De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat

Inleiding tot de brief aan Titus

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
uit: AMEN 65, pagina 31 Hoite B. Slagter

Algemeen

De brief aan Titus behoort tot de brieven die Paulus aan slechts één persoon schreef. De naam 'Titus' betekent volgens sommigen: eerwaardig, geeerd; volgens anderen: wilde duif. Paulus noemt Titus, zijn "waar kind krachtens gemeenschappelijk geloof" (hfdst. 1:3). Wat voor Timotheus geldt (zie het artikel over de eerste Timotheusbrief in AMEN 63), geldt ook voor Titus: hij kan gezien worden als een beeld van de gemeente, het lichaam van Christus. De gemeente is immers een (geestelijk) kind van Paulus en neemt bovendien een 'eerwaardige' plaats; namelijk in Christus boven al wat is en tot lof van Zijn heerlijkheid. Ook de andere betekenis van Titus' naam - wilde duif - komt hierin tot uitdrukking; in lijn met dat heidenen in Romeinen 11 als 'wilde olijf' gezien wordt.

Schrijver, ontstaan en bestemming

Net als de eerste Timotheusbrief schreef Paulus deze brief tussen zijn twee gevangenschappen in Rome, waarschijnlijk in het jaar 67 na Christus. Waar Paulus de brief aan Titus heeft geschreven is niet duidelijk. Wat we wel weten is dat hij van plan was naar Nikopolis te gaan (hfdst. 3:12). Titus bevond zich op Kreta (hfdst. 1:5).
Hoewel de brief aan één persoon geschreven is, zien we dat hij afsluit met de voor Paulus kenmerkende genadebede. Deze genadebede is gericht aan "ulieden, in het meervoud. Over de schouders van Titus heen schrijft de apostel dus aan meerderen. Ook wij mogen ons aangesproken weten door wat hij in deze brief naar voren brengt.

Structuur gehele brief

A 1:1-4 Briefstijl en groet
.. B 1:5-9 Orde binnen de gemeenten
..... C 1:10-16 Berisping van de (twistzieke) Kretenzen
........ D 2:1-10 De wandel en werken van gelovigen; Titus als voorbeeld
........... E a 2:11 Reden: de ganade van God is aan allen verschenen
.............. b 2:12-14 Wat we zouden moeten zijn, als gevolg van het onderwijs der genade
................. c 2:15 Oproep aan Titus om te spreken, te vermanen en te weerleggen
........... E ...c 3:1,2 Oproep aan Titus om zich te herinneren
.............. b 3:3 Reden: wat we waren zonder genade
........... a Reden: de goedertierenheid van God is verschenen
........ D 3:8 De wandel en werken van gelovigen; Titus die anderen daartoe moet aansporen
..... C 3:9 Veroordeling van de (twistzieke) Kretenzen
.. B 3:10,11 Discipline binnen de gemeenten
A 3:12-15 Briefstijl, groet en genadebede

Structuur Titus 2

A vers 1 Oproep uit te komen voor wat met de gezonde leer strookt
.. B 1a vers 2-5a Oproep aan oude mannen, oude vrouwne en (indirect) jonge vrouwen
..... B 1b vers 5b Reden: opdat het Woord Gods niet gelasterd worde
.. B 2a vers 6-8a Oproep aan jongen mannen en het voorbeeld van Titus
..... B 2b vers 8b Reden: opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebben te zegen
.. B 3a vers 9-10a Oproep aan slaven
......B 3b vers 10b Reden: opdat de leer van God, onze Heiland, in alles tot sieraad gestrekt wordt
..... C1 vers 11 Reden van vers 2-10: De ganade Gods is verschenen: verleden
.......... C2 vers 12 Uitwerking van de genade Gods: heden
............... C3 vers 14 Hoop van de genade Gods: toekomst
......C1 vers 14a Wat Christus deed voor ons: verleden
.......... C2 vers 14b Uitwerking van Christus' werk: heden
A vers 15 Oproep om te spreken, te vermanen en te weerleggen in overeenstemming met de gezonde leer

Inhoud Het doel van deze brief is Titus aan te sporen om te 'staan' voor de boodschap: zie hoofdstuk 1:13; 2:1 en 15; 3:1 en 8. Deze aanmoedigingen heeft Titus nodig in zijn taak op Kreta om structuur onder de gelovigen aan te brengen (hfdst. 1:5 e.v.).
Al deze aansporingen staan tegen de achtergrond van de "gezonde leer". En het is vooral deze gezonde leer die de inhoud vormt van deze brief. Daar draait alles om. Dat is ook zichtbaar in de opbouw; zie het kader bij 'Structuur gehele brief'. Alles daarin werkt toe naar punt E. waar de dingen beschreven worden die direct met de gezonde leer te maken hebben.
Kijken we vervolgens naar de 'Structuur Titus 2', dan zien we dat de kern van de gezonde leer de verschijning van de genade Gods is. Aan deze genade is een geweldige hoop verbonden, die op zich weer de kern van de gezonde leer vormt: "verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus" (vs. 13).

Kernteksten

"Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus ..." (hfdst. 2:9-11).

De structuren die in deze artikelenserie staan, zijn deels gebaseerd op die van Dr. E.W. Bullinger en C.H. Welch. De structuur van Titus 2 is overgenomen uit de Morgenroodbrochure De brief van Paulus aan Titus (ISBN 90-6694-211-8).
Voor meer informatie over het ontstaan en de chronologie van de Nieuwtestamentische brieven raden we de Morgenrood-uitgave Gods Woord wijst ons de weg (ISBN 90-6694-199-5) aan. Voor meer informatie over de brief aan Titus verwijzen we graag naar de Morgenroodbrochure De brief van Paulus aan Titus (ISBN 90-6694-211-8).

  • Studies uit Prediker (01)

    Alles is ijdelheid! uit: AMEN 88, pagina 26 Sebastiaan de Graaf Het boek Prediker staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de Bijbel. Dit boek leert ons dat de mens slechts tot zijn doel kan komen in afhankelijkheid van God. Inleiding Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is het de tijd tussen kerst en oud en nieuw. Een periode waarin veel mensen de balans opmaken van het afgelopen jaar...