Niet de situatie veroorzaakt stress maar de manier waarop je over de situatie denkt

Straten van Jeruzalem

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Straten van Jeruzalem

Jeruzalem.jpgIn het boek Jeremia kom je elf keer de uitdrukking ‘straten van Jeruzalem’ tegen. Het is een manier van zeggen van de profeet, die je elders in Gods woord niet vindt. Het staat alleen in zijn boek. De profeet bezingt hiermee niet de schoonheid van de stad, zoals in het lied: “let me take you by the hand and lead me through the streets of…. Nee. Integendeel. Jeremia heeft het over de zonden die in de heilige stad en in Juda werden gepleegd. Van Godswege was men opgeroepen tot een sight seeing en goed op te letten: “Trek rond door de straten van Jeruzalem, kijk toch en let op, zoek op zijn pleinen, of u iemand vindt, of er een is die recht doet, een die betrouwbaarheid nastreeft, dan zal Ik Jeruzalem vergeven.” (Jeremia 5:1) Waren er gelovigen die recht handelden en Gods gerechtigheid nastreefden? Kon je hen in de straten van Jeruzalem tegenkomen?
De afval van de HEERE liep de spuigaten uit. “Immers, het aantal van uw goden is even groot als uw steden geworden, Juda, en u hebt evenveel altaren gemaakt voor die schande als het aantal straten van Jeruzalem, altaren om reukoffers te brengen aan de Baäl.” (Jeremia 11:13).


We kennen de o zo tragische geschiedenis. Het volk werd in ballingschap gevoerd en Jeruzalem werd verwoest. Heel Jeremia gaat hierover.
Maar, er zijn hoopvolle beloften van God voor Jeruzalem. Dit gebeurt wanneer de ‘Spruit’, de Messias, Zich zal openbaren. Hij zal naar recht en gerechtigheid in het land handelen, (Jeremia 33:15). “In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.” (Jeremia 33:16) “Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.” (Zacharia 8:3)

Hoe zal het dan zijn in de straten van Jeruzalem? De pleinen zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen.” (Zacharia 8:5) “Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd.” (Zacharia 8:4) Wat zal je in die straten nog meer zien? “ …dat dan koningen en vorsten, die op de troon van David zitten, door de poorten van deze stad naar binnen zullen komen, rijdend op wagens en op paarden, zij en hun vorsten, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Dan zal deze stad voor eeuwig bewoond blijven.” (Jeremia 17:25) Het zal een drukte van belang worden in de stad van de grote Koning. Velen uit de volken zullen door de straten van Jeruzalem naar de tempel lopen, om de HEERE te aanbidden, “want zijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.” (Jesaja 56:7).

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heart_of_the_Bible_1911_-_Jerusalem.png
The Jaffa Gate, Jerusalem, in 1911. Though the artist signed his painting, the actual artist's name is illegible.
This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or less.
Plaatje verkleind.


  • Inleiding tot het boek Mattheus

    uit: AMEN 49, pagina 43 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden kort en duidelijk richtlijnen gegeven omtrent de plaats van de bijbelboeken in het Nieuwe Testament. Dit zal de bijbellezer helpen om (meer) zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de Nieuwtestamentische boeken en brieven heeft. Algemeen Het eerste boek van het Nieuwe Testament behoort tot wat men noemt: de...