Als je niet ergens voor staat, val je voor alles
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

(Leestijd: 21 - 42 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
naam betekenis
Aaron betekenis onduidelijk; mogelijk: zeer hoog; verheven berg; wellicht ook: lichtbrenger 
Abagtha waarschijnlijk: fortuin; geluk; geluksgeschenk; schoon van gestalte /NBG: Abagta
Abda dienstknecht
Abdeel diensknecht van God
Abdi dienstknecht van de Here
Abdiel dienstknecht van God
Abdon slavernij; dienstbaarheid 
ook een stad in Aser
Abed-nego dienstknecht van Nego (de Perzische afgod van het licht/vuur); mogelijk is Nego: Nebo /NBG: Abednego
Abel adem; ijdelheid
Abi mijn vader
Abia mijn vader is de Here
Abi-albon vader der sterkte/kracht /NBG: Abialbon
Abiam (mijn/wiens) vader is de Here; mogelijk vader van de zee
Abiasaf vader der verzameling; verzamelaar
Abichail vader van dapperheid/moedigheid; dapper/moedig
Abida (mijn) vader der kennis
Abidan (mijn) vader is rechter; vader van de rechter
Abiel mijn vader is God; vader van sterkte/kracht
Abiezer vader der hulpe
Abi-Ezer vader der hulpe /NBG: Abiezer
Abigail vader der toejuiching; vader der vreugde
Abihail vader van dapperheid/moedigheid; dapper/moedig
Abihu (mijn) vader is hij
Abihud (mijn) vader der glorie/lof
Abija (mijn/wiens) vader is de Here /NBG: Abia
Abi-kehila vader van Kehila; mijn vader is Kehila /NBG: Abi-Keila
Abimael mijn vader is God, mogelijk: vader der vettigheid 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Abimelech vader van de koning /NBG: Abimelek
Abinadab edele/grootmoedige vader
Abi-ner (mijn) vader is licht; vader des lichts /NBG: Abner
Abinoam (mijn) vader is aangenaam; vader der aangenaamheid
Abiram (mijn) vader is hoog/verheven; vader der hoogte
Abisag vader der dwaling/onwetendheid
Abisai vader der gave; (mijn) vader is een gave
Abisalom (mijn) vader is vrede; vader des vredes
Abisua (mijn) vader is heil/voorspoed; vader der voorspoed
Abisur (mijn) vader is een muur; ook mogelijk vader van het lied
Abital (mijn) vader is dauw; vader van dauw
Abitub (mijn) vader is goed
Abiud (mijn) vader der glorie/lof /NBG: Abihud
Abjathar vader der overvloed / NBG Abjatar
Abner (mijn) vader is licht; vader des lichts
Abraham Vader van vele volkeren; vader van een grote menigte 
Abram vader der hoogte; verheven vader
Absalom vader is/des vrede
Achab broer van vader; oom
Achaikus waarschijnlijk behorend tot Acheje
Achan slang; kweller; hij die in beroering brengt/die leed veroorzaakt
Achaz bezitter
Achban broer van de wijze/intelligente
Achbor muis /NBG: Akbor
Achihud vriend/broer van de Joden
Achilud broer/vriend van Lud (= betekenis onduidelijk, mogelijk strijd; geboorte); mogelijk: (mijn) broer is geboren 
Achim Hij zal grondvesten/stellen, ook de rechter pilaar in de tempel van Salomo  /NBG: Jakin
Achimelech broer van de koning; mijn broer is koning /NBG: Achimelek
Achis betekenis onduidelijk; mogelijk: eer; majesteit /NBG: Akis
Achitofel broeder van de dwaasheid
Achlai ach, dat toch! (wens)
Achsa enkelband; voetboei /NBG: Aksa
Achzai mijn bezitter/beschermer
Ada sieraad/versiering
Adaja (die) de Here versiert/versierselen omhangt
Adalia mogelijk: hart; arend (Perzisch) /NBG: Adalja
Adam mens; rood; rode grond/aarde 
ook een stad, kaart 2 coordinaat B2d 
Adbeel wonder van God; mogelijk ook: vinger Gods
Addar groot; machtig; glorieus; eerbaar
Addi tijdig; op tijd; mogelijk ook: machtig /NBG: Iddo
Adiel versiering/sieraad van God
Adin zacht; fijn; kies; luxueus
Adina buigzaam; volgzaam; ook: weelderig
Adino buigzaam; volgzaam; ook: weelderig
Adlai gerechtigheid van de Here
Admatha donkerbruin; mogelijk ook: onoverwonnen (Perzisch) /NBG: Admata
Adna vreugde; vermaak
Adnah vreugde; vermaak
Adonia mijn Here is de Here
Adoni-bezek (mijn) heer van Bezek = lichtflits; bliksem /NBG: Adonibezek
Adonikam heer van de vijand
Adoniram de Here is groot/verhoogd
Adoni-zedek (mijn) Here der gerechtigheid /NBG: Adonisedek
Adoram de Here is (hoog) verheven
Adramelech pracht/luister/glans van de koning /NBG: Adrammelek 
ook een afgodennaam van Sefarwaim
Adriel kudde van God
Afiah mogelijk ademend; hijgend /NBG: Afiach
Agabus betekenis onduidelijk; mogelijk: landbouwer; aankondiger; schitterend; sprinkhaan
Agag brandend; toornend
Agar vlucht /NBG: Hagar
Age vluchteling
Agrippa mogelijk: met moeite geboren of: heldhaftig
Agur verzameld/vergaderd; voorraad
Aharlel achter de muur /NBG: Acharchel
Ahasbai mijn toevlucht is de Here; ik vertrouw op de Here /NBG: Achasbai
Ahasveros leeuwenkoning; koning der koningen; hoogste heerser
Ahazia de Here houdt (hem) vast /NBG: Achazja
Aher achteraan/erna; een ander /NBG: Acher
Ahi (mijn) broer /NBG: Achi
Ahia vriend/broeder van de Here /NBG: Achia
Ahiam broer van de moeder; oom /NBG: Achiam
Ahiezer broeder der hulpe; mijn broer is hulp /NBG: Achiezer
Ahihud broer van eenheid/vereniging /NBG: Achichud
Ahikam (mijn) broer staat op; de opstaande/verrijzende broer /NBG: Achikam
Ahilud broer/vriend van Lud = betekenis onduidelijk; mogelijk: strijd; geboorte /NBG: Achilud 
mogelijke betekenis verder (mijn) broer is geboren
Ahimaaz broeder des toorns /NBG: Achimaas
Ahiman de gelijkenis/gedaante van de broer /NBG: Achiman
Ahimoth broer/vriend des doods /NBG: Achimot
Ahinoam broer van liefelijkheid/aangenaamheid /NBG: Achinoam
Ahio broederlijk /NBG: Achio
Ahira benadeelde (broer) /NBG: Achira
Ahiram verheven/verhoogde broer /NBG: Achiram
Ahi-sahar broeder van de dageraad/morgen /NBG: Achisachar
Ahisamach (mijn) broer is een steun /NBG: Achisamak
Ahisar broer/vriend van de zanger /NBG: Achisar
Ahitub broeder der goedheid; goede broer  /NBG: Achitub
Ahjan broederlijk /NBG: Achjan
Ahjo broederlijk /NBG: Achio
Ahlai ach, dat toch! (wens) /NBG: Achlai
Ahoah betekenis waarschijnlijk: broeder van warmte/vuur /NBG: Achoach
Ahohi afkomstig van Ahoah /NBG: Achochiet
Aholiab tent van (zijn) vader /NBG: Oholiab 
Aholibama tent van de hoge plaats/hoogte /NBG: Oholibama
Aholi-bama tent van de hoge plaats/hoogte /NBG: Oholibama
Ahrah na de broeder; volgeling /NBG: Achrach
Ahumai broer van wateren /NBG: Achumai
Ahuzzam hun bezitting /NBG: Achuzzam
Ahuzzat bezit; gezelschap /NBG: Achuzzat
Aja een roofvogel; mogelijk een valk of een havik, ook een stad /NBG: Ajja
Akan bedroefd; droefenis/ellende /NBG: Jaakan
Akkub bedrieglijk; arglistig; verraderlijk
Alemeth bedekking; geheimhouding /NBG: Alemet
Alexander verjager van mannen of mannelijke hulp
Alfeus betekenis mogelijk: leidsman; geleerde; of: veranderend; bekerend; of: God geeft een plaatsvervanger 
Alja ongerechtigheid; wellicht ook mogelijk: voortreffelijk
Aljan onrechtvaardig
Allemeth bedekking; geheimhouding /NBG: Alemet
Almodad onmetelijk 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Alva ongerechtigheid; slechtheid /NBG: Alwa
Alvan onrechtvaardig /NBG: Alwan
Amal (zwaar) werk; ook: misleiding; zonde
Amalek betekenis onduidelijk; mogelijk op winstbejag uit; een volk dat oplikt of uitput; dalbewoner
