donderdag 1 december 20:00 - 21:30 Het Markus-Evangelie met Hoite Slagter
zondag 4 december 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart

Inleiding tot het boek Genesis

(Leestijd: 3 - 6 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
De eerste groep van de Hebreeuwse geschriften heet "De Wet". Deze bevat 5 boeken:

A1 Genesis -> het begin; de volken en het volk Israel
.... B1 Exodus -> de uitgroei van het volk Israel; haar verlossing
........ C Leviticus -> aanbidding; de vorming van het priesterlijke koninkrijk
.... B2 Numeri -> de woestijnreis; het falen van het volk Israel
A2 Deuteronomium -> het einddoel van het volk Israel; de tweede keer

Het eerste boek heet in het Hebreeuws niet Genesis, maar "in (het) begin". Het eerste boek laat het begin van vele dingen zien. Het begin van de schepping, het begin van de mens, het begin van de mensheid, het begin van de volken, het begin van het volk Israel, zelfs het begin van het eind (typologisch gezien).
Een goed begrip van de betekenis van het boek Genesis is nodig om de Bijbelse boodschap te doorgronden. In Genesis liggen de wortels.

Vanaf Genesis 10 verbreedt zich de wortel en wordt een stam gevormd, met de volkeren en het volk Israel via Abraham, Izaak en Jakob en zijn twaalf zonen.
In Jozef (een type van Christus) zien we de wereldheerser, tot wie de hele wereld komt om voedsel te krijgen.

Structuur van het bijbelboek Genesis

A1 1:1-2:3... de inleiding

.. A 1:1 'de wereld die toen was' (2 Petrus 3:6) haar formering in de vorige eeuw (aioon)
.... B 1:2 haar einde, ruine
.. A 1:2-31 de hemelen en de aarde die nu zijn (2 Petrus 3:7)
........... haar formering in huidige (her)schepping (de zes dagen)
.... B 2:1-3 haar voleinding, zegening

A2 2:4-50:26. de elf generaties/geslachten

Bestanden:
pdf.png Ontdekkingen in Genesis POPULAIR
(6 stemmen)
 genesis-wisemanIn de jaren 30 van de vorige eeuw was P.J. Wiseman als amateur archeoloog werkzaam bij opgravingen in "Babylonie". Er kwamen kleitabletten met spijkerschrift aan het licht waarin allerlei overeenkomsten met de geschiedenissen van de aartsvaders naar voren kwamen.
Veel kleitabletten eindigden met de zin 'Dit zijn de nakomelingen van ...'. Men zag de grote overeenkomst met het boek Genesis waarin regelmatig dezelfde formule (de toledot-formule) voorkomt.
Datum 2015-02-26 Bestandsgrootte 623.01 KB Download 534 Download


tablet Genesis
tekst
inhoud schrijver
1 1:1-2:4a "Dit is de geschiedenis van hemel en aarde" niet bekend, De Here God?
2 2:4b-5:2 "Dit is de geslachtsregister van Adam" Adam
3 5:3-6:9a "Dit is de geschiedenis van Noach" Noach
4 6:9b-10:1a "Dit is de geschiedenis van de zonen van Noach" Sem, Cham en Jafeth
5 10:1b -11:10a "Dit is de geschiedenis van Sem" Sem
6 11:10b-11:27a "Dit is de geschiedenis van Terah" Terah
7 en 8 11:27b-25:19 "Dit is de geschiedenis van Ismael en Izak" Izak; Ismael
9-11 25:19b-37:2a "Dit is de geschiedenis van Esau en Jakob" Jakob; Esau; Jakobs 12 zonen

