Hoe iemand 'over komt' is voor de mens belangrijker dan zijn mening
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

(Leestijd: 20 - 39 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
naam betekenis
Abel-beth-maacha weide van het huis van Maacha /NBG: Abel-Bet-maaka 
kaart 2 coordinaat B1b
Abel-maim waterweide
Abel-mehola dansweide; weide van de dans /NBG: Abel-Mechola 
kaart 2 coordinaat B2c
Abel-mizraim weide van Egypte /NBG: Abel-Misraim
Abel-Sittim acaciaweide /NBG: Abel-Hassittim 
kaart 2 coordinaat B3b
Abel-keramim wijngaardenweide
Abrona overgang; overtocht
Acco betekenis onduidelijk; mogelijk zand, warm gemaakt door de hitte van de zon /NBG: Akko 
kaart 2 coordinaat B2a 
Achlab vettigheid; vruchtbaarheid
Achmetha betekenis onduidelijk; mogelijk: citadel; fort; wellicht ook: koffer /NBG: Achmeta 
zie kaart 15 coordinaat D2b 
Achsaf toverij; toverformule/bezwering /NBG: Aksaf
Achsib bedrieglijk; vals; leugenachtig /NBG: Akzib 
kaart 2 coordinaat B1c 
Achzib bedrieglijk; vals; leugenachtig /NBG: Akzib 
kaart 2 coordinaat B1c   
Adada feest; festiviteit
Adama (rode) grond/bodem
Adami-nekeb menselijke spelonk/doorboring
Addan ramp; ongeluk
Addon ramp; ongeluk
Adithaim dubbele versiering; tweevoudig sieraad /NBG: Aditaim
Adoraim dubbele woning; twee woningen; twee prinsen 
kaart 2 coordinaat B3a 
Adramyttenisch uit Adramyttium /NBG: Adramyttium 
betekenis onbekend; wellicht: ik zal in de dood blijven 
kaart 14 coordinaat D2a
Adullam gerechtigheid van het volk 
Afek vesting; burcht 
kaart 2 coordinaat B2b 
Afeka vesting; burcht
Afik vesting; burcht /NBG: Afek 
kaart 2 coordinaat B2b 
Afra jong (vrouwelijk) hert
Ai ruine; puinhoop 
kaart 2 coordinaat B3a 
Ajalon behorend tot herten; hertenveld /NBG: Ajjalon 
kaart 2 coordinaat B3a 
Ajath ruine; puinhoop /NBG: Ajjat
Alexandrie stad genoemd naar Alexander = verjager van mannen, of mannelijke hulp 
kaart 14 coordinaat D3d
Allammelech de eik van de koning /NBG: Allamelek
Allon (prachtige) eik 
ook een persoonsnaam
Almon geheimhouding; bedekking
Almon-diblathaim schuilplaats/verborgen plaats van samengeperste vijgen/dubbele vijgenkoeken /NBG: Almon-Diblataim 
Aloth mogelijk: jong; melkgevend; wellicht ook: opgang; trap /NBG: Alot
Aluz een menigte volk /NBG: Alus
Am-ad eeuwig volk /NBG: Amad
Amam mogelijk: eenheid; vereniging
Amfipolis besloten stad (door zee of rivier) 
kaart 14 coordinaat C1d
Anab (druiven)tros
Anacharath mogelijk: neusgat; of: enge pas; ook mogelijk: klagend gerucht van een menigte /NBG: Anacharat
Anathoth antwoorden (op gebed/gebeden) /NBG: Anatot 
kaart 2 coordinaat B3a 
Anem bronnen/fonteinen
Anim bronnen/fonteinen
Antiochie betekenis onbekend; mogelijk: gedreven tegen 
in Klein-Azie kaart 14 coordinaat E2a, en kaart 14 coordinaat F2c
Antipatris evenbeeld van de vader
Apollonia van Apollo 
kaart 14 coordinaat C1d
Appiusmarkt markt/openbare spreekplaats van Appii /NBG: Forum Appii 
kaart 14 coordinaat A1d
Ar stad 
kaart 2 coordinaat B3d (aan de Arnon) 
Arab hinderlaag
Arad wilde ezel 
kaart 2 coordinaat B3c
ook een persoonsnaam
Areopagus heuvel van Mars
Arfad stut; steuning/ondersteuning /NBG: Arpad 
kaart 13 coordinaat B1 midden
Arimathea heuvel; hoogte; verhevenheid /NBG: Arimatea 
kaart 10 coordinaat B3c
Ar-moabs stad van Moab = water van de vader; ook: nageslacht van de vader
Aroer naakt/kaal; verlaten; eenzaam 
kaart 9 coordinaat C3d
Arpad stut; steuning/ondersteuning 
kaart 13 coordinaat B1 midden
Arubboth vensters; schoorstenen /NBG: Arubbot
Aruma verheven
Arvad omzwerving /NBG: Arwad 
kaart 13 coordinaat A2d
Asan rook; ook: toorn
Asdod burcht; vesting; vesterkte plaats 
kaart 2 coordinaat A3a
Askelon (land)verhuizing; migratie 
kaart 2 coordinaat A3a 
Asna 1) betekenis: versterkt, een stad in Juda Jozua 35:33 en een andere stad in Juda Jozua 15:43 
2) betekenis: doornstruik, persoonsnaam
Assus nabij; naderend 
kaart 14 coordinaat D2a
Asteroth-karnaim tweehoornige Astarte /NBG: Asterot-Karnaim 
kaart 2 coordinaat C2a 
Astharoth toename van de schaapskudde /NBG: Astarot 
kaart 2 coordinaat C2a 
Atach verblijfplaats; herberg /NBG: Atak
Ataroth kronen/diademen /NBG: Atarot 
kaart 2 coordinaat B3b 
Athene onbekend, mogelijk: onzekerheid 
kaart 14 coordinaat C2b
Atroth-sofan kronen/diademen van Sofan = betekenis onbekend /NBG: Atrot-Sofan
Attalie betekenis onbekend /NBG: Attalia 
kaart 14 coordinaat E2c
Aven ijdelheid; ook: rijkdom, kracht /NBG: Awen
Avith ruinen; puinhopen /NBG: Awit
Avva omverwerping; ruine/puinhoop /NBG: Awwa
Azal nobel/edel /NBG: Asel
Azeka uitgegraven/opgegraven
Azem bot; ook macht/sterkte /NBG: Esem
Azie mogelijk: oosten /NBG: Asia 
kaart 14 coordinaat D2b/d
Azmon sterk /NBG: Asmon
Azote burcht; vesting; versterkte plaats / BNG: Asdod
kaart 10 coordinaat A4b
Baala meesteres 
ook de naam van een berg in Juda
Baalath heer van .. (een vrouwelijk persoon of voorwerp) /NBG: Baalat
Baalath-Beer heer van haar bron/put
Baal-Gad heer van het geluk
Baal-hamon heer van de menigte/overvloed
Baal-Hazor heer van het dorp/terrein/(paleis)grond /NBG: Baal-Chasor
Baalim-Juda heren van Juda; ook: heren die de Here loven /NBG: Baale-Jehuda 
zelfde plaats als Kirjath-Jearim; Kirjath-Baal; Baala 
kaart 2 coordinaat B3a
Baal-meon heer des huizes/van de woning
Baal-perazim heer van de (uit)barstingen/breuken/barsten /NBG: Baal-Perasim
Baal-Salisa de derde heer
Baal-Thamar heer van de dadelpalm /NBG: Baal-Tamar
Baal-zefon heer van het noorden; ook heer die verbergt /NBG: Baal-Sefon
Babel verwarring -> zie Babylon 
kaart 15 coordinaat C2d 
Babylon verwarring -> zie Babel 
kaart 15 coordinaat C2d 
Bahurim verkorenen; uitgezochten; beproefden; ook dorp voor jonge mannen /NBG: Bachurim
Baith huis/woning /NBG: de tempel
Bala verdorde; vervallene
Bamoth verhogingen /NBG: Bamot
Bamoth-Baal hoogten van Baal /NBG: hoogten van Baal
Beer bron/put
Beer-Elim bron/put van goden/helden/machtigen
Beeroth bronnen/putten /NBG: Beerot
Beer-Seba bron/put van Seba = eed; zeven /NBG: Berseba 
kaart 2 coordinaat A3d
Beesthera huis/tempel van Astarte /NBG: Beestera = Astarte
