Als je kunt lachen om jezelf, heb je eindeloos veel lol
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

(Leestijd: 15 - 30 minuten)

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 
naam betekenis
Maacha onderdrukking/verdrukking; afpersing /NBG: Maaka
Maachath onderdrukking/verdrukking; afpersing, zie ook Maacha /NBG: Maakat
Maadai versiering/sieraad van de Here
Maadja versiering/sieraad van de Here
Maai met medelijden; bewogenheid
Maaseja daad/werk/handeling van de Here
Maath hij komt /NBG: Maat
Maaz toorn /NBG: Maas
Maazia vertroosting van de Here /NBG: Maazja
Maazja vertroosting van de Here
Machbannai (samen)binder /NBG: Makbannai
Machbena omsloten gebied; band /NBG: Makbena
Machi verminderd; dun /NBG: Maki
Machir verkocht /NBG: Makir
Machla ziekte; kwaal
Machli ziek
Machlon ziek
Machnadbai betekenis onduidelijk: mogelijk: wat is gelijk aan de milddadigheid van de Here /NBG: Maknadbai
Machseja schuilplaats van de Here
Madai betekenis: waarschijnlijk middelste (land) zie ook Medie 
kaart 1 coordinaat G2c  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Magbis verzamelend; vergaderend
Magdiel edele/prins/vorst van God
Magog betekenis onduidelijk; mogelijk: uitbreiding (van het geslacht) 
ook een land 
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Magor-missabib schrik van rondom /NBG: schrik van rondom
Magpias mottendoder
Mahalaleel lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Mahalal-el lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Mahalath ziekte; is ziek geweest /NBG: machalat
Maharai klaar; bekwaam; ook: onstuimig
Mahaseja daad/werk/handeling van de Here /NBG: Maaseja
Mahath nemend (in de zin van oppakken, verplaatsen) /NBG: Machat
Mahazioth gezichten/visioenen /NBG: Machaziot
Mahela ziekte; kwaal /NBG: Machla 
Maheli ziek /NBG: Machli
Maher-Schalal haastige buit, spoedig roof /NBG: Maher-Salal Chas-Baz 
in combinatie met Chazbaz
Mahli ziek /NBG: Machli
Mahol dans; dansend /NBG: Machol
Mainan betekenis onbekend, misschien trooster of waarzegger /NBG: Menna
Malaleel lof(prijs) van God /NBG: Mahalalel
Malcham koning/heerser /NBG: Malkam
Malchia koning van (aangesteld door) de Here /NBG: Malkia
Malchiel koning van (aangesteld door) God /NBG: Malkiel
Malchija koning van (aangesteld door) de Here /NBG: Malkia
Malchiram de koning is verhoogd /NBG: Malkiram
Malchisua koning der hulpe; ook: koning van rijkdom /NBG: Malkisua
Malchi-Sua koning der hulpe; ook: koning van rijkdom /NBG: Malkisua
Malchus koning der hulpe; of: koning; koninkrijk
Maleachi mijn bode/boodschapper; mijn gezondene
Mallothi ik heb gesproken /NBG: Malloti
Malluch koning; raadgever /NBG: Malluk
Manahath rust, ook een geografische aanduiding /NBG: Manachat
Manahen vertroostende; vertrooster / NBG: Manaen
Manoach rust; rustplaats
Maoch onderdrukking/verdrukking; afpersing /NBG: Maok
Maria opstand/rebellie
Marsena waarschijnlijk: verheven; mogelijk ook: de vergeetachtige (Perzisch)
Martha bitter wordende; of: tergende; wellicht ook: meesteres / NBG: Marta
Masal mogelijk: (dringend) verzoek; ook: mogelijk spreuk
Massi daad/werk/handeling van de Here /NBG: Masai
Mathnai geschenk van de Here /NBG: Mattenai
Mathusala waarschijnlijk: man van de speer; mogelijk ook: wanneer hij sterft zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
Matred verdrijver
Matri regen des Heren
Mattan gift/cadeau/geschenk
Mattanja geschenk van de Here
Mattata haar gave/gift; ook mogelijk: gave van de Here /NBG: Mattatta
Mattatha haar gave/gift, ook mogelijk: gave van de Here /NBG: Mattatta
Mattathias gift van de Here /NBG: Mattatias
Matthan gift / cadeau / geschenk /NBG: Mattan
Matthanja geschenk van de Here /NBG: Mattanja
Matthat gift; geschenk /NBG: Mattat
Matthenai geschenk van de Here /NBG: Mattenai
Matthias gift van de Here / NBG: Mattias
Mattithja geschenk van de Here /NBG: Mattitja
Maz mogelijk: uitgetrokken/uitgetogen /NBG: Mas 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Mebunnai opgebouwd; gebouw
Mechetabeel betekenis onduidelijk; mogelijk: samenvoeging/vergadering; mogelijk ook: raadsel 
Mechir verkoopprijs
Mechujael getroffen/geslagen door God
Medad liefde
Medan twist/strijd
Mee-sahab goudwater; water van goud /NBG: Me-Zahab
Mefiboseth hij ademt schande; verspreiding van schande /NBG: Mefiboset
Mehetabeel God doet wet/goed /NBG: Mehetabel
Mehida betekenis onduidelijk; mogelijk: samenvoeging/vergadering /NBG: Mechida
Mehuman getrouw
Melatja (die) de Here redt/doet ontsnappen
Melchi koning
Melchizedek koning van gerechtigheid; koning is gerechtigheid /NBG: Melchisedek
Meleas volheid; wellicht ook mijn geliefde vriend /NBG: Melea
Melech koning /NBG: Melek
Melichu raadgever /NBG: Meliku
Melzar hoofd/opzichter van de wijn; hoofddienaar (Perzisch) /NBG: kamerdienaar
Memuchan mogelijk: waardig; of: magier (Perzisch) /NBG: Memukan
Menahem trooster /NBG: Menachem
Meonothai mijn woningen /NBG: Meonotai
Merab vermeerdering; groei/aanwas
Meraja opstand
Merajoth opstanden /NBG: Merajot
Merari bitter; triest
Mered rebellie/opstand; ontrouw
Meremoth verhogingen; hoogten /NBG: Meremot
Meres mogelijk: verheven; ook mogelijk: vergeetachtig (Perzisch)
Merib-Baal tegenstander van Baal = Heer (in de betekenis van bezitter) /NBG: Meribbaal
Mesa bevrijding -> persoonsnaam 
betekenis onduidelijk; wellicht sterkte in Genesis 10:30 
 
Mesach waarschijnlijk: wie is Aku?; wellicht: behendig, vlug; of: die met kracht de boog spant /NBG: Mesak 
Mescha bevrijding; bij plaatsnaam: wellicht: sterkte /NBG: Mesa
Mesech aanwinst; uitstrooiing /NBG: Mesek 
kaart 1 coordinaat F1c/F2a  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Meselemja door de Here betaald; vergelding van de Here
Mesezabeel door God bevrijdt /NBG: Mesezabel
Mesillemith genoegdoeningen; vergeldingen /NBG: Mesillemit
Mesillemoth genoegdoeningen; vergeldingen /NBG: Mesillemot
Mesobab hersteld; teruggekeerd
Mesullam beloond; een gegeven beloning
Mesullemet beloond; een gegeven beloning
Methusael man van God; behorend tot God /NBG: Metusael
Methusalach waarschijnlijk: man van de speer; mogelijk ook: wanneer hij sterft, zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
Methusalah waarschijnlijk: man van de speer; mogelijk ook: wanneer hij sterft, zal het komen/gezonden worden /NBG: Metuselach
Me-zahab goudwater; water van goud
Mezobaja betekenis onduidelijk; mogelijk: van het leger van de Here /NBG: Mesobaja
Mibhar keuze; het beste /NBG: Michbar
Mibsam geparfumeerd; geurig
Mibzar vesting; versterkte stad /NBG: Mibsar
Micha wie is Hem (de Here) gelijk?
