Wie op zijn tenen staat, staat niet stevig

Inleiding tot het boek Jona

(Leestijd: 5 - 9 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Jona uit de serie 'De kleine profeten' van Stuart Allen.

Bestanden:
pdf.png De kleine profeten door Stuart Allen - uitgewerkte studies POPULAIR
(5 stemmen)
Dit bestand bevat alle uitgewerkte preken van Stuart Allen over 'de kleine profeten'.

Stuart Allen was 25 jaar leidinggevende in "the Chapel of the Opened Book" waar hij een bediening als prediker, leraar en auteur had. Zijn doel was om de Schrift te openen voor hen die geen theologische opleiding hadden. Zowel zijn boeken als zijn preken zijn eenvoudig te volgen, maar met zijn preken boorde hij altijd de diepten van de Schrift aan. Veel mensen getuigen ervan dat zij veel vreugde en zegen hebben ontvangen van zijn geschreven werken en preken voor meer dan 40 jaar lang.
Stuart Allen werd in 1998 bevorderd tot heerlijkheid.
Datum 2015-02-26 Bestandsgrootte 1.51 MB Download 499 Download


Jona is tegenwoordig een moeilijk boek. Het Modernisme accepteert het boek niet als een geschiedkundig verhaal, maar als een mythologie, allegorie of gelijkenis.

Maar er zijn gelukkig ook gelovigen die Gods Woord helemaal geloven en absoluut niet twijfelen. Wanneer we twijfelen aan Jona, moeten we ook twijfelen aan de Here Jezus, want in het Nieuwe Testament verwijst Hij naar Jona als profeet. De Here Jezus zet Zijn zegel erop en ziet Jona’s geschiedenis als een beeld van Zijn dood en opstanding.

Jona wordt 18 keer in het Oude en 9 keer in het Nieuwe Testament aangehaald.

We weten niet zo veel over hem.

2 Koningen 14:23 In het vijftiende jaar van Amazia, den zoon van Joas, den koning van Juda, werd te Samaria koning, Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israel, en regeerde een en veertig jaren. 24 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet van alle zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israel zondigen deed. 25 Hij bracht ook weder de landpale van Israel van den ingang van Hamath, tot aan de zee van het vlakke veld; naar het woord des HEEREN, des Gods van Israel, dat Hij gesproken had door den dienst van Zijn knecht Jona, den zoon van Amitthai, den profeet, die van Gath-hefer was.

 Jona komt uit Galilea uit het gebied van Zebulon. Hamat is in het noorden en de zee van het vlakke veld is de Dode Zee. Kan er uit Galilea iets goeds komen? De Here Jezus kwam uit Nazaret ook uit Galilea. En de Here Jezus vergeleek Zichzelf met Jona.

Mattheus 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. 41 De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jona is hier!

De vertaling zegt hier walvis, maar het is een zeemonster er staat niet bij welk dier. Maar God beschikte een vis, desnoods schiep Hij op dat moment een vis. Gods kracht is zo groot. En het boek Jona is vol wonderen, er is een wind, een boom, een worm.

Of je gelooft dat God almachtig is, of je gelooft niet in wonderen en dan hou je niet veel meer over van de Bijbel.

De Here Jezus haalt de geschiedenis van Jona aan en spreekt over de mannen van Nineve als echte mensen die op zullen staan. Het is makkelijker om Gods Woord helemaal te geloven. Als je begint met iets niet te geloven, kom je op een hellend vlak, dan geloof je het volgende ook niet meer.

Want drie dagen en drie nachten wordt dat letterlijk bedoeld of is het een deel van drie dagen. We moeten ervan uitgaan dat de Bijbel precies bedoelt wat ze zegt. Het klinkt heel simpel maar als de Heer iets zegt dan is dat zo.

Terug naar Jona. God gaf Jona een opdracht, maar hij rende weg. De reden vinden we in hoofdstuk 4. Hij wilde niet dat de vijand zich zou bekeren. Hij was een man van God maar werd boos bij het idee dat mensen zich zouden bekeren en dat is vreemd. Misschien ook een soort gezichtsverlies, hij profeteert dat de stad zal vergaan en dat gebeurt dan niet.

Jonah 4:1 Dit verdroot, Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak. 2 En hij bad tot den HEERE, en zeide: Och HEERE! was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was ? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis; want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad. 3 Nu dan, HEERE! neem toch mijn ziel van mij; want het is mij beter te sterven dan te leven.

Assyrië was een wreed en barbaars volk, zeer gemeen t.o.v. Israël, want ze werden gebruikt om Israël te straffen. Het was voor Israël beter als dat volk gestraft zou worden.

Door genade van God bleven ze voor Israël een bedreiging.

