zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
 • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

  Lees de volledige dag

"Zoals het goud in het vuur wordt beproefd, zo blijkt trouw in tegenspoed"


DEEL I – Inleiding op Jozua

 1. Inleiding
 • Een nieuw is jaar begonnen. Toch heeft het oude jaar niet afgedaan. Israëls geschiedenis leert dat de toekomst op het verleden gebouwd wordt. Dit leren wij ook uit Jozua. Als Israël Kanaän intrekt, laten zij Mozes achter. Zij nemen wel een positieve erfenis mee.
 • Met Jozua begint in de Joodse Bijbel de Profeten (in ons OT de Historische boeken) >
 • Nadat God tot de mens sprak, spreekt Hij nu door de mens > De mens wordt steeds meer verantwoordelijk. Dat is geloofsgroei. Uiteindelijk spreekt de mens over/tot God (Geschriften).
 • Jozua, Richteren, Samuël en Koningen (Vroege Profeten) beschrijven de inname van het Beloofde Land. Profetie behoort vooreerst tot actie/verandering aan te zetten.
 • Omdat Israël hierin faalt, is Gods ingrijpen nodig. Dit gebeurt in Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de Twaalf (Late Profeten). Daarbij is er belofte van herstel.
 • De lijn in de Bijbel is dat de mens geroepen is tot verantwoordelijkheid en dat God herstellend ingrijpt als de mens faalt. Dit gebeurt allesomvattend door Jezus Christus.
 • Daarbij wordt in de Bijbel altijd gebouwd op wat voorafgegaan is:
 • Deut. 34:4a met Joz. 1:2 (Lezen).
 • Deut. 31:6-7 met Joz. 1:6-7+10:25 (Lezen).
 • Deut. 6:1, Joz. 1:8, Mal. 4:4, Ps. 1:1-2, Joh. 1:16-17 (Lezen).
 • Zoals Israël op de schouders staat van degenen die hen voorgingen (Heb. 11!), zo staan wij dit ook. Ook al reizen wij verder, wij nemen hun lessen mee en geven die weer aan een volgende generatie door. Dit thema komt terug in het tweede deel van de studie.
 1. Het boek Jozua
 • Plaats in de Bijbel:
 • Ons OT: 1e van de Historische Boeken (t/m Esther).
 • Joods OT: 1e van de Profetische boeken.
 • Na Genesis volgt t/m Koningen een keten van boeken doordat ieder Bijbelboek in ons OT vanuit de grondtaal begint met ‘en’ (behalve Deuteronomium als herhaling van de wet).
 • Jozua is een vervolg op de Thora en wordt gevolgd door Richteren:
 • Thora: Israël wordt een volk (zonder land!).
 • Jozua: Israël krijgt een land (zoals beloofd in de Thora).
 • Richteren e.v.: Israël kan de vrijheid niet aan (voorspeld door Jozua > Lezen: 24:19).
 • Belangrijk: In de Thora werd Israël verlost uit slavernij, in Jozua wordt het verlost tot in de rust van het Beloofde Land. Wij zijn verlost van de zonde, maar nog niet fysiek in Gods Rijk.
 • Tijd van de gebeurtenissen: Vermoedelijk rond 1400 BC.
 • Schrijver: Jozua heeft zeker bepaalde stukken geschreven (Lezen: 8:32+24:26). Echter, zijn dood kan hij niet beschreven hebben. Zie ook frase tot op deze dag (15x in Jozua). Vermoedelijk is het boek in de Richterentijd opgesteld.
 • Indeling:
 • Chiastische structuur (overzicht) > verovering en verdeling van het land staan
 • Lineaire structuur (zie overzicht) > Voorbereiding, Verovering, Verdeling en Vermaning.
 • Zie voor de verschillende gebeurtenissen het overzicht.

 • Onderwerp: Verovering van het Beloofde Land (en hoe men daarin leeft!).
 • God behaalt de overwinning voor Zijn volk > Lezen: 1:2a, 6:16b.