Michaja wie is gelijk aan de Here?
Michal (water)beekje /NBG: Mikal
Michri prijs van de Here; gekocht door de Here /NBG: Mikri
Midian strijd; twist, ook een geografisch gebied /NBG: Midjan 
kaart 1 coordinaat E2c/E3b
Migron steile rotswand; afgrond
Mijamin aan/van de rechterhand/rechterzijde /NBG: Miamin
Mikloth scheuten/loten; staven /NBG: Miklot
Mikneja bezit van de Here; door de Here gekocht /NBG: Miknejahu
Milalai welsprekend
Milka koningin/heerseres
Minjamin aan/van de rechterhand/rechterkant
Mirjam opstand/rebellie
Mirma misleiding; fraude
Misael wie is wat God is?
Misam reiniging
Misma (gebeds)verhoring; horende; roem/faam
Mismanna vetheid/vettigheid (ook in de zin van voorspoed/vruchtbaarheid)
Mispereth getal/nummer; geteld/genummerd /NBG: Misperet
Mithredath gegeven door Mitra (de Perzische zonnegod) /NBG: Mitredat
Mitsraim Egypte /NBG: Misraim 
kaart 1 coordinaat E3a  
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Mizpar getal/nummer; geteld/genummerd /NBG: Mispar
Mizza angst
Mnason indachtig; herinnerd
Moab water van de vader; ook nageslacht van de vader, ook een geografisch gebied 
kaart 2 coordinaat B2d 
Moadja feest/festijn van de Here
Molecheth koningin /NBG: Moleket
Molid voortbrenger; voortplanter
Moorman afkomstig uit Ethiopie, van Cusch afstammend
Mordechai betekenis onduidelijk; mogelijk: kleine man; of: vereerder van Mars of ook: bittere droefheid /NBG: Mordekai
Moza uitgang; opkomst; oorsprong; voortbrengsel/ras /NBG: Mosa 
een persoonsnaam 
een stad in Benjamin
Mozes uit (het water) getrokken (worden); ook: bevrijder
Muppim mogelijk: slang
Musi beproefd/getest
Naama aangenaam; beminnelijk; welgevallig 
een persoonsnaam 
een stad in Juda
Naaman aangenaam; beminnelijk; welgevallig
Naara meisje; dienstmaagd; jonge vrouw
Naari meisje; dienstmaagd; jonge vrouw /NBG: Naarai
Nabajoth hoogten; hoge plaatsen /NBG: Nebajot 
Nabal dwaas; schurk/gemeen; onbetrouwbaar
Naboth vruchten; voortbrengsel /NBG: Nabot
Nachbi verborgen
Nachon gevestigd/opgericht; vastgesteld /NBG: Nakon
Nachor hard ademend; snurkend; snuivend/briesend
Nadab royaal; mild/overvloedig
Naema aangenaam; beminnelijk; welgevallig /NBG:Naama
Nafis vernieuwd; verfrissing
Naftuchieten betekenis onbekend 
een Egyptisch volk 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Naggai glans; heerlijkheid; verlichtend
Naham troost; vertroosting /NBG: Nacham
Nahamani medelijdend; vertroostend /NBG: Nachamani
Naharai snurker; hij die briest /NBG: Nachrai
Nahas slang /NBG: Nachas
Nahasson tovenaar /NBG: Nachson
Nahath rust; vrede /NBG: Nachat 
Nahesson tovenaar /NBG: Nachson
Naho rust /NBG: Nocha
Nahor hard ademend, snurkend; snuivend/briesend /NBG: Nachor
Nahrai snurker; hij die briest /NBG: Nachrai
Nahum medelijdend; vertroostend; vertroosting; trooster; troost
Naomi mijn liefelijkheid/welgevalligheid /NBG: Noomi
Narcissus bedwelmende geur
Nathan gever; mogelijk gegevene; gift /NBG: Natan
Nathanael gegeven door God; gave van God / NBG: Natanael
Nathaneel gave/geschenk van God /NBG: Netanel
Nathan-melech geschenk van de koning /NBG: Netanmelek
Naum medelijdend; vertroostend; vertroosting; trooster; troost /NBG: Nahum
Nearja (dienst)knecht van de Here
Nebai voorspoedig/welvarend
Nebajoth hoogten; hoge plaatsen /NBG: Nebajot 
ook een volk in Jesaja 60:7 kaart 15 coordinaat B2c 
Nebat gezichtspunt; aanblik
Nebu uitlegger; voorspeller /NBG: Nebo 
een afgod van de Babyloniers (mogelijk Mercurius)
Nebukadnezar prins van de god Nebo = uitlegger; voorspeller (afgod van de Babyloniers) /NBG: Nebukadnessar
Nebukadrezar prins van de god Nebo = uitlegger; voorspeller (afgod van de Babyloniers) /NBG: Nebukadressar
Nebuschazban aanbidder van Nebo (Mercurius) /NBG: Nebusazban
Nebuzaradan Nebos prins en heer 
Nebo = uitlegger; voorspeller, afgod van de Babyloniers
