zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
 • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

  Lees de volledige dag

"Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op"


DEEL II – De reis gaat verder

Lezen: Joz. 1:1-9

 1. Leven met het verleden
 • Mozes’ dood is een kantelpunt, toch gaat het verhaal door >
 • Er staat twee keer dat Mozes is gestorven > Het einde van een tijdperk. Denk aan het tweeledige karakter van een uitvaart: herdenken en begraven (afscheid nemen).
 • staat er: En het was > Dit koppelt Jozua en Deuteronomium aan elkaar.
 • Als Mozes gestorven is, moet het volk verder trekken, ondanks dat het verdriet groot is > Lezen: 34:7-8 (Mozes was nog in de kracht van zijn leven, wat de impact groot maakte). Er was eenmalig lange rouw om daarna verder te kunnen.
 • Dat wij door moeten, wil niet zeggen dat wij het verleden moeten/mogen vergeten > Lezen: 1:5-8.
 • Het heden wordt gevoed door het geloof uit het verleden.
 • Israël ging Kanaän in op basis van de beloften aan de vaderen, geleid door de Wet en het voorbeeld van Mozes. Wij hebben de Bijbel, Geestkracht en hen die ons voorgingen.
 • Bijzonder is dat in het eerste profetische boek van de Tenach gebeurtenissen de boventoon voeren ten opzichte van de wet > sta op, steek de Jordaan over (Joz. 1:2) > Ons leven vindt plaats in gebeurtenissen en niet in leerstellingen.
 • De vraag die wij ons willen stellen is: Hoe leven wij voorwaarts vanuit het verleden?
 • Daarbij is de vraag: Waar nemen wij afscheid van en wat nemen wij mee? Of toegespitst op Jozua: Wat laten zij achter en wat nemen zij mee?
 1. Wat wordt achtergelaten?
 • Om hier antwoord op te krijgen, moeten wij weten waarom Mozes stierf. Dit was niet omdat hij versleten of uit de gratie was (Deut. 34:7-8). Wat dan wel?
 • Lezen: 34:4 en Joz. 1:2 > Mozes moest sterven voordat Israël Kanaän in kon.
 • Mozes kon het land niet in om wat in Num. 20:7-13 staat (Lezen):
 • 20:10b > zullen wij voor u > Eigen werk i.p.v. Gods werk.
 • 20:11 > hij sloeg de rots twee keer > Slaan in plaats van spreken & gedreven voor een geest van boosheid en oordeel i.p.v. uit ontzag voor God genade geven (toch neemt de genade hier met de zonde toe!).
 • 20:12a > omdat u niet in Mij geloofd hebt > Geloof uit zich niet alleen in weten, maar ook in juist handelen.
 • 20:12b > en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt > Door God niet te gehoorzamen, maar ook door Gods belichaming van genade (de rots) te ontheiligen. Deze rots is een beeld van Christus (1 Kor. 10:4).
 • Lezen: 106:32-33 > Mozes zondigde net als het volk tegen God en Zijn Geest.
 • 106:32 > het verging Mozes slecht omwille van hen > Mozes moest sterven voor het volk (Mozes nam hun zonden over, Christus nam hun zonden op Zich).
 • Hij stond niet meer boven het volk, maar was qua gedrag aan hen gelijk geworden.

 • Mozes bleek niet in staat nieuw leiderschap te tonen voor de nieuwe generatie >
 • Bij Israëls vorige generatie van slaven moest Mozes op de rots slaan (Ex. 17), zoals je bij een slaaf gehoorzaamheid afdwingt.
 • Bij Israëls nieuwe vrije generatie moest tegen de rots gesproken worden, zoals je een vrij mens op zijn verantwoordelijkheid aanspreekt. Mozes lukte dit niet.
 • Jozua bracht nieuw leiderschap waarbij het volk leerde om in vrijheid verantwoordelijk te zijn. Jozua vormt in dit opzicht een beeld van Christus Die ons het zoonschap geeft.
 • Israël laat zo slavernij, ongeloof en het daarbij behorende leiderschap achter zich en trekt als meest gelovige generatie Kanaän binnen (daarvoor was wel eerst woestijntijd nodig!).
 • Wat laten wij achter? > Lezen: 12:1-2 + 13:13-14 (vgl. Fil. 2:5-10 + 3:20-21).
 1. Wat wordt meegenomen?
 • Heeft Mozes in Jozua afgedaan?
 • Zie Deut. 34:10 (Lezen).
 • Mozes wordt in Jozua nog zo'n 50x aangehaald.
 • Verwijzingen naar de wet, zie o.a. 8:35, 23:6 (Lezen).
 • Jozua werd opgeleid door Mozes en treed in diens voetsporen:
  • Hij wordt zo’n 25x in de Thora genoemd.
  • Hij voerde Israëls leger aan onder Amalek (Ex. 17).
  • Hij wordt Mozes' dienaar genoemd (Ex. 24:13).
  • Hij ging samen met Mozes de Sinaï op (Ex. 24:13).
  • Hij was niet betrokken bij de zonde van het gouden kalf (Ex. 32:17).
  • Hij was voortdurend in God tent waar Mozes met God sprak (Ex. 33).
  • Hij behoorde tot de verspieders en had geloof in de overwinning (Num. 13-14).
  • Hij kreeg voortijdig een deel van Mozes' kracht (Num. 27:15-23).
  • Hij kreeg door Mozes goedkeuring van het volk (Deut. 34:9)
  • Mozes bepaalt Jozua’s levensthema (Deut. 31:7).
 • Wat nemen wij mee?
 • Lezen: 1 Kor. 15:57-58.
 • God laat ons niet los en wij trekken op in Christus’ overwinning.
 • Bij God zijn in het verleden behaalde resultaten wel garantie voor de toekomst.
 • Daarbij staan wij op de schouders van hen die ons zijn voorgegaan (wolk van getuigen).
 • Afsluiten met Ps. 31:24 en 1 Kor. 16:13: Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt (…) Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk!

