Plaatsen in de Bijbel

(Leestijd: 20 - 39 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
naam betekenis
Abel-beth-maacha weide van het huis van Maacha /NBG: Abel-Bet-maaka 
kaart 2 coordinaat B1b
Abel-maim waterweide
Abel-mehola dansweide; weide van de dans /NBG: Abel-Mechola 
kaart 2 coordinaat B2c
Abel-mizraim weide van Egypte /NBG: Abel-Misraim
Abel-Sittim acaciaweide /NBG: Abel-Hassittim 
kaart 2 coordinaat B3b
Abel-keramim wijngaardenweide
Abrona overgang; overtocht
Acco betekenis onduidelijk; mogelijk zand, warm gemaakt door de hitte van de zon /NBG: Akko 
kaart 2 coordinaat B2a 
Achlab vettigheid; vruchtbaarheid
Achmetha betekenis onduidelijk; mogelijk: citadel; fort; wellicht ook: koffer /NBG: Achmeta 
zie kaart 15 coordinaat D2b 
Achsaf toverij; toverformule/bezwering /NBG: Aksaf
Achsib bedrieglijk; vals; leugenachtig /NBG: Akzib 
kaart 2 coordinaat B1c 
Achzib bedrieglijk; vals; leugenachtig /NBG: Akzib 
kaart 2 coordinaat B1c   
Adada feest; festiviteit
Adama (rode) grond/bodem
Adami-nekeb menselijke spelonk/doorboring
Addan ramp; ongeluk
Addon ramp; ongeluk
Adithaim dubbele versiering; tweevoudig sieraad /NBG: Aditaim
Adoraim dubbele woning; twee woningen; twee prinsen 
kaart 2 coordinaat B3a 
Adramyttenisch uit Adramyttium /NBG: Adramyttium 
betekenis onbekend; wellicht: ik zal in de dood blijven 
kaart 14 coordinaat D2a
Adullam gerechtigheid van het volk 
Afek vesting; burcht 
kaart 2 coordinaat B2b 
Afeka vesting; burcht
Afik vesting; burcht /NBG: Afek 
kaart 2 coordinaat B2b 
Afra jong (vrouwelijk) hert
Ai ruine; puinhoop 
kaart 2 coordinaat B3a 
Ajalon behorend tot herten; hertenveld /NBG: Ajjalon 
kaart 2 coordinaat B3a 
Ajath ruine; puinhoop /NBG: Ajjat
Alexandrie stad genoemd naar Alexander = verjager van mannen, of mannelijke hulp 
kaart 14 coordinaat D3d
Allammelech de eik van de koning /NBG: Allamelek
Allon (prachtige) eik 
ook een persoonsnaam
Almon geheimhouding; bedekking
Almon-diblathaim schuilplaats/verborgen plaats van samengeperste vijgen/dubbele vijgenkoeken /NBG: Almon-Diblataim 
Aloth mogelijk: jong; melkgevend; wellicht ook: opgang; trap /NBG: Alot
Aluz een menigte volk /NBG: Alus
Am-ad eeuwig volk /NBG: Amad
Amam mogelijk: eenheid; vereniging
Amfipolis besloten stad (door zee of rivier) 
kaart 14 coordinaat C1d
Anab (druiven)tros
Anacharath mogelijk: neusgat; of: enge pas; ook mogelijk: klagend gerucht van een menigte /NBG: Anacharat
Anathoth antwoorden (op gebed/gebeden) /NBG: Anatot 
kaart 2 coordinaat B3a 
Anem bronnen/fonteinen
Anim bronnen/fonteinen
Antiochie betekenis onbekend; mogelijk: gedreven tegen 
in Klein-Azie kaart 14 coordinaat E2a, en kaart 14 coordinaat F2c
Antipatris evenbeeld van de vader
Apollonia van Apollo 
kaart 14 coordinaat C1d
Appiusmarkt markt/openbare spreekplaats van Appii /NBG: Forum Appii 
kaart 14 coordinaat A1d
Ar stad 
kaart 2 coordinaat B3d (aan de Arnon) 
Arab hinderlaag
Arad wilde ezel 
kaart 2 coordinaat B3c
ook een persoonsnaam
Areopagus heuvel van Mars
Arfad stut; steuning/ondersteuning /NBG: Arpad 
kaart 13 coordinaat B1 midden
Arimathea heuvel; hoogte; verhevenheid /NBG: Arimatea 
kaart 10 coordinaat B3c
