Anders- en anderssoortig

(Leestijd: 3 - 5 minuten)

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 
Hoe meer wij letten op de woorden door de Heilige Geest ingegeven, hoe meer de Schrift gaat leven. We zullen daar bewijzen van leveren. Laten we eens letten op de Griekse woorden, die in de Staten Vertaling door "andere" vertaald zijn. Dat zijn er twee, nl. "allos" en "heteros". Men zal zien dat het Grieks veel nauwkeuriger weergeeft, wat er bedoeld wordt, dan het Nederlands. Allos is "ander", heteros "andersoortig".

1. Allos (ander).
 
 • Mattheus 5:39 "Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe".
  Hieruit leren we duidelijk de betekenis van "allos": een andere, maar van dezelfde soort.
   
 • Mattheus 27:42 "Anderen heeft Hij verlost".
  Het gebruik van "allos" bewijst, dat de Overpriesters, Schriftgeleerden en Farizeeen Hem met zondaars gelijk stelden. Voor hen was hij van dezelfde soort, niet de zondeloze Zoon Gods.
   
 • Lukas 5:29 "Ene grote schare van tollenaren en van anderen".
  Die "anderen" waren dus van dezelfde soort als de tollenaren, dus ook zondaren. Vers 30 zegt dan ook "tollenaren en zondaren".
   
 • Johannes 5:32 "Er is een ander, die van Mij getuigt".
  Volgens vers 37 is die "andere", de Vader. Hij is wel een Andere, maar van hetzelfde Wezen. Men ziet weer, hoe belangrijk het is, het juiste woord voor "ander" te gebruiken.
   
 • Johannes 10:16 "Ik heb nog andere schapen".
  Die waren van dezelfde soort. Hij sprak eerst van de schapen van "dezen" stal, dat waren de Joden te Jeruzalem. Daar buiten waren nog vele verstrooide schapen, dit is Joden. Hij sprak nog niet tot de volkeren, deze waren hoogstens "andersoortige" schapen.
   
 • Johannes 14:16 "Hij zal u een andere Trooster geven".
  Niet een mens of een engel, maar een van dezelfde goddelijke wezensgesteldheid als Hij, namelijk de Heilige Geest. Tevens blijkt hieruit, hoe de Heilige Geest persoonlijk is. Zoals Christus het is, zo is het ook de Andere Trooster.
   
2. Heteros (andersoortig).
 
 • Mattheus 8:21 "Een ander uit Zijne discipelen".
  De vorige die Hem toesprak was een Schriftgeleerde. Deze was geen Schriftgeleerde, het was er een van een ander soort; ook in deze zin, dat de eerste hem wou volgen in alles en de tweede niet.
   
 • Mattheus 11:3 "Of verwachten wij een anderen?".
  Als Jezus niet de Christus was, Die moest komen, dan was Hij een gewoon mens en moesten zij er een verwachten van een andere soort, namelijk de ware Zoon Gods.
   
 • Lukas 6:6 "En het geschiedde ook op enen anderen sabbat".
  In vers 1 was het den "tweeden eersten" sabbat, dat was een bijzondere sabbat. In vers 6 is het een sabbat van een andere soort, waarschijnlijk een gewone wekelijkse sabbat.
   
 • Lukas 17:34 "De een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden".
  Zij zijn niet van dezelfde soort, vandaar het aannemen of verlaten.
   
 • Lukas 23:40 "Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem".
  Deze kwaaddoener erkende Christus, de eerste niet.
   
 • Johannes 19:37 "En wederom zegt een andere Schrift".
  Hetgeen vers 36 vermeldt, was vervuld, "zij zullen zien, in welken zij gestoken hebben" is nog niet vervuld. Die schriftdelen zijn dus niet van dezelfde soort, vandaar heteros.
   
 • Handelingen 1:20 "Een ander neme zijn opzienersambt".
  De twaalfde apostel (Matthias) zou er een zijn van een andere soort dan Judas. Hij was heteros dan Judas en allos dan de andere discipelen.
   
 • Handelingen 7:18 "Tot een ander koning opstond".
  Deze kende Jozef niet en vervolgde Israel. De vroegere waren waarschijnlijk van een geheel ander ras en werden "Hyksos" genoemd. Deze was een echt Egyptenaar.
   
 • Romeinen 7:23 "Maar ik zie een andere wet in mijne leden".
  Die van vers 22 is de "wet Gods", deze een andersoortige.
   
 • 1 Korinthe 15:40 "Een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse".
  Niet alleen "ander", maar van een andere soort. Het geestelijk lichaam is een andere bestaanswijze. In vers 39, 41 is het "allos", daar betreft het ofwel aardse, ofwel hemelse dit is van dezelfde soort.
   
 • Galaten 1 :6, 7 "Overgaat tot een ander (heteros) evangelie, hetwelk geen ander (allos) is". (Vert. Voorhoeve).
  In de Schriften zijn vele "goede tijdingen", maar allen van dezelfde soort. Bij de Galaten was het een andersoortig evangelie: het was "naar den mens ". Dus niet eenvoudig een "ander" maar een verschillend.
   
 • Hebreeen 7:11 "Een ander priester naar de ordening van Melchizédek".
  Deze is niet "naar de wet eens vleselijken gebods", maar "naar de kracht des onvergankelijken levens" (vers 16). Een andersoortig daarom.
   
 • Jakobus 2:25 "En door enen anderen weg uitgelaten".
  Niet langs de deur, maar langs een andersoortige weg: het venster! (Jozua 2:15).
   
 • Judas 7 "En ander vlees zijn nagegaan".
  Het gaat over de engelen, die hun "beginsel" of, volgens de vert. Voorhoeve, "hunnen oorspronkelijken toestand" niet bewaard hebben, maar "hunne eigene woonstede verlaten hebben". Die engelen hadden een lichaam aangenomen van vlees, maar het was andersoortig vlees. Men kan hier denken aan Genesis 6:2.
   
Men ziet hoe in het Grieks overal het juiste woord gekozen is en hoeveel de Schrift in kracht verliest, als men overal hetzelfde woord gebruikt.

 • Verblijd je!

  Bij het lezen van de Bijbel word je soms getriggerd door een woord. Je vraagt je af wat de diepere betekenis en strekking ervan is, waar het meer voor komt, en wat het ons wil zeggen.Door Jaap Wols in AMEN 151 - juli 2020 (17-07-2020) op pagina 30BlijdschapHet woord ‘blijdschap’ (Hebr. simchah, zelfstandig naamwoord 1) komt voor in een geschiedenis van koning Hizkia, een van de godvruchtigste...