Wie de ander schopt, heeft maar een been om op te staan
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

(Leestijd: 4 - 7 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
Dit artikel is welwillend beschikbaar gesteld door M. van Amersfoort van Talencentrum Barneveld.
Zang en muziek waren in Israël geliefd.
We vinden in de Bijbel dan ook vele liederen. Liederen met verschillende onderwerpen.

In dit artikel willen we ons verdiepen in de psalmen.

Waardering  van de psalmen
Dr. Joh. de Groot - in leven hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht – schrijft in zijn boek  "DE PSALMEN" : "Er is altijd in alle kringen van de christelijke gemeente een gevoel geweest van sterke verbondenheid met de "Psalmen Davids".  Zij werden gewaardeerd als een zeer bijzonder Godsgeschenk."
Die waardering lezen we ook bij kerkvaders en reformatoren:

In een boek van Augustinus heet de psalmbundel " totius ecclesiae vox una " (de ene stem van de gehele kerk).
Ambrosius vergelijkt de hele Schrift met de zichtbare hemelen, waarin de psalmen zijn als de zon, die met haar glinsterende stralen zowel licht als warmte geeft.
Luther ziet de psalmbundel als een kleine Bilblia en een kort begrip van beide Testamenten. Daar ziet men de heiligen in het hart.

Tenslotte dr. Joh. de Groot.
Hij vergelijkt het Oude Testament met een tempel. Die tempel heeft een voorhof, een Heilige en een Heilige der Heiligen. Hij zegt: "Zeker in de psalmen zijn we in het Heilige der Heilige."

De naam
Hoe komen we aan de naam psalmen?
De naam psalm komt van het Griekse woord "psalmos".
Het woord "psalmos" is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord "tehillim" dat "loflied" betekent.
Via de Septuaginta en de Vulgata is het woord "psalm" bij ons ingeburgerd.

Psalmen buiten de psalmen
Psalmen vinden we niet allen in het bijbelboek Psalmen, maar ook erbuiten.
Ook buiten het bijbelboek Psalmen vinden we liederen die duidelijk op God en Zijn lof betrokken zijn.
Enkele voorbeelden van zulke liederen zijn:

  • het lied van Mirjam na de doortocht door de Rode Zee (Ex.15)
  • het lied van Debora (Richt.5)
  • het lied van Hanna (1Sam.2)
  • de lofzang van Hizkia (Jes.37)
 
Het ontstaan van het boek der Psalmen
De bundel van de 150 psalmen die wij in de Bijbel bezitten, heeft uiteraard een geschiedenis gehad. Van die geschiedenis weten wij maar weinig.
Wat weten we wel?
Het huidige boek der psalmen wordt gevormd door vijf bundels.
De eerste bundel wordt gevormd door de psalmen 1 t/m 41.
De tweede door de Psalmen 42 t/m 72.
De derde door de Psalmen 73 t/m 89.
De vierde door de Psalmen 90 t/m 106.
De laatste door de Psalmen 107 t/m 150.
Al die bundels eindigen met een doxologie, een lofprijzing.
Zo luidt de doxologie aan het einde van Psalm 41 :
"Geloofd zij de HEERE, de God Israëls, van eeuwigheid tot in eeuwigheid! Amen, ja amen."

De eerste bundel is ongetwijfeld de oudste. De vier anderen zijn daarna opeenvolgend, in de volgorde waarin zij voorkomen, ontstaan.

De tweede bundel heeft waarschijnlijk aanvankelijk naast de eerste bundel zelfstandig bestaan. In deze tweede bundel vinden we namelijk een tweetal doubletten:

  • Ps.14 = Ps.53
  • Ps. 40:14 -18 = Ps.70.
 
De laatste bundel is zondermeer de jongste. Zo moeten Ps.126 en Ps.137 - gezien de inhoud - beslist uit de tijd van of na de ballingschap dateren.
Bij de samenstelling van de vijf bundels heeft men weer gebruik gemaakt van verschillende andere bundeltjes, zoals:

  • de liederen hammaäloth
  • de psalmen van David
  • de psalmen van Asaf enz.

