Als je iets doet, doe het dan goed

Inleiding tot het boek Hosea

(Leestijd: 10 - 19 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Hosea uit de serie 'De kleine profeten' van Stuart Allen.

Bestanden:
pdf.png De kleine profeten door Stuart Allen - uitgewerkte studies POPULAIR
(5 stemmen)
Dit bestand bevat alle uitgewerkte preken van Stuart Allen over 'de kleine profeten'.

Stuart Allen was 25 jaar leidinggevende in "the Chapel of the Opened Book" waar hij een bediening als prediker, leraar en auteur had. Zijn doel was om de Schrift te openen voor hen die geen theologische opleiding hadden. Zowel zijn boeken als zijn preken zijn eenvoudig te volgen, maar met zijn preken boorde hij altijd de diepten van de Schrift aan. Veel mensen getuigen ervan dat zij veel vreugde en zegen hebben ontvangen van zijn geschreven werken en preken voor meer dan 40 jaar lang.
Stuart Allen werd in 1998 bevorderd tot heerlijkheid.
Datum 2015-02-26 Bestandsgrootte 1.51 MB Download 497 Download


Bij het behandelen van de kleine profeten is het niet de bedoeling dat we dat vers voor vers gaan doen, want dat zou veel te langdradig worden. Maar van elk boek willen we kijken wat het verband is in Gods plan en aan wie het is gericht. Daarnaast kijken we wat we ervan kunnen leren.

Eerst een kleine introductie:
Het Oude Testament bestaat uit drie delen: de wet, de profeten en de Geschriften.
De Here Jezus zegt daarvan:

 • Mattheus 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om te vervullen.

De Joden hebben een andere indeling dan wij, zij rekenen Jozua ook onder de profeten. In de Hebreeuwse canon bestaat het gedeelte profeten uit: Jozua, Richteren, Samuel, Koningen, Kronieken, Jesaja, Jeremia, Ezechiel en de kleine profeten. De kleine profeten vormen samen 1 boek. Deze profeten worden klein genoemd omdat ze niet veel hoofdstukken of versregels bevatten, maar dit wil niet zeggen dat ze minder belangrijk zijn dan bijv. Jesaja. Maar in de praktijk krijgen ze minder aandacht dan de grote bijbelboeken.

Daniel hoort niet bij de profeten maar bij de Geschriften, omdat het te veel over de heidense volken gaat en niet over Israel.

Het is belangrijk om de chronologische volgorde van de kleine profeten te weten om de profetieen goed te begrijpen.

Je kunt ze indelen in drie groepen:

Jona, Amos, Hosea, Jesaja, Micha, Nahum.

1)  Deze 6 beslaan een periode van ongeveer 102 jaar.

Dan volgt er een tijdskloof van 70 jaar waarin God stil is.

2)  Jeremia, Habakuk, Zefanja, Daniel, Joel, Ezechiel, Obadja

Deze 7 beslaan een periode van ongeveer 94 jaar.

Dan volgt er een tijdskloof van 14 jaar, waarin God stil is.

3)  Haggai, Zacharia

Deze beslaan een periode van 7 jaar en dan

29 jaar kloof

Maleachi, deze wordt wel de zegel van de profetie genoemd.

God sprak door de profeten om te onderwijzen door bemoedigingen en waarschuwingen.

De kleine profeten bestaan uit 12 profeten. Twaalf is het getal van Israel, van de twaalf stammen. Je kunt deze 12 splitsen in twee keer 6.

6 daarvan zijn gedateerd en 6 daarvan niet.

gedateerd niet gedateerd
Hosea Joel
Amos Obadja
Micha Jona
Sefanja Nahum
Haggai Habakuk
Zacharia Maleachi

Hosea is chronologisch de derde, maar in deze studiereeks houden we de bijbelse volgorde aan.

Hosea of Hosia is afgeleid van Jozua waarvan het Grieks is Jezus, de betekenis van al deze namen is Redding. Hosea is dus één groot getuigenis dat de Here Redding is.
In zijn leven getuigt hij hoe de Heer Zich aan Israel verbonden had en hoe Hij hen had gered en hoe ze Hem kwetsten door andere goden achterna te gaan.
Het grote voorbeeld in deze profetie is die van het huwelijk.

Dit boek is geschreven over een periode van 70 jaar. De verdeling is:
Hoofdstuk 1-3 persoonlijk over de profeet en hoofdstuk 4-14 over Israel als volk. Hoe Israel Zich had gedragen wordt uitgebeeld in het leven van de profeet en de relatie met zijn vrouw. Het moet heel wat voor deze profeet geweest. Een profeet keek niet altijd alleen naar de toekomst, maar ook naar het heden.