Ar-moabs stad van Moab = water van de vader; ook: nageslacht van de vader
Aroer naakt/kaal; verlaten; eenzaam 
kaart 9 coordinaat C3d
Arpad stut; steuning/ondersteuning 
kaart 13 coordinaat B1 midden
Arubboth vensters; schoorstenen /NBG: Arubbot
Aruma verheven
Arvad omzwerving /NBG: Arwad 
kaart 13 coordinaat A2d
Asan rook; ook: toorn
Asdod burcht; vesting; vesterkte plaats 
kaart 2 coordinaat A3a
Askelon (land)verhuizing; migratie 
kaart 2 coordinaat A3a 
Asna 1) betekenis: versterkt, een stad in Juda Jozua 35:33 en een andere stad in Juda Jozua 15:43 
2) betekenis: doornstruik, persoonsnaam
Assus nabij; naderend 
kaart 14 coordinaat D2a
Asteroth-karnaim tweehoornige Astarte /NBG: Asterot-Karnaim 
kaart 2 coordinaat C2a 
Astharoth toename van de schaapskudde /NBG: Astarot 
kaart 2 coordinaat C2a 
Atach verblijfplaats; herberg /NBG: Atak
Ataroth kronen/diademen /NBG: Atarot 
kaart 2 coordinaat B3b 
Athene onbekend, mogelijk: onzekerheid 
kaart 14 coordinaat C2b
Atroth-sofan kronen/diademen van Sofan = betekenis onbekend /NBG: Atrot-Sofan
Attalie betekenis onbekend /NBG: Attalia 
kaart 14 coordinaat E2c
Aven ijdelheid; ook: rijkdom, kracht /NBG: Awen
Avith ruinen; puinhopen /NBG: Awit
Avva omverwerping; ruine/puinhoop /NBG: Awwa
Azal nobel/edel /NBG: Asel
Azeka uitgegraven/opgegraven
Azem bot; ook macht/sterkte /NBG: Esem
Azie mogelijk: oosten /NBG: Asia 
kaart 14 coordinaat D2b/d
Azmon sterk /NBG: Asmon
Azote burcht; vesting; versterkte plaats / BNG: Asdod
kaart 10 coordinaat A4b
Baala meesteres 
ook de naam van een berg in Juda
Baalath heer van .. (een vrouwelijk persoon of voorwerp) /NBG: Baalat
Baalath-Beer heer van haar bron/put
Baal-Gad heer van het geluk
Baal-hamon heer van de menigte/overvloed
Baal-Hazor heer van het dorp/terrein/(paleis)grond /NBG: Baal-Chasor
Baalim-Juda heren van Juda; ook: heren die de Here loven /NBG: Baale-Jehuda 
zelfde plaats als Kirjath-Jearim; Kirjath-Baal; Baala 
kaart 2 coordinaat B3a
Baal-meon heer des huizes/van de woning
Baal-perazim heer van de (uit)barstingen/breuken/barsten /NBG: Baal-Perasim
Baal-Salisa de derde heer
Baal-Thamar heer van de dadelpalm /NBG: Baal-Tamar
Baal-zefon heer van het noorden; ook heer die verbergt /NBG: Baal-Sefon
Babel verwarring -> zie Babylon 
kaart 15 coordinaat C2d 
Babylon verwarring -> zie Babel 
kaart 15 coordinaat C2d 
Bahurim verkorenen; uitgezochten; beproefden; ook dorp voor jonge mannen /NBG: Bachurim
Baith huis/woning /NBG: de tempel
Bala verdorde; vervallene
Bamoth verhogingen /NBG: Bamot
Bamoth-Baal hoogten van Baal /NBG: hoogten van Baal
Beer bron/put
Beer-Elim bron/put van goden/helden/machtigen
Beeroth bronnen/putten /NBG: Beerot
Beer-Seba bron/put van Seba = eed; zeven /NBG: Berseba 
kaart 2 coordinaat A3d
Beesthera huis/tempel van Astarte /NBG: Beestera = Astarte
Bene-jaakan zonen van Jaakan = bedroefd; droefenis/ellende
Berea betekenis onduidelijk, mogelijk met veel water 
kaart 14 coordinaat C1c
Bered hagel, ook een persoonsnaam
Berotha haar bronnen/putten /NBG: Berota
Berothai mijn bronnen/putten /NBG: Berotai
Ber-Seba bron/put van Seba = eed; zeven /NBG: Berseba 
kaart 2 coordinaat A3d
Beten_ buik
Bethabara huis van doorgang/passage/overtocht (veerhuis) /NBG: Betanie 
