek z Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek /Eae te-dn vaam-van-enrihtuse claalGEae teaL2ca20)ovm. Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek b(' /in z-van-pauluse claalB(' /in zovm. Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek obadj Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek softpneee claalsoftpneeija"calaass=hja isoltip" dag-count bad Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek aN 'agsschoole claalaN 'agsschoolija"calaass=hja isoltip" dag-count bad Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek me bczaie claalMe bczai ja"calaass=hja isoltip" dag-count bad Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek h/br ere claal /br erija"calaass=hja isoltip" dag-count bad Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek psalmere claalPsalmerija"calaass=hja isoltip" dag-count bad Ofont-size: 1em"n Obadj/snel/g'rJ nd v- vookdiek scheppn ze claalscheppn zija"calaass=hja isoltip" dag-count bad >Rec teapr - o asTooltip" st> ek cala st> _lghtek calaaaaaaaaa _ try1ek calaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahja isoltip" hasTooltip" br /> OSpr - r: Job Ekdere<br/>S ie: an Obadj/-calendar/> /> /1033an dh'rJ-is- ub D iH/r /iatemb _ try2ek calaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahja isoltip" hasTooltip" br /> OSpr - r: CesdrTerpstra<br/>S ie: an Obadj/-calendar/> /> /1032an dsam >aeise-pkohu-endh't-lt vlde-w r?Itemid=1l1">deaeise pkohuawezn/laLt vlde W rija" _ try3ek calaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahja isoltip" hasTooltip" br /> OSpr - r: Joh5"jvz. an Obadj/-calendar/> /> /1031-troon/?Itemid=1l1">Troon/ija" _play wor cala text/java3crip ">jwplay w('m(' a ctro87').setup({playlght:[{file:'/im s/stoEdom/mp3/20190818-jekdere.mp3',br />:'D iH/r /iatemb :'deaeise pkohuawezn/laLt vlde W r',i-3crip " :'Datum::'Troon/',i-3crip " :'Datum::false,displayi-3crip " :false,visualplaylght:false,evlnts:{onPlaylghtItem: fuBctAon(evlnt){for (var i = 0; jQuery("#> "+i).ldbgkh; i++){jQuery("#> "+i).removeCltip("ss-currlnt");}jQuery("#> "+evlnt.> Hex).addCltip("ss-currlnt");var try = jwplay w().getPlaylghtItem();if (aatry.duration > 0){brit = new Array();var hrs = Math.floor(aatry.duration/3600);if (hrs > 0){brit.push(hrs);}var min = Math.floor((aatry.duration - hrs * 3600)/60);if (hrs == 0 || min >=k10){brit.push(min);} troe {brit.push(O0" + min);}var sec = aatry.duration - hrs * 3600 - min * 60;if (sec >=k10){brit.push(sec);} troe {brit.push(O0" + sec);}var duration = brit.join(":");jQuery("#playn z-duration").html(duration);} troe {jQuery("#playn z-duration").html("");}jQuery("#playn z-pic").attr("src",emitry.im );if(aatry.im ){jQuery("#playn z-pic").show();}troe{jQuery("#playn z-pic").hide();}if(aatry.error){jQuery("#playn z-error").html(aatry.error);jQuery("#playn z-error").show();}troe{jQuery("#playn z-error").hide();}jQuery("#playn z-br />").html(aatry.br />);jQuery("#playn z-i-3c").html(aatry.i-3crip " );}}}); crip >aa -04" calaaaaaaaaa br/" cal asTooltip" st> _lim:ek cala /> s?Itemid=1l1">An79apr - o >Rec tja9ca2pasx url"> stnews End-lghtek a itemscope item> h 1:s://schema.org/Avooc/>">cal an Obadj/Nndo- s/actAviteitek b h 1:s://schema.org/Avooc/>">cal an Obadj/snel"eitemprop="urle claahja isitemprop=" uit claalUpdfanslaah claija"ca a itemscope item> h 1:s://schema.org/Avooc/>">cal an Obadj/Nndo- s/nb. rmatie/anbi"eitemprop="urle claahja isitemprop=" uit claalANBI nb. rmatielaah claija"ca a itemscope item> h 1:s://schema.org/Avooc/>">cal an Obadj/Nndo- s/nb. rmatie/privacy"eitemprop="urle claahja isitemprop=" uit claalPrivacystreidlaah claija"ca a itemscope item> h 1:s://schema.org/Avooc/>">cal an Obadj/naasxan db ad rz. h 1:s://schema.org/Avooc/>">cal an Obadj/naasxan db h 1:s://schema.org/Avooc/>">cal an Obadj/naasxan db h 1:s://schema.org/Avooc/>">cal an Obadj/naasxan db >Nivuwmtd downloaH3:1z >t h3kiasTooltip" Endul.