God bestaat niet. Hij leeft!
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 26:30-26:46; Hebreeën 5:5-5:10
Serie:
Spreker:
Hits:
2283
Toelichting:
Matthéüs 26:30-46
30) En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.
31) Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden.
32) Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galiléa.
33) Doch Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Al werden zij ook allen aan U geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden.
34) Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.
35) Petrus zeide tot Hem: Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen! Desgelijks zeiden ook al de discipelen.
36) Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben.
37) En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedéüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden.
38) Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.
39) En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij [wilt].
40) En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
41) Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
42) Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!
43) En komende [bij hen], vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard.
44) En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden.
45) Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt [nu] voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.
46) Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt.

Hebreeën 5:5-10
5) Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
6) Gelijk Hij ook in een andere [plaats] zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.
7) Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.
8) Hoewel Hij de Zoon was, [nochtans] gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.
9) En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;
10) En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizédek.
Loading Player...

Agenda

 • 22 07
  samenkomst met Johan van der Hoeven 10:00 tot 11:30
 • 29 07
  samenkomst met Jaap Plomp 10:00 tot 11:30
 • 22 07 - 29 07
 • 05 08 - 12 08
 • 19 08 - 26 08
 • 02 09 - 06 09
 • 09 09 - 09 09
 • 16 09 - 23 09
 • 30 09 - 04 10
 • 07 10 - 13 10
 • 14 10 - 21 10
 • 28 10 - 01 11
 • 04 11 - 11 11
 • 18 11 - 25 11
 • 29 11 - 29 11

Deel deze pagina via

Volg ons via

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

1 Timotheus 1:15-15
Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.