Bene-jaakan zonen van Jaakan = bedroefd; droefenis/ellende
Berea betekenis onduidelijk, mogelijk met veel water 
kaart 14 coordinaat C1c
Bered hagel, ook een persoonsnaam
Berotha haar bronnen/putten /NBG: Berota
Berothai mijn bronnen/putten /NBG: Berotai
Ber-Seba bron/put van Seba = eed; zeven /NBG: Berseba 
kaart 2 coordinaat A3d
Beten_ buik
Bethabara huis van doorgang/passage/overtocht (veerhuis) /NBG: Betanie 
Betanie aan de overzijde van de Jordaan 
kaart 10 coordinaat B4b
Beth-anath huis van Anat = antwoord (op gebed) /NBG: Bet-Anat
Bethanie huis van droefenis; huis der ellende; ook mogelijk: huis van dadels / NBG: Betanie 
kaart 2 coordinaat B3a
Beth-anoth huis van Anat = antwoord (op gebed) /NBG: Bet-Anot
Beth-araba huis van de vlakte/woestijn /NBG: Bet-Araba
Beth-arbel huis van Gods hinderlaag /NBG: Bet-Arbel
Beth-aven huis van ijdelheid/afgoden /NBG: Bet-Awen
Beth-Azmaveth huis waar de sterfelijkheid/dood sterk is /NBG: Bet-Azmawet
Beth-Baal-meon huis van Baal-meon /NBG: Bet-Baal-Meon
Beth-bara huis van overgang/doorwaadbare plaats /NBG: Bet-Bara
Beth-biri het huis dat ik gemaakt heb /NBG: Bet-Biri
Beth-cherem huis van de wijngaard /NBG: Bet-kerem
Beth-dagon huis van Dagon = grote vis /NBG: Bet-Dagon
Beth-diblathaim huis van de twee vijgekoeken /NBG: Bet-Diblataim
Beth-Eden huis van welgevallen /NBG: Bet-Eden
Beth-el huis van God /NBG: Betel 
kaart 2 coordinaat B3a  
Beth-emek huis van de vallei; dalwoning /NBG: Bet-haemek
Bether gekloofd (Aramees) /NBG: gekloofd
Beth-fage betekenis onduidelijk; mogelijk: huis der fonteinen; of: huis der onrijpe vijgen /NBG: Betfage 
kaart 11 coordinaat D2a
Beth-gader ommuurde woning /NBG: Bet-Gader
Beth-Gamul huis van beloning/vergelding /NBG: Bet-Gamul
Beth-haezel stevig huis; huis van standvastigheid /NBG: Bet-Haesel
Beth-hammerchaboth het huis van wagens/koetsiers /NBG: Bet-Hammarkabot
Beth-haram het huis der hoogte /NBG: Bet-Haram
Beth-Haran het huis van de bergbewoner /NBG: Bet-Haran
Beth-heked huis van verbondenheid /NBG: Bet-Eked
Beth-Hogla huis van de patrijs /NBG: Bet-Chogla
Beth-horon spelonkhuis /NBG: Bet-Choron 
kaart 2 coordinaat B3a 
Beth-jesimoth huis van eenzaamheden; verlaten huis /NBG: Bet-Hajjesimot
Beth-kar weidehuis /NBG: Bet-Kar
Beth-lebaoth het huis van leeuwinnen /NBG: Bet-Lebaot
Bethlehem broodhuis /NBG: Betlehem
kaart 2 coordinaat B2a in Galilea en B3a in Juda
Bethlehem Efratha broodhuis van Efratha /NBG: Betlehem Efrata
Beth-Maacha huis van Maacha /NBG: Abel-Bet-maaka = onderdrukking/verdrukking; afpersing 
Beth-markaboth het huis van wagens/koetsiers /NBG: Bet-Hammarkabot
Beth-meon huis ter bewoning /NBG: Bet-Meon
Beth-nimra huis van zuiver water /NBG: Bet-Nimra
Beth-palet vluchthuis; asiel /NBG: Bet-Pelet
Beth-pazzez huis/plaats van de verspreiding/diaspora /NBG: Bet-Passes
Beth-Pelet vluchthuis; asiel
Beth-Peor huis van Peor = kloof; wijde opening /NBG: Peor 
kaart 2 coordinaat B3b
Beth-Rafa huis van genezing /NBG: Bet-Rafa
Beth-Rechob huis van ruimte/der verte; ook: huis van de straten /NBG: Bet-Rechob 
kaart 7 coordinaat D2
Bethsaida betekenis onduidelijk; mogelijk: vishuis /NBG: Betsaida 
kaart 2 coordinaat B2b 
Beth-san huis van rust /NBG: Bet-San 
kaart 2 coordinaat B2b Beth-Sean
Beth-sean huis van rust /NBG: Bet-Sean 
kaart 2 coordinaat B2 midden 
Beth-semes huis van de zon /NBG: Bet-Semes 
kaart 2 coordinaat A3b
Beth-sitta acaciahuis /NBG: Bet-hassitta
Beth-Tappuah huis van de appelen /NBG: Bet-Tappuach
Bethul samentrekking van Betuel, zelfde plaats als /NBG: Betuel
Beth-Zur huis van de rots /NBG: Bet-Sur
Betonim pistache-noten/pimpernoten
Bezer goud /NBG: Beser 
dit was een vrijstad 
kaart 2 coordinaat B3b
Bikeat-Aven vallei/dal van nietigheid /NBG: Bikat-Awen
Bochim wenenden /NBG: Bokim
Bozra schaapskooi; ook: vesting; versterkte plaats /NBG: Bosra 
1) de hoofdstad van de Edomieten kaart 9 coordinaat C4b
2) een stad in Basan kaart 8 coordinaat D4b
Calne gemeenschappelijkheid; wij brengen het ten einde /NBG: Kalno 
plaats aan de rivier Tigris 
kaart 15 coordinaat C2d 
Cesarea betekenis onduidelijk; mogelijk: afgescheiden; of: van Ceasar/de Keizer / NBG Caesarea 
Cesarea in Filippi kaart 2 coordinaat B1b en Cesarea kaart 2 coordinaat A2b
Chabbon koek /NBG: Kabbon
Chanes betekenis onduidelijk; mogelijk: de genade is weg
Charran verdord; verdroogd; verschroeid /NBG: Haran 
kaart 15 coordinaat B1d 
Chasifja zilver; geld /NBG: Kasifja
Chefar-haammonai dorp van de Ammonieten /NBG: Kefar-Haammoni
Chelbon vet; vruchtbaarheid 
kaart 13 coordinaat B3a (Helbon)
Chesalon vertrouwen /NBG: Kesalon
Chesil belachelijk; dwaas; Orion /NBG: Kesil
Chesulloth hoop; vertrouwen /NBG: Kesullot
Chezib leugenaar /NBG: Kezib
Chisloth-thabor vertrouwen van Thabor /NBG: Kislot-Tabor
Chitlis muur van een/de man /NBG: Kitlis
Chor-Asan rokende oven; fornuis /NBG: Bor-Asan
Chorazin mogelijk: de heraut; hier is de verborgenheid; rokende oven 
kaart 10 coordinaat B3a
Chozeba in haar leugen; misleidster /NBG: Kozeba
Chun stabiliteit; standvastigheid /NBG: Kun
Chut nauwelijks vertaalbare plaatsnaam; mogelijk: verplettering of klas/groep /NBG: Kuta
Chuta nauwelijks vertaalbare plaatsnaam; mogelijk: verplettering of klas/groep /NBG: Kuta
Cinnereth harpen; citers /NBG: Kinneret 
een plaats kaart 2 coordinaat B2a 
vroegere naam van het meer van Galilea  kaart 2 coordinaat B2a
Cyrene betekenis onbekend 
kaart 14 coordinaat C3
Dabbaseth kameelbult; ook: heuvelplaats /NBG: Dabbeset
Dalmanutha mogelijk: het deel van de arme; wellicht: smeulend stuk hout /NBG: Dalmanuta
Damaskus betekenis onbekend, mogelijk: de zakkenwever zwijgt; druk/bedrijvig /NBG: Damascus 
kaart 13 coordinaat B3a
Dammim einde/grens van het bloed; ook einde van de stilten /NBG: Efes-Dammim
Danna vrouwelijke rechter; oordeel
Debir heiligdom (het gedeelte van waar de Here sprak) 
kaart 2 coordinaat A3d
dezelfde plaats als Kirjath-Sefer en Kirjath-sanna 
ook een persoonsnaam, de koning van Eglon
Derbe betekenis onbekend; mogelijk: (leer)looier 
kaart 14 coordinaat E2d
Diblath haar vijgenkoek /NBG: Ribla
Dibon wegkwijnen; ook verspilling 
kaart 2 coordinaat B3d