Necho betekenis onduidelijk; mogelijk de lamme /NBG: Neko
Nedabja edelmoedig van de Here
Nefeg spruit; voortbrengsel
Nefusim waarschijnlijk: uitbreiding /NBG: Nefussim
Nefussim waarschijnlijk: uitbreiding
Nehemia vertroosting van de Here
Nehum medelijdend; troost /NBG: Nechum
Nehusta van koper (metaal) /NBG: Nechusta
Nekoda gemerkt/getekend; gespikkeld
Nemuel waarschijnlijk: besnijdenis van God; besneden door God
Ner lichtdrager; kandelaar; kaars/lamp; ook: voorspoed; geluk
Nereus wellicht Griekse vorm van Ner (licht/lamp); wellicht ook klomp
Neri lamp; licht; kaars
Nerija licht van de Here /NBG: Neria
Nethaneel gave/geschenk van God /NBG: Netanel
Nethanja gave/geschenk van de Here /NBG: Netanja
Neziah uitmuntend; vooraanstaand /NBG: Nesiach
Nicanor overwinnaar / NBG: Nikanor
Nicodemus overwinning van het volk / NBG: Nikodemus
Nicolaus overwinnaar van het volk / NBG: Nikolaus
Niger zwarte; neger
Nimrod rebel/opstandeling; ook: laten wij opstandig zijn/rebelleren 
kaart 1 coordinaat F2d  
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Nimsi uitgetrokken; gered
Noa bewegelijk; beweging
Noach rust
Noadja ontmoeting met de Here
Nobah geblaf /NBG: Nobach 
het vroegere Kenat, een stad
Noe rust /NBG: Noach
Nogah helderheid; groot stralend licht /NBG: Noga
Noha bewegelijk; beweging /NBG: Noa
Non vis (Aramees); ook: voortdurend; blijvend /NBG: Nun
Nymfas bruidegom /NBG: Nymfa
Obadja werker, dienstknecht van de Here
Obal afgestroopt; bladerloos 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Obed werker; dienstknecht
Obil opzichter van kamelen
Ochran beproefd/ontroerd /NBG: Okran
Oded herstellen; oprichten
Og langnekkig; gigantisch
Ohad samenvoegend; verenigd; ook mogelijk: deel; sympathieke
Ohel tent
Ohola haar (eigen) tent
Oholiba mijn tent is in haar
Olympas geschenk van Olympus; hemels
Omar welbespraakt; spreker/verteller
Omri knecht van de Here
Onam kracht/sterk
Onan kracht/sterk
Onesiforus voordeel aanbrengend; nut brengend
Onesimus nuttig; voordelig
Oreb raaf 
ook de steen waarop Oreb werd gedood
Oren_ den; spar; pijnboom
Ornan vlug; handig; mogelijk ook: grote pijnboom
Orpa jong hert
Othni leeuw van God; ook: mijn sterkte is God /NBG: Otniel 
verkorte vorm van Othniel
Othniel leeuw van God; ook: mijn sterkte is God /NBG: Otniel
Ozem betekenis onduidelijk; mogelijk: de driftige of ik zal hen (doen) haasten /NBG: Osem
Ozias (die) de Here versterkt /bekrachtigd /NBG: Uzzia
Ozni goedhorend; ook mogelijk: mijn gehoor
Padon bevrijding/verlossing
Paerai kloof /NBG: Paarai
Pagiel gebeurtenis van God
Pahath-Moab put/uitgraving van Moab = water van de vader; ook nageslacht van de vader /NBG: Pachat-Moab
Palal rechter
Pallu onderscheiden; afgezonderd; ook: wonderlijk
Palti verlossing door de Here
Paltiel verlossing door God
Parhos vlo /NBG: Paros
Parmastha allereerste /NBG: Parmasta
Parmenas duurzaam; de volharder
Parnach betekenis onduidelijk; mogelijk: (zeer) vlug/behendig /NBG: Parnak
Paros vlo
Parsandatha betekenis onduidelijk; mogelijk: van edele geboorte; wellicht ook: wetgeleerde (Perzisch) /NBG: Parsandata
Paruah gedijend; bloeiende /NBG: Paruach
Pasach snede /NBG: Pasak
Pasea kreupel/lam; overslaan, voorbijgaan /NBG: Paseach
Paseah kreupel/lam; overslaan, voorbijgaan /NBG: Paseach
Pashur mogelijk: veiligheid van alle kanten; vrijheid /NBG: Paschur
Pathrusieten afkomstig uit Pathros = zuidelijk streek, een geografische aanduiding, waarschijnlijk Boven-Egypte 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Patrobas betekenis onbekend, wellicht: vaderlijk
Paulus de kleine
Pedael (die) door God (is) verlost
Pedaja (die) door de Here (is) verlost
Pedazur (die) door de Rots (is) verlost /NBG: Pedasur
Pekah opening (van ogen, oren) /NBG: Pekach
Pekahia de Here heeft (zijn ogen) geopend /NBG: Pekachja
Pelaja (die) de Here afzondert; ook: de Here is wonderlijk!
