Een glimlach is de kortste afstand tussen twee mensen
 • 20 02
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief 20:00 tot 21:30
 • 23 02
  samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Serie

Geluidsbestanden van de gehouden bijbelstudiedagen in samenwerking met Stichting Het Morgenrood.

Loading Player...

Bijbelstudiedag Oud Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in tegenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

Heb. 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

Joh. 14:26-27: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de

Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.”

Rom. 8:22-23+26-28

Filip. 4:19: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

Ps. 73:23-26: “Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.”

“Heer, geef me de kracht om dat te aanvaarden wat ik niet veranderen kan, geef me de moed om dat te veranderen wat ik veranderen kan en geef me de wijsheid het één van het ander te onderscheiden.”

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

1 Pet. 5:6: “Verneder u dan onder de krachtige hand van

God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Mat. 26:42: “Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.”

Jak. 4:15: “Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.”

Ps. 119:49-50: “Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar, waarop U mij deed hopen. Dit is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt.” 2 Tim. 3:16-17: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

Jak. 1:23-24: “Als iemand immers een hoorder van het

Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.”

Ps. 77:10-13

Efe. 4:23: “en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken”

Heb. 12:1-2a: “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en

Voleinder van het geloof.”

Gal. 2:20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Ps. 63:4: “Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen.”

Heb. 13:12-16

Filip. 3:8: “Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om

Christus’ wil als schade beschouwd.”


Ik vroeg de Heer – John Newton

Ik vroeg de Heer om groei, steeds weer

In liefde en geloof, veel meer!

De goede vruchten van de Geest

Verlangde ik het allermeest



Zelf had Hij dit gebed gegeven

En Hij verhoorde ’t in mijn leven

Maar anders dan ik had gedacht,

Deez’ zielenstrijd was onverwacht!


Ik hoopte dat in slechts een uur

Verhoring kwam van eeuw’ge duur

Eén aanraking met grote kracht

Die mij zijn rust en reinheid bracht



Maar God de Heer richtte mijn blik

Op ’t zondig hart en ‘t eigen ik.

Hoe zwaar kreeg ik het te verduren,

Achter mijn zelfgemaakte muren.

JeremON -->

JeremON -->

<)neft overgegeven.”

Ps. 63: ion gter-image

Hoe zwaar led="1see68 oaopt-lea : b4ed="1e zpn het
20m>
1E

e

lm> <20mn de oen Hij20mn de oen Hij lecx /> 1/p>

Eép lecx /> 1/pnion value="2003">2003

i>Omgaag (a
 • 20mn de oen Hitemprop="url"> Sebastiaan de Graaf
 • 1l="2"rd is immers beter d H>
  MaaD.13 Spreker: Sebast0er: Sebast0er: Sn"2"rd is immers 213 j1escription:'Datum: zaterdag 13 januarCbr "3e="f immers beter d H>
  MaaD.13 Spreker: Sebast0er: Sebast0er: Sn"2"rd is immers 213 j1escription:'Datum:1,0tn Ekhart20kc>

  <8ptiziesslsd is S4e="S idaty"ag - studmmoveClass(3V3ntegensle

  e

  lm> <1Etiodusdag- is

  loopte dat in slea07-iii-bsdag-pslagter-Petrm"loer-Petrm"loer-PeIr-Petdd> et grops://www.kal)>1E

  >
  lecx /> 1/p>

  Eép lecx /> 1/pnion value="2003">2003

  tion> Sprekn va5y on3">2ing: Hoite Slagter',image:'/images/stories/bijbelstudiedagen.jpg'},{file:'/images/stories/mp3/20191005-i-bsdag-HSlagter-LijdendeKnecht.mp3',title:'Profetieën over de lijdende Knecht van de Here - studie 1',description:'Datum: zaterdag 05 oktober 2019\x3Cbr />Sfën over de lijdende Knecht van de Here - studie 1',description:'Datum: zaterdag 05 oktober 2019\x3Cbr />Sfën over de lijdende Knecht van de Here - studie 1',description:'Datum: zaterdag 05 oktober 2019\x3Cbr />Sfën over de lijdende Knecht van de Here - stEnf1 act behalv2003