ook een plaats in Juda 
Dibon_gad verspilling van Gad = voorpoed/welvaart/geluk
Dilan kalebas/pompoen, ook plaats van kalebassen
Dimna mesthoop; ook mogelijk haar uitwerpsel
Dimon wegkwijnen; ook verspilling /NBG: Dibon 
kaart 2 coordinaat B3d
ook een plaats in Juda 
Dimona wegkwijnen; ook verspilling /NBG: Dimon - Dibon 
kaart 2 coordinaat B3d
ook een plaats in Juda 
Dinhaba de rechter komt; dat de rechtspraak kome
Dizahab genoeg goud; goudrijke plaats
Dobrath weide(grond); schaapsweide /NBG: Daberat 
kaart 2 coordinaat B2a 
Dofka bonzend/kloppend; ook veedrijvend
Dor_ geslacht/generatie; ook woning 
kaart 2 coordinaat A2b 
Dothan twee bronnen /NBG: Dotan 
kaart 2 coordinaat B2c 
drie tabernen drie herbergen /NBG: Tres Tabernae 
kaart 14 coordinaat A1d
Ebez misschien: tin /NBG: Ebes
Ebron slaafs, waarschijnlijk van Abdon
Eden liefelijkheid; heerlijkheid
Edrei sterk; machtig; ook: grote weide 
de hoofdstad van Basan zie kaart 8 coordinaat D4a 
ook een stad in Naftali
Efron (als een) jong hert, ook een persoonsnaam
Eglaim twee kalveren
Eglon jonge/mooie stier 
kaart 2 coordinaat A3b   
ook een Moabitische koning
Ekron ontworteling 
kaart 2 coordinaat A3b 
Elath eikeboom; grote boom /NBG: Elat 
kaart 12 coordinaat D2b
Eleale God verhogend; God heeft zich verheven /NBG: Elale 
kaart 2 coordinaat B3b 
Elef duizend
Elim groten/machtigen (meestal met betrekking tot bomen) 
kaart 12 coordinaat C2a
Ellasar mogelijk: God kastijdt/kuist
Elon-beth-hanan eik/machtige van het huis der genade /NBG: Elon-Bet-Chanan
Elon-thabor eik van de Thabor = steengoeve; hoogte /NBG: terebint van Tabor
Eloth eik /NBG: Elot
Elteke God van aanbidding
Eltekon God is (zijn) oprichting/bevestiging
Eltholad God doet geboren worden; ook: God van het nageslacht /NBG: Eltolad 
Emmaus warm bad; hete bronnen 
kaart 2 coordinaat B3a
Enam fonteinen
Endor fontein/bron van de woning/het verblijf 
kaart 2 coordinaat B2a 
En-Eglaim fontein/bron van Eglaim = twee kalveren
En-gannim fontein/bron van de tuinen 
kaart 2 coordinaat B2b 
Engedi fontein/bron van het kind 
kaart 2 coordinaat B3a 
En-gedi fontein/bron van het kind /NBG: Engedi 
kaart 2 coordinaat B3c
En-hadda scherpe/snelle fontein/bron /NBG: En-Chadda
En-hazor fontein/bron van Hazor = dorp; stad; omheining /NBG: En-Chasor
En-mispat fontein/bron van het gericht/oordeel
En-Rimmon fontein/bron van Rimmon = granaatappel /NBG: Rimmon
En-rogel fontein/bron van Rogel = voller; iemand die stof vervilt /NBG: Rogel 
En-semes fontein/bron van de zon
En-Tappuah fontein/bron van Tappuach = appel; appelboom /NBG: Tappuach
Erech lengte /NBG: Erek 
kaart 15 coordinaat D2c
Esan ondersteuning
Eskol druiventros, ook een persoonsnaam
Estemo gehoorzaamheid, zie ook Esthemoa
Esthaol (dringend) verzoek; smeekbede /NBG: Estaol 
kaart 2 coordinaat B2a 
Esthemoa gehoorzaamheid, zie ook Estemo 
ook een persoonsnaam
Etam voleindigd/volmaakt -> plaatsnaam in Exodus 13:20 en Numeri 22:6,7,8 
plaats van roofzuchtige dieren -> een stad in 1 Kronieken 4:32 en
2 Kronieken 11:6; een rots in Richteren 15:8,11; een persoonsnaam in 1
Kronieken 3:4 
Etham voleindigd/volmaakt -> plaatsnaam in Exodus 13:20 en Numeri 22:6,7,8 
plaats van roofzuchtige dieren -> een stad in 1 Kronieken 4:32 en 2 Kronieken 11:6; een rots in Richteren 15:8,11; een persoonsnaam in 1 Kronieken 3:4 
NBG: Etam
Ether overvloedig /NBG: Eter
Ezem bot; ook macht/sterkte /NBG: Esem
Ezeon-geber ruggegraat van een man/held /NBG: Esjon-Geber 
kaart 12 coordinaat D2b
Ezniet (zijn) speer /NBG: Esniet
Fenix de mythologische vogel Feniks ; palmboom; mogelijk ook: zand /NBG: Feniks
Filadelfia broederliefde 
kaart 14 coordinaat D2b
Filippi (stad van) Filippus = liefhebber van paarden 
kaart 14 coordinaat C1d
Funon verward; ook: duisternis /NBG: Punon
Gaba heuvel/berg /NBG: Geba 
kaart 2 coordinaat B3a
Gadarenen betekenis onbekend; wellicht: beloning van het einde 
kaart 10 coordinaat B2b
Gallim (steen)hopen; fonteinen
Gath wijnpers /NBG: Gat 
kaart 2 coordinaat A3b  
Gath-Hefer wijnpers van Hefer = put of bron, gegraven wijnpers /NBG: Gat-Hachefer
Gath-rimmon wijnpers van Rimmon = granaatappel /NBG: Gat-Rimmon
Gaza sterk; versterkt; vesting 
kaart 2 coordinaat A3c 
Geba heuvel/berg 
kaart 2 coordinaat B3a
Gebal berg; ook: grens 
kaart 13 coordinaat A2d
Gebim waterreservoirs; ook: sprinkhanen
Geder muur
Gedera muur; ook: ommuurde plaats; schaapskooi
Gederoth muren; ook: ommuurde plaatsen; schaapskooien /NBG: Gederot
Gederothaim twee muren; twee schaapskooien /NBG: Gederotaim
Geliloth omtrekken; gebieden /NBG: de steenkringen
Gennesaret mogelijk: hof van de vorst; wellicht ook: een harp 
een plaats 
een meer, ook genoemd de zee van Galilea en zee van Tiberias 
kaart 2 coordinaat B2b
Gennesareth mogelijk: hof van de vorst; wellicht ook: een harp /NBG: Gennesaret 
een meer, ook genoemd de zee van Galilea en zee van Tiberias 
kaart 2 coordinaat B2b
Gerar verblijf; oponthoud 
kaart 2 coordinaat A3c 
Geruth-Chimham verblijfplaats/bewoning van Chimham = groot verlangen /NBG: Gerut-Kimham
Gezer deel 
kaart 2 coordinaat A3b 
Giach voort/doorbreken (bijvoorbeeld van water)
Gibath heuvel/hoogte /NBG: Gibat
Gibbethon heuvelachtig /NBG: Gibbeton
Gibea heuvel; hoogte
Gibea-benjamins heuvel; hoogte van Benjamin 
Gibea-sauls heuvel; hoogte van Saul 
plaatsnaam
Gibeon heuvelstad 
kaart 2 coordinaat B3a 
Gideom dat wat omgehouwen is /NBG: Gidom
Gihon stroom; voortstromend /NBG: Gichon
Gilgal wiel; rad 
plaats in Efraim kaart 2 coordinaat B2c 
plaats in Benjamin kaart 2 coordinaat B3a 
Gilo ballingschap
Gimzo plaats van wilde vijgenbomen
Gitthaim dubbele wijnpers; twee druivenpersen /NBG: Gittaim
Goath loeiend /NBG: Goa
Gob sprinkhaan
Golan gevangenschap; ballingschap 
dit was een vrijstad 
kaart 2 coordinaat B2b
Gomorra mogelijk beladene; of: overstroming, onderdompeling 
Gudgod spleet; barst
Gur leeuwenwelp
Gur-Baal verblijfplaats van Baal /NBG: Baal
Haavvim ruinen; puinhopen /NBG: Awwim
Hachiroth mond/uitmonding van de spelonken/grotten /NBG: Pi-Hachirot
Hadadrimmon Hadad (=zwaar geluid; schreeuw) van/uit Rimmon (= granaatappel) 