Pelalja (die) de Here berecht
Pelatja (die) de Here verlost
Peleg stroom/beek; ook: verdeling 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Pelet verlossing/bevrijding
Peleth snelheid/vlugheid /NBG: Pelet
Peninna parel; mogelijk ook: rode koralen
Peres uitlegger/verklaarder/uiteenzetter; ook: mest -> persoonsnaam in 1 Kronieken 7:16 
zelfde naam als Perzie, de uitleg van ufarsin: (uw koninkrijk is) gebroken in Daniel 5:28 
Perez doorbraak; breuk; scheur /NBG: Peres
Perida (strooi)zaad; ook: scheiding
Persis betekenis onbekend, mogelijk: een Perzische vrouw
Peruda (strooi)zaad; ook: scheiding
Petahja (die) de Here vrijmaakt; ook: de Here opent /NBG: Petachja
Pethahja (die) de Here vrijmaakt; ook: de Here opent /NBG: Petachja
Pethuel door God uitgebreid/vergroot /NBG: Petuel
Petrus steen; rotssteen 
Peullethai beloning van de Here; werk/handeling van de Here /NBG: Peulletai
Pichol opperbevelhebber /NBG: Pikol
Pilatus met een werpspies / speer gewapend 
zie ook Pontius 
Pildas betekenis onbekend; mogelijk: lamp/vlam van vuur
Pilha (gesneden) plak; mogelijk ook: breuk; hazenlip /NBG: Pilcha
Piltai (die) de Here verlost
Pinehas mond van koper /NBG: Pinechas
Pinon duisternis; ook: verward; verstrooiing van gedachten
Pir-am als een wilde ezel
Pispa betekenis onbekend; mogelijk: verspreiding; verdwijning
Pithon waarschijnlijk: opengesperd; mogelijk ook: naaktheid; ongevaarlijk /NBG: Piton
Pochereth Pochereth van Zebaim = Pochereth-Hazebaim = het vangen van gazellen
Pocheret-hazebaim het vangen van gazellen /NBG: Pokeret-Hassebaim
Pontius mogelijk: van de zee 
zie ook Pilatus 
Poratha mogelijk: door het lot gegeven (Perzisch); wellicht ook: sieraad (Aramees); vruchtbaarheid /NBG: Porata
Porcius varken; zwijnachtig
Potifar waarschijnlijk: gegeven door Re (de Egyptische zonnegod)
Potifera vrouwelijke vorm van Potifar: gegeven door Re (de Egyptische zonnegod)
Priscilla oudachtig; ouwelijk; eerwaardig
Priska oudachtig; ouwelijk; eerwaardig /NBG: Prisca
Prochorus voordanser; koorleider
Pua prachtig/schitterend; glansrijk -> Exodus 1:15 
waarschijnlijk meekrap (een plant die rode stof afgeeft) -> richteren 10:1 en 1 Kronieken 7:1
Publius betekenis onbekend; mogelijk: populair
Pudens schaamachtig; bleu; bescheidenheid
Pul peulvruchten/bonen 
een koning 
een volk, zie Jesaja 66:19
Pura boog
Put_ gekweld; geteisterd 
ook een volk, kaart 1 coordinaat F5a  
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Putiel gekweld/bedroefd door God
Puva waarschijnlijk: meekrap (een plant, die rode verfstof afgeeft), zie ook Pua /NBG: Puwwa
Puwa waarschijnlijk: meekrap (een plant, die rode verfstof afgeeft) /NBG: Puwwa
Quartus de vierde
Raamja angst/verschrikking des Heren
Rachab wijd; groot; ruimtelijk
Rachel ooi
Raddai onderwerpend; bedwingend
Raema trilling/huivering /NBG: Rama 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Rafa de rustige; genezer; ook: reus 
ook een naam van een reus
Rafu genezen (in de zin van (weer) gezond)
Ragau vriendschap; vriend /NBG: Reu
Raham baarmoeder; ook: barmhartig; zorgzame genegenheid /NBG: Racham
Ram_ hoog; verheven
Ramja (die) door de Here aangesteld (is)
Reaja de Here beschouwt (hem)
Reba een vierde (deel); zijde
Rebekka bindend; vastmaken met een koord
Rechab ruiter /NBG: Rekab
Reelaja angst/schrik/verschrikking des Heren
Refael (die) God genas
Refah rijkdommen; overvloed /NBG: Refach
Refaja (die) de Here genas
Regem vriend
Regem-melech vriend van de koning /NBG: Regem-Melek
Rehabeam open plaats/vergroting/verruiming van het volk; ook het volk is vergroot /NBG: Rechabeam
Rehabja open plaats/vergroting/verruiming van de Here; ook: de Here heeft vergroot /NBG: Rechabja
Rehu vriendschap; vriend /NBG: Reu
Rehuel (het) aanroepen van God of vriend van God /NBG: Reuel
Rehum genadevol; vol van genade/erbarmen /NBG: Rechum
Rei_ vriendelijk; sociaal
Rekem borduursel; afwisselend; geschakeerd 
ook een stad in Benjamin
Remalia (die) door de Here versierd (is) /NBG: Remaljahu
Reuel vriend van God 
Reuma hoog; verheven/verhoogd
Rezin aanvaard; geliefde; vorst; stabiel/standvastig /NBG: Resin
Rezon vorst; prins
Rhesa betekenis wellicht: vermaak; geneugte, mogelijk ook: hoofd /NBG: Resa
Rhode rozeboom; roos(je) / NBG: Rode
Ribai mijn strijd; mogelijk: bepleiter bij de Here
Rifath betekenis onduidelijk; mogelijk: verpletteraar (van vijanden) /NBG: Rifat 
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Rinna schreeuwen; zingen; juichen
Rizja genot; vreugde; lieflijk; aangenaam /NBG: Risja 
Rizpa hete steen; kool; ingelegd plaveisel; mozaiek /NBG: Rispa
Roboam open plaats/vergroting/verruiming van het volk; ook het volk is vergroot /NBG: Rechabeam
Rohega geschreeuw; mogelijk ook: heerlijke regen /NBG: Roga
Romamthi-Ezer ik heb hulp doen opstaan /NBG: Romanti-Ezer
Ros hoofd; ook: leider
Ruchama erbarmen/ontferming
Rufus de rode; rood
Saaf waarschijnlijk: balsem
Saasgaz dienaar/knecht van de schone
Sabbai betekenis onduidelijk; mogelijk: goedertierenheid van de Here; wellicht ook: rein/zuiver; omzwervend /NBG: Zabbai
Sabbethai op de sabbat geboren; behorend tot de sabbat /NBG: Sabbetai
Sabta waarschijnlijk: verzadigd; mogelijk ook: doorbrekende (grote schrik voor vijanden) 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Sabtecha waarschijnlijk: ik ben verzadigd; mogelijk: sterk doorbrekend /NBG: Sabteka 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Sachar wit/wittigheid; mogelijk: taankleurig 
ook een aanduiding
Sadduceen betekenis: navolgers van een zekere Sadok /NBG: Sadduceeën<br />
Joodse groepering uit dezelfde tijd als de Farizeeën.<br />
Tussen 100 voor en 200 na Chr. maken verschillende bronnen melding van twee joodse groeperingen: de Sadduceeën en de Farizeeën. Sadduceeën gehoorzamen de Thora, zonder daar andere geschriften aan toe te voegen. Ze hebben vooral volgelingen onder de priesters in Jeruzalem en sommige rijke aristocraten. Het gaat om een relatief kleine groepering. De naam wordt gebruikt om de Sadduceeën te onderscheiden van andere groeperingen met ongeveer dezelfde opvattingen.
<br />
De Sadduceeën volgen de Thora zoals in de Bijbel beschreven wordt. Deze traditie is door Mozes begonnen. Ze verwerpen de doctrine van de onsterfelijkheid van de ziel en van beloning en straf in het hiernamaals. Ze menen af te stammen van de hogepriester Zadok, die leefde in de tijd van de tempel van Salomo. Stellen zich op als godsdienstige tegenstanders van Maccabeërs in Jeruzalem, maar gaan wel politieke banden met hen aan. Ze accepteren de realiteit van de Romeinse overheersing.
