Bewust onderwijzen we wat we weten, onbewust onderwijzen we wie we zijn

Gezindheid

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

In de brief aan de Filippenzen schrijft Paulus “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was” (Fil. 2:5). Wat was die gezindheid en hoe kan deze oproep van Paulus gestalte krijgen in ons leven en geeft de Bijbel voorbeelden van deze gezindheid in de gelovigen?

middenrifMiddenrif
Het woord gezindheid dat hier gebruikt wordt, is ‘phroneo’ en is afgeleid van ‘prhen’, het middenrif of diafragma. Dit is een grote, platte, koepelvormige spier die de scheiding vormt tussen borst- en buikholte. Het middenrif speelt een belangrijke rol bij de ademhaling. Prhen wordt beschouwd als het hart, het centrum van het denken. 
Phroneo wordt o.a. vertaald met: bedenken (Matt. 16:23), overdenken (1 Tim. 4:15), denken (Rom. 12:3) en eensgezind zijn (Fil. 4:2). Afgeleide woorden van prhen zijn: (goed) verstand, nederigheid, nadenken en opletten.

 

Gebiedende wijs
“Laat daarom die gezindheid in u zijn” of letterlijk ‘Want dit moet worden bedacht in u’ is een gebiedende wijs. De gezindheid van Christus is zeer veelomvattend en hier legt Paulus de nadruk op een aantal dingen die bedacht moeten worden door de Filippenzen. “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de één de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is” (Fil. 2:3-4). In vers 6 tot en met 11 wordt duidelijk wat nederigheid en opoffering inhoudt (de kernboodschap van de Filippenzenbrief). Als in Gods Woord de gebiedende wijs wordt gebruikt, geeft dat aan dat we het kunnen, maar we moeten het wel willen.

Het doel van Christus’ vernedering
In de gezindheid van Christus komt opoffering (vers 6), ontlediging tot de slaafstatus, mens zijn (vers 7), vernedering en nederigheid (vers 8) en gehoorzaamheid naar voren (vers 8).
Deze gezindheid leidde uiteindelijk tot de kruisdood. Door Zijn onmetelijke liefde heeft Christus, de Zondeloze, de straf op de zonde gedragen en kon Hij, als volmaakte Mens, voldoen aan de eis die God stelde in de wet.
Er was maar één oplossing: “Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Kor. 5:21). De gezindheid van gehoorzaamheid aan de Vader is onze redding!

Voorbeelden
Als eerste voorbeeld van de goede gezindheid noemt Paulus zijn mede-arbeider Timotheüs. Hij heeft een oprechte bezorgdheid over de Filippenzen en is een beproefde dienstknecht die met Paulus gediend heeft in de evangelieverkondiging. Hij heeft de beproeving doorstaan en was dienstbaar als een dienstknecht (zie Fil. 2:19-22).
Paulus noemt vervolgens Epafroditus, zijn mede-arbeider en medestrijder; voor de Filippenzen was hij de apostel en dienaar die vanuit de Filippenzen (met geld) was gezonden om Paulus dienstbaar te zijn, hem te ondersteunen.
Epafroditus verlangde er intens naar zijn broeders en zusters weer te zien, omdat hij hen liefhad. Hij was ziek geworden en om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd. Hij stelde zich bloot aan groot gevaar in zijn werk voor Christus en dat was een bewuste keuze in de dienst van de Heere. Hij was toegewijd en offerde zichzelf op. In dit alles zien we dat hij niet aan zichzelf dacht (zie Fil. 2:25-30).

Wordt een mede-navolger
Als laatste noemt Paulus zichzelf als voorbeeld: “Weest met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt” (Fil. 3:17).
Het gaat om het wandelen in de lijn van Paulus en zijn gezindheid en van anderen, zoals Timotheüs en Epafroditus. Het gaat om het voorbeeld, het type wat nagevolgd mag worden. Paulus roept Timotheüs en Titus ook op om een voorbeeld voor de gelovigen te zijn (1 Tim. 4:12 en Tit. 2:7).

Onze gezindheid
Paulus roept op om de gezindheid van Christus en Zijn typen te hebben. We zouden dan aan de slag kunnen gaan, maar we weten uit ervaring dat alles in eigen ‘kracht’ gedaan, gedoemd is te mislukken!
Gezindheid heeft alles te maken met ons hart en met ons denken. Het middenrif is ons ademgebied en ademen is iets wat je vanzelf doet. Zo mag ook ‘ons bedenken’ zijn in onze wandel met de Heere.
Wanneer het leven (ons ademen) voor ons Christus is (Fil. 1:21), zal ons hart en handelen meer en meer in de gezindheid van onze Heere en Heiland zijn. In zijn brief aan Korinthe schrijft Paulus: “Wij hebben de gedachten van Christus” (1 Kor. 2:16).

Bekleed u dan!
Paulus roept ons op om de dingen te bedenken (froneo) die boven zijn, niet die op de aarde zijn (Kol. 3:2), en zegt: “Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid (van denken), zachtmoedigheid, geduld” (Kol. 3:12).
De gezindheid die ook in Christus Jezus was!

Gezindheid (of een afgeleid woord) komt 11x in de Filippenzenbrief voor: Fil. 1:7; 2:2 (2x), 5; 3:15 (2x), 16, 19; 4:2, 10 (2x)

Afbeelding -> Bron: https://sml.snl.no/respirasjon_-_fysiologi
Copyright: License: creative commons CC BY 4.0
Plaatje aangpast


  • Esther - deel 02

    Het Bijbelboek Esther – Deel2: Esther - hoofdstuk 1 uit: AMEN 107, pagina 8 Sebastiaan de Graaf In dit tweede artikel over het boek Esther staan wij stil bij de inhoud van het eerste hoofdstuk. Ahasveros wordt als heerser van het Perzische rijk geïntroduceerd als de organisator van een groot feest. Op het hoogtepunt van het feest wil hij dat zijn echtgenote Vasthi bij hem gebracht wordt. Zij...