kaart 2 coordinaat B2a 
Hadasa nieuwelinge; frisse (vrouwelijk) /NBG: Chadasa
Hadid scherp /NBG: Chadid
Hafaraim twee putten/bronnen /NBG: Chafaraim
Halah betekenis onbekend /NBG: Chalach
Halhul siddering; beving /NBG: Chalchul
Hali (hals)ketting; sieraad/versiersel /NBG: Chali
Ham gegrom; gehuil (m.b.t. dieren) 
kaart 2 coordinaat B2b 
Hamath vesting; burcht; verdediging /NBG: Hamat 
kaart 8 coordinaat D1b
Hamath-zoba vesting/burcht/verdediging van Zoba = standplaats; positie /NBG: Hamat-Soba
Hammath warm/heet bad /NBG: Chammat 
ook een persoonsnaam
Hammon zonnig /NBG: Chammon
Hammoth-dor hete/warme baden van Dor = geslacht/generatie, ook: woning /NBG: Chammot-Dor
Hamona de menigte; massa /NBG: menigte
Hannathon begenadigde (plaats) /NBG: Channaton
Hara bergachtig
Harad wilde ezel /NBG: Arad 
kaart 2 coordinaat B3b
ook een persoonsnaam
Harada grote angst/paniek; angstbeving /NBG: Charada
Haran verdord; verdroogd; verschroeid -> kaart 13 coordinaat C1b 68 en een zoon van Kaleb 
bergbewoner -> een broer van Abraham en een Leviet ten tijde van David
Harod bevende vrees; huivering /NBG: Charod 
Haroseth beeldhouwwerk der heidenen /NBG: Charoset-Haggojim
Hasmona vruchtbare/vette aarde/bodem /NBG: Chasmona
Havila betekenis onduidelijk; mogelijk: zandig land; of: voortbrengende /NBG: Chawila 
een deel van Eden 
een landschap in Arabie 
een persoonsnaam
- kaart 1 coordinaat F3  
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
volkerenlijst: afstammeling van Sem
Havran grotbewoner /NBG: Hauran 
kaart 8 coordinaat D4b
Havvoth-jair dorpen van Jair /NBG: dorpen van Jair 
Hazar Hattichon Hazar in het midden /NBG: het middelste Chaser
Hazar-addar hof/omheining/dorp/gehucht van Addar = groot; machtig; glorieus; eerbaar /NBG: Chasar-Addar
Hazar-Enan hof/omheining/dorp/gehucht van Enan = fonteinen /NBG: Chasar-Enan
Hazar-Enon hof/omheining/dorp/gehucht van Enon = fonteinen /NBG: Chasar-Enon
Hazar-gadda hof/omheining/dorp/gehucht van geluk /NBG: Chasar-Gadda
Hazar-sual hof/omheining/dorp/gehucht van vossen /NBG: Chasar-Sual
Hazar-susim hof/omheining/dorp/gehucht van paarden /NBG: Chasar-Susim
Hazar-suza hof/omheining/dorp/gehucht van de merrie /NBG: Chasar-Susa
Hazerim dorpen /NBG: dorpen 
Hazeroth (voor)hoven; omheiningen; dorpen; gehuchten /NBG: Chaserot
Hazezon-Thamar het snoeien van de palm /NBG: Chaseson-Tamar
Hazor dorp; stad; omheining /NBG: Hasor 
kaart 2 coordinaat B1c 
Hazor-hadattha nieuwe stad/dorp; nieuw Hazor /NBG: Chasor-Chadatta
Hebron verbond; verwantschap; broederschap, ook een persoonsnaam 
dit was een vrijstad 
kaart 2 coordinaat B3a 
Helam sterkte; ook: sterkte van het volk /NBG: chelam
Helef uitwisseling; ruil /NBG: Chelef
Helkath gladheid /NBG: Chelkat
Hena betekenis onduidelijk; mogelijk: laagland; mogelijk ook: verwarrend
Hesbon rekening; ook reden/beredenering /NBG: Chesbon 
kaart 2 coordinaat B3b   
Hesmon vruchtbare/vette aarde/bodem /NBG: Chesmon
Heth angst; vrees /NBG: Chet 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Hethlon bedekte; verborgen plaats; schuilplaats /NBG: Chetlon
Hezbon rekening; ook reden/beredenering /NBG: Chesbon 
kaart 2 coordinaat B3b
Hiddekel scherpe snelheid /NBG: Tigris
Hierapolis priesterstad 
plaats in Frygie
Hilen bolwerk; vesting; ook mogelijk zanderig /NBG: Chilen
Hoba schuilplaats /NBG: Choba
Hodsi lage maan /NBG: tachtim Chodsi
Holon zandachtig; zanderig; ook mogelijk: verblijf /NBG: Cholon
Horeb droog; verlatenheid; woestijn
Horem toegewijd /NBG: Chorem
Horma toegewijd aan destructie/vernietiging /NBG: Chorma 
kaart 7 coordinaat B4b
Horonaim twee spelonken; dubbele spelonk/grot /NBG: Choronaim
Hukkok greppel /NBG: Chukok
Hukok greppel /NBG: Chukok
Humta plaats van hagedissen /NBG: Chumta
Ijim ruines; puinhopen
Ijon ruine; puinhoop /NBG: Ijjon
Ikonium naam afgeleid van ikoon (beeld) 
kaart 14 coordinaat E2a/b
Ir-nahas stad van Nahas = slang /NBG: Ir-Nachas
Ir-semes zonnestad; stad van de zon; de stad (van) Semes
Ivva ruine; vernieling; omverwerping /NBG: Iwwa
Jaar_ woud; ook: honingraat
Jabes 1) droogte 
een stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2d
een persoonsnaam 
2) betekenis onduidelijk; waarschijnlijk: smart (bij geboorte) 
een stad in Juda 
een persoonsnaam
Jabez 1) droogte /NBG: Jabes 
een stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2d
een persoonsnaam 
2) betekenis onduidelijk; waarschijnlijk: smart (bij geboorte) 
een stad in Juda 
een persoonsnaam
Jabne hij zal gebouwd worden; hij laat bouwen 
kaart 2 coordinaat A3a 
Jabneel God laat bouwen
Jaezer de Here helpt /NBG: Jazer 
kaart 2 coordinaat B3b
Jafo hij zal mooi/schoon zijn 
kaart 2 coordinaat A2c (Jafa)
Jagur hij zal wonen
Jahaz vertrapte plaats /NBG: Jahas
Jahza vertrapte plaats /NBG: Jahas
Janoah rust /NBG: Janoach 
kaart 2 coordinaat B2c 
Janum sluimerraar; slapend
Jarmuth hoogte /NBG: Jarmut
Jather uitmuntend; groots; meerder /NBG: Jattir
Jatthir uitmuntend; groots; meerder /NBG: Jattir
Jattir uitmuntend; groots; meerder
Jaza vertrapte plaats /NBG: Jahas
Jebus platgetreden plaats, een naam voor Jeruzalem
Jebusi platgetreden plaats, een naam voor Jeruzalem /NBG: Jebus
Jegar-sahadutha steenhoop der getuigenis /NBG: Jegar-Sehaduta 
Jehud lof/prijs; roem/eer
Jekabzeel God zal verzamelen /NBG: Jekabseel
Jericho welriekende plaats 
kaart 2 coordinaat B3a 
Jeruel opgericht/gesticht door God
Jeruzalem stichting van vrede; ook: stad/verblijfplaats van vrede
kaart 2 coordinaat B3a
Jibleam verslindende/verterende het volk
Jiron bevreesd/vreesachtig
Jithla hangend; ook hoog/verheven /NBG: Jitla
Jithnan gave /NBG: Jitnan
Jizreel God plant/zaait 
een stad in Issaschar kaart 2 coordinaat B2a
een stad in Juda 
ook een persoonsnaam
Jizreela God plant/zaait /NBG: Jizreel 
een stad in Issaschar kaart 2 coordinaat B2a
een stad in Juda 
ook een persoonsnaam
Jokdeam (eigendom) van het volk; wellicht ook: brand van het volk
Jokmeam het volk zal verzameld worden
Jokneam van het volk; bezeten door het volk; eigendom van het volk
Jokteel onderworpen aan God
Joppe Hij zal mooi/schoon zijn /NBG: Jafo 