 

Jozua: Verovering van het Beloofde Land

 

Voorbereiding (1-5)

Verovering (6-12)

Verdeling (13-22)

Vermaning (23-24)

 

Chiastische structuur

                        A Jozua start zijn werk (1)

                                    B Bij de Jordaan (2-7)

                                                C Verovering van het land (8-12)

                                                C Verdeling van het land (13-21)

                                    B Bij de Jordaan (22)

                        A Jozua eindigt zijn werk (23)

 
 

Sleutelbegrip:

(1:6, 1:7, 1:9, 1:18, 10:25)

Wees sterk en moedig!

Dit is Mozes’ erfenis!

(Deut. 31:6, 7, 23)

 

Ons OT:       1e boek van de Historische Boeken

Joods OT:   1e boek van de Profeten

Tijd v.d. gebeurtenissen: Vermoedelijk rond 1400 BC

Tijd van schrijven:              Vermoedelijk in de Richterentijd

 

Voor Jozua: Israëls begin

·      Genesis:                      Israël ontstaat

·      Exodus:                        Israël bevrijd

·      Leviticus:                    Het heiligdom

·      Numeri:                       Israël in de woestijn

·      Deuteronomium:     Verbondsvernieuwing

Na Jozua: Israëls opkomst en verval

·     Richteren

·     (Ruth)

·     Samuël

·     Koningen

·     (Kronieken)

 

Jozua in de Thora: Ex. 17:9, 10, 13, 14, 24:13, 32:17, 33:11; Num. 11:28, 13:8 (Hosea), 16, 14:6, 30, 38, 26:65, 27:18, 27:22, 32:12, 32:28, 34:17, Deut. 1:38, 3:21, 28, 31:3, 7, 14, 23, 32:44 (Hosea), 34:9

Jozua in de rest van de Bijbel: Richt. 1:1, 2:6, 7, 8, 21, 23, 1 Kon. 16:34, 1 Kron. 7:27, Neh. 8:17, Hand. 7:45, Heb. 4:8

 

Jozua (Jehoshua/Iësous) & Jezus (Jeshua/Iësous) – JHWH brengt redding:

Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.

Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. (Heb. 4:8-9)

Jozua: Verovering van het Beloofde Land

Voorbereiding (1-5)

Verovering (6-12)

Verdeling (13-22)

Vermaning (23-24)

1 > Gods opdracht aan Jozua

2 > De verkenners en Rachab

3 > Door de Jordaan

4 > Gedenkstenen

5 > Besnijdenis

5 > De Man met het zwaard

Centrale Campagne

6 > Jericho veroverd

7 > Nederlaag bij Ai

7 > Achan gestraft

8 > Ai veroverd

8 > Voorlezing van de wet

9 > List van de Gibeonieten

10 > De slag bij Gibeon

10 > Zuidelijke Campagne

11 > Noordelijke Campagne

12 > Overwonnen koningen

13 > Erfbezit Ruben

13 > Erfbezit half Manasse

14 > Erfbezit Kaleb

15 > Erfbezit Juda

16 > Erfbezit Efraïm

17 > Erfbezit Manasse

18 > Erfbezit Benjamin

19 > Erfbezit Simeon

19 > Erfbezit Zebulon

19 > Erfbezit Aser

19 > Erfbezit Dan

19 > Erfbezit Jozua

20 > Vrijsteden

21 > Steden van de Levieten

22 > Altaar bij de Jordaan

23 > Jozua spreekt tot de oudsten

24 > Verbondsvernieuwing

25 > Jozua sterft

Verschillende overeenkomsten met de Thora:

·          Verkenners (Joz. 2 + Num. 13)

·          Door water trekken (Joz. 3 + Ex. 14)

·          Pesach (Joz. 5 + Ex. 13)

·          Een hemelse ontmoeting (Joz. 5 + Ex. 34)

·          Een nederlaag vanwege ongehoorzaamheid (Joz. 7 + Num. 14)

·          Verdeling van het land (Joz. 13-21 + Num. 34-35) 

·          Verbondsvernieuwing (Joz. 24 + Deut. 29)

·          Afval van Israël aangekondigd (Joz. 24 + Deut. 31)