Niet de situatie veroorzaakt stress maar de manier waarop je over de situatie denkt
 • 27 05
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 03 06
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 10 06
  samenkomst met Rob Oostman 10:00 tot 11:30
 • 17 06
  samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30
 • 27 05 - 17 06
 • 24 06 - 15 07
 • 22 07 - 12 08
 • 19 08 - 06 09
 • 09 09 - 23 09
 • 30 09 - 13 10
 • 14 10 - 14 10

Ons privacybeleid is gewijzigd als gevolg van de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Je kunt dit hier lezen.

Klik om in te schrijven

Job hoofdstuk 19

Bijbelvertaling
Boek
Hoofdstuk
1
Maar Job antwoordde en zeide:
2
Hoe lang zult gijlieden mijn ziel bedroeven, en mij met woorden verbrijzelen?
3
Gij hebt nu tienmaal mij schande aangedaan; gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij.
4
Maar ook het zij waarlijk, dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten.
5
Indien gijlieden waarlijk u verheft tegen mij, en mijn smaad tegen mij drijft;
6
Weet nu, dat God mij heeft omgekeerd, en mij met Zijn net omsingeld.
7
Ziet, ik roep, geweld! doch word niet verhoord; ik schreeuw, doch er is geen recht.
8
Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft Hij duisternis gesteld.
9
Mijn eer heeft Hij van mij afgetrokken, en de kroon mijns hoofds heeft Hij weggenomen.
10
Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik henenga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt.
11
Daartoe heeft Hij Zijn toorn tegen mij ontstoken, en mij bij Zich geacht als Zijn vijanden.
12
Zijn benden zijn te zamen aangekomen, en hebben tegen mij haar weg gebaand, en hebben zich gelegerd rondom mijn tent.
13
Mijn broeders heeft Hij verre van mij gedaan; en die mij kennen, zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd.
14
Mijn nabestaanden houden op, en mijn bekenden vergeten mij.
15
Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde; een uitlander ben ik in hun ogen.
16
Ik riep mijn knecht, en hij antwoordde niet; ik smeekte met mijn mond tot hem.
17
Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd; en ik smeek om der kinderen mijns buiks wil.
18
Ook versmaden mij de jonge kinderen; sta ik op, zo spreken zij mij tegen.
19
Alle mensen mijns heimelijken raads hebben een gruwel aan mij; en die ik liefhad, zijn tegen mij gekeerd.
20
Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees; en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden.
21
Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, o gij, mijn vrienden! want de hand Gods heeft mij aangeraakt.
22
Waarom vervolgt gij mij als God, en wordt niet verzadigd van mijn vlees?
23
Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven wierden. Och, of zij in een boek ook wierden ingetekend!
24
Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouwen wierden!
25
Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;
26
En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen;
27
Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot.
28
Voorwaar, gij zoudt zeggen: Waarom vervolgen wij hem? Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt.
29
Schroomt u vanwege het zwaard; want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards; opdat gij weet, dat er een gericht zij.

Deel deze pagina via

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Efeze 3:9-9
En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;