In Gods overwinning trokken zij ten strijde > Lezen: Rom. 8:37-39.

 • Het volk werd in zekere rust geleid > Lezen: 21:44. In Richteren gaat dit mis vanwege Israëls ongehoorzaamheid. De echte rust is toekomstig > Lezen: Heb. 4:8-9 >
 • Ons OT > De Historische boeken eindigen in de verstrooiing (Esther).
 • Joods OT >
 • De Vroege Profeten eindigen in ballingschap (2 Kon. 25).
 • De Late Profeten starten en eindigen met oordeel (Jes. 1 + Mal. 4).
 • Alle Schriftdelen eindigen wel hoopvol:
 • Esther > Geen dreiging meer voor de Joden (in ballingschap).
 • 2 Kon. 25 > Koning Jojachin eet aan de tafel van de koning van Babel (in ballingschap).
 • 4 > Er is verlossing voor de gelovigen.

Geestelijke les: Ons leven start als slaaf van de zonde. Door Christus zijn wij verlost van de zonde. Ons lichaam is nog wel sterfelijk. Desondanks ervaren wij door de kracht van de Geest kracht en hoop. Toch moet de werkelijke rust nog komen.

 • Thema: Wees sterk en moedig! > Dit is Mozes’ erfenis voor Jozua (vgl. Deut. 31:6-7 met Joz. 1:6,7,9,18 + 10:25). Daar zit ook voor ons een levensles in.
 • Overeenkomsten met de Thora: De verhaallijn in Jozua kent overeenkomsten/herhalingen met de Thora. Zie hiervoor het overzicht. De les die wij hieruit kunnen leren is dat wij soms bepaalde zaken (zowel positief als negatief) in het leven vaker moeten meemaken om te leren van onze fouten en te kunnen veranderen.
 1. De persoon van Jozua
 • In Exodus t/m Deuteronomium staat Mozes centraal, in Jozua is dit Jozua. Wij beperken ons tot de belangrijkste zaken.
 • Jozua (JHWH brengt redding) heette aanvankelijk Hosea (Redding). De naamswijziging staat in Num. 13:16 (Lezen) en houdt verband met zijn getuigenis in Num. 14:6-8 (Lezen).
 • Jozua kreeg net als Jakob een andere naam toen hij het Beloofde Land inging. Ook had hij net als Jakob (Gen. 32) een ontmoeting met een hemelse macht (Joz. 5). Hierin is ook overeenkomst met Mozes bij de brandende doornstruik (Ex. 3).
 • Lezen: 5:13-15 > Het doel van deze ontmoeting is:
 • God voert hen aan in de strijd/strijdt voor hen.
 • Als zij Hem trouw zijn zullen zij de overwinning behalen.
 • Jozua volgde Mozes op na door hem opgeleid te zijn (bespreken wij later). Hij had een deel van Mozes’ geest op zich > Lezen: 27:15-20 + Deut. 34:9.
 • Jozua was echter minder groot dan Mozes > Lezen: 34:10. Jozua is dan ook niet de profeet uit Deut. 18:18 (Lezen), dat is Jezus Christus.
 • Jozua is wel een type/schaduwbeeld van Christus bij Zijn wederkomst:
 • Zij dragen dezelfde naam: Jehoshua/Jeshua en Iesous (Jeshua is een afkorting en een vertaling van het Grieks Iesous). Betekent: De HERE brengt redding.
 • Jozua kon Israël niet werkelijk in de rust brengen (zie Richterentijd e.v.). Jezus Christus zal dit wel doen. Dit wordt beschreven in Openbaring.
 • Voor ons geldt: Kol. 1:12-14 (Lezen).