Toen Mozes geroepen werd, zei hij dat hij de opdracht niet kon doen, hij vertrouwde dus niet op God. Hierdoor verloor hij een mooie positie die God voor hem had.
Als God iets van ons vraagt, zal Hij ons ook daarvoor bekwaam maken en kracht geven.
Mozes wilde niet en God zei dan zal Aaron jouw profeet zijn. Een profeet is iemand die spreekt voor God. Het maakt niet uit of dat over de toekomst of het heden gaat. Maar ze konden door de Heilige Geest wel over de toekomst profeteren, met absolute nauwkeurigheid. En profetie, zegt Petrus, is als een licht, een zoeklicht dat in de duisternis iets aan het licht brengt.
Hosea profeteerde over de huidige toestand van Israel en wat de Heer zou gaan doen, dit was dus niet alleen preken, maar zijn leven was een profetie.

Hoofdstuk 1-3 gaan dus over de profeet en hoe zijn leven uitbeeldt wat er met het volk gebeurde. De ontrouw van het volk tegenover de trouw van God.
De echtgenoot die nooit faalt in zijn liefde en een vrouw die andere minnaars achterna gaat.
In hoofdstuk 4-14 wordt dit betrokken op het volk Israel. Er wordt verschrikkelijke taal gebruikt, Israel wordt een hoer genoemd, terwijl er een huwelijksrelatie was.
Israel zat tussen twee grote machten; Egypte in het westen en Asyrie in het oosten.
En het volk vergeet God. En God zegt: Hoe kan Ik je opgeven? Maar het volk had Hem wel opgegeven.

Je ziet het beeld van een trouwe man en een ontrouwe vrouw, maar meestal is het andersom. De vrouw is trouw en de man is ontrouw en verlaat haar.
Hosea is trouw en zijn vrouw is ontrouw.
Het Koninkrijk van Israel was na Salomo in 2 rijken verdeeld, het zuiden heet Juda met als hoofdstad Jeruzalem en de noordelijke helft heet Israel met als hoofdstad Samaria, het wordt ook Efraim genoemd. Dit rijk had een afgodendienst om te voorkomen dat het volk naar Juda op zou gaan naar de tempel.,
Hosea profeteerde in dit noordelijke rijk.

 • Jesaja 54:4 Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den smaad uws weduwschaps zult gij niet meer gedenken. 5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israels is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden. 6 Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God.

 • Jesaja 62:4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.

Deze profetieen gaan over Israel dat onder het nieuwe verbond is gebracht. Ook door het bloed van Christus.
Wij hebben vergeving door het bloed van Christus, maar dat geldt ook voor Israel.

 • Lukas 22:20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament (verbond) in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.
 • Jeremia 31:31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;

Niet alleen met individuen maar met de hele natie. Niet alleen het volk, maar ook het land is getrouwd. Gods land is gegeven aan Gods volk.
 • Jeremia 3:14 Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd, en Ik zal u aannemen, een uit een stad, en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion.
 • Hosea 2:16 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen zult: Mijn Baal!
 • Hosea 2:19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.

Israel is de vrouw voor eeuwig. Er zijn er die zeggen dat de kerk de vrouw van God is.

 • Hosea 2:20 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.

Het boek Hosea begint met de tijdsaanduiding.

 • Hosea 1:1 Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Hosea, den zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israel.

Hosea zag 4 koningen, dus het gaat over een lange periode ongeveer 70 jaar.

 1. Hosea 1:2 Het begin van het woord des HEEREN door Hosea. De HEERE dan zeide tot Hosea: Ga henen, neem u een vrouw der hoererijen, en kinderen der hoererijen; want het land hoereert ganselijk van achter den HEERE. 3 Zo ging hij henen, en nam Gomer, een dochter van Diblaim; en zij ontving; en baarde hem een zoon.

Het woord begin is hetzelfde grondwoord als begonnen in 8:10, de King James vertaald daar met sorrow, verdriet, lijden.

 • Hosea 8:10 Dewijl zij dan onder de heidenen boelen om hoerenloon gehuurd hebben, zo zal Ik die nu ook verzamelen; ja, zij hebben al een weinig begonnen, vanwege den last van den koning der vorsten. (King James: and they shall sorrow a little for the burden of the king of princes.)

Dit gebeurt bij ongeloof van het volk. Het volk liep andere goden achterna, was ontrouw.
Hosea blijft trouw aan zijn vrouw als beeld van God.