Amarja (aan wie) de Here heeft beloofd
Amasa last
Amasai drukkend (vanwege een last)
Amasia de Here draagt/tilt (hem) op /NBG: Amasja
Amassai de last van de Here; of: de Here draagt
Amazia de Here versterkt /NBG: Amasja
Ami menigte; mogelijk ook: pleegkind; kunstenaar
Aminadab volk/verwantschap van de vorst/prins; of edel volk /NBG: Amminadab 
Amitthai mijn waarheid; waarheidsgetrouw /NBG: Amittai
Amma moeder; ook: dienstmaagd
Ammi mijn volk
Ammiel volk/verwantschap van God
Ammihud volk/verwantschap van Juda; glorieus volk
Ammihur edel volk/verwantschap /NBG: Ammichur
Amminadab volk/verwantschap van de vorst/prins; of edel volk
Ammisaddai volk/verwantschap van de Almachtige
Ammizabad volk/verwantschap van de Gever
Ammon uit/van het volk/verwantschap
Amnon getrouw
Amok diep
Amon vertrouwde; troetelkind; mogelijk ook: kunstenaar 
ook de naam van een Egyptische god
Amoriet een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C2a/c 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Amos beladene; ook: last
Amoz sterk
Amplias vermeerderd; vergroot; ruim /NBG: Ampliatus
Amrafel betekenis onduidelijk; mogelijk: een die spreekt van duistere dingen
Amram het volk is verheven; verheven/verhoogd volk,
Amzi sterk; standvastig /NBG: Amsi
Ana antwoord (op gebed)
Anaja (die) de Here antwoordt
Anamieten betekenis onbekend 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Anan wolk
Anani wolk van de Here; (die) de Here beschermt
Ananias wolk van de Here; de Here heeft genadig gegeven
Ananja wolk van de Here; (die) de Here beschermt 
ook een plaats in de buurt van Jeruzalem
Anath antwoord (op gebed) /NBG: Anat
Andreas mannelijk; zeer sterk; moedig
Andronikus man van overwinning
Aner betekenis onduidelijk; mogelijk: balling, ook een stad in Manasse 
Aniam gerouw/droefenis van het volk
Anna verzoek; bede om genade /NBG Hanna
Annas genade van de Here (zie Chananja)
Anok langnekkig, zie ook Enak
Antipas verkorte vorm van Antipatris = evenbeeld van de vader
Antothija antwoorden van de Here /NBG: Antotia
Anub samengebonden; confederatie
Apelles betekenis onbekend, mogelijk: geroepen
Apollos behorend bij Apollo; of: gegeven door Apollo
Appaim neusgaten
Appia vruchtbaar /NBG: Apfia
Aquila arend; adelaar
Ara leeuw
Arach zwerver; reiziger
Arah zwerver; reiziger /NBG: Arach
Aram hoog/verheven; voortreffelijk / ook het land Syrie 
kaart 1 coordinaat E2d  
volkerenlijst: afstammeling van Sem
Aran wilde geit
Arauna behendig; vlug -> dezelfde persoon als Ornan
Arba vier
Archelaus vorst/eerste des volks
Archippus stalmeester of meester van het paard
Ard mogelijk (eetbare) paddenstoel; vluchteling
Ardon vluchteling
Areli leeuw van (mijn) God; held
Aretas deugdzaam
Arfachsad betekenis mogelijk: grenzend aan/gebied van Chaldeeen /NBG: Arpaksad 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Arfaxad betekenis mogelijk: grenzend aan/gebied van Chaldeeen /NBG: Arpaksad
Aridai sterk
Aridatha sterk /NBG: Aridata
Arioch leeuwachtig; (een man) als een leeuw /NBG: Arjok
Arisai leeuwachtig; een leeuw gelijk
Aristarchus de beste bestuurder; voortreffelijke heerser
Aristobulus goede/voortreffelijke raadsman
Arje leeuw
Arkiet afkomstig uit Arca of Arce (Syrie), betekenis: knagers 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Armoni behorend tot een paleis
Arnan monter; behendig; vlug
Arod vlucht; wellicht ook: wilde ezel, dezelfde persoon als Arodi
Arodi vlucht; wellicht ook: wilde ezel
Artemas gave/geschenk van Artemis
Arthahsasta een groot koning; een groot krijgsman /NBG: Artachsasta
Arvadiet afkomstig van Arwad = omzwerving /NBG: Arwadiet 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Arza aarde; land /NBG: Arsa
Asa beledigend
Asael door God gemaakt; door God aangesteld
Asa-el door God gemaakt; door God aangesteld /NBG: Asael
Asaf verzamelaar
Asahel door God gemaakt; door God aangesteld /NBG: Asael
Asaja door de Here gemaakt; door de Here aangesteld
Asareel door God gebonden (door een eed) /NBG: Asarel
Asarela (op)recht ten opzichte/voor van God
Asbea smeekbede/eedzwering /NBG: Bet-Asbea
Asbel vuur van Bel (ijdel vuur); of verterend vuur
Asfata betekenis mogelijk: gegeven door het paard (Brama in de gedaante van een paard) /NBG: Aspata
Asiel door God gemaakt; door God aangesteld
Asmaveth sterkte/kracht van de dood /NBG: Azmawet 
ook een plaatsnaam
Asnappar de vlugge/edele/grote (ter ere van de zon)
Asnath behorend aan Neith (een Egyptische godin) /NBG: Asnat
Aspenaz betekenis mogelijk: paardenneus (gewijde tovenaar)
Asriel eed/gelofte van God
Asschur zwartheid; zwart /NBG: Aschur
Assir gevangene
Asvath betekenis onduidelijk; mogelijk: gemaakt; glad; blind /NBG: Aswat
Asynkritus niet te vergelijken
Atara kroon/diadeem
Ater gesloten/gebonden; verlamd
Athaja de Here heeft geholpen /NBG: Ataja
Athalia getart/gekweld door de Here /NBG: Atalja
Athalja getart/gekweld door de Here /NBG: Atalja
Athlai getart/gekweld door de Here /NBG: Atlai
Atroth kronen/diademen /NBG: Atrot-Bet-Joab
Attai gunstig/geschikt moment; gelegen (tijd)
Augustus_ heilig; verheven; goddelijk; eerbiedwaardig
Azalia afgezonderd door de Here; de Here heeft (hem) voor zich behouden /NBG: Asaljahu
Azanja (naar wie) de Here luistert; (wie) de Here hoort
Azareel (die) God helpt; ook: geholpen door God /NBG: Azarel
Azarel (die) God helpt; ook: geholpen door God
Azaria (die) de Here helpt 
(naar wie) de Here luistert; (wie) de Here hoort -> Jeremia 42:1 
/NBG: Azarja
Azarja (die) de Here helpt 
(naar wie) de Here luistert; (wie) de Here hoort -> Jeremia 42:1 
Azarjahu (die) de Here helpt
Azaz sterk
Azazja (die) de Here versterkt/bekrachtigd /NBG: Azazjahu
Azbuk uitgeputte kracht/sterkte
Azel nobel/edel /NBG: Asel 
ook een plaats in de buurt van Jeruzalem
Azgad sterkte in voorspoed; sterkte van Gad = voorspoed/welvaart/geluk
Aziel (mijn) kracht/sterkte is van God
Aziza sterkte/kracht
Azmaveth sterkte/kracht van de dood /NBG: Azmawet 
ook een plaatsnaam
Azor helper
Azriel (mijn) hulp is van God
Azrikam mijn hulp zal ontwaken/opstaan; ook hulp tegen de vijand
Azuba verlaten(heid); ruine
Azur helper /NBG: Azzur
Azzan (zeer) sterk
Azzur helper
Baal-hanan heer van genade /NBG: Baal-Chanan
Baalis zoon van triomf; zoon van toejuiching /NBG: Balis
Baana in een lied; of zoon van kwelling
Baara in brand staan/branden; ook: wreed; stompzinnig; bot
Babai betekenis onbekend; mogelijk: mijn oogappel; vaderlijk /NBG; Bebai
Baena in een lied; of zoon van kwelling /NBG: Baana
Baesa betekenis onbekend; mogelijk in het doen; doende /NBG: Basa
Baeseja in het doen van de Here; ook het werk van de Here /NBG: Baaseja
Bakbakkar kwistig/overvloedig van de berg
Bakbuk fles
Bakbukja de here is mijn voorraad; overvloed van de Here
Balaam verkwisting van het volk /NBG: Bileam
Baladan zijn heer is Baal
Balak vernietiger; verwoester
Bani opgebouwd
Bar-abbas zoon van de vader
Baracheel zegen van God /NBG: Barakel
Barachia de Here zegent /NBG: Berekja
