Het leven is een reis, geen eindbestemming
Job Pradhan - India
 • 05 04
  samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
 • 12 04
  samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
We onderzoeken hier de woorden "diadèma", "stephanos" en "stephanoöo" en geven alle teksten op waarin ze voorkomen.

DIADEMA, diadeem, kroon

 • Openbaring 12:3 "Een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijne hoofden zeven koninklijke hoeden"
 • Openbaring 13:1 "En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden"
 • Openbaring 19:12 "En op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden"

Het is de lezer gewoonlijk niet duidelijk, hoe iemand vele "koninklijke hoeden" kan dragen. "Diadèma" is een koninklijke kroon, doch deze bestond vroeger uit een lint of een andere kring om het hoofd en had niet de vorm waaraan wij nu gewoon zijn. Het was geen zeldzaamheid, dat een koning meerdere dergelijke linten droeg als teken van heerschappij over meerdere koninkrijken. We zien dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn met de Heere Jezus Christus als "Koning der Koningen". Hij is ook "Koning der Joden" en Israël was dus het teken van Zijn Koningschap. We lezen dan ook in Jesaja 62:3 dat dit volk een "koninklijke hoed" genaamd wordt.

De diadeem kenmerkt dus de heerschappij en moet niet verward worden met een "krans", die als teken van overwinning dient. Ongelukkigerwijze gebruiken onze vertalingen juist overal "kroon", waar het Grieks door "stephanos" een "krans" aanduidt. Een der beste taalkundige Schriftonderzoekers, de aartsbisschop R.C. Trench, betwijfelt of "stephanos" ooit in de Griekse klassieke literatuur gebruikt is om een koninklijke of keizerlijke kroon mee aan te duiden. Laat ons nu alle plaatsen nagaan, waar dit Griekse woord in de Schriften gebruikt is

STEPHANOS, krans

 • Mattheus 27:29 "En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten zij die op Zijn hoofd", zie ook Markus 15:17; Johannes 19:2, 5
 • 1 Korinthe 9:25 "Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke"
 • Filippenzen 4:1 "Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon!!"
 • 1 Thessalonicenzen 2:19 "Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems?"
 • 2 Timotheus 4:8 "Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid"
 • Jakobus 1:12 "Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen"
 • 1 Petrus 5:4 "En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen"
 • Openbaring 2:10 "Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens"
 • Openbaring 3:11 "Ziet, Ik kom haastelijk; houdt dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme"
 • Openbaring 4:4 "Vier en twintig ouderlingen zittende bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden"
 • Openbaring 4:10 "En wierpen hun kronen voor den troon"
 • Openbaring 6:2 "Een wit paard, en die daarop zat, had een boog en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende"
 • Openbaring 9:7 "Sprinkhanen ... en op hun hoofden waren als kronen"
 • Openbaring 12:1 "Een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren"
 • Openbaring 14:14 "Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon"

STEPHANOOO, een krans omdoen

 • 2 Timotheus2:5 "En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettiglijk heeft gestreden"
 • Hebreeen 2:7 "Met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond"
 • Hebreeen 2:9 "Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond"

In de evangeliën geeft het gebruikte materiaal aan, dat het een krans was en geen diadeem. In de meeste andere plaatsen ziet men duidelijk, dat het een overwinnaar betreft. Het is geen kenmerk van koninklijke waardigheid. De krans bestond dikwijls uit bladeren of bloemen, die spoedig verwelkten en zo een goede afbeelding waren van de vergankelijkheid der wereldse overwinningen. Daar tegenover staat de onvergankelijke overwinning van de gelovige (1 Korinthe 9:25).