 

Jozua: Verovering van het Beloofde Land

 

Voorbereiding (1-5)

Verovering (6-12)

Verdeling (13-22)

Vermaning (23-24)

 

Chiastische structuur

                        A Jozua start zijn werk (1)

                                    B Bij de Jordaan (2-7)

                                                C Verovering van het land (8-12)

                                                C Verdeling van het land (13-21)

                                    B Bij de Jordaan (22)

                        A Jozua eindigt zijn werk (23)

 
 

Sleutelbegrip:

(1:6, 1:7, 1:9, 1:18, 10:25)

Wees sterk en moedig!

Dit is Mozes’ erfenis!

(Deut. 31:6, 7, 23)

 

Ons OT:       1e boek van de Historische Boeken

Joods OT:   1e boek van de Profeten

Tijd v.d. gebeurtenissen: Vermoedelijk rond 1400 BC

Tijd van schrijven:              Vermoedelijk in de Richterentijd

 

Voor Jozua: Israëls begin

·      Genesis:                      Israël ontstaat

·      Exodus:                        Israël bevrijd

·      Leviticus:                    Het heiligdom

·      Numeri:                       Israël in de woestijn

·      Deuteronomium:     Verbondsvernieuwing

Na Jozua: Israëls opkomst en verval

·     Richteren

·     (Ruth)

·     Samuël

·     Koningen

·     (Kronieken)

 

Jozua in de Thora: Ex. 17:9, 10, 13, 14, 24:13, 32:17, 33:11; Num. 11:28, 13:8 (Hosea), 16, 14:6, 30, 38, 26:65, 27:18, 27:22, 32:12, 32:28, 34:17, Deut. 1:38, 3:21, 28, 31:3, 7, 14, 23, 32:44 (Hosea), 34:9

Jozua in de rest van de Bijbel: Richt. 1:1, 2:6, 7, 8, 21, 23, 1 Kon. 16:34, 1 Kron. 7:27, Neh. 8:17, Hand. 7:45, Heb. 4:8

 

Jozua (Jehoshua/Iësous) & Jezus (Jeshua/Iësous) – JHWH brengt redding:

Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.

Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. (Heb. 4:8-9)

Jozua: Verovering van het Beloofde Land

Voorbereiding (1-5)

Verovering (6-12)

Verdeling (13-22)

Vermaning (23-24)

1 > Gods opdracht aan Jozua

2 > De verkenners en Rachab

3 > Door de Jordaan

4 > Gedenkstenen

5 > Besnijdenis

5 > De Man met het zwaard

Centrale Campagne

6 > Jericho veroverd

7 > Nederlaag bij Ai

7 > Achan gestraft

8 > Ai veroverd

8 > Voorlezing van de wet

9 > List van de Gibeonieten

10 > De slag bij Gibeon

10 > Zuidelijke Campagne

11 > Noordelijke Campagne

12 > Overwonnen koningen

13 > Erfbezit Ruben

13 > Erfbezit half Manasse

14 > Erfbezit Kaleb

15 > Erfbezit Juda

16 > Erfbezit Efraïm

17 > Erfbezit Manasse

18 > Erfbezit Benjamin

19 > Erfbezit Simeon

19 > Erfbezit Zebulon

19 > Erfbezit Aser

19 > Erfbezit Dan

19 > Erfbezit Jozua

20 > Vrijsteden

21 > Steden van de Levieten

22 > Altaar bij de Jordaan

23 > Jozua spreekt tot de oudsten

24 > Verbondsvernieuwing

25 > Jozua sterft

Verschillende overeenkomsten met de Thora:

·          Verkenners (Joz. 2 + Num. 13)

·          Door water trekken (Joz. 3 + Ex. 14)

·          Pesach (Joz. 5 + Ex. 13)

·          Een hemelse ontmoeting (Joz. 5 + Ex. 34)

·          Een nederlaag vanwege ongehoorzaamheid (Joz. 7 + Num. 14)

·          Verdeling van het land (Joz. 13-21 + Num. 34-35) 

·          Verbondsvernieuwing (Joz. 24 + Deut. 29)

·          Afval van Israël aangekondigd (Joz. 24 + Deut. 31)