De Heere kon ook exousia doorgeven. Zijn twaalven ontvingen deze macht om mensen te bevrijden van demonen en ziekte te genezen. Dit gebeurde toen Hij hen op weg zond om aan Israël de nabijheid van het Koninkrijk van God te verkondigen (Luk. 9:1 en 2). Door in Zijn Naam te genezen konden ook de zeventig discipelen dit. Zij kregen bovendien macht over slangen en schorpioenen, zodat die geen kwaad deden (Luk. 10:19). Ook hier betreft het gegeven macht (exousia). Evenzo in de gelijkenis van de talenten. Ben je een trouwe slaaf? Dan ontvang je macht, hier het gezag over een aantal steden naarmate de gebleken trouw (Luk. 19).

De duivel erkende dat zijn ‘exousia’ over de koninkrijken aan hem was ‘overgegeven’. We lezen wat Hij tegen de Heere Jezus zei: “Ik zal U al deze macht (exousia) en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil” (Luk. 4:6). Hij verlangde vurig dat de Heere hem aanbidden zou. Maar Deze weerstond in alle eenvoud dit verleidelijke duivelse aanbod met: “Alleen de Heere God moet aanbeden en gediend worden” (Luk. 4:6-8).

De Heer beschikte ook over een unieke persoonsgebonden macht. Die was grootser dan de duivelse macht over de dood, die Hij juist daarmee zou overwinnen. Namelijk: de macht (exousia) over Zijn leven. Evenals de Vader bezit Hij het leven in Zichzelf (Joh. 5:26, 27). Aan de Farizeeën vertelde Hij dit: “Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht (exousia) het af te leggen en macht (exousia) het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen” (Joh. 10:18 NBG). De Heere gehoorzaamde dit gebod. Aan het kruis beval Hij Zijn Geest aan de Vader (legde Zijn leven af) en stierf daarna (Luk. 23:46). Drie dagen later bleek dat Hij Zijn leven opnieuw had genomen.
Halleluja! Alleen de Heere beschikt over deze ongelofelijke exousia. De macht van de duivel valt hierbij in het niet (Hebr. 2:14).

Gewone mensen, zondaren zoals u en ik, kunnen zij ook exousia ontvangen? We lezen deze bekende tekst: “Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht (exousia) gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Joh. 1:12). Het is een macht die gelovigen bij de Vader brengt. Door te geloven in het verlossingswerk van Zijn Zoon, ontvangen zij opstandingsleven (Joh. 3:16), en mogen zij wonen bij Hem “Die het Hoofd is van alle overheid en macht (exousia)” (Kol. 2:10).

Ineke van Lieshout