Hoofdstuk 1

Jona 1:1 En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende: 2 Maak u op, ga naar de grote stad Nineve, en predik tegen haar; want hunlieder boosheid is opgeklommen voor Mijn aangezicht. 3 Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan, en ging neder in hetzelve, om met henlieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN. 4 Maar de HEERE wierp een groten wind op de zee; en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. 5 Toen vreesden de zeelieden, en riepen een iegelijk tot zijn god, en wierpen de vaten, die in het schip waren, in de zee, om het van dezelve te verlichten; maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag neder, en was met een diepen slaap bevangen.


Het hele plan om te vluchten was perfect, er was een boot, het leek wel Gods wil, maar dat was het niet. We moeten niet te snel denken dat als alles mee lijkt te zitten, dit Gods wil is.

In vers 4 stuurt God een grote wind. Het was duidelijk dat Jona buiten Gods wil was en hij bracht daarmee andere mannen in gevaar. De mannen waren bang, maar Jona lag te slapen, volgens de Septuaginta, lag hij te snurken.

Nadat hij in zee was geworpen, ging de wind liggen en God beschikte een vis en Jona was drie dagen en drie nachten in de vis.

Heeft Jona al die dagen geleefd in de vis of is hij in de vis gestorven en weer levend op het land gespuugd?

Jona 2:1 En Jona bad tot den HEERE, zijn God, uit het ingewand van den vis. 2 En hij zeide: Ik riep uit mijn benauwdheid tot den HEERE, en Hij antwoordde mij; uit den buik des grafs schreide ik, en Gij hoordet mijn stem. 3 Want Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij; al Uw baren en Uw golven gingen over mij henen. 4 En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen. 5 De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden. 6 Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen; de grendelen der aarde waren om mij henen in eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o HEERE, mijn God!

Jona gebruikt in vers 2 het woord graf (sheol), het binnenste van de vis leek op het graf.

In vers 6 heeft hij het over de groeve (verderf = shachath). Hij haalt de Psalmen aan o.a.:

Psalm 18:5 Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. 6 Als mij bange was, riep ik den HEERE aan, en riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem uit Zijn paleis, en mijn geroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.

Psalm 30:3 HEERE! Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald.

Psalm 69:2 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Schoschannim. Verlos mij, o God! want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel.

Psalm 69:3 Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan; ik ben gekomen in de diepten der wateren, en de vloed overstroomt mij.

Psalm 69:15 Ruk mij uit het slijk, en laat mij niet verzinken; laat mij gered worden van mijn haters, en uit de diepten der wateren. 16 Laat de watervloed mij niet overstromen, en laat de diepte mij niet verslinden; en laat den put zijn mond over mij niet toesluiten.

             Psalm 31:23 Ik zeide wel in mijn haasten: Ik ben afgesneden van voor Uw ogen; dan nog          hoordet Gij de stem mijner smekingen, als ik tot U riep 

Sheol wordt overal vertaald met graf, dus dan bedoelt Jona hier ook graf, dus geloof ik dat hij werkelijk gestorven is in de vis en daarna weer levend geworden, en daarmee een type is van de Here Jezus Die ook gestorven is en weer is opgestaan.

In vers 10 zien we dat hij leeft. God geeft nieuwe kansen als je hebt gefaald. Net als Petrus die de Heer verloochend had, maar toch weer terug in dienst wordt genomen.

God is een genadig God.

 

Hoofdstuk 3

Jona gaat naar Nineve, een zeer grote stad van drie dagreizen. Er hoorde ook het vee en de landbouw bij en op de muren kon je met wagens rijden.

In vers 4 roept hij op tot bekering: nog 40 dagen en dan zou het oordeel komen. Als de mensen zich bekeren, wordt het oordeel afgewend. Er is veel kracht in het Woord van God. Als wij getuigen van ons geloof, dan kan het Woord van God die persoon tot berouw brengen.

 

Hoofdstuk 4

Jona is boos, maar is dat terecht? God is liefdevol en geeft een boom tegen de hitte. God doet heel veel in dit boek. Als je Hem accepteert als de Almachtige heb je geen probleem met dit boek.

Jona 4:10 Toen zeide de HERE: Gij wildet de wonderboom sparen, waarvoor gij u geen moeite hebt gegeven en die gij niet hebt doen groeien, die in één nacht is ontstaan en in één nacht is vergaan. 11 Zou Ik dan Nineve niet sparen, de grote stad, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee?

Dit is de echte Heer, Die zelfs bezorgd is om het vee.

Petrus de zoon van Jona, moest naar Joppe naar de heidenen, ook daar geeft God om.

We hebben nog steeds een liefdevolle en genadig God.


  • Zacharia's nachtgezichten (13)

    Het boek Zacharia Zaaien en oogsten (10:1-12) - Deel 13 uit: AMEN 53, pagina 32 Sebastiaan de Graaf Het spreekwoord 'Wat men zaait, zal men ook oogsten', geldt wel heel ondubbelzinnig voor Gods volk Israël, zo blijkt uit Zacharia 10. Het geldt niet alleen in figuurlijke zin dat wanneer Israël in afhankelijkheid van de HERE zijn werk zaait, zij een goede oogst mogen verwachten, ook letterlijk is dit...