De koningen der aarde

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
ChristiaanHoeveel koningen/vorsten zijn er? De Verenigde Staten erkent 196 staten, inclusief 43 monarchieën. Ook zijn er zo’n 40 niet erkende gebieden met een bestuur. Samen een kleine 250. Koningen hebben nu een symbolische status. Regeringsleiders bezitten met hun bestuurders politieke macht over bijna 8 miljard mensen!

De Bijbel noemt hen koningen en vorsten. We komen ook de uitdrukking ‘koningen der aarde’ tegen, 22 keer. Deze uitdrukking heeft een ander profetisch accent dan ‘de rijken der aarde’ (zie enkele iniminies terug). Psalm 138 beschrijft dat de HEERE een bijzonder doel met deze koningen heeft, namelijk: “Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE, wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord hebben. Zij zullen zingen van de wegen van de HEERE, want de heerlijkheid van de HEERE is groot” (Ps. 138:4, 5). Hem loven en zingen! Naar de woorden van de Koning van Israël luisteren zij, zoals destijds bij koning Salomo gebeurde. “Alle koningen van de aarde zochten Salomo op om zijn wijsheid te horen, die God hem in zijn hart had gegeven” (2 Kron. 9:23). Er is een prachtige toekomst voor koningen weggelegd!

Wanneer die tijd is aangebroken hebben koningen een ‘harde’ leerschool doorlopen. Deze leidde tot overgave aan de Koning der koningen, Jezus Christus om te kunnen regeren naar Zijn wil. We noemen enkele punten van hun leerschool uit de vooruit geschreven geschiedenis.

Zij zullen erkennen dat God Zelf (vanuit de hemel) als Koning bovenin de hiërarchie staat. Hij is Koning van oudsher (Ps. 74:12). “God is Koning over de hele aarde” (Ps. 47:8a). Waarom? “De aarde is van Hem, en de wereld en wie er wonen” (Ps. 24:1; Ps. 89:12).

Ten volle beseffen zij hun hoge roeping. “Door Mij (de HEERE) regeren koningen (Spr. 8:15a). Aangesteld door de HEERE staan zij in Zijn dienst. Ook Daniël spreekt hierover (Dan. 2:21; 4:32). Essentieel daarbij is dat “koningen en vorsten gerechtigheid verordenen” (Spr. 8:15b). Gerechtigheid verordineren is hun centrale opdracht waarmee hun denken vervuld zal zijn.
 
Wanneer zij regeren, is de Vorst van Israël gekomen, de Messias, de meerdere van David (Zach. 14:3). Zij kennen Hem. Zoals geprofeteerd: “En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken” (Ezech. 34:24). Zagen zij Zijn koninklijk onthaal in Jeruzalem op tv? De stad van de grote Koning zal haar poorten openen waar Hij als ‘Koning der ere’ binnengaat (Ps. 24:7). Dit getuigenis zal klinken: “want van de HERE is ons schild, van de Heilige Israëls onze Koning” (Ps. 89:19 NBG). In die situatie accepteren en respecteren zij dat Israël het hoofd van de volken is (Deut. 26:19; 28:13; Jer. 13:21).

Deze koningen maakten mee dat Israëls Koning vervolgens de allerhoogste Koning van de aarde werd met eeuwige heerschappij (Ps. 10:16; 89:28; Dan. 7:14; Openb. 11:15). Velen onder hen voerden vanuit Babelse machten oorlog tegen Hem (Openb. 19:19; hfdst. 17 en 18). MAAR, als Koning der koningen, de HEERE der heren overwon Hij (Openb. 17:14). Zo leerden zij Hem Die de doornenkroon droeg onderdanig te zijn. “Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen hem dienen (Ps. 72:11).

Alle eer is voor Hem. “Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde.” Samen met de heidenvolken zullen de koningen der aarde de HEERE loven (Ps. 102:16) en naar Jeruzalem gaan. “De naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin”  (Openb. 21:24). Zouden dit ongeveer 250 door God aangestelde koningen zijn?

Ineke van Lieshout

Afbeelding: Kroon van Koning Christiaan de 4e van Denemarken. Free software foundation, GNU-licentie voor vrije documentatie.

  • Groeperingen in de dagen van de Here Jezus

    Groeperingen in de dagen van de Heere Jezus door Ineke van Lieshout uit: Amen 17   We lezen in de evangeliën en de Handelingen over verschillende groepen: Samaritanen, Farizeeën, Sadduceeën, Zeloten en Herodianen (een politieke groep). Niet genoemd worden de Essenen, meer bekend geworden door vondst van de Dode Zeerollen. Ten tijde van de Heere Jezus waren andersdenkenden in de Joodse gemeenschap...