kaart 10 coordinaat A3d
Jotba goedheid; haar zal goed gedaan worden
Jotbath goedheid /NBG: Jotbata
Jotbatha goedheid /NBG: Jotbata
Juta uitgespreid/uitgestrekt /NBG: Jutta
Jutta uitgespreid/uitgestrekt 
Kabul samengebonden; district 
kaart 2 coordinaat B2a   
ook een district in Galilea
Kabzeel (wat) God zal verzamelen /NBG: Kabseel
Kades heilig; apart gezet 
kaart 8 coordinaat B6
Kades-barnea betekenis onduidelijk mogelijk: geheiligd voor de nomadenzoon; of heilige woestijn der omzwerving, dezelfde plaats als Kedes en Kades = heilig; apart gezet 
kaart 8 coordinaat B6
Kalach oud; hoge leeftijd 
kaart 15 coordinaat C1d
kaleb-Efratha hond van Efratha = vruchtbaarheid /NBG: Kaleb-Efrata
Kalne gemeenschappelijkheid; wij brengen het ten einde /NBG: Kalno 
plaats aan de rivier Tigris 
kaart 15 coordinaat C2d 
Kalno gemeenschappelijkheid; wij brengen het ten einde 
plaats aan de rivier Tigris 
kaart 15 coordinaat C2d 
Kamon stevig/vaststaand
Kana rietplaats 
kaart 10 coordinaat B3a
Kanne mogelijk: bijnaam; vleiende titel
Kapernaum Dorp van rust (Hahum) / NBG: Kafarnaum 
kaart 10 coordinaat B3a
Karchemis vesting van Kamos = onderwerper (een afgod) /NBG: Karkemis 
kaart 13 coordinaat C1a
Karkaa vloer; bodem /NBG: Karka
Karkor fundament
Kartha stad; stadscentrum /NBG: karta
Karthan waarschijnlijk twee steden /NBG: Kartan
Kattath (zeer) klein /NBG: Kattat
Kedemot oorsprong; oostelijk /NBG: Kedemot 
een stad in het gebied van Ruben 
ook een woestijn
Kedemoth oorsprong; oostelijk /NBG: Kedemot 
ook een woestijn
Kedes heilige plaats; heiligdom 
dit was een vrijstad 
een plaats in Naftali kaart 2 coordinaat B1b
een plaats in Juda, zelfde als Kades 
een plaats in Issaschar 
Kedes-Nafthali heiligdom van/in Nafthali /NBG: Kedes in Naftali
Kehelatha haar vergadering/samenkomst /NBG: Kehelata
Kehila betekenis onduidelijk, waarschijnlijk vesting; bergrug /NBG: Keila 
kaart 2 coordinaat B3a 
Kenath bezit /NBG: Kenat
Kenchreen betekenis onbekend, wellicht: gierst /NBG: Kenchreeen
Kerioth steden /NBG: Keriot
Kerioth-Hezron steden van Herzron = omheind; beschermd /NBG: Keriot-Chesron
Kibroth Thaava graven van verlangen; lustgraven /NBG: Kibrot-Hattaawa
Kibroth-thaava graven van verlangen; lustgraven /NBG: Kibrot-Hattaawa
Kibzaim twee hopen /NBG: Kibsaim
Kilmad betekenis onduidelijk; mogelijk: vesting van Medie; omheind gebied; misschien: oneerbare
Kina klaaglied
Kir muur; wand
Kir-hareseth muur van (pot)scherven /NBG: Kir-Chareset 
kaart 9 coordinaat C3d
Kir-Heres muur van potscherf /NBG: Kir-Cheres 
kaart 8 coordinaat C5d
Kiriathaim twee steden/dorpen; dubbelstad/dorp /NBG: Kirjataim 
kaart 2 coordinaat B3d
Kiriath-arba stad/dorp van Arba (vier); mogelijk ook: vierhoekige stad /NBG: Kirjat-Arba 
<strong>
is dezelfde stad als Hebron</strong> 
kaart 2 coordinaat B3c
Kirjath stad; dorp /NBG: Kirjat
Kirjathaim twee steden/dorpen; dubbelstad/dorp /NBG: Kirjataim 
kaart 2 coordinaat B3d
Kirjath-arba stad/dorp van Arba (vier); mogelijk ook: vierhoekige stad /NBG: Kirjat-Arba 
<strong>is dezelfde stad als Hebron</strong> 
kaart 2 coordinaat B3c
Kirjath-arim stad/dorp van wouden/bossen /NBG: Kirjat-Arim
Kirjath-baal stad/dorp van Baal = heer, in de betekenis van bezitter /NBG: Baal
Kirjath-huzzoth stad/dorp van straten /NBG: Kirjat-Chusot
Kirjath-jearim stad/dorp van Jearim = wouden/bossen /NBG: Kirjat-Jearim 
kaart 2 coordinaat B3a
Kirjath-sanna stad/dorp van de palmen /NBG: Kirjat-Sanna 
dezelfde plaats als Debir en Kirjath-Sefer 
kaart 2 coordinaat A3d
Kirjath-sefer stad/dorp van het boek /NBG: Kirjat-Sefer 
dezelfde plaats als Debir en Kirjath-Sanna 
kaart 2 coordinaat A3d
Kir-moabs muur van Moab =water van de vader; ook: nageslacht van de vader 
kaart 2 coordinaat B3d 
Kisjon hardheid
Kitron knoestig; met kwasten/knoesten; ook: verward
Klauda betekenis onbekend; mogelijk: kreupel
Knidus betekenis onbekend; wellicht: geprikkeld
Kolosse betekenis onbekend; wellicht enorm groot 
kaart 14 coordinaat D2b
Korinthe mogelijk: verzadigd; sieraad / NBG: Korinte 
kaart 14 coordinaat C2b
Kusan Ethiopie; land der zwarten
Lachai-roi leven van openbaring/visie; ook: de Levende, Die mij ziet
Lachis betekenis onduidelijk, mogelijk onneembaar/onoverwinnelijk /NBG: Lakis 
kaart 2 coordinaat A3b 
Lahmas betekenis onduidelijk, mogelijk tot geweld /NBG: Lachmas
Lais leeuw 
later Dan genoemd, kaart 2 B1b
ook een persoonsnaam
Lakkum vesting; versperring
Laodicea het recht van het volk; of: rechtvaardig volk 
kaart 14 coordinaat D2b
Lasa mogelijk spleet/kloof /NBG: Lesa
Lasea betekenis onbekend; wellicht: spleet/kloof; of: ruigharig 
kaart 14 coordinaat C2d
Lassaron naar Saron = een (grote) vlakte; een vlak/horizontaal land /NBG: Lasaron
Lebaoth leeuwinnen /NBG: Lebaot
Lebona wierook
Lecha reis; ook: (vooruit)gang /NBG: Leka
Lechi wang; kaak
Lesem kostbare steen; opaal 
dezelfde plaats als Lais, later Dan genoemd, kaart 2 B1b
ook een persoonsnaam
Libna witheid/helderheid; plaveisel 
een legerplaats Numeri 33:20,21 
een stad in Juda andere teksten
Lithostrotos geplaveid; geplaveide grond / NBG Litostrotos
Lodebar zonder woord, of zonder weide /NBG: Lo-Debar
Luhith platen (tafelen) van hout of steen /NBG: Luchit
Luz amandelboom
Lydda strijd, twist; wellicht ook: geboren 
kaart 10 coordinaat A4b
Lystre betekenis onbekend; wellicht: vrijkoping /NBG: Lystra 
kaart 14 coordinaat E2
Maarath naakte/kale plaats /NBG: Maarat
Machane-dan legerplaats van Dan
Machpela verdubbeling /NBG: Makpela
Madiam strijd; twist / NBG Midjan
Madmanna mesthoop 
ook een persoonsnaam
Madmen mesthoop
Madmena mesthoop
Madon strijd; twist/ruzie
Magdala toren /NBG: Magadan 
kaart 2 coordinaat B2b
Magdalena afkomstig uit/van Magdala = toren 
kaart 2 coordinaat B2b
Mahanaim twee legers /NBG: Machanaim 
kaart 2 coordinaat B2d 
Makaz einde/uiterste (van het land); grensplaats /NBG: Makas
Makheloth samenkomsten; vergaderingen /NBG: Makhelot
Makkeda plaats van schaapherders
Mamre vetmestend; ook mogelijk: opstand(igheid) veroorzakend, ook een persoonsnaam
Maon woning; verblijfplaats; schuilplaats 
een stad in Juda kaart 2 coordinaat B3c
