Zijn Naam is Wonderbaar

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Zijn Naam is WonderbaarSoms kun je iets niet bevatten! Dan gaat het je verstand te boven. Je denkt: wat opmerkelijk, wat verbazingwekkend. Omdat je het niet kunt verklaren, heeft het ook iets geheimzinnigs. Miraculeus, ja, dat is het goede woord.

Dit zijn omschrijvingen van het Hebreeuwse woord voor wonderbaar, wonderlijk (palily). Twee keer staat het in de Bijbel. We lezen het in Psalm 139, die een geestelijke belevenis van David beschrijft. Hij is er uitermate over verwonderd dat de HEERE hem zo goed kent: zijn aard, gedachten, en gang door het leven. Waar hij ook gaat, wat hij ook doet, de HEERE omringt hem. Hij is nabij en begrijpt hem. Zijn tegenwoordigheid kan David niet ontwijken. Zelfs wanneer hij in het graf zal liggen zal de HEERE er zijn.
 
Dit overweldigt hem. Hij roept: “Het begrijpen is mij te wonderbaar (palily), te verheven, … ik kan er niet bij!” (vers 6 NBG). David kon niet bevatten dat de HEERE zoveel voor hem (en ons) wil betekenen. Niet begrijpen en toch weten. Wat is hierover te zeggen? Zonder te weten hoe dit werkt, heeft David deze kennis door de inwerking van de Geest. Wonderlijk.

In de geschiedenis van richter Simson, in het bijzonder die van zijn ouders (Richt. 13), vinden we ook het woord palily. Even kort de geschiedenis. De Engel van de HEERE – let wel, een voorverschijning van de Heere Jezus - vertoonde Zich eerst aan de onvruchtbare vrouw van Manoach en later aan hen samen. Beide keren kondigde de Engel Simsons geboorte aan en besprak Hij zijn speciale taak. De ouders in spé waren hiervan erg onder de indruk. “Toen zei Manoach tegen de Engel van de HEERE: Wat is Uw Naam? Dan kunnen wij U eren, wanneer Uw woord uitkomt. Maar de Engel van de HEERE zei tegen hem: Waarom vraagt u zo naar Mijn Naam? Die is immers wonderlijk!” (Richt. 13:17, 18) Oftewel, Mijn Naam is niet te bevatten.

Er wordt ook gesproken over Zijn naam die wonderlijk is in de bekende profetie van Jesaja 9:5. “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” Opgestaan tussen de doden uit mogen we Hem zien als een belichaamd Wonder. Hij is in dit opzicht hét Wonder en wanneer Hij heerst en de kroon draagt zal Hij onder andere die Naam dragen, in het Hebreeuws uitgesproken als Pèlè*.

De Heere Jezus draagt vele namen. Hier is geen ruimte om die op te noemen. Duidelijk is dat er een naam bovenaan zal staan. Omdat Hij Zich tot in de kruisdood overgaf, “heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam” (Phil. 2:9; Jes. 52:13). Van die naam zal zoveel ontzag uitgaan, dat iedereen voor Hem zal buigen en belijden zal dat Jezus Christus Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. (Phil. 2:11)

Ineke van Lieshout

*palily en pèlè zijn afgeleid van pala, werkwoord.

Tekening gemaakt door Marjan.
Copyright: welwillend ter beschikking gesteld!

  • Inleiding tot het boek Micha

    Micha - Inleiding van Stuart Allen In de Bijbel komen verschillende Micha’s voor. De naam Micha betekent: Wie is Hem (de HEERE) gelijk? Het is een uitdaging. De profeet Micha was een Morastiet, dus afkomstig uit Moreset-Gad.  Micha 1:1 Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Micha, den Morastiet, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, koningen van Juda; dat hij gezien heeft over Samaria en...