Barak bliksemschicht/bliksemflits
Bariah vluchteling /NBG: Bariach
Bar-Jezus zoon van Jezus /NBG: Barjezus
Bar-jona zoon van Jona /NBG: Barjona 
een bijnaam
Barkos mogelijke betekenis: de zoon die afgesneden is
Barnabas zoon van Nabas (betekenis mogelijk: vertroosting; mogelijk ook: rust)
Barsabas zoon van Sabas (betekenis mogelijk: bekering) /NBG: Barsabbas 
bijnaam van Jozef, ook genaam Justus en een bijnaam van Judas
Bartholomeus niet bekend, misschien zoon van Tolomeus (de waterzuchtige) /NBG: Bartolomeus
Bar-timeus zoon van Timeus = (eerbied)waardig; hoog geschat /NBG: Bartimeus
Baruch gezegende
Barzillai het ijzer is van mij; van ijzer; ook streng/onbuigzaam
Basmath parfum; welriekend /NBG: Basemat
Bath-rabbim dochter van velen; dochter der menigte /NBG: Bat-Rabbim
Bathseba dochter van rust/zekerheid/de zeven/de eed /NBG: Batseba
Bath-Sua dochter van Sua = rijkdom /NBG: Bat-Sua
Bavai gelukwensend (Perzisch); mogelijk ook: kom naar mij /NBG: Bawwai
Bazlith naaktheid /NBG: Baslit
Bazluth naaktheid /NBG: Baslut
Bealja Here is Here
Bealoth meesteressen; godinnen /NBG: Bealot
Bebai betekenis onbekend; mogelijk mijn oogappel; vaderlijk
Becher eerstgeborene /NBG: Beker
Bechorath eerstgeborene /NBG: Bekorat
Bedad afgescheiden; eenzaam
Bedan zoon van Dan = rechter; hij, die recht verschaft
Bedeja apart gezet/afgezonderd voor de here; ook: dienaar van de Here
Beeljada Baal kent
Beelzebul heer van de vliegen
Beera haar bron/put
Beeri mijn bron/put; behorend tot een bron/put
Behon waarschijnlijk een samentrekking van Baal-Meon /NBG: Beon 
Bela vernietiging, ook een plaatsnaam
Belsazar Bel bescherm(t) de vorst /NBG: Belsassar
Beltsazar Bel bescherm(t) het leven van de vorst /NBG: Beltesassar
Ben zoon
Benaja zoon van de Here; ook de Here heeft gebouwd
Ben-ammi zoon van mijn volk
Ben-chail zoon van sterkte
Benhadad zoon van Hadad = zwaar geluid; schreeuw /NBG: zoon van Hadad
Ben-hanan zoon van genade /NBG: Ben-Chanan
Beninu onze zonen
Beno zijn zoon
Ben-oni zoon van mijn ongeluk/ondergang; zoon van mijn smart/lijden
Ben-zoheth zoon van Zoheth /NBG: Ben-Zochet
Beor fakkel
Bera gave/geschenk
Beracha zegen /NBG: Beraka 
Beraja de Here heeft geschapen
Berechja de Here zegent /NBG: Berekja
Beri mijn bron/put; behorend tot een bron/put /NBG: Beeri
Beria in ellende
Berija in ellende /NBG: Beria
Bernice de zegenrijke
Berodach Baladan Berodach van Baladan; Berodach is zijn heer /NBG: Merodak-Baladan
Besodja vertrouweling van de Here
Betach vertrouwen; zekerheid
Beth-halachmi Bethlehemiet = afkomstig uit Bethlehem /NBG: Betlehemiet
Beth-Joab huis van Joab = de Here is zijn vader/NBG: Atrot-Bet-Joab
Bethuel door God apartgezet/afgezonderd /NBG: Betuel
Bezai vertreder -> Ezra 2:49; Nehemia 7:52 
wit/schijnend -> Ezra 2:17; Nehemia 7:23; Nehemia 10:18 
/NBG: Besai 
Bezaleel in de schaduw/bescherming van God /NBG: Besaleel
Bezek lichtflits; bliksem
Bichri mijn eerstgeborene /NBG: Bikri
Bidkar doorboorder; moordenaar
Bigtha mogelijk: in de wijnpers; ook: gave Gods (uit het Perzisch) /NBG: Bigta
Bigthan mogelijk: in de wijnpers; ook: gave Gods (uit het Perzisch) /NBG: Bigta
Bigthana mogelijk: in de wijnpers; ook: gave Gods (uit het Perzisch) /NBG: Bigta
Bigvai misschien: in mijn lichaam; ook mogelijk: gelukkige (Sanskriet) /NBG: Bigwai
Bildad zoon van de strijd
Bileam verkwisting van het volk, ook een plaatsnaam
Bilga vrolijkheid
Bilgai mijn vrolijkheid
Bilha zwakheid, ook een stad
Bilhan zwak
Bilsan zoon van de tong; welsprekend
Bimhal in de besnijdenis; besneden
Bina rondtrekkende; mobiel
Binnui gebouw
Birsa zoon des verderfs/van het verderf
Birzavith bron/put van de olijfboom; misschien: doorboring /NBG: Bir-Zait
Bislam zoon des vredes
Bitja dochter van de Here
Biz-jotheja verachtering/schande voor de Here /NBG: zijn onderhorige plaatsen
Biztha prooi; buit /NBG: Bizzeta
Blastus kiem; spruit
Boanerges zonen des donders -> Jakobus en Johannes
Boaz in Hem is kracht 
ook de linkerzuil in het voorhuis van de tempel die Salomo oprichtte
Bochru zijn keuze /NBG: Bokeru
Bohan duim
Booz in Hem is kracht / NBG: Boaz
Bosor fakkel /NBG: Beor
Bozes wit; glanzend /NBG: Boses
Bozkath verheven/verhoogd /NBG: Boskat
Bukki samentrekking van Bukkia = overvloed des Heren 
Bukkia overvloed des Heren /NBG: Bukkiahu
Buna verstandigheid
Buni opgebouwd /NBG: Bunni
Bunni opgebouwd
Buz schande/oneer; verachting
Buzi mijn schande/oneer; ook: mijn spot
Carsena betekenis onbekend; mogelijk: ploeger (Perzisch) /NBG: Karsena
Casluchieten betekenis onbekend; wellicht: die hun grenzen beschermen /NBG: Kasluchieten 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Cefas rots /NBG: Kefas
Cefira leeuwin /NBG: Kefira
Chalcol in stand houden/onderhoudend; ook alles in alles /NBG: Kalkol
Chaldeen afkomstig uit Chaldea
Cham warm; heet
Charbona ezelrijder
Charchas behoeftig; arm
Charmi druivensnoeier; wijnbouwer; wellicht ook: mijn wijngaard /NBG: Karmi
Chefira leeuwin /NBG: Kefira
Chelal het geheel; voleinding /NBG: Kelal
Chelba haar melk/vet; ook vruchtbare landstreek
Cheldai mijn leeftijd/ouderdom; ook: duurzaamheid
Chelem droom (Aramees)
Chelub korf/(vogel)kooi; ook gekooid/gevangen /NBG: Kelub
Chelubai mijn vogelkooi; mijn gekooide/gevangene /NBG: Kelubai
Cheluhu hij is gevangen; ook mogelijk: mijn prestatie; mijn vaardigheid /NBG: Keluhu
Chen gratie; elegantie; genade
Chenaana laag; ook mogelijk: koopman; handelaar; ook: richting Kanaan /NBG: Kenaana
Chenani mijn bescherming; ook: beschermer /NBG: Kenani
Chenanja de Here is bescherming; (hij die) door de Here beschermd (wordt) /NBG: Kenanja
Cheran harp /NBG: Keran
Chereth inscriptie; graveersel /NBG: Cheret
Chesed Chaldeeer; overdrachtelijk: sterrenkijker/astroloog /NBG: Kesed
Chidon speer /NBG: Kidon
Chileab vader is alles /NBG: Kileab
Chiljon vernietiging; ruine; ook: wegkwijnen; smachten /NBG: Kiljon
Chimham groot verlangen /NBG: Kimham
Chislon hoop/vertrouwen /NBG: Kislon
Chloe kiem van gras/kruiden; jonge spruit
Chonanja (die) door de Here gesteld (is) /NBG: Konanjahu
Chonia (die) door de Here gesteld (is) /NBG: Konjahu
Chonja (die) door de Here gesteld (is) /NBG: Konjahu
Chusas beker; kruik
Chusim haastend; ook: hij die haast heeft -> Genesis 46:23 en 1 Kronieken 8:8,11 
haastend; spoedend; ook: zij die hun geboorte verhaasten (vroegtijdig geborenen) -> 1 Kronieken 7:12
Claudius kreupel
Clemens toegevend; bedaard; genadig
Cores zon; ook zonnekind; troon /NBG: Kores
Cornelius hoornvast, van een hoorn 
Crispus gekruld; kroeskop
Cusch zwart; angst /NBG: Kus 
kaart 1 coordinaat E3d/E4a/b  
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Cuschan Rischataim de boosheid/slechtheid van Ethiopie /NBG: Kusan-Risataim
Cuschi zwart; angst / NBG; Kus = Ethiopie
Cyrenius betekenis onbekend; wellicht: strijder /NBG: Quirinius
Dalfon mogelijke betekenis: wener; ook: druppelend
Damaris geliefde
Daniel mijn rechter is God
Dara parel van wijsheid /NBG: Dera
Darda parel der wijsheid
