Als je niet ergens voor staat, val je voor alles

Inleiding tot het boek Haggai

(Leestijd: 3 - 6 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Haggai uit de serie ˜De kleine profeten' van Stuart Allen.

Bestanden:
pdf.png De kleine profeten door Stuart Allen - uitgewerkte studies POPULAIR
(5 stemmen)
Dit bestand bevat alle uitgewerkte preken van Stuart Allen over 'de kleine profeten'.

Stuart Allen was 25 jaar leidinggevende in "the Chapel of the Opened Book" waar hij een bediening als prediker, leraar en auteur had. Zijn doel was om de Schrift te openen voor hen die geen theologische opleiding hadden. Zowel zijn boeken als zijn preken zijn eenvoudig te volgen, maar met zijn preken boorde hij altijd de diepten van de Schrift aan. Veel mensen getuigen ervan dat zij veel vreugde en zegen hebben ontvangen van zijn geschreven werken en preken voor meer dan 40 jaar lang.
Stuart Allen werd in 1998 bevorderd tot heerlijkheid.
Datum 2015-02-26 Bestandsgrootte 1.51 MB Download 499 Download


Haggai betekent: feestelijk. Wellicht is hij geboren op een feestdag.
Hij is de 1e profeet na de ballingschap (een restauratie-profeet). Omdat het nu de tijden der heidenen is geworden, de datering is gerelateerd aan heidense koningen (daarvoor aan de koningen van Juda en Israel!

Het thema van Haggai is: de belangrijkste dingen moeten het eerst komen. Het volk kent namelijk niet de juiste prioriteit.

De achtergrond van het boek.
Na de koningen van Juda en Israel en hun ongehoorzaamheid volgde de straf: de ballingschap naar Babel en werd de tempel verwoest.
Precies na 70 jaar ballingschap keerde een deel van het volk (ca. 50.000 zielen) terug doordat de Here het hart van Nebukadnezar neigde om hen te laten gaan.
De verwoesting in Israel was groot en ontmoedigend.

Er waren 2 profeten met dezelfde boodschap, die het volk aanmoedigden om tot de bouw van de (nieuwe) tempel te komen, namelijk Haggai en Zacharia.
Tijdgenoten waren Nehemia en Ezra.

In Haggai wordt verhaald over het leggen van de fundering van de tempel, maar daarna gebeurde er 16 jaar niets meer, door allerlei problemen. Dat was niet de wil van God. Ze zeggen
 • Haggai 1:2 De tijd is niet gekomen, de tijd, dat des HEEREN huis gebouwd worde.

De tempel is het belangrijkste voor Israel.

De Here houdt hen voor: bedenkt, dit komt 5x voor:

 • Haggai 1:5  Nu dan, zo zegt de HERE der heerscharen, bedenkt wat u wedervaren is.
 • Haggai 1:7  Zo zegt de HERE der heerscharen: Bedenkt wat u wedervaren is. (NBG)
 • Haggai 2:16 Nu dan, bedenkt toch wat aan deze dag is voorafgegaan: voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel des HEREN,
 • Haggai 2:19 Bedenkt toch wat voorafgegaan is aan deze dag, de vierentwintigste der negende maand, van de dag aan, waarop de tempel des HEREN gegrondvest werd.
 • Haggai 2:20 Bedenkt: Is er nog zaad in de schuur?

Satan wil niet dat we (be)denken.

Haggai is de bode des Heren en boodschapt, krachtens de boodschap des Heren tot het volk (Haggai 1:13).

Haggai ontving in 4 maanden 4 profetieen:

 • Haggai 1:1 In het tweede jaar van den koning Darius, in de zesde maand, op den eerstendag der maand, geschiedde het woord des HEEREN, door den dienst van Haggai, den profeet, tot...
 • Haggai 2:1 In de zevende maand, op den een en twintigsten der maand, geschiedde het woord des HEEREN door den dienst van den profeet Haggai, zeggende:
 • Haggai 2:10 Op den vier en twintigsten dag der negende maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des HEEREN door den dienst van den profeet Haggai, zeggende:
 • Haggai 2:20 Het woord des HEEREN nu geschiedde ten tweeden male tot Haggai, op den vier en twintigsten der maand, zeggende:

Dat is dus binnen korte tijd. De tijdsspanne bij Hosea was bijvoorbeeld 60 jaar.

