Als je niet ergens voor staat, val je voor alles

Oud en verzadigd

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Joseph embraces his brothersBekijk deze website voor bijzonder mooie schilderijen Ons aardse leven heeft twee zekerheden. Het is eenmalig en eindig. We hopen op een lang leven, misschien wel ‘oud en der dagen zat’ te worden. Deze zegswijze is ontleend aan de Bijbelse uitdrukking ‘oud en van dagen verzadigd’. Gods woord vermeldt dit over het sterven van Job, Abraham, Izak, David en Jojada.

Verzadigen, het Hebreeuwse ‘sabea’, houdt in vol zijn, tevreden, voldaan. In deze toestand sterven betekent dat de oudere terugziet op een goed leven met God. De kern beschrijft deze psalmtekst: "Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien" (Ps. 91:16). We bezien de vijf genoemden, ieder had een bijzondere levenswandel met God.

Job, een vrome en oprechte man overwon satan. Hij doorleefde zijn leven met veel moeite, ziekte, goed en kwaad, verlies, verdrukking en beproeving. In alle tegenslag volhardde hij en toonde dat God een barmhartige Ontfermer is (Jak. 5:11). Job mocht het heil ervaren. De HEERE herstelde hem. Daarna leefde hij honderdveertig jaar (Job 42:16). “Job stierf, oud en van dagen verzadigd” (Job 42:17). Hij werd ongeveer tweehonderd jaar.


Abraham, stamvader van vele volken én Israël. De HEERE beloofde hem een zoon (Izak). Zijn nageslacht zou na zijn dood het land Kanaän bezitten. “Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom begraven worden” (Gen. 15:15). Izak werd geboren toen hij 100 jaar was (Gen. 21:5). Abrahams geloof was groot. Hij geloofde dat de HEERE Izak uit de dood kon terugbrengen (Gen. 22:16). Op honderdvijfenzeventig jarige leeftijd “gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en (van het leven) verzadigd” (Gen. 25:7, 8a).

Izak, de zoon van de belofte (Gal. 4:28). Door hem zou van Abrahams nageslacht gesproken worden. De verbondsbelofte ging op hem over (Ps. 105:8-11). Het heil werd hem geopenbaard, want “het gebeurde na de dood van Abraham dat God Izak, zijn zoon, zegende” (Gen. 25:11). Zwak en blind werd hij de oudste aartsvader, 180 jaar. “Toen gaf Izak de geest en stierf en werd met zijn voorgeslacht verenigd, oud en van dagen verzadigd” (Gen. 35:28, 29).

David, koning van Israël, was de man naar Gods hart. Hij had een onstuimig leven, voerde veel strijd, was altijd op pad voor de vrede in Israël. Hij trof alle voorbereidingen voor de tempelbouw. “Toen David oud en verzadigd van dagen was, maakte hij zijn zoon Salomo koning over Israël” (1 Kron. 23:1). “Hij stierf in goede ouderdom, verzadigd van dagen, rijkdom en eer” (1 Kron. 29:28a). David ging tevreden heen, men denkt op zeventigjarige leeftijd, na zijn veertigjarige regering (1 Kon. 2:11).

Jojada was hogepriester toen de moordlustige koningin Athalia over Juda regeerde. De kleine kroonprins Joas was voor haar moordpraktijken schuilgehouden. Jojada pleegde een staatsgreep (2 Kron. 22). Onder bescherming van beveiligers en de koninklijke garde kroonde hij Joas tot koning van Juda. Athalia werd gedood. Daarna zamelde hij geld in voor het opknappen van de tempel. De hogepriester sloot een verbond tussen de HEERE, de koning en het volk, om een volk voor de HEERE te zijn” (2 Kon. 11:17). “Jojada werd oud en verzadigd van dagen, en hij stierf. Hij was honderddertig jaar oud, toen hij stierf” (2 Kron. 24:15).

Genoemde vijf dienaren van de HEERE stierven vol van dagen. Hoe anders was dit bij de Messias. “Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden” (Jes. 53:8a). Hij werd drieëndertig jaar, maar is opgestaan uit de dood en leeft tot in lengte van dagen (Ps. 21:5). Halleluja!

Ineke van Lieshout


  • Opgewekt door het leven

    De lichamelijke opstanding van Christus vormt niet alleen de garantie dat ook wij na de lichamelijke dood een nieuw lichaam ontvangen, maar is tevens het fundament van een opgewekt leven nu! Wij zijn als gelovigen opgewekt met Christus. Wij leven nu met Hem. En mooier nog: Hij leeft nu in ons! Door Ronald Lammers in AMEN 139 - juli 2018 (10-07-2018) op pagina 6 Opgewekt of opstandigWe kunnen ons op Goede...