Nederigheid is niet minder van jezelf denken, je denkt gewoon minder aan jezelf.
C.S. Lewis

De loofpsalm

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Velen zullen Psalm 150 zo kunnen zingen. Een vrolijk klinkende psalm en dat past ook goed bij de inhoud.

Loven
De psalm begint met Hallelujah, loof (halal) JaH, loof de HEERE en eindigt ermee, net als de 4 voorgaande psalmen. Het loven staat centraal in deze psalmen. Loven of prijzen komt regelmatig voor in het Woord. Mensen zijn soms lovenswaardig zoals Sarah (Gen. 12:15 ) en Absalom (2 Sam. 14:25), maar de echte lof komt de HEERE toe. Loven heeft de betekenis in zich van lof zingen, schijnen en juichen. De nadruk ligt op het loven in het heiligdom, waarvoor de Levieten zijn aangesteld. Salomo stelde hen aan voor de dienst in de tempel en “Vervolgens moesten zij elke morgen, en eveneens in de avond, gereedstaan om de HEERE te loven en te prijzen” (1 Kron. 23:30). Ditzelfde gebeurde bij Hizkia, na het herstel van de tempel (2 Kron. 29:30), en bij de herbouw van de tempel ten tijde van Ezra. We lezen in Ezra 3 vers 11: “Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de fundering voor het huis van de HEERE gelegd was.”

Heiligdom
Het heiligdom is de plaats waar de HEERE Zich manifesteert. Hij daalde neer en Zijn heerlijkheid vervulde de tabernakel (Ex. 40:34), de tempel van Salomo (2 Kron. 7:1) en in de toekomst bij de tempel zoals beschreven in Ezechiël (Ezech. 43:2). De HEERE wil bij de mensen wonen. De indeling van het heiligdom op aarde is een beeld van de hemelse werkelijkheid en heerlijkheid.

Hemelgewelf
De psalmist verlaat de aardse sfeer en richt zijn blik naar boven. Daar is het machtig hemelgewelf (het uitspansel). Gods macht is te zien in de hemelen, het werk van Zijn handen. Ook in de sterren staat Zijn verlossingsplan al geschreven!

Loven om ...
De psalmist geeft aan waarom we de HEERE zouden loven, namelijk om Zijn machtige daden. David omschrijft wat dat inhoudt. Vlak voor zijn sterven kijkt hij terug en dankt de HEERE: “Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles. Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam” (1 Kron. 29:11, 13). 
Alles behoort de HEERE toe, zowel in de hemel als op de aarde, Hij is verheven boven alles.
Mozes beschrijft in Deuteronomium hoe de HEERE Israël geleid heeft en hoe hij dat ervaren heeft: “Heere, HEERE! Ú bent begonnen aan Uw dienaar Uw grootheid en Uw sterke hand te tonen. Want welke god is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als U?” (Deut. 3:24). Deze grootheid wordt in Psalm 150 beschreven als geweldig, dat wil zeggen overvloedig, uitbundig.

Loven met …
In vers 3-5 worden diverse muziekinstrumenten genoemd. Deze instrumenten werden gebruikt bij het heiligdom (2 Sam. 6:1-5) en David stelde zangers aan voor de tempeldienst die begeleid werden door deze instrumenten (1 Kron. 25:1-6). De reidans geeft blijdschap weer.

Psalm 150 - de loofpsalmEen vergezicht
Het heiligdom spreekt van het werk van de verlossing, door de voorafschaduwing van de offerdienst, de bedekking van de zonden. God wil onder de mensen wonen en betoont Zijn aanwezigheid in het Heilige der heiligen, tussen de cherubs. De gelovige Israëliet verheugde zich uitermate in de HEERE. Zijn machtige daden en geweldige grootheid worden bezongen, ja er stijgt zelfs gejuich op, begeleidt door vaardige Levieten op hun instrumenten. Mozes, David en andere Oudtestamentische gelovigen komen als het ware woorden tekort om dit te beschrijven. Het was al een stukje hemel op aarde. God gaf de levensadem, maar legt ook het diepste verlangen naar compleet vervullende liefde en volmaaktheid in ons hart, hetgeen zo vaak in tegenstelling is met wat we op aarde meemaken.
De Heere Jezus bracht het offer en opende de weg naar het Heilige der heiligen, naar Gods hart: “… en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus” (Efe. 2:6). Daar waar de Oudtestamentische gelovige nog geen weet van had, is ons deel geworden.
In de geest kunnen we niet dichter tot Hem naderen en het diepe besef wat we ontvangen hebben in Christus is de sleutel naar een vervullend en lovend leven; dan komen we nu al woorden tekort.

Alle gelovigen uit alle bedelingen hebben de HEERE de lof gebracht in hun hart en met hun mond. Wanneer het einddoel van Gods plan bereikt is en alles wat adem heeft volle kennis heeft gekregen van Gods werk en liefde, zal de ultieme lofzang gezongen worden. Het psalmenboek kan niet mooier worden afgesloten!

PSALM 150
1 Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
2 Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
3 Loof Hem met geschal van de bazuin,
loof Hem met luit en harp.
4 Loof Hem met tamboerijn en reidans,
loof Hem met snarenspel en fluit.
5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen,
loof Hem met luid klinkende cimbalen.
6 Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!                


  • Studies uit Prediker (03)

    Alles is ijdelheid! – Studies uit Prediker (3) uit: AMEN 90, pagina 26 Sebastiaan de Graaf Het boek Prediker spreekt over het leven ´onder de zon´ en leert ons dat de mens slechts tot zijn doel kan komen in afhankelijkheid van God. Inleiding 'Waar blijft de tijd?' is iets wat wij ons als mensen geregeld afvragen. Zeker met het ouder worden is dit het geval. Met het verstrijken van de jaren lijkt...