 • Hosea 1:3 Zo ging hij henen, en nam Gomer, een dochter van Diblaim; en zij ontving; en baarde hem een zoon. 4 En de HEERE zeide tot hem: Noem zijn naam Jizreel, want nog een weinig tijds, zo zal Ik de bloedschulden van Jizreel bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israel doen ophouden. 5 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Israels boog verbreken zal, in het dal van Jizreel. 6 En zij ontving wederom, en baarde een dochter; en Hij zeide tot hem: Noem haar naam Lo-ruchama; want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israels, maar Ik zal ze zekerlijk wegvoeren. 7 Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en zal ze verlossen door den HEERE, hun God, en Ik zal ze niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paarden noch door ruiteren. 8 Als zij nu Lo-ruchama gespeend had, ontving zij, en baarde een zoon. 9 En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

Dan trouwt Hosea Gomer en ze krijgen drie kinderen. God geeft de namen van de kinderen, want deze hebben een profetische betekenis.
Jizreel betekent zowel zaaien als verstrooien. Jehu had het huis van Achab uitgeroeid, maar deed het niet voor God maar voor hemzelf en ging verder met afgoderij.
De 10-stammen zouden in ballingschap worden gevoerd vanwege hun afgoderij.

De twee volgende kinderen zijn een beeld van het volk in ballingschap, Lo-Ruchama en Lo-Ammi. Lo is Hebreeuws voor niet.
De betekenis is dus niet ontferming en niet Mijn volk. In ballingschap was er geen ontferming meer voor het volk, het was niet meer Gods volk. God was niet meer hun God. Wat zou dat verschrikkelijk zijn als God dat tegen ons zou zeggen, dan wordt het een hopeloze zaak.

Als Israel Lo-Ammi is, dan heeft God geen bemoeienis met hen en telt de tijd niet door.
In Handelingen 28:28 zien we ook weer dat Israel Lo-Ammi wordt en vanaf die tijd telt de profetische tijd niet meer.

De Heer had gezegd dat Hij Israel zou verstrooien als ze ongehoorzaam zouden zijn.

 • Leviticus 26:33 Daartoe zal Ik u onder de heidenen verstrooien; en een zwaard achter u uittrekken; en uw land zal woest, en uw steden zullen een woestijn zijn.
 • Ezechiel 12:11 Zeg: Ik ben ulieder wonderteken; gelijk als ik gedaan heb, alzo zal hun gedaan worden; zij zullen door wegvoering in de gevangenis heengaan.
 • Ezechiel 12:14 En allen, die rondom hem zijn tot zijn hulp, en al zijn benden zal Ik in alle winden verstrooien; en Ik zal het zwaard achter hen uittrekken. 15 Alzo zullen zij weten, dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenen verspreiden en hen in de landen verstrooien zal.

Maar hoewel ze verstrooid worden, is het niet het einde van Israel.

Deuteronomium 30:1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; 2 En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. 4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. 5 En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen.

 • Jeremia 31:10 Hoort des HEEREN woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israel verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde.
 • Hosea 2:22 En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen Jizreel verhoren. 23 En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!

Dit is het getuigenis van alle profeten. God verandert niet. Hij blijft getrouw, Hij betaalt de prijs.
Hij vraagt van ons standvastigheid, is onze liefde constant voor Hem. Leven wij tot Zijn eer.

 • Hosea 3:1 En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israels bemint, maar zij zien om naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven. 2 En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst. 3 En ik zeide tot haar: Gij zult vele dagen na mij blijven zitten (gij zult niet hoereren, noch een anderen man geworden), en ik ook na u.

De Heer zegt nu: Bemin een vrouw. Het gaat hier om dezelfde vrouw om Gomer, die inmiddels van een ander is. Maar Hosea moet haar liefhebben, ondanks haar ontrouw. Want Hosea is een beeld van God die nog steeds van Zijn volk houdt.

 • Hebreeen 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Gods liefde blijft altijd hetzelfde, ook voor ons.
In vers twee zien we dat Hosea zijn vrouw moet terugkopen voor het bedrag van een slaaf. Hij zet haar apart en ze zal niemands vrouw zijn. Dit is de situatie van Israel vandaag. Israel is nu niet Gods vrouw, maar het volk houdt zich ook niet bezig met afgoderij.

 • Hosea 3:4 Want de kinderen Israels zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. 5 Daarna zullen zich de kinderen Israels bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.

Deze dagen duren nu ongeveer 2000 jaar, zonder koning, zonder vorst, er is geen tempel voor offerdienst, geen afgoderij, geen priesterdienst (efod). Geen terafim, hiermee worden de geslachtsregisters bedoeld, die in de tempel lagen en op een gegeven moment aanbeden werden. Bij de verwoesting van de tempel zijn deze ook verwoest.