een persoonsnaam 
een volk 
een woestijn kaart 12 coordinaat D1d 
Mara bitter; triest 
kaart 12 coordinaat C2a
Mar-ala schok; beving /NBG:Marala
Maresa dat aan het hoofd is 
een stad in Juda -> kaart 2 coordinaat A3b
een persoonsnaam
Mareza dat aan het hoofd is /NBG: Maresa 
een stad in Juda -> kaart 2 coordinaat A3b
een persoonsnaam
Maroth bittere fonteinen /NBG: Marot
Masreka wijngaard
Massa beproeving/verzoeking -> plaats in de woestijn 
last -> persoonsnaam
Mattana gift/cadeau/geschenk
Mechona grondslag; basis /NBG: Mekona
Medeba water van rust 
kaart 2 coordinaat B3b
Mefaath pracht/luister; schoonheid; versierd /NBG: Mefaat
Megiddo plaats van menigten/scharen 
kaart 2 coordinaat B2a
Megiddon plaats van menigten/scharen /NBG: Megiddo 
kaart 2 coordinaat B2a 
Me-jarkon groen-geel water /NBG: Me-Hajjarkon
Meriba strijd/twist; ruzie/onmin
Merom hoogte; bergtop
Meroz (gemaakt) van Ceder
Michmas schat /NBG: Mikmas 
kaart 2 coordinaat B3a 
Michmetath mogelijk: schuilplaats /NBG: Mikmetat
Middin maten; maatregelen
Migdal-el (uitkijk)toren van God
Migdal-Gad (uitkijk) toren van Gad /NBG: Gad = voorspoed/welvaart/geluk
Migdol toren; ook vergroot/grootgemaakt 
een plaatsnaam 
kaart 12 coordinaat C1a 
naam van een toren in Ezechiel 29:10 en 30:6
Milete betekenis onbekend; wellicht: zuiver witte wol 
kaart 14 coordinaat D2c
Millo volheid/overvloed; ook bolwerk 
een burcht bij Sichem en een versterkte plaats bij Jeruzalem
Minnit (nood)lot/deel; toegewezen
Minnith (nood)lot/deel; toegewezen NBG:/Minnit
Misal (dringend) verzoek; smeekbede
Mis-al (dringend) verzoek; smeekbede /NBG: Misal 
Misrefoth-maim de stromen van water /NBG: Misrefot-Maim
Mithka zoetigheid /NBG: Mitka
Mitylene betekenis onbekend; mogelijk: verminkt 
kaart 14 coordinaat D2a
Mizpa wachttoren 
Mizpa kaart 2 coordinaat B3a 
Mizpa in Gilead kaart 2 coordinaat B2d 
Mizpe wachttoren /NBG: Mispa 
verbondsplaats van Jakob en Laban 
een streek bij de berg Hermon 
een stad in Benjamin kaart 2 coordinaat B3a  
een stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2d 
Mof mogelijk: haven van goede mensen; de poort der gezegenden 
de stad Memphis kaart 12 coordinaat B2b
Molada geboorte
More leraar; onderwijzer; ook: schutter, vroege regen
Morescheth-gaths eigendom van Gath = wijnpers /NBG: Moreset-Gat
Mosera banden; verbonden
Moseroth banden; verbonden /NBG: Moserot
Myra mirre 
kaart 14 coordinaat E2c
Naaran jeugdig
Nafath-dor hoogten van Dor = geslacht/generatie; ook: woning /NBG: de heuvelstreek van Dor 
Dor kaart 2 coordinaat A2b
Nafoth-dor hoogten van Dor = geslacht/generatie, ook woning /NBG: de heuvelstreek van Dor 
Dor kaart 2 coordinaat A2b
Nahalal weide, dezelfde naam als Nahalol
Nahalol weide 
zelfde plaats als Nahalal
Naharoth meisje; dienstmaagd; jonge vrouw /NBG: Naarat
Nain schone velden; of: liefelijk; schoonheid 
kaart 2 coordinaat B2a 
Najoth woningen; woonplaatsen /NBG: Najot
Nazaret geheiligd; afgezonderd; ook: spruit; scheut 
kaart 10 coordinaat B3a
Nazareth geheiligd, afgezonderd, ook: spruit, scheut / NBG: Nazaret
kaart 10 coordinaat B3a
Nea beving/trilling; schok
Neapolis nieuwe stad 
kaart 14 coordinaat C1d
Neballat waarschijnlijk: verborgen dwaasheid; mogelijk ook: hij verwekte tot leven
Nefthoah openend /NBG: Neftoach
Neftoah openend /NBG: Neftoach
Nehiel mogelijk: bewogen door God; wellicht ook: woonplaats Gods /NBG: Neiel
Netofa afdruipsel; destillaat (van Mirre)
Nezib pilaar; standbeeld; ook garnizoen /NBG: Nesib
Nibsan zachte bodem/grond
Nikopolis overwinnende stad; of: stad der overwinning 
kaart 14 coordinaat C2a
Nimra zuiver water; springend water
Nineve waarschijnlijk woning 
kaart 15 coordinaat C1d
No waarschijnlijk: stad; tempel/woning 
de Egyptische stad Thebe 
kaart 1coordinaat E3a
Nob hoogte; hoge plaats; mogelijk ook voorzegging
Nod omzwerving; ballingschap
Nof betekenis onduidelijk; mogelijk: aanwezigheid; of haven/poort van goede mensen/gezegenden 
kaart 12 coordinaat B2b
Nofat (ruk)wind; windstoot /NBG: Nofach
Oboth waterslang; pythons /NBG: Obot
Ofel berg/heuvel; ook: gezwel/tumor 
kaart 8 bijkaartje (slecht te zien op het kaartje, ligt links van Berg der Ergernis)
Ofni betekenis onduidelijk; mogelijk beschimmeld
Ofra jonge hinde 
kaart 2 cordinaat B2c 
On kracht/sterkte; rijkdom, ook een persoonsnaam 
kaart 12 coordinaat B1d
Ono kracht/sterk
Paddan vlakte; veld
Pafos betekenis onbekend; wellicht: kokend 
kaart 14 coordinaat E3a
Pahi geblaat (van lammeren); geschreeuw /NBG: Pai
Pahu geblaat (van lammeren); geschreeuw /NBG: Pau
Palestina zich wentelend/rollend (in het stof) /NBG: Filistea
Palmstad ander naam voor de stad Jericho
Para jonge koe; vaars
Pas-Dammim grens van het bloed; grens van de roden
Patara losgelaten (negatief); ook: verspreidend 
kaart 14 coordinaat D2d
Pekod bezoeking; straf
Penuel het aangezicht van God
Perez-uza doorbraak/breuk van Uza = sterkte/kracht /NBG: Peres-Uzza
Pergamus burcht; hoogte /NBG: Pergamum 
kaart 14 coordinaat D2a
Perge betekenis onbekend; wellicht: aards 
kaart 14 coordinaat E2c
Pethor verklaring/uitleg /NBG: Petor 
kaart 13 coordinaat C1a
Pibeseth stad van Bastet (betekenis onbekend); mogelijk ook: deel/mond van de schande /NBG: Pi-Beset 
kaart 12 coordinaat B1d
Pi-hachiroth mond/uitmonding van de spelonken/grotten /NBG: Pi-Hachirot
Pirhathon waarschijnlijk: belangrijkste/hoofdstad: of: vrijstad /NBG: Piraton
Pison grote verspreiding; overstroming
Pitom betekenis onbekend; mogelijk: stad van de (af)god Atoem; mogelijk: omsloten/omtuinde plaats; of stad van gerechtigheid 
kaart 12 coordinaat B1d
Pniel het aangezicht van God 
kaart 2 coordinaat B2d 
Pnuel het aangezicht van God /NBG: Penuel 
ook een persoonsnaam
Ptolemais stad, genoemd naar Ptolemeus (krijger; oorlogszuchtig) 
kaart 14 F3a
Puteoli putjes; kuiltjes; wellicht ook: zwavelbronnen 
kaart 14 coordinaat A1d
Raamses door de zon verwekt; zoon van de zon 
kaart 12 coordinaat C1a
Rabba vermeerdering; ook grote stad 
een stad ten oosten van de Jordaan kaart 2 coordinaat B3b
een stad in Juda
Rabbith menigte /NBG: Rabbit