<br />
Onduidelijk blijft wanneer de sekte ophoudt te bestaan. Sommigen denken aan de periode volgend op de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem in 70 n. Chr. Na die tijd verschijnt echter nog literatuur waarin de groep genoemd wordt.
<br />
<br />
bron: www.vecip.com
Sadok rechtvaardige
Sadrach betekenis onduidelijk; mogelijk: vreugde in de weg /NBG: Sadrak
Saf bekken; kom; ook: drempel: of: lang
Safam eminent; uitstekend/uitmuntend
Safan klipdas
Safat rechter
Saffira schoon(heid)
Sage dwalend; vergissend
Saharaim twee dageraden/schemeringen /NBG: Sacharaim
Sala gewapend /NBG: Selach
Salathiel ik heb (hem) van God gevraagd /NBG: Sealtiel
Salemja genoegdoening/vergelding van de Here; mogelijk ook: vrede van de Here /NBG: Selemja
Sallai verhoogd; verheven
Sallu gewogen
Sallum geheel betaald; voldaan; vergelding/genoegdoening
Salma kleed; gewaad; (be)kleding
Salmai genoegdoening/vergelding van de Here; mogelijk ook: vrede van de Here
Salman mogelijk: Shoelmanoe (Assyrische afgod) is de eerste
Salmaneser mogelijk: Shoelmanoe (Assyrische afgod) is de eerste /NBG: Salmanassar
Salmon schaduwrijk; donker -> naam van een berg in Richteren 9:48 en Psalm 68:14; een krijgsheld in Psalm 68:14 
kleed; gewaad; (be)kleding -> een persoonsnaam
Salome vrouwelijke vorm van Salomo = vreedzaam, vredig
Salomo vreedzaam; vredig
Salomon vreedzaam; vredig / NBG: Salomo
Salu gewogen
Sama (gebeds)verhoring; het horen; horende
Samgar waarschijnlijk zwaard; mogelijk ook: vreemdeling geheten
Samhuth verlatenheid; woestijn; ook: verbazing /NBG: Samhut
Samla kleed; gewaad; (be)kleding
Samlai vreedzaam; vredig
Samma woestijn; verbazing
Sammai verlaten
Sammoth verlaten plaatsen; woestijnen
Sammua verslag; gerucht/roep; roem
Samserai waarschijnlijk: bescherming van de Here; de Here behoedt
Samson als de zon/zon-achtig; schitterende zon /NBG: Simson
Samuel gehoord / verhoord door God
Sanballat verborgen/geheime haat
Sanherib mogelijk: San (een afgod) heeft vele broeders
Sara vorstin; prinses; voorname vrouw
Saraf (vurige) slang
Sarai twistziek 
begin; beginnend -> in Ezra 10:40 
Sarar standvastig; vijand
Sarezer waarschijnlijk; bescherm de koning; mogelijk ook: prins van het vuur; heldere glans /NBG: Sareser
Sargon betekenis onduidelijk; mogelijk: de koning is machtig (Assyrisch); mogelijk ook: vorst/prins van de zon
Saruch tak; verweven /NBG: Serug
Sasai wit
Sasak begerend
Saul gevraagd; geleend
Saulus gevraagd; geleend
Sausa woning (van de Here) /NBG: Sawsa
Sceva woning (van de Here); wellicht ook: gedachtenlezer /NBG: Skevas
Schammua verslag; gerucht/roep; roem /NBG: Sammua
Schear-jaschub een rest/overblijfsel zal (zich) omkeren/bekeren/wederkeren /NBG: Sear-Jasub
Scheba mogelijk: dronkaard -> een persoonsnaam in Genesis 10:7 en 1 Kronieken 1: 9 en een land in Psalm 72:10 en Jesaja 43:3 
eed; zeven -> een stad in Simeon in Jozua 19:2; -> persoonsnaam in 2 Samuel 20:1, 2, 6, 7,10, 13, 21 en 22 en 1 Kronieken 5:13; -> naam van een put in Genesis 26:33 
betekenis onduidelijk; misschien: mensheid -> alle andere teksten 
/NBG: Seba 
kaart 1 coordinaat F4 midden  
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Schobab wegkeren/afkeren; opstandig /NBG: Sobab
Schuni stilte; rust /NBG: Suni
Seal (dringend) verzoek; smeekbede
Sealthiel ik heb (hem) van God gevraagd /NBG: Sealtiel
Searja die door de Here geacht/beoordeeld wordt
Seba mogelijk: dronkaard -> een persoonsnaam in Genesis 10:7 en 1 Kronieken 1: 9 en een land in Psalm 72:10 en Jesaja 43:3 
eed; zeven -> een stad in Simeon in Jozua 19:2; -> persoonsnaam
in 2 Samuel 20:1, 2, 6, 7,10, 13, 21 en 22 en 1 Kronieken 5:13; ->
naam van een put in Genesis 26:33 
betekenis onduidelijk; misschien: mensheid -> alle andere teksten 
/NBG: Seba 
kaart 1 coordinaat E4d  
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Sebanja lieveling van de Here
Seber breuk
Sebna tederheid
Sebuel gevangene van God
Sechanja bijwoner/inwoner van de Here /NBG: Sekanja
Sechem (aan)deel; ook mogelijk: rug; schouder /NBG: Sekem
Sedeur lichtwerpen; mogelijk: bliksem
Seera (naaste) bloedverwantschap
Sefanja (die) de Here heeft verborgen
Sefatja (die) de Here berecht/verdedigt
Sefi eminent; uitstekend/uitmuntend
Sefo eminent; uitstekend/uitmuntend 
Sefufam waarschijnlijk: slang
Sefufan waarschijnlijk: slang
Segub verhoogd; verheven
Seharja (die) de Here zoekt; mogelijk ook: dageraad is/van de Here /NBG: Secharja
Seja woning (van de Here), dezelfde persoon als Seraja
Sekundus de tweede /NBG: Secundus
Selah gewapend /NBG: Selach 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Seled verrukking; grote blijdschap
Selef uittrekken (van het zwaard) 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Selemja genoegdoening/vergelding van de Here; mogelijk ook: vrede van de Here
Seles drietal
Selomi vreedzaam; vredig
Selomith vreedzaam; vredig /NBG: Selomit
Selomoth vreedzaam; vredig /NBG: Selomot
Selumiel vrede met God; vriend van God
Sem naam
Sema verslag; gerucht/roep; roem 
ook een plaatsnaam
Semaa gehoorzaamheid
