donderdag 7 december 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
"Het is vreselijk om in de gevangenis te zitten. Maar het is veel erger om in vrijheid te slapen. - Richard Wurmbrand"

Zendingsvrouwen van Galilea

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
zendingsvrouwenIn het jaar 26 begon de Heere Jezus Zijn bediening*. Eerst ging Hij alleen naar Galilea om Zijn boodschap te verkondigen (Jes. 8:23b). Op Zijn tweede rondgang in deze provincie, in 27, vergezelden Zijn discipelen Hem. “Hij trok van stad tot stad en van dorp tot dorp en predikte en verkondigde het Evangelie van het Koninkrijk van God. En de twaalf waren bij Hem” (Luk. 8:1).
Men kon Hem ontmoeten in synagogen, op marktplaatsen of op open vlakten. Waarschijnlijk gingen de discipelen vooruit en kondigden zij Zijn komst aan, zoals leerlingen van rabbi’s deden. Zo konden belangstellenden zich verzamelen om Hem te horen en genezing te vinden.

Wat een opgaaf om te voet al die plaatsen in Galilea te bezoeken! Ging het gezelschap met niets op pad (Mark. 6:8)? Omdat de ‘arbeider’ zijn voedsel waard is (Luk. 10:7)?
Er waren dames die begrepen dat Jezus en de twaalven hulp konden gebruiken. Lukas verhaalt: “Sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden uit hun eigen bezittingen” (Luk. 8:2, 3).
De groep bestond uit de met naam genoemde vrouwen en ‘vele anderen’. Hoeveel waren dit? Enigen waren door Hem genezen. Allen hoorden Zijn prachtige boodschap. Komt het Koninkrijk eraan? Het gerucht werd sterker dat Hij de Messias was. Geloofden zij dit?

Meetrekkend door Galilea voorzagen zij met eigen middelen in de behoeften van ‘de dertien’. Eigen middelen. Waren dit producten van hun land? Bezaten zij een erfenis, of een eigen bedrijf? Misschien een toelage van hun mannen? Deze geëmancipeerde vrouwen behoorden waarschijnlijk tot de welvarende klasse.

Hun trouw was groot! Hun inzet hoog!
Onder hen waren er zelfs die de Heere volgden naar Jeruzalem, tot in 29, het jaar waarin hun Heere veroordeeld werd. Zij haakten niet af.

Uit onderstaand overzicht blijkt hun meelevendheid:
1. Kruisweg.
“Een grote menigte van volk volgde Hem; ook vrouwen, die zich op de borst sloegen en Hem beklaagden” (Luk. 23:27).

2. Kruis.
“Ook de vrouwen die Hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan” (Luk. 23:49; Matt. 27:55; Mark. 15:40, 41).

3. Graf.
“Ook de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe Zijn lichaam erin gelegd werd” (Luk. 23:55).

4. Balsemkruiden.
“En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod” (Luk. 23:56).

5. Terug naar het graf.
“En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee” (Luk. 24:1).

6. Opstanding.
De opgestane Heere verscheen aan Maria Magdalena (Mark. 16:9). De anderen hoorden dit en zagen het lege graf (Luk. 24:22, 24).

7. Informeren van discipelen.
“Ga heen”, zei de opgestane Heere, “zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft” (Mark 16:7; Matt. 26:32). “En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, én de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden” (Luk. 24:10).

De vrouwen zullen het toen geweten hebben: Jezus is de Messias!

Hun inzet droeg bij aan de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk in Galilea, het ‘land’ waarvan Jesaja (8:23b) profeteerde dat de Heer het eer wilde bewijzen. Volgens deze profetie zal Hij dit als Messiaskoning nogmaals doen! Zijn er dan ook vrouwen, die….

Ineke van Lieshout

*We volgen de tijdlijn uit de The Companion Bible

Afbeelding: De vrouwen keren terug van het graf na Jezus’ opstanding. Schilderij van Jan van het Hoff. Vrij gebruik. www. Gospelimages.nl