Een engel verkondigde toen Zijn geboorte aan de herders en zei: “U zult het Kindje (brephos, baby) vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe” (Luk. 2:12b). “En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje (brephos) liggend in de kribbe” (Luk. 2:16). “Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind (paidion, klein kind) verteld was” (Luk. 2:17).

Daarna wordt Jezus nog elf keer in de Evangeliën paidion genoemd, een algemeen woord voor klein kind. We zien dit bij: Zijn besnijdenis (Luk. 2:21); het tempeloffer (Luk. 2:27); de wijzen uit het oosten (Matt. 2:8, 9, 11); de vlucht naar Egypte en terug naar Nazareth (Matt. 2:13 2x, 14, 19, 21). ***
Dan vervolgt Lucas met: “Het Kind (paidion) groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem” (Luk. 2:40). Hierna is Jezus geen paidion meer, Hij was geestelijk rijp voor Zijn taak.

Op twaalfjarige leeftijd raakte Jezus vermist na het tempelbezoek. Dan staat er: “Het Kind (Pais, Dienaar) Jezus bleef, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten” (Luk. 2:43). Hij was in de tempel gebleven, als een Pais, een Dienaar, als twaalfjarige in staat (de Wet) te gehoorzamen. De ouders vonden Hem, “En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind (teknon), waarom hebt U ons dit aangedaan?” (Luk. 2:48a). Teknon drukt de familierelatie uit, Jezus behoorde bij hen.
Hij is Pais, een Dienaar, een Knecht. Ook Petrus noemt de Heere Pais, de heilige Pais, Die God heeft doen opstaan en verheerlijkt (Kind HSV en SV). In zijn gebed spreekt Petrus tot God over Zijn Zoon en noemt Hem zelfs: “Uw heilige Pais” (Hand. 3:13, 26 en 4:27, 30).

We zagen dat het Kind als Karpos opgroeide tot de heilige Pais, de gehoorzame Dienstknecht van God. Hij nam de gestalte van een mens aan, om de Heiland te worden, de Zaligmaker, Christus de Heere, de Immanuel.

Gezegende Kerstdagen,

Ineke van Lieshout

* Zoon betekent mannelijk geslacht, ook erfgenaam. In relatie tot Zijn geboorte wordt Hij zeven maal Zoon van God genoemd, Luk. 1:31, 32, 35, 57; Matt. 1:21, 23, 25. Zeven, het heilige getal. Hij is verwekt door de Heilige Geest.
** Zie mijn boekje over het woord Kind: “Het Kind en de Kinderen”, 2018, uitgave Everread, via deze link te bestellen
*** Twaalf keer paidion. Twaalf staat in relatie tot Israël. Jezus kwam als klein Kind voor Zijn volk.

Afbeelding: Pixabay licentie https://pixabay.com/nl/photos/vrolijk-kerstfeest-kerststal-590226.