Darius betekenis onzeker; mogelijk: bezitter van het goede
Darkon drager; ook: verstrooid
Dathan behorend tot de fontein/bron /NBG: Datan
David geliefde
Debora honingbij; ook haar woord
Dedan laagland ook een plaatsnaam in Edom 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Dehuel (het) aanroepen van God /NBG: Reuel
Deker (doods)steek /NBG: Ben-Deker
Delaja (die) door de Here opgetrokken/verlost (is)
Delila trage/lusteloze
Demas man uit het volk
Demetrius volgeling van (de godin) Demeter; aan Demeter gewijd 
Diblaim dubbele (vijgen)koek; twee (vijgen)koeken
Dibri mijn woord; mogelijk: belofte van de Here
Difath verpletteraar (van vijanden) /NBG: Difat 
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Dikla haar palmboom; palmboom 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Dina rechter (vrouwelijk); berecht
Dionysius gewijd aan (de god) Dionysus/Bachus (de god van de wijn) 
Diotrefes door Zeus opgevoed
Disan gazelle; antilope
Dison gazelle; antilope
Dodai mijn geliefde; geliefde
Dodanieten afkomstig van Dodan 
betekenis onbekend; mogelijk: welbeminden; of: leiders 
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Dodava geliefde van de Here /NBG: Dodawahu
Dodo zijn (de Here) geliefde
Doeg begerig; ook: vreeswekkend
Dorkas Hinde; gazelle
Drusilla met dauw bedekt
Duma stilte; dood; of: plaats van de doden 
ook een stad, zie kaart 15 coordinaat B3b   
een andere naam voor Edom
Ebed dienstknecht
Ebed-Melech dienstknecht van de koning /NBG: Ebed-Melek
Eber oversteek; het gepasseerde; voorbij; ook: (die) van de overzijde (komt)
Ebjasaf vader heeft toegevoegd/bijeengebracht
Ebzan werk/arbeid; ook barenswee/barensnood /NBG: Ibsan
Echi mijn broer
Eder kudde 
ook een stad in Juda
Efai mijn duisternis
Efer Gazelle
Eflal oordeel; beslissing
Egla vaars/jonge koe; kalf
Ehud mogelijk eenheid/samengevoegd; ook mogelijk: deel; sympathieke
Eker wortel; ook spruit; nakomelingschap
Ela terebint; eik
Elad God heeft getuigd
Elada God heeft versierd/schoonheid gegeven
Elam blijvend; eeuwigheid; verborgen tijd 
kaart 1 coordinaat F2d/G2c/G3a  
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
ook een provincie ten oosten van Babylon, kaart 15 coordinaat D2c/d 
Elasa God heeft gemaakt/gehandeld
Eldaa God roept; hij, die door God geroepen wordt
Eldad (die) door God (is) geliefd
Eleazar God helpt; of hij die door God geholpen wordt, is dezelfde naam als Elazar
Elhanan God is genade /NBG: Elchanan
Eli verhoogd
Elia (mijn) God is de Here
Eliab God is (mijn/zijn) vader
Eliam Gods volk; volk van (mijn) God
Elias (mijn) God is de Here /NBG: Elia
Eliatha (tot wie) God komt /NBG: Eliata
Elidad (die) (mijn) God heeft liefgehad
Eliel (mijn) God is God; ook: God is sterkte
Eliezer mijn God is hulp; ook: God is mijn hulp
Elifal (mijn) God heeft geoordeeld
Elifaz (mijn) God is sterkte; ook: God is edel/kostbaar
Elifele die door God onderscheiden wordt; God onderscheidt hem /NBG: Elifelehu
Elifelet God is (mijn/zijn) bevrijding/verlossing
Elifeleth God is (mijn/zijn) bevrijding/verlossing /NBG: Elifelet
Elihoref God is (mijn/zijn) beloning/vergoeding /NBG: Elichoref
Elihu hij is (mijn) God!
Elihud God is zijn lof; (mijn) God is glorie /NBG: Eliud 
Elika gemeente/verzameling/vergadering van (mijn) God
Elimelech (mijn) God is koning /NBG: Elimelek
Elisa waarschijnlijk: menigte van mensen -> Genesis 10:4; 1 Kronieken 1:7; Ezechiel 27:7 
God is (zijn) redding/verlossing -> andere teksten 
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Elisafan (door) (mijn) God beschermd
Elisafat God beoordeelt mij/is mijn Rechter
Elisama mijn God hoort
Elischama mijn God hoort /NBG: Elisama
Elischua God is (zijn) redding/verlossing /NBG: Elisua
Eliseba mijn God heeft gezworen; God is eed
Elisua God is (zijn) redding/verlossing
Elizabet mijn God heeft gezworen; God is eed /NBG: Elisabet
Elizafan (door) (mijn) God beschermd /NBG: Elisafan
Elizur (mijn) God is een rots/kracht /NBG: Elisur
Eljachba in mijn God geborgen, ook: God verbergt
Eljada (mijn) God is kennis/heeft geweten
Eljahba in mijn God geborgen; ook: God verbergt /NBG: Eljachba
Eljakim God bevestigt/stelt
Eljasaf God heeft toegevoegd
Eljasib God zal herstellen
Eljehoenai op de Here zijn mijn ogen gericht
Eljeoenai op de Here zijn mijn ogen gericht /NBG: Eljoenai
Eljoenai op de Here zijn mijn ogen gericht
Eljoenei op de Here zijn mijn ogen gericht /NBG: Eljoenai 
Elkana (die) door God geschapen (is)
Elmodam betekenis onbekend, wellicht: maatstaf /NBG: Elmadan
Elnaam God is aangenaam
Elnathan door God gegeven /NBG: Elnatan
Elon eik/terebint; ook: machtig, ook een stad
Elpaal God der vergelding
Elpelet God is bevrijding/verlossing
Eluzai God is mijn kracht; ook: God is mijn lofprijs
Elymas de wijze; tovenaar
Elzabad door God gegeven
Elzafan door God beschermd; God beschermt /NBG: Elsafan
Emmor Ezel /NBG: Hemor
Enak langnekkig
Enan ogen hebbend; fonteinen
Eneas de lofwaardige
Enoch onderwezene; ingewijd; adept /NBG: Henoch
Enon Ogen, vloeiende bronnen; fonteinen
Enos mens (afgeleid van zwak zijn) 
Epafras bemind; vriendelijk; lieflijk, mogelijk een afkorting van Epafroditus
Epafroditus schoon; vriendelijk; lieflijk ook aan Afrodite onderdanig
Epenetus geprezen; lof-/prijzenswaardig
Er waakzaam/alert
Eran waakzaam
Erastus beminnelijke; geliefde
Eri wakend
Esar-haddon betekenis onduidelijk; wellicht: binding van schoonheid of: gift van vuur
Esbaal man van Baal = Heer (in de betekenis van bezitter)
Esban mogelijk: verstand
Esli de Here heeft bewaard /NBG: Hesli
Esrom omheind; beschermd /NBG: Chesron
Ester (stralende) ster
Esther (stralende) ster /NBG: Ester
Eston kleine man
Ethan blijvend; (eeuwig)durend; ook: sterk/machtig /NBG: Etan
Eth-Baal met Baal = heer (in de betekenis van bezitter); ook: Baal is met hem /NBG: Etbaal
Ethnan (hoeren)loon /NBG: Etnan
Ethni royaal/mild /NBG: Etni
Eubulus van goede raad; goede raadgever; verstandig
Eunice met overwinning gezegend; goede overwinning /NBG: Eunike
Euodia goede weg; gelukkige reis of welriekend
Eutychus gelukkig; gelukzalig
Eva (het) leven
Evi verlangen /NBG: Ewi
Evilmerodach de dwaas van Merodach = opstandig; of: god van de opstand /NBG: Ewil-Merodak 
Merodach is een afgodennaam
Ezau ruw; behaard /NBG: Esau
Ezbai dwerg
Ezbon snel van begrip /NBG: Esbon
Ezechiel (die) God zal versterken
Ezekias kracht van de Here /NBG: Hizkia
Ezer schat; kostbaarheid /NBG: Eser 
Ezra hulp/steun
Ezri hulp/steun van de Here
Falek stroom/beek; ook verdeling /NBG: Peleg
Fanuel het gelaat van God
Farao paleis; koning
Farao Hofra Farao (=paleis; koning) bedekkend kwaad /NBG: Farao Chofra
Farao Necho Farao (=paleis; koning), betekenis onduidelijk; mogelijk: de lamme /NBG: Farao Neko
Fares doorbraak; breuk; scheur /NBG: Peres
Febe zuiver; helder; stralend
Felix gelukkig
Festus feest
Filetus geliefde
Filippus liefhebber van paarden
Filologus vriend der wetenschap of kennis; liefhebber van het woord; geleerd
Flegon branden; verhit zijn; stralend