Een kenmerk van de Hebreeuwse poëzie.
Rijm komt in de Hebreeuwse poëzie maar zeer weinig voor. Als er rijm voorkomt, is dat naar mijn mening onopzettelijk.
Belangrijk in de Hebreeuwse poëzie is het parallellisme.

Intern parallellisme
In de eerste plaats bespreken we het interne parallellisme.
Het interne parallellisme heeft betrekking op (meestal) twee leden (delen) van eenzelfde vers.
Men onderscheidt drie soorten:

a. het synoniem (overeenkomend) parallellisme

Voorbeeld (Ps.142: 2 en 3):
"Ik riep met mijn stem tot de HEERE,                   (1e lid)
Ik smeekte tot de HEERE met mijn stem."            (2e lid)

We zien: het eerste en het tweede lid van dit vers komen met elkaar overeen.
Dat is ook  het geval in het derde vers:
" Ik stortte mijn klacht uit voor Zijn aangezicht,                        (1e lid)
ik gaf te kennen voor Zijn aangezicht mijn benauwdheid."         (2e lid)

b. het synthetisch (aanvullend) parallellisme
voorbeeld (Ps.19 : 8):
"De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel;                             (1e lid)
De getuigenis des HEEREN is gewis, de slechte wijsheid gevende."         (2e lid)

Bij het synthetisch parallellisme voegt het tweede lid iets toe aan de gedachte uit het eerste lid. Anders gezegd: Het tweede lid vult het eerste lid aan.
Dat blijkt ook uit het volgende voorbeeld. (Ps.140 : 2)
"Red mij, HEERE! van de kwade mens,                           (1e lid)
behoed mij voor de man alles gewelds;"                          (2e lid)

c. het antithetisch parallellisme
We spreken van een antithetisch parallellisme als er twee
tegengestelde gedachten op elkaar volgen.
voorbeeld (Ps. 20 : 8)
"Dezen vermelden van wagens en paarden,              (1e lid)
maar wij zullen de naam des HEEREN vermelden."  (2e lid)

Zie ook het volgende voorbeeld (Spr. 14 : 34)
"Gerechtigheid verhoogt een volk,                      (1e lid)
maar de zonde is een schandvlek der natiën."    (2e lid)

Extern parallellisme
Naast intern parallellisme spreken we ook van extern paral­lell­isme.  Het verschil tussen intern en extern parallel­lisme is:
Het intern parallellisme heeft betrekking op (meestal) twee leden van een zelfde vers.
Het extern parallellisme heeft betrekking op (meestal) twee verschillende verzen.

Voorbeeld. Ps. 29.
1. "Geef de HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft de HEERE eer en sterkte.
2.  Geef de HEERE de eer Zijns naams, aanbidt de HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms."

Dit is een voorbeeld van een extern synthetisch parallellisme.

Alfabetische psalmen
Het zal de aandachtige Bijbel-lezer ongetwijfeld wel eens opgevallen zijn dat bijvoorbeeld voor elk vers van Ps. 25 achtereenvolgens de woorden Aleph, Beth, Gimel enz. staan.
Deze vreemde woorden zijn de namen van de letters van het Hebreeuwse alfabet.
Als er een aleph voor het eerste vers van Ps. 25 staat, bete­kent dit dat het eerste vers in het Hebreeuws met een "Hebree­uwse a" begint.

Als er een Beth voor een vers staat, begint dit vers in het Hebreeuws met een "Hebreeuwse b".

Psalmen zoals Ps. 25 noemen we alfabetische psalmen.

Ook spreekt men wel van acrostische psalmen.

Een bijzondere alfabetische psalm is Ps.119. Daar staat boven elk couplet van acht regels de naam van een Hebreeuw­se letter.
Van het eerste couplet beginnen dus alle acht de verzen met een "Hebreeuwse a". Van het tweede couplet met een "Hebreeuwse b" enz.

Bij lang niet alle psalmen is gebruik gemaakt van alle He­breeuwse letters: in veel gevallen ontbreekt er een letter. Hierna de Hebreeuwse tekst van twee coupletten van Ps.119 namelijk de gimel- en de daleth-strofe. Rechts ziet u 8 maal een gimel (ג )en 8 maal een daleth (ד)

2009 A M. van Amersfoort (TalencentrumBarneveld.nl)