  2janu dan schouwuwucf (s2Elitle:'Oainbep>Psee6

  “Uw goedertierenheid is immers beter dan het lecx /> 1/p>

  Eén aanraking met grote kracht

  Die mij zijnPt1tBmn2tjdendo0191005-i-bsdag sing met grote kracht
  do01ltip" t/ter dan het
  lecx /> 1/p> < do01ltip" t/ter dan ie geef class="btn-group pull-rig aW < do01l/ter dan ie geef c door God/p: Hoges/stories/bijbelstudiedagem"S lNT -r dan Dcht en/>God, D 1/p-01-13s="btn-group pull-rig aW < do01l/ter dan ie geef c door God/pdanf: hories/bijbelstudiedagem"S lNT -r dan e lijdendeopte daset<e l/>God, D362.04 KB"btn-group pull-rig aW < do01l/ter dan ie geef c door God/p ie geef hories/bijbelstudiedagem"S lNT -r dan Die geef l/>God, D hebf clasecx /> 1/p>

  2001jblu /dl> >el.”SebastiEPetruswmij; es i\x3Ciong>Ik vleef="in>

  s S4e=> Diel wij het oohouden opog gerichton valuong> in ter-P07-iivm>

  oen Hitemprop=Kolname2-

  Be vrkbdum het ooIk vboeDkgg - sng> ven.07-iip S4e=> Dieht vm> e= iegged H>opt-leindere oen Hitemprop="urverwachtmit ovbo5edan En:4: Verhob">200SLvrk> em> Dieoaopt-r />Ik ho tudm>agen.jpg'},{opt-u Sebjre="S ii e=prij venrde9veiukk> e=priSL 1 --> Sebjre=opt-u Dkggm van is S4 oen Hitemprop="ur/ima25:4-5+14 Die

  Sebastiadenem>

  trusbr />Mgebekalekr / 4e=> Dien

  --> /p> < --l wiooven dtdig Mo.mp3en.hug> ven.s(3V3nmovedivm>

  Elaere=tps:bw< iegegenslelaere=tps:gter-im studm>zeDkgevenx3Citps:schieddi studvolo.dter-sd it,eijl wijslag -iooIk vzvalue=hr le < muil immers loptioven Ik Egm vtps:bp> eDe < --ven Ik0 zm>

  > s Koién eElae>"S ii S4e=> Dieho/iooi-bopgewe't

  eijd UwgS4e="se="b
  I lippeg - strus>

  S4e=> Die> eOs(38\x3Cb /> my"agaD.1 em>r: Sebastevaijippen U l wij het ooden

  Ezvalue=s S4e=k eDeuari ri ecx /> 1/p>ve

  zelfnuis S4zeg/p> HEERE,jtioerneppers S4e="S idaty"ag -oken-,jtio SL 1 -- Ik ,- ik eo> <,guem> e=vaijMr />W eeiuk W eeiukion valuevuurk i em> kd />W -- <> HEERE,jtio

  et

  e

  lm> < et grops://www.kal)>1E

  >
  lecx a> >

  d- sturde9vei stu: Mijn Vaderaty"ag - studmmoveClass(3V3nm4em> lecx /> 1/pnion value="2003">2003 lecx /> 1/p>

  Eén aanraking met grote kracht

  Die mij zijnPt1tBmn2tjdendo0191005-i-bsdag sing met grote kracht
  1E 1/p> < do01ltip" t/ter dan ie geef class="btn-group pull-rig aW < do01l/ter dan ie geef c door God/p: Hoges/stories/bijbelstudiedagem"S lNT -r dan Dcht en/>God, D 1/p-01-13s="btn-group pull-rig aW < do01l/ter dan ie geef c door God/psanf: hories/bijbelstudiedagem"S lNT -r dan e lijdendeopte daset<e l/>God, D362.04 KB"btn-group pull-rig aW < do01l/ter dan ie geef c door God/p ie geef hories/bijbelstudiedagem"S lNT -r dan Die geef l/>God, D hebf clasecx /> 1/p>

  2001jblu /dl> >el.”Vole1.ofem>VoleGod, DGod, Diingd wor>et vlees leef, leefIk ben met Christus gekruisem>Voleinder vanJob 1 r dan hetErekr / en Hiji3V3nm4 de zUz,gzndg> iamekr r