Hoofdstuk 1:
Vers 1-11 De Here zegent zijn volk niet meer, omdat zij de tempel niet bouwen.
 • Haggai 1:6  Gij zaait veel, en gij brengt weinig in; gij eet, maar niet tot verzadiging; gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe; gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming, en wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorgeboorden buidel.

Vers 12-15 Het volk luistert, en

 • Haggai 1:14  En de HEERE verwekte den geest van Zerubbabel, den zoon van Sealthiel, den vorst van Juda, en den geest van Josua, den zoon van Jozadak, den hogepriester, en den geest van het ganse overblijfsel des volks; en zij kwamen en maakten het werk in het huis van den HEERE der heirscharen, hun God.

de Here wekt hun geest op en dat werkt iets uit: ze gaan aan de slag met de bouw.

Hoofdstuk 2:
Haggai spreekt en vraagt:

 • Haggai 2:3-4 Wie is onder ulieden overgebleven, die, dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft, en hoedanig ziet gij hetzelve nu ? Is dit niet als niets in uw ogen ? 4 Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel ! spreekt de HEERE; en wees sterk, gij Josua, zoon van Jozadak, hogepriester ! en wees sterk, al gij volk des lands ! spreekt de HEERE; en werkt, want Ik ben met u, spreekt de HEERE der heirscharen;

Vergelijk dit met:

 • Ezra 3:12 - 4:1 Maar velen van de priesteren, en de Levieten, en hoofden der vaderen, die oud waren, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luider stem; maar velen verhieven de stem met gejuich en met vreugde. 13 Zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde, van de stem des geweens van het volk; want het volk juichte met groot gejuich, dat de stem tot van verre gehoord werd. 

De Here bemoedigt en zegt: wees strek, want ik ben met u:

 • Haggai 2:4  Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel ! spreekt de HEERE; en wees sterk, gij Josua, zoon van Jozadak, hogepriester ! en wees sterk, al gij volk des lands ! spreekt de HEERE; en werkt, want Ik ben met u, spreekt de HEERE der heirscharen;

Vers 6 t/m 9 is een moeilijk gedeelte.

 • Haggai 2: 6 Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. 7 Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal, dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen. 8 Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen. 9 De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.

Vers 7: de wens van de heidenen is heil, maar dat zal niet komen totdat de Here Jezus terug komt en vrede brengt.

Vers 9 De uiterlijke heerlijkheid van deze tempel (inclusief de verbouwing van Herodes) is niet groter dan de tempel van Salomo, maar doordat de Here Jezus hier in kwam is de heerlijkheid groter. Het is Gods huis als de Here er is!

Vers 9 zegt:

 • Haggai 2:9 en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.

Vers 11 t/m 20 gaat over de onreinheid en ongehoorzaamheid , maar vanaf de dag van gehoorzaamheid zal de Here zegenen (vers 20).

Vers 21 t/m 24: de woorden aan Zerubbabel; zie de profetie van Daniel.

Structuur:

De eerste en de tweede profetie

A1 1:1-4 Afkering wegens verwaarlozing/erzuim
... B1 1:5-11 Straf en schaarsheid
........ C1 1:12-2:5 Gehoorzaamheid en bemoediging
............. D1 2:6-9 "Ik zal doen beven"

De derde en de vierde profetie

A2 2:10-14 Afkeuring wegens verwaarlozing/verzuim
... B2 2:15-17 Straf en schaarsheid
........ C2 2:18,19 Gehoorzaamheid en bemoediging
............. D2 2:20-23 "Ik zal bewegen"

 • Inleiding tot het boek Zacharia

  Zacharia – inleiding van Stuart AllenHet Bijbelboek Zacharia lijkt op het Bijbelboek Haggai, de datering scheelt maar een paar maanden. Het volk Israël is 70 jaar in Babel vanwege hun zonden en afgoderij en ze gaan nu weer terug om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Er zijn twee profeten Haggai en Zacharia, er zijn twee leiders Jozua, de hogepriester en Zerubbabel en in de boeken Ezra en...