donderdag 7 december 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
"Wie op zijn tenen staat, staat niet stevig"

Verborgen (3)

(Leestijd: 3 - 5 minuten)

Na verborgenheid in het Oude Testament en kruptos in het Nieuwe Testament, deze keer meer over het woord musterion. In het Nieuwe Testament komt verborgenheid (SV) of geheimenis (HSV) 27 maal voor.

Paulus in RomeKoninkrijk
In de Evangeliën wordt gesproken over de geheimenissen van het Koninkrijk. Dat lijkt vreemd, omdat het Koninkrijk al duidelijk in het Oude Testament is voorzegd met de kenmerken hiervan, zoals gerechtigheid (Jes. 32:1), vrede (Jes. 2:4), vreugde (Ps. 97:1) en kennis van de HEERE (Jes. 11:9).
"Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij" (Luk. 8:10). Het hart van het volk was vet geworden, ze hebben bewust slecht gehoord en hun ogen dichtgedaan, opdat zij niet met het hart begrijpen en zich zouden bekeren (Matt. 13:15).
De geheimenissen zijn voor gelovigen met open oren, ogen en hart! Vanwege ongeloof was dit geheimenis niet algemeen bekend.

Een veelvoud aan geheimenissen
Alle geheimenissen die in de brieven van het Nieuwe Testament voorkomen, worden via Paulus bekendgemaakt. In de vroege brieven van Paulus komt ‘geheimenis’ 8 keer voor; in de late brieven 12 keer. In het boek Openbaring komen nog 4 geheimenissen voor. Naarmate Gods Woord tot een afronding komt, worden veel geheimenissen bekendgemaakt. God openbaart steeds meer hoe het verlossingsplan tot stand komt en wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het is belangrijk om als gelovige met het Woord vertrouwd te zijn: "En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is" (Efe. 5:16-17).

De verborgen wijsheid van God
"Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben" (1 Kor. 2:7-8). De Heere God heeft de vitale aspecten van Zijn reddingsplan met een goede reden verborgen. Er is een geestelijke strijd gaande (Efe. 6:12), waarbij satan de god van deze eeuw is (2 Kor. 4:4) en in die strijd wordt de vijand in het ongewisse gehouden over de plannen.

Musterion en overgang
In Daniël 2 wordt de uitleg van de droom van koning Nebukadnezar vermeld. "Mij nu (Daniël), aan mij is deze verborgenheid geopenbaard ..." (Dan. 2:30a). In Daniël 2 komt 7 maal het Hebreeuwse woord raz voor. In de Septuaginta wordt dit vertaald met musterion. De droom van Nebukadnezar betekent dat de tijden der heidenen zijn aangebroken, Israël is niet langer het hoofd van de volken. Er vindt een omslag plaats van de positie van Israël naar heidense volken. Eenzelfde omslag zien we aan het einde van Handelingen waar Paulus de Joodse leidslieden meedeelt dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is (Hand. 28:28). Uiteindelijk resulteert dit in HET geheimenis (Efe. 3:3).
Bij grote keerpunten in de geschiedenis van Israël komt er een verborgenheid openbaar.

HET geheimenis
In Gods Woord wordt ook gesproken over HET geheimenis. Het is een bijzondere openbaring, waarbij
Paulus, als dienaar van de gemeente, het Woord van God mocht vervullen (volledig maken) door het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest bekend te maken (Kol. 1:25-26).
Het geheimenis was bijzonder, omdat Paulus niet kon refereren aan het reeds geopenbaarde Woord.

Theorie
De gemeente is het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is, dit is het samen-lichaam en daarin is de volheid al bereikt (Efe. 1:23). De volken zijn mede-erfgenamen en medelichaam en mededeelgenoten van Zijn belofte in Christus door het evangelie (Efe. 3:6). Er is dus geen onderscheid tussen Jood en heiden meer! Een bijzondere openbaring voor de gelovigen in die tijd! We zijn huisgenoten van God (Efe. 2:19). Het leven van de gelovige is met Christus verborgen in God (Kol. 3:3). De gelovige is met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (Efe. 2:6), “opdat Hij in de toekomende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus” (Efe. 2:7). En niet alleen in de toekomst, nu al wordt de veelvuldige (veelzijdige) wijsheid van God bekendgemaakt door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten (Efe. 3:10).

Praktijk
Voor ons, die nog op de aarde verblijven, is dit moeilijk te (be)vatten, welhaast nog steeds een geheimenis, het is namelijk een vierdimensionale boodschap (Efe. 3:18). Om al deze overweldigende zegeningen in ons hart te laten indalen is een dagelijks leven met onze hemelse Vader de sleutel.
“In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem (lett. door Zijn geloof)” (Efe. 3:12). Die vrijmoedigheid ziet op het spreken met onze hemelse Vader, waarbij we Hem mogen bidden om wijsheid en geestelijk inzicht om Hem waardig te wandelen!

Tip: Paulus geeft ook veel praktische handvatten. Lees iedere dag een hoofdstuk uit de late brieven, indachtig zijn advies: “Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus” (Efe. 3:4 NBG).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_in_Rome.jpg
https://thebiblerevival.com/clipart/paul.jpg
Publisher of Bible Cards, Public domain, via Wikimedia Commons