Wie de ander schopt, heeft maar een been om op te staan

Wie heeft de wijsheid in pacht?

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

salomo.jpgGods Woord spreekt over de ‘Geest van wijsheid’. Deze is in de HEERE en komt voort uit Zijn Geest. Zijn Geestvermogen laat meerdere dimensies zien, zoals hier:
“Op Hem (de Messias) zal de Geest van de HEERE rusten:
- de Geest van wijsheid en inzicht,
- de Geest van raad en sterkte,
- de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN” (Jesaja 11:2).

Uit Zijn Geest komt ook wijsheid voort die voor een specifieke taak bekwaam maakt. Dit betrof enkelen.
Jozef: “Daarop zei de farao tegen Jozef: Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u” (Genesis 41:39).


Kleermakers, weefsters: “En ú (Mozes) moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die Ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de kleding van Aäron moeten maken, …” (Exodus 28:3).
Bezaleël en Aholiab, en hun medewerkers: “Ik heb hem (Bezaleël) vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap” (Exodus 31:1-7).
Jozua: nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid” (Deuteronomium 34:9a).
“God gaf Salomowijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is” (1 Koningen 4:29).
Hiram: “Hij was vol van wijsheid en inzicht, en van de kennis om allerlei werk in koper te maken” (1 Koningen 7:14a).
Daniël: “Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van goden in u is, en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden” (Daniel 5:14).
Stefanus: “Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weerstaan” (Handelingen 6:10).
“… zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft” (2 Petrus 3:15).

Over laatstgenoemde wijsheid spreekt Paulus in Efeze 1:17 en 18. Dit betrof destijds een nieuwe openbaring van Zijn wijsheid. Deze is bestemd voor gelovigen in Christus Jezus: “opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u
- de Geest van wijsheiden van openbaring geeft in het kennen van Hem,
- verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is,
- en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen”.

De Geest van wijsheid en openbaring brengt hen bij het ‘geheimenis van God, de Vader en Christus’ (Kolossenzen 2:2). Vooral Efeze, Kolossenzen en Filippenzen leggen de kern van dit geheimenis bloot. Waar gaat het om? De Vader laat leden van het lichaam van Christus delen in de positie van Zijn Zoon (Efeze 5:32). Zij zijn ‘zonen’, geliefde kinderen (Efeze 1:5). Zij hebben deel aan de ‘uitopstanding van tussen de doden uit’ (ltl. Filippenzen 3:11). Zij zijn reeds geplaatst in Zijn koninkrijk (Kolossenzen 1:13), in de hemel der hemelen.

En, dit is nog niet alles …!

Wat een voorrecht om deze wijsheid in pacht te hebben!

Meer weten? Beluister deze preek

Loading Player...

van Hoite Slagter.

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicolas_Poussin_-_The_Judgment_of_Solomon_-_WGA18330.jpg
The judgment of Solomon 1649.
This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less.
Plaatje verkleind.


  • Hooglied deel 05 - Hooglied 2:8-3:5

    Het Bijbelboek Hooglied wordt samen met Openbaring gerekend tot de moeilijkst verklaarbare boeken van de Bijbel. In een reeks artikelen willen wij een poging doen om zicht te krijgen op de betekenis van dit Bijbelboek.DOOR SEBASTIAAN DE GRAAF IN AMEN 124 - JANUARI 2016 (15-01-2016) OP PAGINA 18Wij zagen in de vorige artikelen hoe de Sulammitische onvrijwillig naar het hof van koning Salomo was...