Zoals het goud in het vuur wordt beproefd, zo blijkt trouw in tegenspoed

Groten der aarde

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

groten der aardeGeldzucht is de wortel van alle kwaad (1 Tim. 6:10). Het kan leiden tot verkeerde machtsuitoefening. De Bijbel spreekt in dit verband over ‘de groten der aarde’, over superrijke zakenlieden. Dezen bepalen al dan niet door uitbuiting de voorzieningenstroom van geld en goed voor ‘de kleinen der aarde’. Deze groten beïnvloeden ook de politiek.
Er is niets nieuws onder de zon. In de tijd van de profeet Jesaja werd dit ook vastgesteld. Hij schrijft over het welvarende eilandje Tyrus, een van schoonheid vervulde eilandstad met een schitterend bebouwde kustlijn, met tempels voor de Baäls die met seksuele losbandigheid werden aanbeden. Daar bouwden grootmachten hun kapitaal op. Zij dreven handel met koopvaardijschepen (met vele roeiers) en heersten over de zeeën. Je kunt dit lezen in Jesaja 23. Deze ‘groten’ benoemden leiders/koningen in de kolonies die zij stichtten. Zij bepaalden wie op belangrijke posten mochten zitten.
Echter, Tyrus werd verwoest (23:1). “Door wie?” vroeg Jesaja: “Wie heeft dit besloten over Tyrus, de stad die kronen uitdeelt, waarvan de kooplieden vorsten zijn, waarvan de handelaars de groten der aarde zijn?” (Jes. 23:8)

Meteen antwoordde hij: “De HEERE van de legermachten heeft dit besloten om de trots van alle sieraad te ontluisteren, om alle groten der aarde verachtelijk te maken” (Jes. 23:9). De HEERE greep in. Hij wekte weerzin op tegen deze groten met hun abnormale praktijken. Zij moesten bedenken dat alleen Hij de macht van geld en aanzien geeft, zoals Koning David bad: “Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken” (1 Kron. 29:12).

In latere tijd was een van de koningen van het herbouwde Tyrus ook zo’n ‘grote der aarde’. Hij bezat supermacht. Met wijsheid en inzicht verzamelde hij een enorm vermogen. Josephus, de geschiedschrijver, denkt dat dit Ithobal was. Hij had zich ingebeeld God te zijn. Als god heerste hij over de wereldhandel overzee en beweerde op Gods plaats te zitten. Lees hiervoor Ezechiël 28. De profeet Ezechiël moest deze god vertellen dat hij door vreemden aangevallen, verslagen en gedood zou worden, waardoor ook Tyrus in verval zou raken. We mogen er acht op geven dat deze geschiedenis tevens de op macht beluste satan typeert, die zich boven God wil(de) verheffen (Jes. 14: 12-15). Hij zal ten onder gaan.

We zien hoe de handelsmacht van de groten zich door alle tijden heen doorzet. Ook vandaag. Met rijkdom breiden zij hun macht uit*. Wat wordt over hen geprofeteerd? De groten der aarde zullen in de toekomende tijd vanuit Babel opereren. Openbaring 18 spreekt daarover. “Uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij (Gr. pharmakeia, farmacie) immers werden alle naties misleid” (Openb. 18:23b). Ook dan zal de HEERE optreden. De apostel Johannes zag dat zij Gods oordeel ondergaan en op de vlucht slaan. “De koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen” (Openb. 6:15). Zij zullen moeten buigen voor de GROTE Koning, Israëls Messias (Ps. 22:30, 48:3; Matt. 5:35).

Tot slot. Spreuken 18:11 omschrijft hoe rijken zichzelf misleiden. Zij krijgen er waanideeën van. “Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, als een hoge muur, in zijn verbeelding” (Spr. 18:11).
Wanneer God optreedt beschermt rijkdom je niet!

Ineke van Lieshout

* Een voorbeeld van nu is miljardair Bill Gates die in de VS meer dan 100.000 hectare landbouwgrond bezit, wat voor hem nog niet genoeg is.

Foto:  van Wikipedia, //www.flickr.com/people/22822922@N00">János Korom Dr. from Wien, Austria; Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic


  • Zacharia's nachtgezichten (02)

    Nachtgezichten van Zacharia (2) uit: AMEN 42, pagina 35 Sebastiaan de Graaf De nachtgezichten van Zacharia hebben vooral betrekking op Gods handelen met Juda en Israël in de tijd voorafgaand aan Christus’ wederkomst. De HERE was toornig geweest op Zijn volk, maar als zij zich zouden bekeren, zou Hij tot hen wederkeren. Er wachtte Juda en Israël dan een heilrijke toekomst. HET TWEEDE GEZICHT: DE...