Semachja (die) de Here steunt /NBG: Semakjahu
Semaja de Here heeft gehoord
Semaria (die) de Here bewaakt/bewaart /NBG: Semarja
Semarja (die) de Here bewaakt/bewaart
Semeber in de hoogte zweven/verheffen
Semed betekenis onduidelijk; mogelijk: verdelgen/uitroeien; opeten
Semei beroemd door de Here; of: luistert, mijn verslag /NBG: Semein
Semer wachter; bewaarder; bewaard
Semida roem van kennis
Semiramoth naam van verhoging; hoogverheven naam /NBG: Semiramot
Semuel door God gehoord; mogelijk ook zijn Naam is God, zelfde naam als Samuel
Senaa doornachtig/stekelachtig
Senazar waarschijnlijk: Sin (de maangod) beschermt /NBG: Senassar
Senua gehaat /NBG: Hassenua
Seorim gerst
Sera overvloed /NBG: Serach
Serah overvloed /NBG: Serach
Serahja hij zal door de Here stralen/tot licht gebracht worden /NBG: Zerachja
Seraja woning van de Here
Serebja hitte des Heren; de Here deed verschroeien
Sered vrees; angst
Seres wortel
Sergius betekenis onbekend; wellicht: uit de aarde geboren
Serug tak; verweven
Sesai wit
Sesan wit (marmer)
Sesbazar waarschijnlijk: Sames (de zonnegod); bescherm de zoon; mogelijk ook: aanbidder van vuur /NBG: Sesbassar
Seth vervanging; vergoeding /NBG: Set
Sethar ster; hij die tevoorschijn komt/doorbreekt /NBG: Setar
Sethur verborgen; beschermd /NBG: Setur 
Seva IJdelheid; verwaandheid /NBG: Sewa
Sia waarschijnlijk: verzameling
Siaha waarschijnlijk: verzameling
Sibbechai verwarring van de Here /NBG: Sibbekai
Sibchai verwarring van de Here /NBG: Sibbekai
Sifei overvloed /NBG: Sifi
Sifra helderheid; schoonheid; liefelijkheid
Siftan rechterlijk; onpartijdig
Sihon wegslaand; hij, die alles voor zich uitdrijft /NBG: Sichon
Silas zwijger; stiltemaker of drie/derde; wellicht verwant met Saul
Silchi gewapend
Silhi gewapend /NBG: Silchi
Silla schaduw -> een persoonsnaam Genesis 4:19,22 en 23 
verhoging; weg; hoofdweg -> een plaatsnaam
Sillem genoegdoening; vergelding; geheel voldaan
Siloni vrede rust; ook: vredemaker /NBG: Sela 
Silsa drietal
Silvanus langere vorm van Silas 
Silas: zwijger; stiltemaker of drie/derde; wellicht verwant met Saul
Simea roem/faam -> 1 Kronieken 8:32 
verslag; gerucht/roep; roem/faam 
/NBG: Sima
Simeam roem; faam /NBG: Simam
Simeath verslag; gerucht/roep; roem/faam /NBG: Simat
Simei beroemd/befaamd /NBG: Simi
Simon horende (met aanneming) -> zie Simeon 
grote woestijn -> 1 Kronieken 4:20 
Simrath wacht/bewaker /NBG; Simrat
Simri waakzaam
Simrith bewaker/bewaarder /NBG: Simrit
Simron wacht/bewaker, ook een stadsnaam
Simsai als de zon/zonachtig; schitterende zon
Simson als de zon / zonachtig; schitterende zon
Sinab tand van de vader
Siniet afkomstig van Sin 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Sippai bekken; kom; ook: drempel; lang
Sisa woning (van de Here)
Sisak betekenis onduidelijk; mogelijk: gelijk een rivier
Sisera slagorde
Sismai betekenis onduidelijk /NBG: Sisemai
Sithri bescherming des Heren /NBG: Sitri
Sitrai schrijver; ambtenaar
Siza waarschijnlijk: volheid; glans
So betekenis onduidelijk; mogelijk verheven; verhoogd; opgehoogd
Sobab wegkeren/afkeren; opstandig
Sobach uitvloeiing; toename /NBG: Sobak
Sobai hij die gevangen neemt
Sobal scheut; stroomversnelling
Sobek (hij zal) verlaten/in de steek laten; mogelijk: hij zal overblijven
Sobi hij die gevangen neemt
Sochja (om)zwerving; dwaling /NBG: Sakeja
Socipater verlossende/reddende vader of redder van zijn vader /NBG: Sosipater
Sodi vertrouwelijk
Sofach uitgespreid; uitgegoten
Sofereth schrijver; schriftgeleerde /NBG: Soferet
Soham onyx/sardonyx
Somer wachter; bewaker/bewaarder
Sopater verlossende/reddende vader; of: redder van zijn vader
Sosthenes betekenis onbekend; wellicht: redder van zijn volk; of: van ongebroken kracht /NBG: Sostenes
Sotai verlatend
Stachys korenaar
Stefanas kroon; gekroond
Stefanus kroon; gekroond
Sthar-boznai ster van schittering; schitterende ster /NBG: Setar-Boznai
Sua rijkdom
Suah voegsel; vuil in 1 Kronieken 7:36 
put in Genesis 25;2 en 1 Kronieken 1:32 /NBG: Suach 
Sual vos 
ook een landstreek in Benjamin
Subael gevange van God
Suha put; kuil; diepte; groeve /NBG: Sucha
Suham (put/kuil)graver /NBG: Sucham
Suni stilte/rust
Suppim slangen
Susanna lelie; of: roos
Susi mijn paard
Sutelah betekenis onduidelijk; mogelijk: gekraak van scheuren /NBG: Sutelach
Suthelah betekenis onduidelijk; mogelijk: gekraak van scheuren /NBG: Sutelach
Syntyche gelukkige; gelukkig samenzijn
Tabbaoth (zegel)ringen; indrukken /NBG: Tabbaot
Tabeal God is goed
Tabeel God is goed
Tabitha hinde/vrouwelijke gazelle /NBG: Tabita
Tabrimmon Rimmon (= granaatappel) is goed /NBG: Rimmon
Tachath onderkant; nederdrukking/laagte; plaats/positie /NBG: Tachat 
ook een legerplaats
Tachkemoni afkomstig van Chakmoni = wijs; verstandig /NBG: Chakmoni
Tachpenes betekenis onbekend; mogelijk: het begin van de eeuw; hoofd van het land; gegeven door de slag; mogelijk ook: beschermster/vrouw van de koning
Tafath druppel (van mirre) /NBG: Tafat 
Tahan kampement; legerplaats /NBG: Tachan
Tahas das (dier); ook mogelijk: zeekoe /NBG: Tachas
