zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Gods Woord is verreikend en verrijkend"

Inleiding tot het boek Nahum

(Leestijd: 7 - 14 minuten)

Nahum – uit de serie de kleine profeten van Stuart Allen
Het Bijbelboek Nahum bevat drie hoofdstukken, eigenlijk drie gedichten over de val en de vernietiging van het Assyrische rijk, met Nineve als hoofdstad.

Het eerste gedicht is een acrostichon omdat elke zin begint met een opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

De datum van deze profetie is in ieder geval voor de val van Nineve en na de val van No-Ammon, dus tussen 606-660 voor Chr.

Het noordelijke 10-stammenrijk was in ballingschap en het zuidelijke 2-stammenrijk Juda werd onderdrukt door Assyrië, zij waren een werktuig van God vanwege de ongehoorzaamheid van Juda, maar nu worden ze door God gestraft vanwege hun wreedheid.

God gebruikte twee volken om Zijn volk te straffen: Assyrië en Babylon. In musea met spullen uit die tijd kunnen we zien dat het wrede volken waren met martelwerktuigen. Maar ze waren ook hele knappe bouwers en de hangende tuinen van Babel horen bij de wereldwonderen. De muren van Nineve waren zo breed dat er 3 wagens tegelijk over konden rijden en had 1200 torens. Onoverwinnelijk, onafhankelijk en trots. Maar men rekende niet met God en dat gaat nu gebeuren.

Hoofdstuk 1 begint met de basis, God is een na-ijverig God en houdt de schuldige niet onschuldig.

Nahum 1:1-3

De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

[aleph] Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig. Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.

De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig.

Het gaat om de rechtvaardigheid van de Heere, Hij moet afrekenen met de zonde, Hij vergeet de zonde niet. Maar Hij is ook genadig en langzaam tot toorn.

In deze profetie gaat het niet over het oordeel over Juda, want Nineve is hun grote vijand. In vers 15 zien we dat er een goede boodschap voor Juda is en dat ze weer hun feestdagen kunnen vieren als de vijand is verslagen.

Nineve was al eens gewaarschuwd dat ze na 40 dagen vernietigd zou worden (Jona 3:4), maar dat is toen niet gebeurd, want er vond een wonder plaats, de koning en de inwoners hadden berouw van hun zonden. Maar nu was er een nieuw geslacht dat weer even zondig was en dus kwam het oordeel nu wel.

Nahum betekent vertroosting, na alle onderdrukking kwam er nu vertroosting voor het volk.

Hij kwam uit Elkos, de plaats is niet meer bekend, sommigen denken aan Kapernaum, waarin Naum in voor komt. Hij was een tijdgenoot van Jeremia en Sefanja. Vaak zien mensen alleen de toornende God van Oude Testament, maar dat is ook de liefdevolle God van het Nieuwe Testament. Maar Hij moet afrekenen met de zonden.

God is een na-ijverig God, maar niet alleen maar jaloers, maar intens verlangend, Hij is heel erg verontrust en bezorgd over Zijn volk. Petrus zegt later ook dat God Zijn beloften zal nakomen en niet zal talmen, maar Hij is ook langzaam tot toorn. Hij kan de schuldige niet voor onschuldig houden, maar Hij heeft de weg gevonden om de zonde weg te doen, door Jezus Christus.

Hoewel het gedichten zijn, zijn ze zeker waar. Het is in zeer levendige termen verwoord.

Nahum 1:3-6

De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig.

[beth] De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, wolken zijn het stof van Zijn voeten.

[gimel] Hij bestraft de zee en maakt die droog, al de rivieren laat Hij verdrogen.

[daleth] Basan en Karmel zijn verwelkt, de bloesem van Libanon is verwelkt.

[he] De bergen beven voor Hem, de heuvels smelten weg,

[waw] de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, de wereld met al zijn bewoners.

[zain] 6 Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?

[cheth] Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de rotsen worden door Hem stukgebroken.

Hier zien we het karakter van God, een verterend vuur. Net als in Openbaring 6:17 de dag van het lam, de dag van toorn.