Betanie aan de overzijde van de Jordaan 
kaart 10 coordinaat B4b
Beth-anath huis van Anat = antwoord (op gebed) /NBG: Bet-Anat
Bethanie huis van droefenis; huis der ellende; ook mogelijk: huis van dadels / NBG: Betanie 
kaart 2 coordinaat B3a
Beth-anoth huis van Anat = antwoord (op gebed) /NBG: Bet-Anot
Beth-araba huis van de vlakte/woestijn /NBG: Bet-Araba
Beth-arbel huis van Gods hinderlaag /NBG: Bet-Arbel
Beth-aven huis van ijdelheid/afgoden /NBG: Bet-Awen
Beth-Azmaveth huis waar de sterfelijkheid/dood sterk is /NBG: Bet-Azmawet
Beth-Baal-meon huis van Baal-meon /NBG: Bet-Baal-Meon
Beth-bara huis van overgang/doorwaadbare plaats /NBG: Bet-Bara
Beth-biri het huis dat ik gemaakt heb /NBG: Bet-Biri
Beth-cherem huis van de wijngaard /NBG: Bet-kerem
Beth-dagon huis van Dagon = grote vis /NBG: Bet-Dagon
Beth-diblathaim huis van de twee vijgekoeken /NBG: Bet-Diblataim
Beth-Eden huis van welgevallen /NBG: Bet-Eden
Beth-el huis van God /NBG: Betel 
kaart 2 coordinaat B3a  
Beth-emek huis van de vallei; dalwoning /NBG: Bet-haemek
Bether gekloofd (Aramees) /NBG: gekloofd
Beth-fage betekenis onduidelijk; mogelijk: huis der fonteinen; of: huis der onrijpe vijgen /NBG: Betfage 
kaart 11 coordinaat D2a
Beth-gader ommuurde woning /NBG: Bet-Gader
Beth-Gamul huis van beloning/vergelding /NBG: Bet-Gamul
Beth-haezel stevig huis; huis van standvastigheid /NBG: Bet-Haesel
Beth-hammerchaboth het huis van wagens/koetsiers /NBG: Bet-Hammarkabot
Beth-haram het huis der hoogte /NBG: Bet-Haram
Beth-Haran het huis van de bergbewoner /NBG: Bet-Haran
Beth-heked huis van verbondenheid /NBG: Bet-Eked
Beth-Hogla huis van de patrijs /NBG: Bet-Chogla
Beth-horon spelonkhuis /NBG: Bet-Choron 
kaart 2 coordinaat B3a 
Beth-jesimoth huis van eenzaamheden; verlaten huis /NBG: Bet-Hajjesimot
Beth-kar weidehuis /NBG: Bet-Kar
Beth-lebaoth het huis van leeuwinnen /NBG: Bet-Lebaot
Bethlehem broodhuis /NBG: Betlehem
kaart 2 coordinaat B2a in Galilea en B3a in Juda
Bethlehem Efratha broodhuis van Efratha /NBG: Betlehem Efrata
Beth-Maacha huis van Maacha /NBG: Abel-Bet-maaka = onderdrukking/verdrukking; afpersing 
Beth-markaboth het huis van wagens/koetsiers /NBG: Bet-Hammarkabot
Beth-meon huis ter bewoning /NBG: Bet-Meon
Beth-nimra huis van zuiver water /NBG: Bet-Nimra
Beth-palet vluchthuis; asiel /NBG: Bet-Pelet
Beth-pazzez huis/plaats van de verspreiding/diaspora /NBG: Bet-Passes
Beth-Pelet vluchthuis; asiel
Beth-Peor huis van Peor = kloof; wijde opening /NBG: Peor 
kaart 2 coordinaat B3b
Beth-Rafa huis van genezing /NBG: Bet-Rafa
Beth-Rechob huis van ruimte/der verte; ook: huis van de straten /NBG: Bet-Rechob 
kaart 7 coordinaat D2
Bethsaida betekenis onduidelijk; mogelijk: vishuis /NBG: Betsaida 
kaart 2 coordinaat B2b 
Beth-san huis van rust /NBG: Bet-San 
kaart 2 coordinaat B2b Beth-Sean
Beth-sean huis van rust /NBG: Bet-Sean 
kaart 2 coordinaat B2 midden 
Beth-semes huis van de zon /NBG: Bet-Semes 
kaart 2 coordinaat A3b
Beth-sitta acaciahuis /NBG: Bet-hassitta
Beth-Tappuah huis van de appelen /NBG: Bet-Tappuach
Bethul samentrekking van Betuel, zelfde plaats als /NBG: Betuel
Beth-Zur huis van de rots /NBG: Bet-Sur