Tahath onderkant; nederdrukking/laagte; plaats/positie /NBG: Tachat
Talmai vol met groeven/voren; rimpelig
Talmon onderdrukt/verdrukt
Tanhumeth troost; vertroosting /NBG: Tanchumet
Tebah slachting (van mensen, dan wel van dieren) /NBG: Tebach
Tebalja (die) de Here heeft gereinigd/gezuiverd /NBG: Tebaljahu
Tehinna verzoek; bede om genade /NBG: Techinna
Telah bres; breuk /NBG: Telach
Telaim lammeren
Telem verdrukking/onderdrukking 
ook een stad in Juda
Terah waarschijnlijk steenbok, ook een plaatsnaam /NBG: Terach
Tertius de derde
Tertullus bedrieger; drievoudig gehard; wellicht ook: verkleining van Tertius  
Thaarea betekenis onbekend; mogelijk: listig; sluw; vlucht /NBG: Tarea
Thaddeus mijn borst; ruimhartig; moedig /NBG: Taddeus
Thaerea betekenis onbekend; mogelijk: listig; sluw; vlucht /NBG: Tachrea
Thalmai vol met groeven/voren; rimpelig /NBG: Talmai
Thamah betekenis onduidelijk; mogelijk: wonder; ook mogelijk: verdelging; mogelijk ook: gelach /NBG: Temach
Thamar palm(boom) / NBG: Tamar
Thara waarschijnlijk: steenbok /NBG: Terach
Tharah waarschijnlijk: steenbok /NBG: Terach 
ook een legerplaats
Thathnai gift/geschenk; offerande /NBG: Tattenai
Thema_ waarschijnlijk: verbazing; ook mogelijk: woestijn, ook een geografische aanduiding /NBG: Tema
Theofilus liefhebber/vriend van God / NBG: Teofilus
Theres streng /NBG: Teres 
Theudas belijder; of: gave Gods/door God gegeven /NBG: Teudas
Thiras betekenis onduidelijk; mogelijk: begeerte; verlangen /NBG: Tiras 
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Thirea angst/vrees /NBG: Tireja
Thogarma betekenis onbekend; mogelijk: u zult haar (ver)breken /NBG: Togarma 
ook een geografische aanduiding in Ezechiel 27:14 en 38:6 
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Thoi dwaling; vergissing; fout /NBG: Toi
Thola wormpje; (purper)slak /NBG: Tola
Thomas tweeling(broer) /NBG: Tomas
Thou dwaling; vergissing; fout /NBG: Tou
Tiberius van de (riviergod) Tiber
Tibni gebouw van de Here
Tideal angst/vrees; eerbied, mogelijk ook: grote zoon /NBG: Tidal
Tiglath-pilezer betekenis onduidelijk; wellicht: heer van de Tigris = scherpe snelheid ; mogelijk ook: een groot koning /NBG: Tiglatpileser
Tiglath-pilneser betekenis onduidelijk; wellicht: heer van de Tigris = scherpe snelheid ; mogelijk ook: een groot koning /NBG: Tiglatpileser
Tikva hoop; verwachting /NBG: Tikwa
Tilon betekenis onbekend; wellicht: gift
Timeus eer(bied)waardig; hoog geschat
Timon eerwaardig; geeerd
Timotheus Godvrezende; of: Godsvereerder /NBG: Timoteus
Tiras betekenis onduidelijk; mogelijk: begeerte; verlangen 
kaart 1 coordinaat D2b
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Tirhaka betekenis onduidelijk; wellicht verheven; of: hij zocht de vromen uit
Tirhana betekenis onduidelijk; mogelijk: wonende in een residentie; ook mogelijk: zeer veilige woonplaats; wellicht ook gunst /NBG: Tirchana
Toah laag; laagte /NBG: Toach
Tob-adonia Adonia (mijn Here is de Here) is goed /NBG: Adonia
Tobia de Here is goed
Tochu laag; laagte
Togarma betekenis onbekend; mogelijk: u zult haar (ver)breken 
ook een geografische aanduiding 
kaart 1 coordinaat E2b
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Tokhath vergadering; verzameling; mogelijk ook: hoop /NBG: Tokhat
Tola wormpje; (purper)slak
Trofimus pleeg- en voedsterzoon; of: welopgevoede
Tryfena weelderig; of: voortreffelijk; of ook: week
Tryfosa weelderig; of: voortreffelijk; of ook: week
Tsalmuna de schaduw wordt (van hem) weggehouden /NBG: Salmunna
Tsemariet afkomstig van Semaraim = waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen; mogelijk ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semariet 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Tubal verspreiden; voortbrengen; propageren ook een geografische aanduiding 
kaart 1 coordinaat F1c
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Tubal-kain verspreiding/voortbrengsel van Kain
Tychikus bevoorrecht; gelukskind
Tyrannus bevelhebber; heerser; tiran
Uchal waarschijnlijk: eten; consumeren /NBG: ik versmacht
Uel kracht van God; ook mogelijk: wil van God
Ulam portaal; mogelijk ook: de eerste van allen (eerstgeborene)
Ulla juk
Unni onderdrukt; geteisterd; bedroefd
Urbanus stads/stedeling; beschaafd
Uri schijnend; vlammend
Uria licht van de Here; de Here is mijn licht
Uriel licht van God; God is (mijn) licht
Usal waarschijnlijk: vertrek (weggaan); mogelijk ook: heen een weer gaande /NBG: Uzal 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Uthai gesteund/geholpen door de Here /NBG: Utai
Uz mogelijk raadgever; mogelijk ook: zacht en vruchtbaar land /NBG: Us 
ook een land (waar Job woonde) kaart 12 coordinaat D1d 
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
Uza sterkte; kracht /NBG: Uzza
Uzai waarschijnlijk: mijn sterkte
Uzal waarschijnlijk: vertrek (weggaan); mogelijk ook: heen en weer gaande 
volkerenlijst: afstammeling van Sem  
Uzia (die) de Here versterkt/bekrachtigt /NBG: Uzzia
Uzza sterkte/kracht
Uzzi (die) de Here versterkt/bekrachtigt
