Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Johannes de Doper

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Johannes de Doper was door God gezonden (Joh. 1:6), de Elias die komen zou (Matt. 11:14.) Hij mocht de profetie uit 374 v. Chr. vervullen (Mal. 4:6). Exact 400 jaar later, in 26, begon zijn bediening om Jezus aan Israël te openbaren (Joh. 1:31)*.
In korte tijd (in 27 werd hij vermoord), zou hij geheel Israël bereiken, met Gods oproep om zich te bekeren en zich te laten dopen (Hand. 13:24). Deze wake up call stond in verband met het aanbreken van een nieuwe tijd: de periode van het Koninkrijk van God, o.l.v. de Messias-Koning Jezus (Matt. 11:12). Daar moest het volk Israël klaar voor zijn. Johannes mocht voor de Heere een toegerust volk gereed maken (Luk. 1:17).

Johannes de DoperHet dienen van Israëls God was op de achtergrond geraakt. De Messiasverwachting leefde niet echt, terwijl de Heere Jezus al onder Zijn volk was. Vandaar de krachtige oproep van Johannes: “bekeer u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Matt. 3:2). Doop en bekering vormden het ‘bewijs’ om te behoren tot dit Koninkrijk (Mark. 16:16). In dit rijk kunnen enkel gelovigen leven die de Messias respecteren, liefhebben en eren. Daarom riep Johannes op om terug te keren naar God en de Wet van Mozes serieus te nemen.
Hij doopte in de Jordaan met water tot bekering en vergeving van zonden (Mark. 1:4), mogelijk onder aanroeping van de Naam: Jezus, Verlosser, zoals later bij Paulus (Hand. 22:16). De Doper verwees naar Hem: “Midden onder u staat Hij Die u niet kent” (Joh. 1:26b). “Hij (Johannes) zei ook tegen het volk, dat zij moesten geloven in Hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus” (Hand. 19:4).

De Heere was belangrijker dan Johannes. Toen de Farizeeërs en Sadduceeërs op het dopen bij de Jordaan afkwamen, zei hij: “Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Zijn sandalen te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur” (Matt. 3:11; Luk. 3:16**).

Deze doop maakte Johannes niet meer mee. De vestiging van het Koninkrijk werd uitgesteld, omdat de Heere door de godsdienstige leiders niet als de beloofde Messias werd erkend. Hij onderging de kruisdood. Echter, na Zijn dood en opstanding gaf Hij aan Zijn discipelen de belofte van Johannes door: “Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen” (Hand. 1:5**). Deze belofte kwam uit op pinksterdag.  “Aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen” (Hand. 2:3).

De discipelen werden door Hem uitgezonden. De Geest die de Heere de Trooster noemde, zou hen onderwijzen en bij hen blijven tot in eeuwigheid, (Joh. 14:16, 26). “In Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, beginnen bij Jeruzalem” (Luk. 24:47). “Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam” (Hand. 10:43).

Ineke van Lieshout

*jaartelling van dr. E.W. Bullinger
**De grondtekst schrijft: ‘in water’, niet ‘met water’; ook ‘in heilige Geest’ als werkzaamheid, niet ‘met de Heilige Geest’ als Persoon.

Afbeelding -> bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Brooklyn_Museum_-_Saint_John_the_Baptist_and_the_Pharisees_%28Saint_Jean-Baptiste_et_les_pharisiens%29_-_James_Tissot_-_overall.jpg
Copyrigth: Public domain
Plaatje verkleind
Brooklyn Museum - Saint John the Baptist and the Pharisees - James Tissot – overall, Common Wikipedia.org


  • De dagelijkse praktijk van Efeze 1 Deel 2: Uitverkiezing (2)

    De leer van de uitverkiezing is één van de lastige dogma's uit de theologie. Niet alleen wat de leer zelf betreft, maar ook in verband met de uitwerking ervan op het geloofsleven. Want wanneer weet men nu met zekerheid dat men uitverkoren is? Mensen hebben aan het begrip uitverkiezing een heel verkeerde betekenis gegeven die niet in de Bijbel terug te vinden is. In deze uitleg is de mens zijn...