Betonim pistache-noten/pimpernoten
Bezer goud /NBG: Beser 
dit was een vrijstad 
kaart 2 coordinaat B3b
Bikeat-Aven vallei/dal van nietigheid /NBG: Bikat-Awen
Bochim wenenden /NBG: Bokim
Bozra schaapskooi; ook: vesting; versterkte plaats /NBG: Bosra 
1) de hoofdstad van de Edomieten kaart 9 coordinaat C4b
2) een stad in Basan kaart 8 coordinaat D4b
Calne gemeenschappelijkheid; wij brengen het ten einde /NBG: Kalno 
plaats aan de rivier Tigris 
kaart 15 coordinaat C2d 
Cesarea betekenis onduidelijk; mogelijk: afgescheiden; of: van Ceasar/de Keizer / NBG Caesarea 
Cesarea in Filippi kaart 2 coordinaat B1b en Cesarea kaart 2 coordinaat A2b
Chabbon koek /NBG: Kabbon
Chanes betekenis onduidelijk; mogelijk: de genade is weg
Charran verdord; verdroogd; verschroeid /NBG: Haran 
kaart 15 coordinaat B1d 
Chasifja zilver; geld /NBG: Kasifja
Chefar-haammonai dorp van de Ammonieten /NBG: Kefar-Haammoni
Chelbon vet; vruchtbaarheid 
kaart 13 coordinaat B3a (Helbon)
Chesalon vertrouwen /NBG: Kesalon
Chesil belachelijk; dwaas; Orion /NBG: Kesil
Chesulloth hoop; vertrouwen /NBG: Kesullot
Chezib leugenaar /NBG: Kezib
Chisloth-thabor vertrouwen van Thabor /NBG: Kislot-Tabor
Chitlis muur van een/de man /NBG: Kitlis
Chor-Asan rokende oven; fornuis /NBG: Bor-Asan
Chorazin mogelijk: de heraut; hier is de verborgenheid; rokende oven 
kaart 10 coordinaat B3a
Chozeba in haar leugen; misleidster /NBG: Kozeba
Chun stabiliteit; standvastigheid /NBG: Kun
Chut nauwelijks vertaalbare plaatsnaam; mogelijk: verplettering of klas/groep /NBG: Kuta
Chuta nauwelijks vertaalbare plaatsnaam; mogelijk: verplettering of klas/groep /NBG: Kuta
Cinnereth harpen; citers /NBG: Kinneret 
een plaats kaart 2 coordinaat B2a 
vroegere naam van het meer van Galilea  kaart 2 coordinaat B2a
Cyrene betekenis onbekend 
kaart 14 coordinaat C3
Dabbaseth kameelbult; ook: heuvelplaats /NBG: Dabbeset
Dalmanutha mogelijk: het deel van de arme; wellicht: smeulend stuk hout /NBG: Dalmanuta
Damaskus betekenis onbekend, mogelijk: de zakkenwever zwijgt; druk/bedrijvig /NBG: Damascus 
kaart 13 coordinaat B3a
Dammim einde/grens van het bloed; ook einde van de stilten /NBG: Efes-Dammim
Danna vrouwelijke rechter; oordeel
Debir heiligdom (het gedeelte van waar de Here sprak) 
kaart 2 coordinaat A3d
dezelfde plaats als Kirjath-Sefer en Kirjath-sanna 
ook een persoonsnaam, de koning van Eglon
Derbe betekenis onbekend; mogelijk: (leer)looier 
kaart 14 coordinaat E2d
Diblath haar vijgenkoek /NBG: Ribla
Dibon wegkwijnen; ook verspilling 
kaart 2 coordinaat B3d
ook een plaats in Juda 
Dibon_gad verspilling van Gad = voorpoed/welvaart/geluk
Dilan kalebas/pompoen, ook plaats van kalebassen
Dimna mesthoop; ook mogelijk haar uitwerpsel
Dimon wegkwijnen; ook verspilling /NBG: Dibon 
kaart 2 coordinaat B3d
ook een plaats in Juda 
Dimona wegkwijnen; ook verspilling /NBG: Dimon - Dibon 
kaart 2 coordinaat B3d
ook een plaats in Juda 
Dinhaba de rechter komt; dat de rechtspraak kome
Dizahab genoeg goud; goudrijke plaats
Dobrath weide(grond); schaapsweide /NBG: Daberat 
kaart 2 coordinaat B2a 
Dofka bonzend/kloppend; ook veedrijvend
Dor_ geslacht/generatie; ook woning 
kaart 2 coordinaat A2b 