Het antwoord op de vragen uit vers 6 is niemand. Niemand kan bestaan, behalve als je schuilt onder het bloed.

Nahum 1:7-8

[teth] De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.

[jod] Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen, en door een overstromende vloed

[kaph] zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.

Bij Hem zijn we veilig, maar de vijand niet, die zal Hij vernietigen en dat gebeurde met Nineve.

Nahum 1:9

Wat u ook bedenkt tegen de HEERE, Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan. Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.

God doet alles volledig: redden, oordelen, vernietigen, daar is geen tweede keer voor nodig.

Nahum 1:10

Omdat zij vervlochten zijn als dorens, en dronken als dronkaards, zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.

Er was een dronken orgie in het paleis toen ze overvallen werden, ze waren gereed voor het vuur als dorre stoppels.

Nahum 1:11

Uit u is iemand voortgekomen die kwaad bedenkt tegen de HEERE, een verderfelijke raadsman.

Sommige zien in hem de raadsman Rabsake, die bij Hizkia kwam, zie

2 Koningen 18:28-33

En de commandant stelde zich op, riep met luide stem in het Judees, en hij sprak en zei: Luister naar de woorden van de grote koning, de koning van Assyrië! Dit zegt de koning: Laat Hizkia u niet bedriegen, want hij zal u niet uit zijn hand kunnen redden. Laat Hizkia u ook niet doen vertrouwen op de HEERE door te zeggen: De HEERE zal ons zeker redden, en deze stad zal niet gegeven worden in de hand van de koning van Assyrië. Luister niet naar Hizkia, want dit zegt de koning van Assyrië: Geef u aan mij over, kom de stad uit, naar mij toe. Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn eigen vijgenboom, en ieder water drinken uit zijn eigen put,totdat ik kom en u meevoer naar een land als uw eigen land, een land van koren en nieuwe wijn, een land van brood en wijngaarden, een land van olijven, van olie en van honing. Dan zult u leven en niet sterven. Luister niet naar Hizkia, want hij misleidt u door te zeggen: De HEERE zal ons redden. Hebben de goden van de volken ieder zijn eigen land ooit gered uit de hand van de koning van Assyrië?

Assyrië was de heerser over de toenmalige wereld. Maar God redde Zijn volk ten tijde van Hizkia zonder dat het volk een vinger hoefde uit te steken.

Nahum 1:12

Zo zegt de HEERE: Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk, toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan! Ik heb u wel vernederd, maar Ik zal u niet meer vernederen.

De leiders van de wereld worden weggedaan.

Nahum 1:13

Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken en uw banden verscheuren.

Hier gaat het over Juda, want u is vrouwelijk, het juk van Assyrië zal worden verbroken.

Nahum 1:14

Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden: Uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw god zal Ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Hier wordt met "u" Assyrië bedoeld, want het is mannelijk. De troonopvolging werd afgebroken.

Nahum 1:15

Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.

Maar dan komt de heraut met het goede nieuws. De tempeldienst kan weer hersteld worden en de feesten gevierd, want de vijand/onderdrukker is helemaal uitgeroeid.

Hoofdstuk 2

In het tweede gedicht staat de ondergang van Nineve centraal. Een mooie levendige beschrijving.

Nahum 2:1

De verstrooier trekt tegen u op!  Bewaak de vesting, houd de weg in het oog, sterk de lendenen, zet al uw kracht in!

Dit vers is eigenlijk ironisch, Nineve moest zich versterken, want de vernietiging komt eraan.

Nahum 2:2

Voorzeker, de HEERE zal de glorie van Jakob herstellen, zoals de glorie van Israël; want plunderaars hebben hen geplunderd en hun wijnranken te gronde gericht.

Israël wordt vergeleken met een wijnrank, olijfboom, vijgenboom. Dit komt ook in gelijkenissen naar voren. De Assyriërs hadden het hele land geplunderd.

Nahum 2:3

Het schild van zijn helden is rood geverfd, de dappere mannen zijn in karmozijnrood gekleed. De strijdwagens schitteren als in het vuur van fakkels op de dag dat hij zich gereed maakt, en de lansen worden geschud.

God gebruikte de vijanden van Assyrië om hen te vernietigen, nl. Babylon, die stonden bekend om hun rode kleren.