Uzzia (die) de Here versterkt/bekrachtigt
Uzziel (mijn) kracht is van God
Vaizatha zuiver/puur; oprecht; blank /NBG: Waizata
Vanja week; zacht /NBG: Wanja
Vasni betekenis onduidelijk; mogelijk: sterk; gift van de Here; of: hier is de tweede! /NBG: de tweede
Vasthi schone vrouw; schoonheid; geliefde /NBG: Wasti
Wofsi betekenis onduidelijk; mogelijk: toevoeging/rijkdom van de Here
Zaavan onrustig; beroering; beweeglijk /NBG: Zaawan
Zabad gift; geschenk
Zabbai betekenis onduidelijk; mogelijk: goedertierenheid van de Here; wellicht ook: rein/zuiver; omzwervend
Zabbud gegeven; geschonken
Zabdi gever; ook: geschenk van de Here
Zabdiel gave/geschenk van God
Zabud gegeven/geschonken
Zacchur indachtig; gedachtig /NBG: Zakkur
Zaccur indachtig/gedachtig /NBG: Zakkur 
Zacharia (die) de Here herinnert; gedachtenis van de Here
Zacharias (die) de Here herinnert; gedachtenis van de Here / NBG: Zacharia
Zacharja (die) de Here herinnert; gedachtenis van de Here /NBG: Zekarja 
zelfde naam als Zacharia
Zacheus zuiver; rechtvaardig; gerechtvaardigd
Zadok rechtvaardige /NBG: Sadok
Zafnath Paaneah waarschijnlijk: verlosser van de eeuw/wereld; mogelijk ook: uitlegger van verborgenheden /NBG: Safenat-Paneach
Zaham afschuw; walging; walgelijk
Zakkai zuiver; rein; onschuldig
Zakkur indachtig; gedachtig
Zalaf breuk; wond /NBG: Salaf
Zalmon schaduwrijk; donker -> naam van een berg in Richteren 9:48 en Psalm 68:14; een krijgsheld in Psalm 68:14 / kaart 8 coordinaat D4b 
kleed; gewaad; (be)kleding -> een persoonsnaam 
/NBG: Salmon
Zalmuna de schaduw wordt (van hem) weggehouden /NBG: Salmunna
Zara opgang (van licht); stralende verschijning /NBG: Zerach
Zarchi afkomstig van Zerach  = opgang (van licht); stralende verschijning
Zatthu waarschijnlijk: sieraad; schoonheid; lieflijk /NBG: Zattu
Zaza betekenis onduidelijk; mogelijk volheid
Zebadja gift/geschenk van de Here
Zebah slachtoffer; vlees van geslachte dieren /NBG: Zebach
Zebedeus gift/geschenk van de Here
Zebina gekocht
Zebudda gegeven; geschonken
Zebul woning; verblijfplaats
Zecharja (die) de Here herinnert; gedachtenis van de Here /NBG: Zekarja 
zelfde naam als Zacharia
Zecher gedachtenis /NBG: Zeker
Zedekia de Here zal (hem) bevestigen/oprichten/stellen -> Jeremia 27:1 
gerechtigheid van de Here -> alle andere teksten 
/NBG: Sedekia
Zeeb wolf
Zefanja (die) de Here heeft verborgen /NBG: Sefanja
Zefi wachttoren /NBG: Sefi 
Zefo wachttoren /NBG: Sefo
Zefon noordelijk; ook: verborgen; donkere hoek /NBG: Sefon
Zela vrede rust; ook vredemaker -> persoonsnaam in Nehemia 11:5 
verzoek; vraag -> persoonsnaam 
rib; richel (van een bouwwerk); ook: hinken; mank; kreupel -> plaatsnaam Jozua 18:28 en 2 Samuel 21:14 
rots -> overige plaatsen en geografische aanduidingen
Zelafead eerste breuk; doorbraak; eerstgeborene /NBG: Selofchad
Zelek kloof/spleet; splijting /NBG: Selek
Zemariet afkomstig van Semaraim = waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen; mogelijk
ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semariet 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Zemira lied; melodie; gezang
Zenas afkorting van Zenodoros; betekenis: gave/geschenk van Zeus
Zera opgang (van licht); stralende verschijning /NBG: Zerach
Zerah opgang (van licht); stralende verschijning /NBG: Zerach
Zerahja hij zal door de Here stralen/tot licht gebracht worden /NBG: Zerachja
Zeraja woning van de Here /NBG: Seraja
Zeres goud; waarschijnlijk: Venus
Zereth pracht; luister; glans /NBG: Seret
Zeri balsem /NBG: Seri
Zeror verkoeling /NBG: Seror
Zerua melaats /NBG: Serua
Zerubbabel verstrooid in Babel; ook mogelijk: gezaaid in Babel
Zeruja welriekend; geurig; balsem /NBG: Seruja
Zetham olijf; olijfboom; olijvenkweker /NBG: Zetam
Zethan olijf; olijfboom; olijvenkweker /NBG: Zetan
Zethar ster; mogelijk ook: zeer groot; overwinnaar /NBG: Zetar
Zia gebeef; geschok; beweging; tumult
Zibeon veelkleurig; geschakeerd /NBG: Sibon
Zibja gazelle /NBG: Sibja
Zichri herdacht; beroemd; mijn gedachtenis /NBG: Zikri
Zidkia gerechtigheid van de Here /NBG: Sidkia
Zifa stroom; verandering; mogelijk ook: geleend
Zifjon verwachting; uitzicht /NBG: Sifjon
Ziha dorstig; droogheid /NBG: Sicha
Zilla schaduw /NBG: Silla
Zillethai schaduw (bescherming) van de Here /NBG: Silletai
Zilpa druppel; afdruipsel
Zimma boos/slecht/gemeen plan
Zimram snoeier; ook: zanger /NBG: Zimran
Zimran snoeier; ook: zanger
Zimri snoeier; ook: zanger
Zina overvloed
Zippor (kleine) vogel; mus /NBG: Sippor
Zippora (kleine) vogel; mus (vrouwelijk) /NBG: Sippora
Ziza overvloed
Zizza overvloed /NBG: Ziza
Zofah uitgespreid; uitgegoten /NBG: Sofach
Zofai honingraat /NBG: Sofai
Zofar (kleine) vogel; mus /NBG: Sofar
Zohar witheid (van kleur); mogelijk: taankleurig /NBG: Sochar
Zoheth betekenis onduidelijk; mogelijk: dik; sterk; mogelijk ook: gewelddadige wegvoering /NBG: Zochet
Zorobabel verstrooid in Babel; ook mogelijk: gezaaid in Babel /NBG: Zerubbabel
Zuar zeer klein; verkleind /NBG: Suar
Zuriel mijn rots is God /NBG: Suriel
Zurisaddai mijn rots is de Almachtige/NBG: Surisaddai