-ct"> asTooltip" Endul.tablt s30y/> Opaddn z: 5px;"> asTo30y/> Opaddn z-bottom: 3px; text-align: loaa;"> img src h 1:s://21, de bevri/im s/jdownloaH3/fileim s/pdf.png" rmond="18" hea> Ob heer: 0px; ndoeical-align: top;"kuw O"40 an Obadj/downloaH3/downloaH/4db O<zoon?<>D-3crip " < zoon?<><br />o Ded 2tl t"vz.B t a" Opaddn z-bottom: 3px; text-align:loaa; font-size:8pa; color:#808080;">B Opaddn z-bottom: 3px; text-align: loaa;"> img src h 1:s://21, de bevri/im s/jdownloaH3/fileim s/pdf.png" rmond="18" hea> Ob heer: 0px; ndoeical-align: top;"kuw O"40 an Obadj/downloaH3/downloaH/4db O<zoon?<>D-3crip " < zoon?<><br />o Ded 2tl t"vz.D iGwzo He lesr - otudie 7 :1z >t a" Opaddn z-bottom: 3px; text-align:loaa; font-size:8pa; color:#808080;">B Opaddn z-bottom: 3px; text-align: loaa;"> img src h 1:s://21, de bevri/im s/jdownloaH3/fileim s/pdf.png" rmond="18" hea> Ob heer: 0px; ndoeical-align: top;"kuw O"40 an Obadj/downloaH3/downloaH/4db O<zoon?<>D-3crip " < zoon?<><br />o Ded 2tl t"vz.D iGwzo He lesr - otudie 6 :1z >t a" Opaddn z-bottom: 3px; text-align:loaa; font-size:8pa; color:#808080;">B Opaddn z-bottom: 3px; text-align: loaa;"> img src h 1:s://21, de bevri/im s/jdownloaH3/fileim s/pdf.png" rmond="18" hea> Ob heer: 0px; ndoeical-align: top;"kuw O"40 an Obadj/downloaH3/downloaH/4db O<zoon?<>D-3crip " < zoon?<><br />o Ded 2tl t"vz.D iGwzo He lesr - otudie 5 :1z >t a" Opaddn z-bottom: 3px; text-align:loaa; font-size:8pa; color:#808080;">B Opaddn z-bottom: 3px; text-align: loaa;"> img src h 1:s://21, de bevri/im s/jdownloaH3/fileim s/pdf.png" rmond="18" hea> Ob heer: 0px; ndoeical-align: top;"kuw O"40 an Obadj/downloaH3/downloaH/4db O<zoon?<>D-3crip " < zoon?<><br />o Ded 2tl t"vz.D iGwzo He lesr - otudie 4 :1z >t a" Opaddn z-bottom: 3px; text-align:loaa; font-size:8pa; color:#808080;">B >Inlog /Eae te i ea:1z >t h3kiasTooltip" Endul.-ct">s /"em Sholuipost"beluilogin-teru claal s="se claahasToeluiteru-login-u> uit s ladingteru-group claalllllliasTooltip" input-group claallli soltip" input-group-add kclass=lli tip" br /> OGEb uik 2tem0) / ass=lli clas=lli nputveluimodlgn-u> uit s> texteeemel Ou> uit s lading nputvteru-control s>ab OW zwaar / ass=lli clas=li nputveluimodlgn-padiwd s> padiw he semel Opadiw he s lading nputvteru-control s>ab checkbox class=llemel OrEaemb r"e lading nput class=llvzlul Oyes / Onxhoud mijlaa=l /la submja" emel OSubmja" cltip" dja-prim ry un30y/>ne claalss=l ass=l an Obadj/-calendar/u> s/?view= em nd Itemid=1l1">claalssGEb uik 2tem0)ed 2gmr z?ija"cas=l as=l ass=l an Obadj/-calendar/u> s/?view= eseh Itemid=1l1">W zwaared 2gmr z?ija"cas=l as=" < as="inputv> hizdEz"eemel Oop " s"/ clas inputv> hizdEz"eemel Otask"jvzlul Ou> .login"/ clas inputv> hizdEz"eemel Oretur aa fieldseh as=" teru /-04" /-04" /-04" as /-04"c acca -04"c -04" ccac -04"c !-- FOOTER -->cccaca sectAon cltip" d3-copy/a>c=""s=cciasTooltip" custom" kcl asTo30y/> Otext-align: c ter;">© de be 2003-2019 ORout m 20/w srPlace"n Obadj/Nndo- s/nb. rmatie/rout s>aht en hself">GEbohua" srPlace", d lianastraat 63 3262 SH Oud-Beijerlnnet a"aei vanvwaaaflaaide t.v. emm ng (otuur maa eeoo a br /> OStuur ozimaiin eks)demuwbmamtdo."n Obadj/Nndo- s/contact"s>aht en hpaoor/h2emaiit a")i s30y/> Ofont-size: 10px;""t -04" /-04" cas=l -04"c aaaaaa /-04" as /-04"c :1zectAon /teot > !-- //FOOTER -->cc -04"c !-- Global site dag (gdag.js) - Goog/> Analyeics --> 3crip vasync src h 1:s://21, goog/>dagmanag 1.com/gdag/js?eluUA-8155418-1 / crip > 3crip >/d ow.s="sLay w = ow.s="sLay w || [];/d fuBctAon gdag(){s="sLay w.push(ahtumor/s);}/d gdag('js', ntw Date());/d gdag('config', 'UA-8155418-1', { 'anVoymize_ip': true });/d / crip >d /body>d /html>