Ezechiël 23:14-16

Ja, zij ging nog verder met haar hoererijen: toen zij in de muur ingegrifte mannen zag, afbeeldingen van Chaldeeën, getekend in rode kleuren, die een gordel om hun middel droegen, met een overhangende tulband om hun hoofd, die er allen uitzagen als officieren, die leken op Babyloniërs uit Chaldea, hun geboorteland, werd zij op hen verliefd, zodra zij hen met eigen ogen zag, en zij stuurde gezanten naar hen toe, naar Chaldea.

Nahum 2:4-7

De strijdwagens razen door de straten, ze jagen over de pleinen. Hun uiterlijk is als fakkels, als bliksemflitsen schieten ze heen en weer.

Hij denkt aan zijn machtigen – struikelen zullen zij in hun wegen – zij haasten zich naar haar muur en het stormdak wordt gereedgemaakt.

De poorten van de rivieren worden opengedaan; het paleis smelt weg.

7 Dit staat vast: zij wordt ontbloot, zij wordt opgebracht, terwijl haar slavinnen klagen zoals het koeren van duiven, terwijl zij zich op de borst slaan.

God zorgt voor overstromingen, zodat de vijanden Nineve konden innemen.

Zij in vers 7 (Huzab in de SV) is een vrouwelijke heerser, of de koningin of een godin.

Nahum 2:8-10

Ninevé is, vanaf de dagen dat het bestaat, als een watervijver, maar nu slaan zij op de vlucht! Blijf staan, blijf staan! Maar niemand keert zich om. Roof zilver, roof goud! Er komt geen einde aan de voorraad: de rijkdom aan allerlei kostbare voorwerpen! Leeg, leeggeplunderd, verwoest, het hart smelt weg en de knieën knikken, pijnscheuten zijn in al de lendenen en de gezichten van hen allen verschieten van kleur.

Zoals Assyrië alle volken heeft geplunderd en hun tempels vol lagen met goud en zilver, zo worden ze nu beroofd door Babel.

              Nahum 2:11-13

Waar is nu de verblijfplaats van de leeuwen, de open plaats voor de jonge leeuwen, waar leeuw, leeuwin en leeuwenwelp rondgaan en niemand ze schrik aanjaagt? De leeuw verscheurde genoeg voor zijn welpen en wurgde voor zijn leeuwinnen, vulde zijn holen met prooi, zijn verblijfplaatsen met het verscheurde. Zie, Ik zál u, spreekt de HEERE van de legermachten: Ik zal haar strijdwagens in rook doen opgaan en verbranden, en het zwaard zal uw jonge leeuwen verteren. Ik zal uw prooi uitroeien van de aarde, en de stem van uw gezanten zal niet meer gehoord worden.

Assyrië wordt vergeleken met een leeuw, dezelfde wreedheid. Assyrië werd ook afgebeeld als een leeuw.

Hoofdstuk 3

Nahum 3:1

Wee de bloedstad, een en al leugen, vol buit! Het roven houdt niet op.

Bloedstad, want ze waren moordenaars.

Nahum 3:2-5

Zweepgeknal, het geluid van ratelende wielen, galopperende paarden, hotsende wagens, steigerende ruiters, vlammende zwaarden en bliksemende speren, een menigte gesneuvelden en een massa dode lichamen. Ja, aan lichamen komt geen einde, men zal struikelen over hun lichamen! Vanwege de vele hoererijen van de hoer, die verleidelijke schoonheid, meesteres in toverijen, die volken verkocht heeft met haar hoererijen, en geslachten met haar toverijen.

Zie, Ik zál u, spreekt de HEERE van de legermachten: Ik zal de zomen van uw kleding optillen boven uw gezicht; Ik zal de heidenvolken uw naaktheid laten zien, de koninkrijken uw schande.

"Ik zal u" betekent eigenlijk Ik ben tegen u. Nahum vraagt om terug te kijken naar het lot van No-Ammon.

Nahum 3:6-10

Ik zal weerzinwekkende dingen op u werpen, u te schande maken en u te kijk zetten.