Fortunatus fortuinlijk; voorspoedig; door het geluk begunstigd
Fygellus pottenbakker; mogelijk ook: kleine vluchteling /NBG: Fygelus  
Gaal verworpene; afkeer/afschuw
Gabbai belasting-inner
Gaddi gelukkig/voorspoedig
Gaddiel God is (mijn) geluk; voorspoed van (God) verkregen
Gadi mijn geluk; mijn voorspoed
Gaetam (de) verwoesting/ramp is ten einde /NBG: Gatam
Gaetham (de) verwoesting/ramp is ten einde /NBG: Gatam
Gaham waarschijnlijk: brandend /NBG: Gacham
Gahar wellicht: schuilplaats; ook: zwak /NBG: Gachar
Gajus meester; heer
Galal wentelend (van een steen); ook: mest
Gallio betekenis onbekend; wellicht: iemand die op melk leeft
Gamaliel God is mijn beloning; ook: voordeel van God 
Gamul beloond; ook: gespeend
Gareb eczeem; lepra (melaats); schurftig 
ook een heuvel bij Jeruzalem
Gasmu (stort)regen /NBG: Gesem
Gazez kapper; (schaaps)scheerder
Gazzam verslindend
Geber held; machtige; man
Gedalia de Here is groot /NBG: Gedalja
Gedalja de Here is groot
Gedolim de groten
Gedor muur 
ook een stad in Juda
Gehazi vallei van het (profetisch) gezicht /NBG: Gechazi
Gemalli kameeleigenaar; kameelrijder
Gemarja de Here maakt af/brengt tot een einde
Genubath diefstal /NBG: Genubat
Geri vluchteling /NBG: Hagri
Gersom een vreemdeling daar; ook: verbanning
Gerson verdrijving; verbanning
Gesan kluit (van aarde of stof)
Gesem (stort)regen
Gether betekenis onzeker; mogelijk: vrees/angst 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Gibbar held
Giddalti ik heb grootgemaakt
Giddel overgroot
Gideon hij die neerslaat; veller; omhouwer 
dezelfde naam als Jerubbaal en Jerubbeset
Gideoni mijn veller/omhouwer /NBG: Gidoni
Gilalai de Here heeft (weg)gerold
Ginath tuin; ook omheining; beschermd /NBG: Ginat
Ginnethoi tuinman /NBG: Ginnetoi
Ginnethon tuinman /NBG: Ginneton
Girgasiet afkomstig van Girgas 
niet-Israelitisch volk 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Girgasieten afkomstig van Girgas 
niet-Israelitisch volk 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Girgazieten afkomstig van Girgas 
niet-Israelitisch volk 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Gispa vleierij; bedwelming
Gog betekenis onduidelijk; mogelijk: verhoging; uitbreiding; dak
Goliath balling; gevangene /NBG: Goliat
Guel majesteit van God /NBG: Geuel
Guni bont; gekleurd, mogelijk: mijn beschermer
Habaja (die) de Here beschermt/verbergt /NBG: Chobaja
Habakuk omhelzen
Habazzinja betekenis onduidelijk; mogelijk: door de Here met een schild bedekt; wellicht ook: licht van de Here /NBG: Chabassinja
Habel adem; ijdelheid /NBG: Abel
Hachalja betekenis onduidelijk; mogelijk: (die) de Here verlicht /NBG: Chakalja
Hachmoni wijs; verstandig /NBG: Chakmoni
Hadad zwaar geluid; schreeuw
Hadad-ezer (wiens) hulp is Hadad = zwaar geluid; schreeuw /NBG: Hadad
Hadar zwaar geluid; schreeuw in Genesis 25:15 
versiering; eer in Genesis 36:39
Hadar-ezer (wiens) hulp is Hadad = zwaar geluid; schreeuw /NBG: Hadadezer
Hadassa mirte 
andere naam voor Esther
Hadlai verlaten/achtergelaten; ook: leegloper /NBG: Chadlai
Hadoram versieringen; sieraden 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Hagab sprinkhaan /NBG: Chagab
Hagaba sprinkhaan /NBG: Chagaba
Hagar vlucht
Haggai feestelijk
Haggi feestelijk /NBG: Chaggi
Haggija feest des Heren /NBG: Chaggia
Haggith feestelijk /NBG: Chaggit
Hakkoz doorn; doornstruik /NBG: Hakkos
Hakufa gebonden; gebogen; onderworpen /NBG: Chakufa
Hallohes de fluisteraar/verleider/tovenaar /NBG: Halloches
Haman prachtig; groots
Hamathiet afkomstig van Hamath = vesting; burcht; verdediging /NBG: Hamatiet 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Hammedatha betekenis onduidelijk; mogelijk: één van een tweeling; dubbel /NBG: Hammedata
Hammelech de koning /NBG: de prins
Hammuel warmte van God /NBG: Chammuel
Hamram gerezen/gegist; mogelijk ook: hoogrood /NBG: Chamran
Hamul gespaard/beschermd /NBG: Chamul
Hamutal schoonvader is bescherming; schoonvader van dauw /NBG: Chamutal
Hanameel gift/gave van God /NBG: Chanamel
Hanan genade; genadig /NBG: Chanan
Hanani genadig; genadevol /NBG: Chanani
Hananja wolk van de Here; (die) de Here beschermt /NBG: Ananja 
genade(gave) van de Here /NBG: Chananja 
ook een plaatsnaam
Hanna verzoek; bede om genade
Hanniel genade van God /NBG: Channiel
Hanoch ingewijd; toegewijd /NBG: Chanok
Hanun begenadigd; begunstigd /NBG: Chanun
Happizzes de verstrooiing/verspreiding /NBG: happisses
Haref het afplukken; rijpheid /NBG: Charef
Harhas behoeftig; arm /NBG: Charchas
Harhoja hij was brandend/vurig/heet /NBG: Charhaja
Harhur ontbranding; zeer brandende; brandende koorts /NBG: Charchur
Harif herfstregen /NBG: Charif
Harim toegewijd; ook: met een verminkte neus /NBG: Charim
Harnefer snurker; hij die briest /NBG: Charnefer
Haroe de ziener; het visioen
Harsa tovenaar/magier /NBG: Charsa
Harum hoog
Harumaf toegewijd; ook: met een verminkte neus; platte neus /NBG: Charumaf
Haruz toegewijd; ijverig; vakkundig /NBG: Charus 
Hasabja (die) de Here inschat/gedenkt /NBG: Chasabja
Hasabna mogelijk: de Here heeft nagedacht/op waarde geschat /NBG: Chasabna
Hasabneja mogelijk: de Here heeft (over ons) nagedacht/op waarde geschat /NBG: Chasabneja
Hasadja de Here heeft (hem) lief /NBG: Chasadja
Hasbaddana overwogen/nagedacht in oordeel /NBG: Chasbaddana
Hasem waarschijnlijk: de Naam; mogelijk ook: hij heeft verbroken
Hasra behoeftig; arm /NBG: Chasra
Hassenua gehaat
Hassub attent; zeer geacht /NBG: Chassub
Hassum rijk /NBG: Chasum
Hasub attent; zeer geacht /NBG: Chassub
Hasuba (hoog) geacht; gewaardeerd /NBG: Chasuba
Hasufa naakt; bloot /NBG: Chasufa
Hasum rijk /NBG: Chasum
Hatach waarschijnlijk: waarlijk /NBG: Hatak
Hathath schrik/paniek; ontzetting /NBG: Chatat
Hatifa een vangst /NBG: Chatifa
Hatita een opgraving /NBG: Chatita
Hatsarmaveth omheining/hof des doods /NBG: Chasarmawet 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Hattil zwaaiend; golvend /NBG: Chattil
Hattus verzameld /NBG: Chattus
Hazael (die) door God gezien (wordt)
Hazaja (die) door de Here gezien (wordt) /NBG: Chazaja
Hazarmaveth omheining/hof des doods /NBG: Chasarmawet 
kaart 1 coordinaat F4d/G4a  
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Hazelelponi schaduw op mijn aangezicht /NBG: Hasseleponi
Haziel hij zal God zien /NBG: Chaziel
Hazihammenuchoth half Menuchoth = vertroosting /NBG: Menuchot
Hazo visioen; gezicht /NBG: Chazo
Hazobeba dik; gezet /NBG: Hassobeba
Heber verbintenis; gezelschap /NBG: Cheber 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
HEERE Ik ben / verkorte vorm van de Naam van God
HEEREN Ik ben / verkorte vorm van de Naam van God
Hefer put/bron /NBG: Chefer 
ook een plaatsnaam
Hefzi-bah mijn wil/welgevallen is in haar /NBG: Chefsiba
Hegai betekenis onduidelijk; mogelijk: eerbiedwaardig; mogelijk ook: mooie koeien bezittend
Hela roest; ook mogelijk: schuim; uitschot /NBG: Chela
Heldai mijn leeftijd/ouderdom; ook: duurzaam /NBG: Cheldai
Heleb dezelfde persoon als Heled = leeftijd/levensduur; eeuw /NBG: Cheleb