Rafidim (rust)bedden; rustplaatsen; ook stutten/steunen /NBG: Refidim 
kaart 12 coordinaat C2d
Rakkath dunheid; dunne strook; kust/oever /NBG: rakkat 
Rakkon dunheid; dunne strook; kust/oever
Rama hoogte/verhevenheid; hoge plaats 
kaart 2 coordinaat B3a
Ramath hoogte/verhevenheid; hoge plaats /NBG: Rama 
kaart 2 coordinaat B3a
Ramathaim-zofim dubbele hoogte voor de uitkijk/bewaking /NBG: Ramataim-Sofim
Ramath-lechi hoogte van Lechi = wang; kaak /NBG: Ramat-Lechi
Ramath-Mizpa hoogte van Mispa = wachttoren /NBG: Ramat-Hammispe 
Rameses door de zon verwekt; zoon van de zon 
kaart 12 coordinaat C1a
Ramoth hoogten /NBG: Ramot 
dit was een vrijstad bekend als Ramoth in Gilead 
kaart 2 coordinaat C2a
Recha mogelijk: ruim; of: uiterste deel /NBG: Reka
Rechob ruimte; open plaats; wijd; plein 
een stad waar de weg naar Hamat begint  (in Syrie) 
een stad in Aser 
nog een stad in Aser 
persoonsnaam
Regium regio 
kaart 14 coordinaat B2a
Rehob ruimte; open plaats; wijd; plein /NBG: Rechob 
1) een stad waar de weg naar Hamat begint  (in Syrie) 
2) een stad in Aser 
3) nog een stad in Aser 
4) persoonsnaam
Rehoboth ruimten; open plaats; wijd /NBG: Rechobot 
kaart 2 coordinaat A3c 
Rehoboth-Ir ruimten/open plaatsen van hitte / toorn /NBG: Rechobot-Ir 
in Staten Vertaling als 2 verschillende plaatsen genoemd met een , ertussen 
kaart 15 coordinaat C1d
Remeth hoogte /NBG: Remet
Remfan Egyptische naam voor de planeet Saturnus / NBG: Romfa
Resef vlam; brandende kool, brandende ziekte 
Resen toom/teugel/breidel; kaak
Rezef hete steen; kool /NBG: Resef
Ribla vruchtbaarheid 
kaart 13 coordinaat B2c
Rimmon granaatappel 
een rots 
persoonsnaam 
afgodennaam 
een stad in Simeon, Zebulon en bij Jeruzalem -> kaart 2 coordinaat B3a
Rimmon-methoar /NBG: Rimmon (= granaatappel) dat zich uitstrekt in de richting van  
kaart 2 coordinaat B3a
Rimmono granaatappel / dezelfde plaats als Rimmon 
kaart 2 coordinaat B3a
Rimmon-perez Rimmon (= granaatappel ) van Peres (= de breuk) /NBG: Rimmon-Peres
Rissa barst/breuk; ruine
Rithma brem /NBG: Ritma
Rogelim plaats van de vollers
Rome sterkte 
kaart 14 coordinaat A1d
Saalabbin vossen; plaats van vossen 
zelfde plaats als Saalbim
Saalbim vossen; plaats van vossen 
dezelfde plaats als Saalabbin
Saaraim dubbele poort; twee poorten
Safer berg van schoonheid/zuiverheid /NBG: Har-Safer
Safir mooi; zuiver; eerlijk
Sahazima hoogten; hoge plaatsen /NBG: Sachasima
Salamis vredestad; heilstad 
ligt op Cyprus 
kaart 14 coordinaat E2d
Salcha betekenis onduidelijk; mogelijk: weg; verhuizing /NBG: Salka 
kaart 8 coordinaat D4b
Salim vrede; ook mogelijk: vos 
kaart 10 coordinaat B3c
Samaria bewakingsheuvel; hoogte 
kaart 2 coordinaat B2c 
Samir doorn; scherpe punt; ook: wacht/bewaker 
ook een persoonsnaam
Sanzanna palmtak /NBG: Sansanna
Sardis betekenis onbekend; wellicht: rode /NBG: Sardes 
kaart 14 coordinaat D2b
Sarepta (samen)smelting/zuivering (van metalen) /NBG: Sarefat 
kaart 13 coordinaat A3a
Sarid overlevende; ontkomene; overblijfsel
Sarthan verkoeling /NBG: Saretan 
kaart 9 coordinaat C2c 
Saruhen hun gebied/terrein; mogelijk ook: aangename woonplaats /NBG: Saruchen
Schave vlakte /NBG: Sawe
Schave-kiriathaim vlakte van Kiriathaim = twee stedendorpen; dubbelstad/dorp /NBG: Sawe-Kirjataim
Schebam waarschijnlijk: (lieflijke) geur -> dezelfde plaats als Sibma /NBG: Sebam
Schebarim breuken; ruines /NBG: de steengroeven
Schonehavens /NBG: Goede Rede 
kaart 14 coordinaat D3a
Sechacha omheining; insluiting /NBG: Sekaka
Sechu wachttoren /NBG: Seku
Sefam verhoogde plaats
Sefar telling; geschrift; boek
Sefarad mogelijk: afgezonderd; mogelijk ook: dorpel van de afgang
Sefarvaim betekenis onbekend; mogelijk (de) berg Sefar bij Parwaim = oosterse gebieden /NBG: Sefarwaim
Sehirath (harige) geit /NBG: Seira
Seleucie betekenis onbekend; wellicht: wit licht 
kaart 14 coordinaat F2c
Sen tand; ivoor
Sesach nedergedaald; terneer gezonken /NBG: Sesak 
in geheimschrift de naam Babel
Sibma waarschijnlijk: (lieflijke) geur, dezelfde plaats als Sebam
Sibraim tweevoudige hoop; dubbele hoop
Sichar dronken; dwaas 
kaart 10 coordinaat B3c
Sichem schouder(s); (aan)deel 
dit was een vrijstad 
kaart 2 coordinaat B2c 
Sichron dronkenschap /NBG: Sikkaron
Siddim zijden/hellingen/vlakten
Sidon visserijplaats, overvloed van vis 
kaart 10 coordinaat B2a
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Sidonis visserijplaats; overvloed van vis /NBG: Sidon 
kaart 10 coordinaat B2a
Sifmoth verhoogde plaatsen /NBG: Sifmot
Silhim gewapende mannen /NBG: Silchim
Silo vredestichter; rustbrenger, ook de profetische naam van de Messias in Genesis 49:10 
kaart 2 coordinaat B2c 
Simron-meron wacht/bewaker van Meron (= hoogte; bergtop); mogelijk: waakzame wachter /NBG: Simron-Meroon
Sion verdroogd/verdord land; mogelijk ook vesting; versterkte stad 
een naam voor Jeruzalem, nauw verbonden met de berg Sion
Sittim accacias; accaciabos 
verblijfplaats in de woestijn tijdens de uittocht 
een dal in de buurt van Jeruzalem
Smyrna mirre 
kaart 14 coordinaat D2a
Socho haag/heg; hek /NBG: Soko 
kaart 2 coordinaat A3b
ook een persoonsnaam 
Sodom betekenis onduidelijk; mogelijk: (grote) brand
Sodoma betekenis onduidelijk; mogelijk: (grote) brand /NBG: Sodom
Suf zeewier, zie ook Schelfzee -> Deuteronomium 1:1 en Exodus 23:31 NBG 
honingraat -> persoonsnaam 1 Samuel 1:1 en 1 Kronieken 6:35; een gebied in 1 Samuel 9:5
Sukkoth hutten; tenten /NBG: Sukkot 
kaart 2 coordinaat B2d
ook een plaats in Egypte kaart 12 coordinaat C1c
Sunem twee rustplaatsen; dubbele rustplaats 
kaart 2 coordinaat B2a  
Sur verwijderd; uitgedreven -> een poort van de tempel in 2 Koningen 11:6 
muur; fort; versterkte stad -> een plaatsnaam in Genesis 16:7, 20:1, 25:18; Exodus 15:22; 1 Samuel 15:7, 27:8 
rots -> persoonsnaam 
een woestijn kaart 12 coordinaat C2a
Susan (witte) lelie
Syene waarschijnlijk: opening; sleutel (van Egypte) 
kaart 1 coordinaat E3c
Syrakuse getrokken door het horen; wellicht ook: een Syrisch gehoor /NBG: Syracuse 
kaart 14 coordinaat B2c
Taanach betekenis onduidelijk; wellicht zanderig; zwervend door; vestingmuur /NBG: Taanak