Dan zal het gebeuren dat allen die u zien, bij u vandaan zullen vluchten en zeggen: Ninevé is verwoest! Wie zal haar zijn medeleven betuigen? Waar zal ik troosters voor u zoeken?

Bent u beter dan No-Amon, dat aan de rivieren ligt, met water eromheen, de zee als vestingwal, zijn muur bestaat uit zee? Cusj (Ethiopië) en Egypte waren haar kracht en er kwam geen einde aan. Put (Somalië) en Libië waren er tot uw hulp.

Ook zij ging in ballingschap, in gevangenschap. Zelfs haar kleine kinderen werden verpletterd op de hoeken van alle straten. Over haar aanzienlijken wierpen zij het lot en al haar groten werden in boeien geslagen.

No-Ammon (Thebes) was ook een geweldige stad, met heel veel poorten, ook zij dachten onoverwinnelijk te zijn met de zee als bescherming. En zijn zij beter?
Assyriërs waren in ieder geval erg wreed, zelfs kinderen werden verpletterd.

Nahum 3:11

Ook u zult dronken worden, zich verbergen; ook u zult een vesting zoeken vanwege de vijand.

Met verbergen wordt bedoeld dat Nineve van de aardbodem verdween, pas in 1848 werden de fundamenten weer gevonden.

Nahum 3:12-13

Al uw vestingen zijn vijgenbomen met vroegrijpe vruchten: als zij geschud worden, vallen ze de eter in de mond.

Zie, uw volk: vrouwen zijn het, te midden van u. De poorten van uw land zullen voor uw vijanden wijd geopend worden. Vuur zal uw grendels verteren.

Het is niet helemaal duidelijk wat bedoeld wordt met vrouwen zijn het te midden van u. Of alle mannen zijn gedood of de mannen zijn zwak als vrouwen.

Nahum 3:14

Put voor uzelf water voor de belegering, versterk uw vestingen. Stap in de klei en treed het leem, grijp de steenvorm.

Hier is weer een tekst met ironie, ze moesten vast stenen gaan bakken om de bressen in de muur te gaan repareren.

Nahum 3:15-18

Vuur zal u daar verteren, het zwaard u uitroeien, het zal u verteren als de treksprinkhanen. Vermeerder u als de treksprinkhanen, vermeerder u als de veldsprinkhanen. U hebt uw handelaars talrijker gemaakt dan de sterren aan de hemel. De treksprinkhaan zal vervellen en wegvliegen.

Uw hovelingen zijn als de veldsprinkhanen, uw ambtenaren als een sprinkhanenzwerm die zich op de omheiningen legert op koude dagen. Gaat de zon op, dan vliegen zij weg, zonder dat hun verblijfplaats bekend wordt. Waar zijn zij gebleven? Uw herders sluimeren, koning van Assyrië, uw machtigen liggen terneer. Uw volk is verstrooid over de bergen en niemand zal het bijeenbrengen.

De vijand wordt vergeleken met de plaag van sprinkhanen, wij weten niet wat dat is, maar voor mensen in het oosten is dat wel duidelijk.

De leiders waren waardeloos, ze vluchten en laten het volk aan hun lot over.

Nahum 3:19

Er is geen heling voor uw breuk, uw wond is pijnlijk. Allen die het gerucht over u horen, klappen om u in de handen, want over wie is uw kwaad niet voortdurend heen gekomen?

De volken die onderdrukt werden door de Assyriërs zullen klappen als Nineve valt.

We zien dus dat deze profetie niet voor ons is. Het is gericht aan Assyrië, niet aan ons.

We moeten de schrift niet in eerste instantie lezen in de trant van: wat heb ik eraan, maar lezen als een geadresseerde in de tijd dat het geschreven werd.

Dit hoort ook bij het Woord recht snijden.

God heeft een plan, maar Hij heeft niet te maken met poppen maar met mensen. Als God zegt dat Nineve verwoest zal worden en ze tonen berouw, dan gaat het oordeel niet gelijk door, maar uiteindelijk komt het wel. Er is een juiste tijd voor alles en het plan der eeuwen zal volvoerd worden op Gods tijd.