Heled leeftijd/levensduur; eeuw /NBG: Cheled
Helek gladheid; ook mogelijk deel; portie /NBG: Chelek 
ook een plaatsnaam
Helem klap; slag
Helez bevrijding /NBG: Cheles
Heli verhoogd /NBG: Eli
Helkai glad /NBG: Chelkai
Helon (zeer) sterk /NBG: Chelon
Hemam verslaan; vernietigen
Heman getrouw
Hemdan aangenaam /NBG: Chemdan
Hemor ezel
Henadad genade/gunst van Hadad = zwaar geluid; schreeuw /NBG: Chenadad
Henoch onderwezene; ingewijde; adept
Heres kunstig; ook: sluwheid of stilheid /NBG: Cheres
Heri wakend /NBG: Eri
Hermas variant van de naam Hermes; Mercurius /NBG: Hermes
Hermes Hermes; Mercurius 
een Griekse afgodennaam en een gelovige in Rome 
Hermogenes van Hermes afstammend
Herodes heerser; heldhaftig; heldenzoon
Herodias heerseres; heldin; heldhaftig
Herodion heldhaftig
Hesed vriendelijkheid; liefdadigheid; goedertierenheid /NBG: Ben-Chesed
Heva (het) leven /NBG: Eva
Heviet dorpbewoner /NBG: Chiwwiet 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Hezion visioen; gezicht /NBG: Chezjon
Hezir varken; zwijn /NBG: Chezir
Hezrai omheind; beschermd, dezelfde persoon als Hezro /NBG: Chesrai
Hezro omheind; beschermd /NBG: Chersro
Hezron omheind; beschermd, ook een plaats in Juda /NBG: Chesron
Hibri Hebreeuws /NBG: Ibri
Hiddai weergalm/echo van de Here
Hiel_ God is leven; God leeft /NBG: Chiel
Hilkia deel van de Here; de Here is mijn deel /NBG: Chilkia
Hilkija deel van de Here; de Here is mijn deel /NBG: Chilkia
Hillel geneigd tot lofprijs; toegewijd
Hira adeldom; edel geslacht /NBG: Chira
Hirad wilde ezel /NBG: Irad
Hiram adel/edel /NBG: Chiram
Hivviet dorpbewoner /NBG: Chiwwiet 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Hizki krachtig; sterkte /NBG: Chizki 
Hizkia kracht van de Here
Hobab geliefde /NBG: Chobab
Hod glorie; majesteit; schoonheid; pracht
Hodajeva de Here is zijn glorie /NBG Hodawjahu
Hodavia de Here is zijn glorie /NBG: Hodawja
Hodavja de Here is zijn glorie /NBG: Hodawja
Hodes maand; nieuwe maan /NBG: Chodes
Hodeva glorie/majesteit des Heren /NBG: Hodewa
Hodia glorie/majesteit des Heren
Hodija glorie/majesteit des Heren /NBG: Hodia
Hofni (vuist)vechter /NBG: Chofni
Hogla patrijs /NBG: Chogla
Hoham waarschijnlijk (Here van) zeer grote menigte
Homam verslaan; vernietigen
Horam hoogte; verheven, ook: bergbewoner
Hori grotbewoner /NBG: Chori
Hosa vertrouwen; vertrouwd; ook mogelijk: toevluchtsoord; asiel /NBG: Chosa 
ook een stad in Aser
Hosaja (die) de Here redt/bevrijdt /NBG: Hosaaja
Hosama hij (de Here) hoort
Hosea verlossing
Hotham zegel; verzegeling; handtekening /NBG: Chotam
Hothir doen overblijven /NBG: Hotir
Hufam bedekkingen; wellicht ook mensen van de kust /NBG: Chufam
Hul pijn /NBG: Chul 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Hulda mol /NBG: Chulda
Huppa bedekking; bruiloftskamer /NBG: Chuppa
Huppim bedekkingen /NBG: Chuppim
Hur spelonk; grot; hol /NBG: Chur
Hurai waarschijnlijk linnenwerker; mogelijk ook: edelman /NBG: Churai
Huram adel/edel /NBG: Churam
Huram Abi mijn/zijn vader is edel /NBG: Churam-Abi
Huri linnenwever /NBG: Churi
Husah haast; spoed (in de geboorte) /NBG: Chusa
Husai (door de Here) bespoedigd /NBG: Chusai
Husam haast; spoed, ook: ontijdig geboren /NBG: Chusam
Husim 1) haastend; ook: hij die haast heeft -> Genesis 46:23 en 1 Kronieken 8:8,11 
2) haastend; spoedend; ook: zij die hun geboorte verhaasten (vroegtijdig geborenen) -> 1 Kronieken 7:12 
/NBG: Chusim 
Hymeneus bruiloftslied; behorend tot het  huwelijk
Ibchar (die) hij verkiest; uitgekozen /NBG: Jibchar
Idbas (ik zal) honingzoet (zijn) /NBG: Jidbas
Iddo tijdig; op tijd; mogelijk ook: machtig
Ikabod geen eer/glorie
Ikes pervers; vals; bedrieglijk /NBG: Ikkes
Ikkes pervers; vals; bedrieglijk
Ilai hoogste
Immer redenaar; praterig/kwebbelend 
ook een plaatsnaam
Imna (die) hij vasthoudt/tegenhoudt -> 1 Kronieken 7:35 
voorspoed; (groot) geluk andere schriftplaatsen 
/NBG: Jimna
Imri welbespraakt; onder woorden gebracht
Ir stad
Ira wacht; waakzaam
Iram burger (behorend tot een stad); wachter
Iri mijn stad
Iru wacht; bewaking; waakzaam
Isai rijk; ook mogelijk: Hij is de Here
Isbah verlatend; achterblijvend /NBG: Jisbach
Isbak (hij zal) verlaten/in de steek laten; mogelijk: hij zal overblijven /NBG: Jisbak
Isbi Benob zijn zetel is in Nob = hoogte; hoge plaats, mogelijk ook: voorzegging /NBG: Jisbibenob
Isboseth man van/der schande /NBG: Isboset
Isei heilzaam; bevrijdend /NBG: Jisi
Ishod man van glorie/roem/eer
Iskariot man uit Kariot (een stad in Juda)
Isma verwoesting; ook: verlatenheid /NBG: Jisma
Ismael God hoort
Israel strijder Gods; ook mogelijk: vorst Gods
Isvi gelijkenis; gelijkvormigheid /NBG: Jiswi
Ithai nabij; met mij /NBG: Itai en Ittai
Ithamar land/kust/eiland van palmen /NBG: Itamar
Ithiel er is een God; God is met mij /NBG: Itiel
Ithran winst/voordeel, ook: voortreffelijk/superieur /NBG: Jitran
Izaak gelach; hij lacht /NBG: Isaak
Izak gelach of hij lacht /NBG: Isaak 
Izebel niet bewoond; onbewoond
Izhar (nieuwe) olie /NBG: Jishar
Jaakan bedroefd; droefenis/ellende
Jaakoba zij houdt de hiel vast; zij bedriegt
Jaala gazelle (vrouwtje); (wilde) geit
Jaare-oregim woud van de wevers
Jaaresja (die) de Here maakt dik/voorspoedig
Jaasai dat de Here (hem) aanstelle/bevestige/make
Jaasiel dat de God (hem) aanstelle/bevestige/make
Jaazanja (die) de Here hoort
Jaazia (die) de Here vertroost /NBG: Jaaziahu
Jaaziel (die) God vertroost
Jabal stroom/rivier
Jabin (die) hij kent/verstaat
Jachan onruststoker; in beroering brenger /NBG: Jakan
Jachin hij zal grondvesten/stellen /NBG: Jakin 
ook de rechterzuil in het voorhuis van de tempel die Salomo oprichtte 
Jachmai (die) de Here bewaart/bewaakt
Jada wetend; kennend
Jaddai liefhebbend
Jaddua (algemeen) bekend
Jadon hij richt/oordeelt
Jael berggeit
Jaela gazelle (vrouwtje); (wilde) geit /NBG: Jaala
Jaelam (die) hij verbergt/beschermt /NBG: Jalam
Jaenai de Here antwoordt /NBG: Janai
Jaera honingraat /NBG: Jara
Jafeth vergroting/uitbreiding /NBG: Jafet
Jafia schitterend/prachtig; stralende schoonheid 
ook een stad in Zebulon
Jaflet hij zal ontkomen/bevrijd worden
Jahath eenheid/bond; ook mogelijk hij neemt weg /NBG: Jachat
Jahaziel hij zal God zien /NBG: Jachaziel
Jahdiel (die) God verblijdt /NBG: Jachdiel
Jahdo verenigd; gemeenschap /NBG: Jachdo
Jahleel wachtend/hopend op God /NBG: Jachleel
Jahzeel God wijst een deel toe /NBG: Jachseel
Jahzera (die) hij zal terugbrengen /NBG: Jachzera
Jahziel God wijst een deel toe /NBG: Jachasiel
Jair (die) hij opwekt/in beweging brengt -> 1 Kronieken 20:5 
hij zal verlichten; hij zal tonen -> andere teksten 
Jairus hij zal verlichten/tonen
Jake vroom/godvrezend
Jakim hij zal (hem) doen staan/stellen
Jakob hij houdt de hiel vast; hij bedriegt
Jalon hij blijft/logeert
Jambres weerspannige
Jamin rechterhand; houdt ook verband met: zuiden
Jamlech hij zal koning zijn/heersen; (die) hij zal doen regeren /NBG: Jamlek
Janna de Here verhoort /NBG: Jannai
Jannes onderdrukker of hij kwelde
