Alleen een wegwerpcultuur zegt dat mensen een eenmalig bestaan hebben
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
De Staten Vertaling gebruikt wandel of wandelen voor negen Griekse woorden. Het is echter zeer belangrijk die woorden, die de Geest leert (1 Korinthe 2:13), te onderscheiden.

1 Anastrophé-anastrephomai

Letterlijk "naar boven keren", zoals in Johannes 2:15, doch ook gebruikt in de betekenis van wederkeren (Handelingen 5:22; 15:16). In de meeste gevallen wijst dit woord op het gedrag. In die betekenis is het gebruik in:
  • 2 Korinthe 1:12; Efeze 2:3; 1 Timotheus 3:15, Staten Vertaling "verkeren"
  • Galaten 1:13, Staten Vertaling "omgang"
  • Efeze 4:22; 1 Timotheus 4:12; Hebreeen 13:7, 18; Jakobus 3:13; 1 Petrus 1:15, 17, 18; 2:12; 3:1, 2, 16; 2 Petrus 2:7, 18; 3:11, Staten Vertaling "wandel - wandelen"
  • Hebreeen 10:33, Staten Vertaling "gehandeld werden".

2 Emperipateoo

Alleen gebruikt in 2 Korinthe 6:16. Het is letterlijk, zoals de St. Vert. het zegt: "wandelen onder ..."
3 Orthopodeoo

Alleen gebruikt in Galaten 2:14 (wandelden). Het is letterlijk "recht voeten" of recht op zijn voeten staan, d.i. de goede houding aannemen.
4 Perierchomai

Gebruikt in Handelingen 28:13 (omvoeren); Hebreeen 11:37 (gewandeld).
5 Peripateoo

Dit is het gewone wandelen en wordt zeer dikwijls gebruikt. Zie b.v. Mattheus 4:18. Het betreft echter niet alleen het lichamelijke, doch ook het morele of geestelijke: de wijze van handelen. Zie b.v. Romeinen 6:4; Filippenzen 3:17.
6 Politeuma-politeuomai

Het eerste woord is alleen gebruikt in Filippenzen 3:20 (wandel), het tweede in Handelingen 23:1 (gewandeld) en Filippenzen 1:27 (wandelt). Men weet dat "polis" stad betekent.

"Politeuma" is burgerschap en wijst vooral op de voorrechten verbonden aan het burger zijn van een stad.
"Politeuomai" is het uitoefenen van dat burgerschap, een "wandel" die overeenkomt, niet alleen met de voorrechten, doch ook met de verantwoordelijkheid, die men heeft.

7 Poreuomai

Slechts eenmaal gebruikt de Staten Vertaling dit woord voor wandelen (Handelingen 14:16). De betekenis is: gaan, zoals in Mattheus 8:9.
8 Stoicheoo

"Stoicheion" betekent letterlijk: reeks. De afgeleide betekenissen zijn: een reeks stoffelijke dingen (2 Petrus 3:10, 12 - elementen); een reeks uitspraken (Hebreeen 5:12 - beginselen); een reeks voorschriften, zoals van Mozes (Galaten 4:3, 9; Kolossenen 2:8, 20 - beginselen). "Stoicheoo" wil dan zeggen: die reeks (voorschriften of vereisten) in acht nemen. Het is van belang de verschillende teksten, waar dit woord gebruikt is, goed te overwegen.
  • Handelingen 21:24 "Gij (alzo) wandelt, dat gij ook zelf de Wet onderhoudt".

Letterlijk staat er: "... dat gij zelf de reeks (voorschriften van Mozes, vers 21) waarneemt en de Wet bewaart". Paulus bewees door zijn verdere handelingen, dat hij inderdaad de voorschriften der Wet waarnam.

  • Romeinen 4:12 "Maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham".

Aan heel de reeks vereisten aan hun positie verbonden moet voldaan worden in het geloof.

  • Galaten 5:25 "Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen".

Al het vorige spreekt van de wet, Galaten 4:3, 9, van de "eerste beginselen" (stoicheoo) der wereld en deze zijn ook de voorschriften der Wet. Alle Joden moesten die voorschriften volgen gedurende Handelingen, al geloofden ze ook in Christus. Het verschil was, dat ze er nu niet meer "onder" waren als slaven, ze niet in eigen kracht volgden, maar in de kracht des Geestes. Daarom zegt Galaten 5:25 letterlijk: "laat ons ook de reeks (voorschriften) waarnemen door den Geest". Voor de gelovigen van de volken is de wet van Mozes niet toepasselijk. Doch ze moeten heel de reeks dingen, die God van hen verlangt in acht nemen.

  • Galaten 6:16 "En zo velen als er naar dezen regel zullen wandelen".

In vers 15 spreekt Paulus van de nieuwe schepping. Zovelen als er in de kracht behorende bij de nieuwe schepping de reeks verplichtingen aan hun positie verbonden, in acht nemen, over dezelve zij vrede en barmhartigheid. Het gaat hier over de hemelse groep van de volken. Doch ook voor de hemelse groep van Israël, de ware Israëlieten, het Israël Gods, heeft hij een woord van zegen: "en over het Israël Gods".

  • Filippenzen 3:16 "Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons (daarin) naar denzelfden regel wandelen"

Paulus heeft nu de overhemelse positie bekend gemaakt en vermaant ze in vers 17 zijn navolgers te zijn, te merken op hen, die alzo wandelen (peripateoo) en in vers 20 spreekt hij dan over het "burgerschap" (politeuma). Dit alles betreft dus een wandel die overeen moet komen met de positie waartoe ze gekomen zijn, en een acht geven op al de voorrechten en verantwoordelijkheden verbonden aan hetgeen ze bereikt hebben.

Men ziet dus, dat "een reeks waarnemen" de drie trappen van de weg der behoudenis kan betreffen.

9 Tropos

Alleen in Hebreeen 13:5 geeft de Staten Vertaling dit woord weer door "wandel". Op andere plaatsen menigmaal door "wijze" b.v. in Handelingen 1:11 (gelijker) wijze, en in Judas 7.