Met name de godsdienstleiders, Schriftgeleerden, zetten Hem in een kwaad daglicht. Onder hen waren er met kwade bedoelingen. Zij misleidden het volk en verspreidden desinformatie, ingegeven door hun ongeloof. Jezus was de beloofde Messias niet, Hij was geen Koning; Hij plaatste Zich op één lijn met God; ging in tegen de wet van Mozes. De Heere was met Zijn leer in hun ogen één grote leugen. Daarom verdiende Hij de kruisdood.
Conclusie? Zij die verkeerde informatie over Hem gaven, verdachten Hem van desinformatie. Een herkenbaar patroon wat tussen mensen onderling en in de samenleving plaats vindt. Ook vandaag.

De Heere werd gevangen genomen en stond voor de rechterstoel van Pilatus. “Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een Koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor” (Joh. 18:37). Dit antwoord bracht Pilatus in verlegenheid. Kende deze gouverneur de waarheid? Hij zei tegen Hem: “Wat is waarheid?”
“En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem” (Joh. 18:38 ). En toen schreeuwde het misleide volk: “Weg met Deze!” (Luk. 23:18) Weg met Hem.
Voorafgaand aan Zijn kruisiging bad de Heere voor allen die Hem wel geloofden. Hij vroeg aan Zijn Vader: “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid” (Joh. 17:17). En kort daarna werd de Heere gekruisigd. Vlak voordat Hij stierf, sprak Hij Zijn vertrouwen uit met een vast geloof dat Hij Hem verlossen zou: “In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der waarheid” (Ps. 31:5; Luk. 23:46).

God, onze Zaligmaker “wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Tim. 2:4). Die Waarheid is in Hem, Die sprak: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven! Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6).
Ineke van Lieshout

Afbeelding gratis: Afbeelding van Gbob op Freepik