Jarach maand /NBG: Jerach 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Jareb strijder; twister /NBG: strijdlust
Jared afdalen; helling; afstammeling /NBG: Jered
Jarha betekenis onduidelijk; mogelijk: wassende maan /NBG: Jarcha
Jarib tegenstander; hij strijdt
Jaroah maan /NBG: Jaroach
Jasib hij zal terugkeren
Jasobam het volk zal terugkeren
Jason iemand die zal genezen
Jasub hij keert zich om
Jathniel (aan wie) God geeft; van God gegeven /NBG: Jatniel
Javan betekenis onduidelijk; mogelijk: hitte en gisting; mogelijk ook: niet standvastig; de moerassige /NBG: Jawan 
kaart 1 coordinaat C2b/D2a  
ook Griekenland 
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Jazen slapend /NBG: Jasen
Jaziz hij beweegt; ook: beweging
Jeathrai betekenis onduidelijk; mogelijk: (die) de Here leidt /NBG: Jeaterai
Jeberechja de Here zegent (hem)! /NBG: Jeberekjahu
Jebusiet afkomstig uit Jebus = platgetreden plaats (een naam voor Jeruzalem) 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C3a 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Jechdeja (die) de Here verblijdt /NBG: Jechdejahu
Jecholia de Here heeft overwonnen; ook mogelijk sterk gemaakt door de Here /NBG: Jekolja
Jechonia (die) de Here bevestigt /NBG: Jechonja
Jechonias (die) de Here bevestigt /NBG: Jechonja
Jedaja die de Here prijst -> persoonsnaam in 1 Kronieken 4:37 en Nehemia 3:10 
(die) de Here kent -> persoonsnaam in overige teksten
Jedi waarschijnlijk vastgesteld /NBG: Jedo
Jediael bekend bij God; door God gekend
Jedida geliefde
Jedid-jah door de Here geliefd; of lieveling van de Here /NBG: Jedidja
Jeduthun waarschijnlijk; lof/lovende; ook: kunstvaardige handen /NBG: Jedutun
Jeftha opening; ook: hij opent /NBG: Jefta
Jefunne omgedraaid; gekeerd
Jehaleel hij zal God loven/prijzen /NBG: Jehallelel
Jehalelel hij zal God loven/prijzen /NBG: Jehallelel
Jehazia de Here zal mij zien /NBG: Jachzeja
Jehezkel (die) God zal versterken /NBG: Jechezkel
Jehia de Here leeft /NBG: Jechia
Jehiel God leeft /NBG: Jechiel
Jehieli (mijn) God leeft /NBG: Jechieli
Jehizkia kracht van de Here /NBG: Hizkia
Jehoadda (die) de Here versiert
Jehojada (die) de Here kent
Jehoram de Here is verhoogd/hoog /NBG: Joram 
Jehu hij zal leven/bestaan; ook mogelijk: de Here is Hij
Jehubba verborgen; beschermd /NBG: Jechubba
Jehudi de geprezene, ook vertaald met Joods
Jehus raadgever /NBG: Jeus
Jeiel weggevoerd door God; ook mogelijk: schat van God
Jekameam hij zal het volk verzamelen; ook: hij zal het volk oprichten /NBG:Jekamam
Jekamja de Here zal verzamelen
Jekuthiel verering van God /NBG: Jekutiel
Jemima duif
Jemini een Benjaminiet
Jemuel dag van God
Jerah maand /NBG: Jerach 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Jerahmeel (met wie) de Here medelijden zal hebben; (aan wie) de Here barmhartig zal zijn /NBG: Jerachmeel
Jeramoth hoogten /NBG: Jeramot
Jered afdalen; helling; afstammeling
Jeremai hooglander
Jeremia (die door) de Here aangewezen / gesteld (is)
Jeremoth hoogten /NBG: Jeremot
Jeria door de Here gevestigd/vastgesteld/opgericht
Jeribai (die) de Here verdedigt
Jeriel (vast)gesteld/gegrondvest door God
Jerija door de Here gevestigd/vastgesteld/opgericht /NBG: Jeria
Jerimoth hoogten /NBG: Jerimot
Jerioth gordijnen /NBG: Jeriot
Jerobeam die strijdt met het volk
Jerocham hij zal genade/erbarmen verkrijgen
Jeroham hij zal genade/erbarmen verkrijgen /NBG: Jerocham
Jerubbaal laat Baal strijden/twisten 
dezelfde persoon als Gideon en Jerubbeset
Jerubbeseth laat de afgod strijden, twisten, dezelfde persoon als Gideon en Jerubbaal /NBG: Jerubbeset
Jerusa bezit/eigendom
Jesaja redding van de Here
Jesana oud
Jesarela oprecht tot/met God
Jesebeab woonplaats/woning van (de) vader /NBG: Jesebab
Jeser 1) vorm; gedachte /NBG: Jeser 
2) oprecht(heid); rechtschapenheid -> 1 Kronieken 2:18
Jesibja (die) de Here doet nederzetten/wonen /NBG: Josibja
Jesimeel (die) God plaatst/bevestigt /NBG: Jesimiel
Jesisai bejaard; oude
Jesohaja (die) de Here neerbuigt/vernedert /NBG: Jesochaja
Jessai rijk; ook mogelijk: Hij is de Here /NBG: Isai
Jesse rijk; ook mogelijk: Hij is de Here / NBG: Isai
Jesua hij zal redding/verlossing zijn
Jesua-Joab Redder van Joab; mogelijk ook: Here, vader der verlossing
Jether overvloed; overblijfsel; voortreffelijkheid /NBG: Jeter
Jetheth (tent)pin; pin /NBG: Jetet
Jethra overblijfsel /NBG: Jitra
Jethro voortreffelijkheid /NBG: Jetro
Jethur kasteel; verdediging; ook tentenkamp /NBG: Jetur
Jetur kasteel; verdediging; ook tentenkamp
Jeuel weggevoerd door God; ook mogelijk: schat van God
Jeus raadgever -> 1 Kronieken 8:10 
haastmaker; ook: toesneller; hij komt te hulp -> overige teksten
Jeuz raadgever -> 1 Kronieken 8:10 
haastmaker; ook: toesneller; hij komt te hulp -> overige teksten 
/NBG: Jeus
Jezabel niet bewoond; onbewoond /NBG: Izebel
Jezanja (naar wie) de Here luistert; (wie) de Here hoort
Jezer vorm; gedachte /NBG: Jeser 
oprecht(heid); rechtschapenheid -> 1 Kronieken 2:18
Jezia juicht in de Here; ook mogelijk: door de Here besprengd /NBG: Jizzia
Jeziel verzameling/vergadering van God
Jezohar witheid (van kleur); ook taankleurig; geelachtig rood /NBG: Jesochar
Jezus de Here is (zijn) redding/redt
Jibchar (die) hij verkiest; uitgekozen
Jibnea (die) de Here (op)bouwt /NBG: Jibneja
Jibnija (die) de Here (op)bouwt /NBG: Jibnia
Jibsam welriekende balsem; aangenaam
Jidala betekenis onduidelijk; mogelijk: plaats der verlokking
Jiddo liefhebbend
Jidlaf tranen vergieten
Jifdeja (die) de Here bevrijdt
Jiftah opening; hij zal openen /NBG: Jiftach
Jig-al hij zal (hem) verlossen /NBG: Jigal
Jigdalia de Here zij verhoogd; groot is de Here /NBG: Jigdaljahu
Jigeal hij zal (hem) verlossen /NBG: Jigal 
Jimla hij zal (hem) (ver)vullen
Jimna voorspoed; (groot) geluk 
(die) hij vasthoudt/tegenhoudt -> 1 Kronieken 7:36
Jimra onhandelbaar; ook: bitterheid
Jirmeja (die door) de Here aangewezen/gesteld (is) 
zelfde naam als Jeremia
Jirpeel (wat) God geneest
Jisbak (hij zal) verlaten/in de steek laten; mogelijk: hij zal overblijven
Jisei heilzaam; bevrijdend /NBG: Jisi
Jisia (die) de Here (ver)leent /NBG: Jissia
Jiska hij zal uitzien; hij kijkt; hij heeft het overzicht
Jismachja de Here steunt (hem) /NBG: Jemakjahu
Jismaja de Here hoort
Jismerai (die) de Here bewaart
Jispa kaal
Jispan hij verbergt; ook: achterbaks
Jissia (die) de Here (ver)leent
Jisva gelijkenis; gelijkvormigheid /NBG: Jiswa
Jisvi gelijkenis; gelijkvormigheid /NBG: Jiswi
Jithma wees; alleengelatene; eenzame /NBG: Jitma
Jithran winst/voordeel; ook voortreffelijk/superieur /NBG: Jitran
Jithream overvloed van het volk /NBG: Jitream
Jizhar (nieuwe) olie /NBG: Jishar
Jizlia betekenis onduidelijk; mogelijk: (die) de Here bewaart
Jizrahja hij zal door de Here stralen/tot licht gebracht worden /NBG: Jizrachja
Jizri (mijn) vorm; gedaante /NBG: Jisri
Joab de Here is zijn vader
Joaddan de Here is (haar) sieraad /NBG: Jehoaddan
Joah de Here is (zijn) broer /NBG: Joach
Joahaz de Here houdt (hem) vast /NBG: Joachaz