  oodivm>operage;ass="ja/pgoden1">M>dstealued

  > ja/p>e.dter0mn donr ikdigusbrmgaanteg S4e=> Dieast0 z,/ en Mis imme gert z,/udmmM>des lziekteSLvrk ja/p>e.dterLvrkon=/p> prij ven.gmprot-items"> z di> Die heendg>v clnar0mns lwdeno beendg>at4ebid des lendg>n het<-items"> Die/p>>e assijnoems Nerij ulendg>ng met S4e=> DieHEEREitems">
  A r dan hetNven.0 a-P07t4zeginbep>sd i{ptiobn ti1E en; S4e=> Die 1 --iditebO wiistues ln domte dan.de vr/p> Ps.noem oog p:e="2items"> vroeg d <\vlef4zegm ooag >:-<2items"> lecx /> 1Hie.dde: dnno beeivi/eegge lendg>veCl="https:uit: S4e=> Die cla beeeeekalei3Vd veggeli> opm>Vk em> Dehem ruk stut S4e=> Diezaes ion=oovun5f1 ten ike3Vdi Geest ova{OMs immers geten ik.vm>

  bui/HOm> DieW ik auwd uurkm> d

  Hoigen Ik vmvle

  af
  biten be4e=> Die iwechts 1 --Ú veCl=="inter-Pomh af p/p oen Hitemprop="ioCbr />01 5-7im>

  et

  e

  lm> < et grops://www.kal)>1E

  > tion> iption:'Datum: zbtn-group pull-rig aW < do01l/ter dan ie geef cn an> > tion> iption:'Datum: zaterdag 13 januari 2018\x3Cbr />Spreker: Sebastl/o" onchat
  lecx a> >

  d- sturde9vei stu: Mijn Vaderaty"ag - studmmoveClass(3V3nm4em> lecx /> 1/pnion value="2003">2003 lecx /> 1/p>

  Eén aanraking met grote kracht

  Die mij zijnPt1tBmn2tjdendo0191005-i-bsdag sing met grote kracht
  1E 1/p> < do01ltip" t/ter dan ie geef class="btn-group pull-rig aW < do01l/ter dan ie geef c door God/p: Hoges/stories/bijbelstudiedagem"S lNT -r dan Dcht en/>God, D 1/p-01-13s="btn-group pull-rig aW < do01l/ter dan ie geef c door God/psanf: hories/bijbelstudiedagem"S lNT -r dan e lijdendeopte daset<e l/>God, D362.04 KB"btn-group pull-rig aW < do01l/ter dan ie geef c door God/p ie geef hories/bijbelstudiedagem"S lNT -r dan Die geef l/>God, D hebf clasecx /> 1/p>

  2001jblu /dl> >el.”

  Heb.

  Heb.

  Heb.o

  Heb.eft, geef Ik die u. Laat uw hart nietHeb.eft,

  Filip. 4:19: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

  Ps. 73:23-26: “Niettemin zal ik voortdurend bij U Ni, Uhebt mijn rechterhand gegrepen. U zul3 mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn har46 dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.”

  “Heer, geef me de kr1.13som dat te aanvaarden wat ik niet veranderen kan, geef me de moed om dat te veranderen wat ik veranderen kan en geef me de wijsheid het één c91705ff4406abdtf85093dc3424ef4b09d88787/p>

  Arthur Schopenhauer (1788-1860)

  1 Pet. 5:6: “Verneder u dan onder de krachtige hand van

  God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

  Mat. 26:42: “Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vade46- en“Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.”

  Ps. 119:49-50: “Denk aan het woord gesproken tot Uw di5-h-sum:en-w U mij deed hopen. Dit is mij tot troost in miHotot Sum:en-belofte mij levend heeft gemaakt.” 2 Tim. 3:16-17: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, vole keer, gizijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

  Jak. 1:23-24: “Als iemand immers een hoorder van het

  Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, 05 oktob daij hmee hij geboeden in de rechtvelf bekeeft zichzzzzzzzzrs een hoorder van het

  eruitzag.”

  Ps. 77:10-13

  Efe. 4:23: “en dat u vernieuwd wordt in de geest vanJesnu 50; Jesnu 52; Jesnu 53e geest vanoeden in de rechtvelf bekeeft zichzzzzzzzz menigte van getuigen o mij ories/bis “em>n Hij immersz my"gina.

  elofte et

  e

  lm> < et grops://www.kal)>1E

  > tdivar, enn> on> r, r, knrage-immar, h henderwijzen, pull-rig aW < do01l/ter dan ie geef cn an> > tdivar, enn> on> r, r, knrage-immar, h hendbeter dan het on> r,eschKnrage immers Hdrier: Sebastl/o" oncha1.0
  lecx a> >

  d- sturde9vei stu: Mijn Vaderaty"ag - studmmoveClass(3V3nm4em> lecx /> 1/pnion value="2003">2803