Bewust onderwijzen we wat we weten, onbewust onderwijzen we wie we zijn

Ek (uit)

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
In plaatsen zoals Lukas 20:42; 22:69 staat "Zit uit Mijn rechter". Het is merkwaardig dat vanaf de brief aan de Romeinen er in tegendeel staat: "in rechter" als er van de tegenwoordige positie van de Heere Jezus gesproken wordt.
Men weet het belang van "uit" in de teksten betreffende de opstanding. Wij geven hier een lijst van de teksten waar sprake is van "opwekken" of "opstaan" uit doden of uit van de doden.

Opwekken (egeiroo) Opstaan (anistèmi)
Opstanding (anastasis)
"uit doden"
 • Mattheus 17:9
 • Markus 6:14, 16
 • Lukas 9:7
 • Johannes 2:22; 12:1, 9, 17; 21:14
 • Handelingen. 3:15; 4:10; 13:30
 • Romeinen 4:24; 6:4, 9; 7:4; 8:11; 10:9
 • 1 Korinthe 15:12 (a), 20
 • Galaten 1:1
 • Efeze 1:20
 • 2 Timotheus 2:8
 • Hebreeen 11:18
 • 1 Petrus 1:21
"uit doden"
 • Markus. 9:9, 10; 12:25
 • Lukas 16:31; 24:46
 • Johannes 20:9
 • Handelingen 10:41; 13:34; 17:3, 31
 • 1 Petrus 1:3.
"uit van de doden"
 • Kolossenzen 2:12
 • 1 Thessalonicenzen 1:10
"uit van de doden"
 • Lukas 20:35
 • Handelingen 4:2
 • Efeze 5:14.

Men ziet, dat de Staten Vertaling enkele malen opwekken vertaald heeft door opstaan, Lukas 9:7, Johannes 2:22 of opstaan door opwekken, Handelingen 13:34. Men ziet ook, hoe opwekken nog al eens door Paulus gebruikt wordt.
Opwekken en opstaan zijn niet hetzelfde. Dat blijkt uit Mattheus 8:25, 26: de discipelen wekten de Heere op, toen stond Hij op. Zo ook in Handelingen 12:7. De engel wekte Petrus, deze moest opstaan. In Efeze 5:14 staan beide werkwoorden: Ontwaakt (egeiroo) en staat op (anisemi) uit te doden. Aan het opstaan gaat het opwekken of ontwaken vooraf. Men houde dit wel in het oog. Christus is opgewekt (door de Vader), toen opgestaan.
Verder nog enkele aanmerkingen in verband met enige plaatsen waar "uit" gebruikt is.
Johannes 9:32 "Van uit de eeuw (aioon) is het niet gehoord". Gedurende de loop van deze boze eeuw was het nooit gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborenen geopend had.
Johannes 18:36 "Mijn Koninkrijk is niet van uit deze wereld". Het gaat hier over de hemelse oorsprong van het Koninkrijk. Dit komt niet op uit de wereld, dit is: als andere rijken. Bewijs daarvoor ligt in de woorden: Indien Mijn Koninkrijk uit de wereld ware, zo zouden Mijn dienaars voor Mij gestreden hebben. Van het Koninkrijk wordt evenwel niet gezegd, dat het niet op aarde zal zijn. Het komt niet uit de wereld op, maar wordt opgericht in, voor, met het oog op de wereld, Daniel 7:27. De Heere was niet uit Nazareth, leefde er evenwel zekere tijd in! Zo is het Koninkrijk niet uit de wereld, maar komt eenmaal in en op die wereld. De vertaling "van" brengt veel misverstand teweeg.
Galaten 3:13 "Christus heeft ons uitgekocht van uit de vloek der wet". De Galaten waren "uit de werken der wet" en dus onder de vloek.
1 Thessalonicenzen 1:10 is reeds behandeld onder "Toorn".
Openbaring 3:10 "Zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking". Zij komen in die verzoeking, in de toekomende toorn, doch worden er uit gered. (Zie 1 Thessalonicenzen 1:10)

 • Stromingen binnen het Jodendom (deel 3)

  Dit artikel is welwillend beschikbaar gesteld door de Stichting Israel en de Bijbel en is opgenomen in het IB magazine 41e jaargang nummer 1 van 2010. Nadat we in de vorige afleveringen hebben stilgestaan bij het orthodoxe en liberale Jodendom, willen we in dit laatste artikel het ultra-orthodoxe Jodendom bespreken. Ultra-orthodox Jodendom De laatste van de drie godsdienstige bewegingen binnen...