Genesis vindt haar vervulling in Openbaring

  Genesis hoofdstuk/
vers
Openbaring hoofdstuk/
vers
1 Genesis het boek van het begin   Openbaring het boek van het einde  
2 de aarde geformeerd 1:1 de eerste aarde gaat voorbij 21:1
3 satans eerste rebellie 3:1-6 satans laatste rebellie 20:3;7-10
4 Zon, maan en sterren tot heerschappij over de dag en de nacht op aarde 1:14-16 Zon, maan en sterren, verbonden met oordeel over de aarde 6:13;8:12;
16:8
5 de zon als heerschappij over de dag 1:16 de zon is niet meer nodig, want de heerlijkheid Gods verlicht 21:23
6 duisternis wordt nacht genoemd 1:5 er is geen nacht meer 22:5
7 de wateren worden zeeen genoemd 1:10 en de zee was niet meer 21:1
8 een rivier om de hof te bevochtigen 2:10-14 een zuivere rivier voor de nieuwe aarde 22:1,2
9 de mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis 1:26 de mens(heid) verenigd in aanbidding voor het beest 13
10 de zonde doet zijn intrede 3 einde van de zonde 21; 22
11 de vervloeking uitgesproken 3:14,17 en geen vervloeking zal er meer zijn 22:3
12 de dood zijn intrede 3:19 en de dood zal niet meer zijn 21:4
13 cherubs in verband met de mens voor het eerst genoemd 3:24 cherubs voor de laatste keer genoemd 4:6
14 de mens uit Eden verdreven 3:24 de mens teruggebracht 22
15 de boom des levens bewaakt 3:24 "recht" op de boom des levens 22:14
16 smart komt in het leven 3:17 er zal geen moeite meer zijn 21:4
17 de mens neemt zijn toevlucht tot religie, kunst en wetenschap alleen voor eigen vreugde 4 menselijke religie, kunst en wetenschap, in haar volle glorie, wordt veroordeeld en vernietigd door God 18
18 Nimrod een groot rebel en koning (en verborgen anti-God) de stichter van Babylon 10:8,9 het beest, de grote rebel en koning en manifeste anti-God, de heroprichter van Babylon 13-18  
19 er komt een vloed van God om een boosaardig geslacht te vernietigen 6-9 de satan tracht een uitverkoren groep te vernietigen 12:15
20 de regenboog, het teken van Gods verbond met de aarde 9:13 de regenboog, het teken van Gods gedenken aan zijn verbond met de aarde 4:3; 10:1
21 Sodom en Egypte, de plaatsen van .. en verleiding 12; 13; 19 weer Sodom en Egypte (dit is Jeruzalem) 11:8
22 bondgenoten tegen Abrahams volk overwonnen 14 bondgenoten tegen Abrahams zaad omvergeworpen 12
23 "bruiloft" van de eerste Adam 2:18-23 bruiloft van het Lam, de laatste Adam 19:6-10
24 een bruid gezocht voor de zoon van Abraham, Izaak, en gevonden 24 de bruid maakt zich gereed en gebracht tot Abrahams Zoon 19:7
25 twee engelen treden op voor God ten behoeve van zijn volk 19 twee getuigen treden op voor God ten behoeve van zijn volk 11
26 het uitverkoren zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezetten 22:17 het uitverkoren zaad verkrijgt de bezittingen 11:18
27 de heerschappij van de mens beeindigd en overgegaan op satan 3:23,24 satan's heerschappij beeindigd en van de mens hersteld 22
28 de oude slang veroorzaakt zonde, lijden en de dood 3 de oude slang voor 1000 jaar gebonden 20:1-3
29 de vermorzeling van de oude slang voorzegd 3:15 de vermorzeling van de oude slang uitgevoerd 20:10
30 zon, maan en sterren verbonden aan Israel 37:9 zon, maan en sterren opnieuw verbonden aan Israel 12
Overgenomen uit de Companion bijbel (appendix 3)

  • Inleiding tot de 2e en 3e brief van Johannes

    uit: AMEN 72, pagina 23 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Om de bijbellezer te helpen meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft. Algemeen Samen met de brieven van Jakobus, Petrus en Judas...