Toerekening
Een andere betekenis die we 11 keer in Romeinen 4 tegenkomen, is toerekening. Dit is een zeer belangrijk heilsfeit in Gods Woord. "Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend *) tot gerechtigheid" (Rom. 4:5).
Als voorbeeld wordt Abraham getoond. De Heere beloofde Abraham nageslacht toen hij in zijn ouderdom nog geen erfgenaam had. "En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend *)" (vgl. Gen. 15:6).
De gerechtigheid die de Heere Jezus door Zijn offer als Zondeloze bewerkte, door de straf te dragen, wordt ook onze gerechtigheid als we ons in geloof tot de Vader wenden.

Reken er mee
In Romeinen 6 beschrijft Paulus dat we met Christus gestorven zijn en ook met Hem zullen leven. Christus is opgewekt uit de doden en de dood heerst niet meer over Hem en zo zijn wij levend voor God in Christus. “Zo dient ook u uzelf te rekenen *) als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere“ (Rom. 6:11). De Statenvertaling zegt, houdt het daarvoor. Het moet voor je vaststaan, leef daaruit!

Onder de misdadigers gerekend
Kajafas profeteerde "en u overweegt *) niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk" (Joh. 11:50-51).
"En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend *)" (Mark. 15:28 / Jes. 53:12, zie ook 53:5).

De gedachten van de Heere
"Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie" (Ps. 33:11). De gedachten van Zijn hart vol liefde resulteerde in Zijn raadsbesluit, het geweldige plan der eeuwen, waardoor de gevallen schepping weer wordt teruggebracht bij de rechtmatige Eigenaar! "Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen" (Jes. 46:10). Ook de Heere redeneert, Hij is een God van orde en Zijn Woorden zijn voor ons in begrijpelijke taal neergeschreven, om te worden overdacht.

Misleiding en groei
"En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen" (Kol. 2:4). Misleiden betekent letterlijk: ernaast (para) redeneren (logizomai). Paulus schrijft dit in het kader van de boodschap van de verborgenheid. De mooiklinkende redeneringen betreffen een andere boodschap (vanuit de Bijbel) die niet voor deze tijd geldt en dat is dus ongehoorzaamheid!
"Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde *) ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan" (1 Kor. 13:11). Het gaat hier over het belang van geestelijke groei en dat geldt zeker ook voor de tijd waarin we nu leven.
Overleggen en beredeneren zorgt voor groei van kind naar mannelijke volwassenheid, dat is ook de bedoeling van ons geestelijk leven en voorkomt dat we op een weg wandelen die de Heere niet welbehaaglijk is. Bijbelstudie is een must voor iedere gelovige.

Het hoofd en het hart
Het is nodig dat we het Woord beredeneren. Sluit je verstand niet uit, het Woord bewijst zichzelf!
Er is echter nóg een bedenken, het bedenken met het hart: "Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn” (Kol. 3:2). Hier heeft bedenken te maken met gezindheid (zie over gezindheid Tot Slot in AMEN 157). Dan gaat het om de verbinding met ons hart. Door het Woord tot ons te nemen, wordt ons hart met blijdschap en de goede gezindheid vervuld.

"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet" (Hebr. 11:1).

*) = logizomai of een afleiding hiervan.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alte_Nationalgalerie,_Auguste_Rodin,_der_Denker.JPG