Vanaf hoofdstuk 4 gaat het dan niet meer over Hosea maar over het volk Israel. De situatie van overspel wordt besproken.

 • Hosea 4:1 Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israels! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is; 2 Maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden. 3 Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. 4 Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als die met den priester twisten. 5 Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw moeder uitroeien. 6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Het grootste probleem is gebrek aan kennis. Als we God kennen, doen we ook Zijn wil. Het gaat om een persoonlijke relatie.

 • Jeremia 9:23 Zo zegt de HEERE: Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom; 24 Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik de HEERE ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEERE.
 • Johannes 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

We moeten Hem steeds beter leren kennen, door de Bijbel te lezen en te bestuderen.

 • Jesaja 1:3 Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israel heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet.

In hoofdstuk 9-11 zien we de gevolgen van de afgoderij, het volk zal door de vijanden Egypte en Assur in ballingschap gevoerd worden. Ze komen bij onreine volken. Ze moeten op een pijnlijke manier hun les leren.

In de laatste hoofdstukken zien we dat er herstel zal komen, niet door de inspanning van het volk of door inspanning van de kerk, maar Christus zal terugkomen in grote heerlijkheid en hun redden.

 • Zacharia 12:10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

Heel het volk zal rechtvaardig zijn en onder het Nieuwe Verbond komen.

 • Hosea 6:1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. 2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. 3 Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands.

Na twee dagen, 2000 jaar zal Israel herrijzen.

 • Hosea 12:6 Gij dan, bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en wacht geduriglijk op uw God.
 • Hosea 14:2 Neem deze woorden met u, en bekeer u tot den HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen.

Ze moeten terugkeren tot de Heer.

 • Hosea 14:3 Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onzer handen niet meer zeggen: Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij U ontfermd worden. 4 Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben; want Mijn toorn is van hem gekeerd. 5 Ik zal Israel zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. 6 Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. 7 Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw; zij zullen ten leven voortbrengen als koren, en bloeien als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. 8 Efraim! wat heb Ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord, en zal op hem zien; Ik zal hem zijn als een groenende denneboom; uw vrucht is uit Mij gevonden. 9 Wie is wijs? die versta deze dingen; wie is verstandig? die bekenne ze; want des HEEREN wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.

Het leger zal niet kunnen redden. Maar God zal hen redden, Hij zal hen vrijwillig liefhebben. Deze liefde wordt mooi geschetst in hoofdstuk 11:3-4

 • Hosea 11:3 Ik nochtans leerde Efraim gaan; Hij nam ze op Zijn armen, maar zij bekenden niet, dat Ik ze genas. 4 Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun, als degenen, die het juk van op hun kinnebakken oplichten, en Ik reikte hem voeder toe.

Hier zien we het beeld van een ouder dat zijn kind leert lopen.

 • Hosea 11:8 Hoe zou Ik u overgeven, o Efraim? u overleveren, o Israel? Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen ontstoken.

Hoe zou God Zijn volk dat Hij liefheeft als een ouder, dat Hij liefheeft als een man zijn vrouw kunnen opgeven.

 • Hosea 14:5 Ik zal Israel zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon.

Israel wordt als een lelie, wit en puur, volkomen rein. Wat heeft Efraim nog te doen met afgoden? God zal zorgen dat Israel vrucht zal dragen.
Christus is de ware wijnstok en zonder Hem kunnen ze geen vrucht dragen.

Dit geldt ook voor ons, blijf dicht bij Hem, dan zul je vruchtdragen.

 • Hosea 14:9 Wie is wijs? die versta deze dingen; wie is verstandig? die bekenne ze; want des HEEREN wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.

Israel begreep het niet. Maar in de toekomst zullen ze het wel begrijpen.
Gods liefde is onveranderlijk, voor hen en voor ons. Hij kijkt niet of iemand goed is of niet, het gaat niet om ons, maar het is Zijn genade voor iedereen.

Laten we daarin rusten en werken.

 • Studies uit Prediker (03)

  Alles is ijdelheid! – Studies uit Prediker (3) uit: AMEN 90, pagina 26 Sebastiaan de Graaf Het boek Prediker spreekt over het leven ´onder de zon´ en leert ons dat de mens slechts tot zijn doel kan komen in afhankelijkheid van God. Inleiding 'Waar blijft de tijd?' is iets wat wij ons als mensen geregeld afvragen. Zeker met het ouder worden is dit het geval. Met het verstrijken van de jaren lijkt...