Inleiding tot de brief aan Filemon

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
uit: AMEN 66, pagina 36 Hoite B. Slagter

Algemeen

Deze kleine brief vinden we aan het einde van de reeks van brieven in het Nieuwe Testament, waaraan Paulus' naam als schrijver verbonden is. Juist omdat het de kortste van Paulus' brieven is, staat deze achteraan. Het is een persoonlijke brief waarin Paulus aan Filemon een verzoek doet met betrekking tot een slaaf, Onesimus.

Schrijver, ontstaan en bestemming

Paulus schreef deze brief eigenhandig (zie vers 19) samen met Timotheus in de tijd dat hij in Rome gevangen zat in zijn "eigen gehuurde woning" (61-63 na Christus; Handelingen 28). Gedurende die tweejarige periode schreef Paulus in totaal vier brieven. Naast deze brief aan Filemon ook nog de brieven aan de Efeziers, Filippenzen en Kolossenzen. Uit vers 22 kunnen we min of meer opmaken dat de brief aan het einde van Paulus' gevangenschap is geschreven.
De brief is gericht aan Filemon, Apfia en Archippus. De eerste twee namen komen alleen in dit vers voor in de Bijbel. Mogelijk waren Filemon en Apfia met elkaar getrouwd. Over Archippus lezen we ook nog in Kolossenzen 4:17. Hieruit maken we op dat deze drie waarschijnlijk in Kolosse woonden (zie ook Kolossenzen 4:9 en 12 en Filemon 12 en 23).

Structuur gehele brief

A. vers 1, 2 Briefstijl en groet.
... B. vers 3 Genadebede.
...... C. vers 4-6 Paulus' gebed voor Filemon.
.......... D. vers 7a Paulus' vreugde in Filemon.
.............. E. vers 7b Het hart / gemoed der heiligen verkwikt.
................. F. vers 8 Ik zou mogen gelasten (maar maak er geen gebruik van).
.................... G. vers 9 Paulus, een oud man.
........................ H. vers 10, 11 Onesimus; bruikbaar, zowel voor u als voor mij.
............................ I. vers 12 Ontvang hem als mijzelf.
............................... J. vers 13 Onesimus die namens u dient.
............................... J. vers 14 Wat goeds gij doet.
........................ H. vers 15, 16 Een geliefde broeder; voor u en voor mij.
............................ I. vers 17 Ontvang hem als mijzelf.
.................... G. vers 18, 19a Paulus, de schuldenaar.
................. F. vers 19b Ik zeg het niet (maar zou het wel mogen).
......... D. vers 20a Paulus' vreugde in Filemon.
............. E. vers 20b Verkwik mijn hart / gemoed.
..... C. vers 21, 22 Filemons gebed voor Paulus.
A. vers Briefstijl.
... B. vers 25 Genadebede.

Doel en inhoud

Het doel van de brief betreft Onesimus, een slaaf van Filemon die blijkbaar weggelopen was (vgl. vers 15 en 16). Zonder daar al te veel op te speculeren, mogen we wellicht toch wel concluderen uit deze brief dat Onesimus op zoek is geweest naar rust voor zijn hart. Hij was een onbruikbare slaaf (vers 11) die nog wegliep ook. Of hij op dat moment al op zoek was naar de Heer, of dat dit pas kwam toen hij op de vlucht was, weten we niet. Wat wel duidelijk is, is dat hij bij Paulus terechtkwam, helemaal in Rome! Daarvoor heeft hij een behoorlijk eind moeten reizen.
En daar in Rome stelde hij zijn vertrouwen op de Heer. Dit laatste blijkt wel uit Paulus' woorden in vers 10 als hij Onesimus beschrijft als "mijn kind, dat ik in mijn gevangenschap verwekt heb" (vgl. bijv. ook 1 Timotheus 1:2 en Titus 1:3). Onesimus was in Paulus' gevangenschap "verwekt", dat wil hier zeggen: tot (weder)geboorte gekomen. En nu was hij een "getrouwe en geliefde broeder" (Kolossenzen 4:9)!
Eigenlijk is Onesimus een prachtig beeld van hoe iemand in deze huidige tijd tot geloof kan komen. Van nature zijn we als het ware onbruikbaar, onnuttig (vgl. Romeinen 3:12); tegelijk zijn we slaven, namelijk: slaven der zonde. Maar wie op zoek gaat, zal de Here vinden en deel krijgen aan de boodschap die juist door Paulus verkondigd is in zijn gevangenschap. In feite worden wij nu 'door Paulus verwekt in zijn gevangenschap' en mogen we behoren tot het lichaam van Christus, waarbij Hij Zelf het Hoofd is van datzelfde lichaam! Zo mogen ook wij door genade "getrouwe en geliefde" broeders (en zusters) zijn.

Kerntekst

"... vroeger onbruikbaar (...) nu zeer bruikbaar ..." (vers 11).

De structuren die in deze artikelenserie staan, zijn deels gebaseerd op die van Dr. E.W. Bullinger en C.H. Welch. Voor meer informatie over het ontstaan en de chronologie van de Nieuwtestamentische brieven raden we de Morgenrood-uitgave Gods Woord wijst ons de weg (ISBN 90-6694-199-5) aan. Voor meer informatie over de brief aan Filemon verwijzen we graag naar het Morgenroodboekje Filemon (ISBN 90-6694-249-5).

  • Stromingen binnen het Jodendom (deel 1)

    Dit artikel is welwillend beschikbaar gesteld door de Stichting Israel en de Bijbel en is opgenomen in het IB magazine 40e jaargang nummer 9 van 2009. Binnen alle wereldgodsdiensten zijn zoveel bewegingen en stromingen dat je al gauw terecht komt in een wirwar van definities en het zicht op het grotere geheel verliest. Zo ook binnen het Jodendom. Grofweg zijn daar drie stromingen te...