zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Als je iets doet, doe het dan goed"

De indeling van de Bijbel

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Het Oude en het Nieuwe Testament *1

De gewone indeling van de Bijbel is in Oude- en Nieuwe Testament.
Die is echter om twee redenen onjuist.

  • Bij testament denk je aan een wilsbeschikking en dat wordt er niet mee bedoeld!
  • De grenslijn is niet juist getokken, want in het zogenaamde Oude Testament is is het zogenaamde Nieuwe Testament reeds geopenbaard. We lezen in Jeremia 31, dat God een nieuw verbond zal maken met het huis van Israel. Het nieuwe verbond begint wat uiterlijke scheidinsglijn betreft, dus niet bij Mattheus, maar bij Jeremia.


Je kunt je afvragen waardoor en wanneer dit ontstaan is.
Tot in de 2e eeuw na Christus werd de term Oude Verbond gebruikt door Griekse christenen en ze gaven hiermee de Hebreeuwse schriften aan. Deze term ging over naar de Vulgata (dit is de Latijnse vertaling). De reformatie naam die over en zo spreken we nu van het Oude Testament. De Griekse schriften werden zo het Nieuwe Testament genoemd.
Nu lijkt het alsof er met het boek Mattheus een nieuwe lijn begint. Dit is niet correct.

De indeling van de Hebreeuwse geschriften
Als regel verdeelt men de Bijbel in geschiedkundige, profetische en zedekundige boeken. Deze vormen de Oud Testamentische canon (dit is: volgorde van de Bijbelboeken). De canon is het gevolg van de verandering door de vertalers van het Oude Testament in het Grieks (zie hierboven). Zij veranderen de volgorde van Hebreeuwse canon.

  • Daniel werd bij de profeten geplaatst.
  • Samuels boek, evenals dat van Koningen en Kronieken in tweeen gedeeld, de Kronieken naar voren geschoven.
  • enz.

Deze wijzigingen zijn overgenomen door de Vulgata.
De Hebreeuwse canon is een andere en wordt in Lukas 24: 44 samengevat in drie termen

De Tenach is een Hebreeuwse acroniem dat is gevormd uit de eerste letters van de drie onderdelen waaruit het is opgebouwd:

  1. Wet
  2. Profeten
  3. Psalmen

Hier wordt niet uitgegaan van de historische volgorde.
De vraag is wat Israel er onder verstond (aan hen zijn de woorden Gods toevertrouwd, Romeinen 3:2).
De Hebreeuwse 'Bijbel' heeft de volgorde bewaard en deze canon wordt hieronder beschreven.

T(hora) - Wet
N(ebiiem) - Profeten
CH(etoeviem of Ketoevim) - Geschriften

Hieruit wordt het woord TeNaCH gevormd.

Hieronder volgt de indeling van de TeNaCH met de ons bekende Bijbelboeken.

Thora 5 boeken
Genesis Bereesjiet
Exodus Sjemot
Leviticus Wajikra
Numeri Bemidbar (Bamidbar)
Deuteronomium Devariem
   
Profeten 8 boeken
de vroegere profeten  
1) Jozua Jehosjoea
2) Richteren Sjofetiem
3) Samuel Sjemoel
4) Koningen Melachiem
5) Jesaja Jesjajahoe
6) Jeremia Jirmejahoe
7) Ezechiel Jechezkel
de latere profeten boek 8
8) Hosea Hosjea
9) Joel Joel
10) Amos Amos
11) Obadja 'Ovadja
12) Jona Jona
13) Micha Micha
14) Nahum Nachoem
15) Habakuk Chavakoek
16) Zefanja Tsefanja
17) Haggai Chaggai
18) Zacharia Zecharja
19) Maleachi Malâachi
   
Geschriften 11 boeken
1) Psalmen Tehiliem
2) Spreuken Misjlee
3) Job Iov4)
4) Hooglied Sjier Hasjiriem
5) Ruth Roet
6) Klaagliederen Echa
7) Prediker Kohelet
8) Esther Ester
9) Daniel Daniel
10) Ezra/Nehemia Ezra/Nechemja
11) Kronieken Divree Hajamiem


*1) gedeelten van deze tekst zijn overgenomen uit: de heilige Schriften van G.J. Pauptit