Tabbath gevierd; beroemd /NBG: Tabbat
Tachpanhes betekenis onbekend; mogelijk: het begin der eeuw; de aanvang der wereld; mogelijk ook: hoofd van het land 
kaart 12 coordinaat C1c
Tamor palm(boom) /NBG: Tamar
Tappuah appel; appelboom /NBG: Tappuach
Tarsen onderwerping; overwonnen land; ook: edelgesteente /NBG: Tarsus 
kaart 14 coordinaat E2d
Tarsis onderwerping; overwonnen/onderworpen land, ook: edelgesteente; chrysoliet; amber; jaspis ook een persoonsnaam 
kaart 1 coordinaat A2a  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Tel-Abib heuvel van korenaren
Telasser heuvel van Assur = een stap of gelukkige /NBG: Telassar
Tel-harsa heuvel van Harsa = de tovenaar/magier; ook: heuvel van het woud /NBG: Tel-Charsa
Tel-melah zoutheuvel /NBG: Tel-Melach
Teman (het) zuiden, ook een persoonsnaam 
kaart 12 coordinaat D1d
Thaanach betekenis onduidelijk; wellicht zanderig; zwervend door; vestingmuur /NBG: Taanak 
kaart 2 coordinaat B2a  
Thaanath-Silo toegang/drempel tot/van Silo /NBG: taanat-Silo = Silo = vredestichter; rustbrenger
Thab-era brandend/verterend (vuur) /NBG: Tabera 
Thadmor stad vol palmbomen (palmenstad) /NBG: Tadmor 
kaart 8 coordinaat F2a
Tharala waarschijnlijk: wankelend; waggelend /NBG: Tarala
Tharsis onderwerping; overwonnen/onderworpen land, ook edelgesteente; chrysoliet; amber; jaspis /NBG: Tarsis 
ook een persoonsnaam
Tharsisa onderwerping; overwonnen/onderworpen land, ook edelgesteente; chrysoliet; amber; jaspis /NBG: Tarsis 
ook een persoonsnaam 
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Thebez helderheid; glans; opvallend /NBG: Tebes 
kaart 2 coordinaat B2c 
Thekoa het inslaan of vastslaan (van tentpinnen); ook mogelijk: trompetgeschal /NBG: Tekoa 
kaart 2 coordinaat B3a
Thel-harsa heuvel van Harsa = de tovenaar/magier; ook: heuvel van het woud /NBG: Tel-Charsa
Thel-melah zoutheuvel /NBG: Tel-Melach
Theman (het) zuiden /NBG: Teman 
kaart 12 coordinaat D1d 
ook een persoonsnaam 
Thessalonica overwinning van de Thessaliers/van onjuistheid / NBG: Tessalonica 
kaart 14 coordinaat C1d
Thifsah passage; doorgang/tocht /NBG: Tifsach 
kaart 13 coordinaat C2b
Thimnath deel; bezitting -> plaatsnaam 
terughouden/vasthouden; beteugelen -> een persoonsnaam 
/NBG: Timna
Thimnath-Serah deel van de overvloed /NBG: Timnat-Serach
Thirza genot; vreugde; lieflijk; aangenaam /NBG: Tirsa 
een stad, kaart 2 coordinaat B2c (Thirza)
een persoonsnaam
Thisbiet afkomstig uit Thisbe = ballingschap/gevangenschap /NBG: Tisbiet 
kaart 2 coordinaat B2d 
Tholad geslacht; nakomelingschap; familie /NBG: Tolad
Thyatira betekenis onbekend; wellicht: geur van droefenis /NBG: Tyatira
Thyatire betekenis onbekend; wellicht: geur van droefenis /NBG: Tyatira 
kaart 14 coordinaat D2b
Tibchath slachting; het slachten /NBG: Tibchat
Tiberias genoemd naar keizer Tiberius (van de riviergod Tiber) 
kaart 2 coordinaat B2b  
een meer, ook genoemd de zee van Galilea 
kaart 2 coordinaat B2b 
Tifsah passage; doorgang/tocht /NBG: Tifsach 
kaart 13 coordinaat C2b
Timna deel; bezitting -> een stad in Juda, Dan en bij de Filistijnen  
terughouden/vasthouden; beteugelen -> een persoonsnaam 
Timnath deel van ....
Timnatha deel; bezitting -> een stad in Juda, Dan en bij de Filistijnen  
terughouden/vasthouden; beteugelen -> een persoonsnaam 
/NBG: Timna 
Timnath-heres deel/bezit van Cheres = zon /NBG: Timnat-Cheres 
kaart 2 coordinaat B2c 
Timnath-Serah deel van de overvloed /NBG: Timnat-Serach
Tirza genot; vreugde; lieflijk; aangenaam /NBG: Tirsa 
een stad, kaart 2 coordinaat B2c (Thirza)
een persoonsnaam
Tochen een bepaalde/vastgestelde maat /NBG: Token
Tofel laf/smakeloos
Troas betekenis onbekend; wellicht: een Trojaan 
kaart 14 coordinaat D2a
Trogyllion betekenis onbekend; wellicht: bewaarplaats 
kaart 14 coordinaat D2a
Tseredath betekenis onduidelijk; wellicht: onderdrukking; mogelijk ook: verkoeling /NBG: Serera
Tyrus rots 
kaart 10 coordinaat B2c 
kaart 13 apart kader en coordinaat A3c
Umma eenheid; verbinding; vereniging
Ur vuur; licht; verlichting, ook een persoonsnaam 
kaart 15 coordinaat D2c
Uzzen-seera deel van Seera; oor van Seera = (naaste) bloedverwantschap
Waheb gave; gift; kan ook vertaald worden met: wat hij deed
Zaanaim omwandelingen; verhuizingen /NBG: Saannaim
Zaanan plaats van kudden; mogelijk ook: vruchtbaar /NBG: Saanan
Zaanannim omwandelingen; verhuizingen /NBG: Saanannim
Zair klein/gering; jong /NBG: Sair
Zalmona schaduwrijk; donker /NBG: Salmona
Zanoah moerassige plaats; stinkend /NBG: Zanoach
Zarfath (samen)smelting/zuivering (van metalen) /NBG: Sarefat 
kaart 13 coordinaat A3a
Zartana verkoeling /NBG: Saretan 
kaart 9 coordinaat C2c 
Zarthan verkoeling /NBG: Saretan 
kaart 9 coordinaat C2c 
Zeboim Gazellen -> Genesis, Deuteronomium en Hosea 
Heyenas -> 1 Samuel en Nehemia 
/NBG: Seboim 
Zedad zijde/helling (bijvoorbeeld van een berg) /NBG: Sedad
Zefat wachttoren /NBG: Sefat
Zelzah schaduw uit de zon /NBG: Selsach
Zemaraim waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen; mogelijk ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semaraim
Zenan plaats van kudden; vruchtbaar /NBG: Senan
Zer waarschijnlijk: rots; vuursteen; mogelijk: koelte /NBG: Ser
Zereda verkoeling /NBG: Sereda
Zeredatha verkoeling /NBG: Seredata
Zeret-hassahar pracht/luister van de dauw /NBG: Seret-Hassachar
Ziba standbeeld /NBG: Siba
Ziddim zijden/hellingen /NBG: Siddim
Zifron betekenis mogelijk: lieflijke geur
Ziklag betekenis onduidelijk; mogelijk: kronkelend/draaiend /NBG: Siklag 
kaart 2 coordinaat A3c
Zior onbetekenend; klein /NBG: Sior
Zoan mogelijk: vlakte; laag oord; mogelijk ook: plaats van vertrek 
kaart 12 coordinaat B1b
Zoar onbetekenend; klein /NBG: Soar 
kaart 7 coordinaat C3d
Zoboim gazellen /NBG: Seboim
Zora verslagen; ook plaats van horzels /NBG: Sora 
kaart 2 coordinaat A3b 
Zoutstad /NBG: Ir-Hammelach = zoutstad
Zuf zeewier, zie ook Schelfzee -> Deuteronomium 1:1 en Exodus 23:31 NBG 
honingraat -> persoonsnaam 1 Samuel 1:1 en 1 Kronieken 6:35; een gebied in 1 Samuel 9:5 
/NBG: Suf
Zur plaatsnaam: muur; fort; versterkte
stad 
persoonsnaam: rots 
/NBG: Sur