Joas de Here heeft (hem) gegeven 
of die de Here te hulp komt/bevrijdt -> 1 Kronieken 7:8 en 1 Kronieken 27:28
Joatham de Here is volmaakt; of: de Here is oprecht /NBG: Jotam
Job vervolgde; gehate
Jobab schreeuwer/huiler; ook mogelijk: (intens) verlangen van de vader 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Jochdai (die) de Here leidt /NBG: Jodai
Jochebed de Here is (haar) heerlijkheid /NBG: Jokebed
Joed de Here is (zijn) getuige
Joel de Here is (zijn) God
Joela de Here voert (haar) omhoog/verheft; wellicht: verplaatsing van eikenbomen
Joezer de Here is (zijn) hulp
Jogbeha verheven; hoogte
Jogli in ballingschap geleid
Joha de Here is (zijn) broer /NBG: Joach
Johanan de Here is genadig /NBG: Jochanan
Johanna de Here is genadig
Jojachin de Here zal (hem) bevestigen/oprichten/stellen /NBG: Jojakin
Jojada (die) de Here kent; kennis is van de Here
Jojakim de Here zal (hem) bevestigen/oprichten/stellen
Jojarib de Here zal zijn zaak verdedigen
Jokim de Here zal (hem) oprichten/bevestigen
Joksan vogelvanger; strikkenzetter
Joktan verkleind; verminderd; hij zal klein blijven  
kaart 1 coordinaat F4b  
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Jona duif
Jonadab de Here heeft (hem) overvloedig gegeven
Jonan de Here is genadig
Jonas duif / NBG: Jona
Jonathan (aan wie) de Here heeft gegeven /NBG: Jonatan
Jora vroege regen; herfstregen
Jorai (aan wie) de Here leert; (die) de Here onderwijst
Joram de Here is verhoogd/hoog
Jorim de Here is hoog
Jorkeam het volk is wijd verspreid
Jormeja (die door) de Here aangewezen/gesteld (is) /NBG: Jirmeja
Josa rijkdom/welvaart; mogelijk: hulp
Josafat (die) de Here richt/recht verleent, ook een symbolische naam voor een vallei in de buurt van Jeruzalem
Josafath (die) de Here richt/recht verleent, ook een symbolische naam voor een vallei in de buurt van Jeruzalem
Josavia door de Here opgericht /NBG: Josawja
Josbekasa zetel in een harde plaats
Joscheb in combinatie met  Baschebeth /NBG: een inwoner van Sebet = rust/stilstand; een ophouden
Joseba de Here is (haar) eed /NBG: Jehoseba
Joses toename; aanwas; mogelijk ook: hij zal gesteund worden door de Here 
Josia (die) de Here geneest; door de Here gegeven
Josias (die) de Here geneest; door de Here gegeven /NBG: Josia
Josifja de Here heeft toegevoegd; de Here zal vermeerderen
Josua de Here is (zijn) redding/redt /NBG: Jozua
Jotham de Here is volmaakt; of: de Here is oprecht /NBG: Jotam
Jozabad de Here heeft (hem) geschonken 
(die) de Here herinnert in 2 Koningen 12:21 (eerste maal)
Jozabath de Here is (haar) eed /NBG: Jehosabat
Jozacar de Here heeft (hem) geschonken 
(die) de Here herinnert in 2 Koningen 12:21 (eerste maal) 
/NBG: Jozabad
Jozadak de Here is rechtvaardig /NBG: Josadak
Jozef De Here voegt toe; toeneming; aanwas
Jubal rivier
Juchal bij machte zijn; ook: hij zal het kunnen; sterk /NBG: Jehukal
Judith de geprezene /NBG: Jehudit
Julia betekenis mogelijk: jong/jeugdig; met zacht haar
Julius mogelijk: jong/jeugdig; met zacht haar
Junias jong/jeugdig
Jusabhesed wiens liefde is teruggekeerd /NBG: Jusab-Chesed
Justus rechtvaardig; de rechtvaardige 
Kadmiel God is er vanouds; ook mogelijk: een in de aanwezigheid van God
Kahath vergadering; verzameling /NBG: Kehat
Kain verwerving; aanwinst; mogelijk: lans of speer
Kainan speermaker; wapensmid /NBG: Kenan
Kajafas betekenis onduidelijk; mogelijk: navorser
Kaleb hond; blaffer
Kallai snel; wellicht: licht geacht bij de Here
Kanaan laag ook mogelijk is koopman/handelaar, ook het (beloofde) land 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Kananites zeloot (= ijveraar; vol ijver) /NBG: Zeloot 
Kareah kaal; kaalkop /NBG: Kareach
Karmi druivensnoeier; wijnbouwer; wellicht ook: mijn wijngaard
Karpus vrucht (van de baarmoeder)
Katan de kleine/onbelangrijke /NBG: Hakkatan
Kedar zwart van huid 
ook een volk dat afstamt van Kedar, een zoon van Ismael 
kaart 15 coordinaat B2d
Kedma oostelijk; van oudsher /NBG: Kedema
Kedor-laomer (een) hand vol schoven/garven
Kehath vergadering; verzameling /NBG: Kehat
Kelaja waarschijnlijk: dwergachtig; als een dwerg; mogelijk ook: vergadering van de Here
Kelita waarschijnlijk: dwergachtig; als een dwerg; mogelijk ook: vergadering van de Here 
dezelfde als Kelaja
Kemuel vergadering/verzameling van God
Kenaana laag; ook mogelijk: koopman, handelaar; ook richting Kanaan
Kenan speermaker; wapensmid
Kenaz waarschijnlijk: jagende
Keren-happuch verf/kleurhoorn; mogelijk ook: glans van kelur; of: hoorn van welriekende vochten /NBG: Keren-Happuk
Keros wellicht: knieler; haak/gesp; mogelijk: weversboom
Ketura toorn; mogelijk ook: wierook
Kezia cassia (aromatische plant) /NBG: Kesia
Kis boog; strik; mogelijk: (vogel)vangend 
Kisi boog/strik van de Here
Klaudia opgeslotene; gevangene; mogelijk ook: kreupel /NBG: Claudia
Kleopas wellicht: geheel of enkele roem of van een beroemde vader
Klopas wellicht: geheel; of: enkele roem; of: van een beroemde vader
Kohath vergadering; verzameling /NBG: Kehat
Kolaja stem van de Here
Kol-hose hij, die alles (over)ziet /NBG: Kolchoze
Kol-hoze hij, die alles (over)ziet /NBG: Kolchoze
Korach ijs; glad; ook: stoutmoedig
Korah ijs; glad; ook: stoutmoedig /NBG: Korach
Kore schreeuwer; ook: patrijs
Kores zon; ook: zonnekind; troon
Kos doorn; doornstruik 
ook een eiland, kaart 14 coordinaat D2c
Kosam voorspellend; orakelspreuk
Koz doorn; doornstruik /NBG: Hakkos
Kozbi bedrog; liegend; vals
Krescens groeiend /NBG: Crescens
Krispus gekruld; kroeskop /NBG: Crispus
Kusaja boog/strik van de Here /NBG: Kusajahu
Laban wit, ook plaatsnaam
Lachmi (mijn) brood/voedsel
Lada (rang)orde
Ladan in een (rang)orde plaatsen
Lael aan God (toegewijd)
Lahad kwelling; verdrukking
Lamech betekenis onduidelijk; mogelijk: tot vernedering
Lappidoth lampen; toortsen /NBG: Lappidot
Lazarus God helpt; of: hij die door God geholpen wordt
Lea bezorgd; uitgeput
Lebana wit; ook: maan (vanwege haar witte kleur)
Lebbeus leeuw; of: mijn hart 
zelfde naam als Thaddeus
Lehabieten in vlam gezetten; vurigen 
mogelijk de Libiers 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Lemuel tot/naar God; aan God (toebehorend)
Levi (mijn) loyaliteit/trouw; verbonden
Libni wit
Likhi in bezit/gevangen nemend /NBG: Likchi
Linus vlas; linnen; snoer
Lo-ammi niet mijn volk 
ook een symbolische naam voor Israel
Lod strijd; ook mogelijk: geboorte 
ook een stad in Benjamin
Lohes de fluisteraar/verleider/tovenaar /NBG: Halloches
Lois betere; of: aangenaam/welgevallig
Lo-ruchama zonder erbarmen/ontferming 
ook een symbolische naam voor Israel
Lot bedekking/sluier; verpakking
Lotan bedekkend
Lucius licht; helder; wit
Lud betekenis onduidelijk; mogelijk: strijd; geboorte 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Ludieten afkomstig van Lud: betekenis onduidelijk; mogelijk: strijd; geboorte 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Lydia nieuwgeborene; wellicht ook: moeite
Lysanias die het verdriet verdrijft
Lysias losmaken; bevrijder