Dothan twee bronnen /NBG: Dotan 
kaart 2 coordinaat B2c 
drie tabernen drie herbergen /NBG: Tres Tabernae 
kaart 14 coordinaat A1d
Ebez misschien: tin /NBG: Ebes
Ebron slaafs, waarschijnlijk van Abdon
Eden liefelijkheid; heerlijkheid
Edrei sterk; machtig; ook: grote weide 
de hoofdstad van Basan zie kaart 8 coordinaat D4a 
ook een stad in Naftali
Efron (als een) jong hert, ook een persoonsnaam
Eglaim twee kalveren
Eglon jonge/mooie stier 
kaart 2 coordinaat A3b   
ook een Moabitische koning
Ekron ontworteling 
kaart 2 coordinaat A3b 
Elath eikeboom; grote boom /NBG: Elat 
kaart 12 coordinaat D2b
Eleale God verhogend; God heeft zich verheven /NBG: Elale 
kaart 2 coordinaat B3b 
Elef duizend
Elim groten/machtigen (meestal met betrekking tot bomen) 
kaart 12 coordinaat C2a
Ellasar mogelijk: God kastijdt/kuist
Elon-beth-hanan eik/machtige van het huis der genade /NBG: Elon-Bet-Chanan
Elon-thabor eik van de Thabor = steengoeve; hoogte /NBG: terebint van Tabor
Eloth eik /NBG: Elot
Elteke God van aanbidding
Eltekon God is (zijn) oprichting/bevestiging
Eltholad God doet geboren worden; ook: God van het nageslacht /NBG: Eltolad 
Emmaus warm bad; hete bronnen 
kaart 2 coordinaat B3a
Enam fonteinen
Endor fontein/bron van de woning/het verblijf 
kaart 2 coordinaat B2a 
En-Eglaim fontein/bron van Eglaim = twee kalveren
En-gannim fontein/bron van de tuinen 
kaart 2 coordinaat B2b 
Engedi fontein/bron van het kind 
kaart 2 coordinaat B3a 
En-gedi fontein/bron van het kind /NBG: Engedi 
kaart 2 coordinaat B3c
En-hadda scherpe/snelle fontein/bron /NBG: En-Chadda
En-hazor fontein/bron van Hazor = dorp; stad; omheining /NBG: En-Chasor
En-mispat fontein/bron van het gericht/oordeel
En-Rimmon fontein/bron van Rimmon = granaatappel /NBG: Rimmon
En-rogel fontein/bron van Rogel = voller; iemand die stof vervilt /NBG: Rogel 
En-semes fontein/bron van de zon
En-Tappuah fontein/bron van Tappuach = appel; appelboom /NBG: Tappuach
Erech lengte /NBG: Erek 
kaart 15 coordinaat D2c
Esan ondersteuning
Eskol druiventros, ook een persoonsnaam
Estemo gehoorzaamheid, zie ook Esthemoa
Esthaol (dringend) verzoek; smeekbede /NBG: Estaol 
kaart 2 coordinaat B2a 
Esthemoa gehoorzaamheid, zie ook Estemo 
ook een persoonsnaam
Etam voleindigd/volmaakt -> plaatsnaam in Exodus 13:20 en Numeri 22:6,7,8 
plaats van roofzuchtige dieren -> een stad in 1 Kronieken 4:32 en
2 Kronieken 11:6; een rots in Richteren 15:8,11; een persoonsnaam in 1
Kronieken 3:4 
Etham voleindigd/volmaakt -> plaatsnaam in Exodus 13:20 en Numeri 22:6,7,8 
plaats van roofzuchtige dieren -> een stad in 1 Kronieken 4:32 en 2 Kronieken 11:6; een rots in Richteren 15:8,11; een persoonsnaam in 1 Kronieken 3:4 
NBG: Etam
Ether overvloedig /NBG: Eter
Ezem bot; ook macht/sterkte /NBG: Esem
Ezeon-geber ruggegraat van een man/held /NBG: Esjon-Geber 
kaart 12 coordinaat D2b
Ezniet (zijn) speer /NBG: Esniet
Fenix de mythologische vogel Feniks ; palmboom; mogelijk ook: zand /NBG: Feniks
Filadelfia broederliefde 
kaart 14 coordinaat D2b
Filippi (stad van) Filippus = liefhebber van paarden 
kaart 14 coordinaat C1d
Funon verward; ook: duisternis /NBG: Punon
Gaba heuvel/berg /NBG: Geba 
kaart 2 coordinaat B3a
Gadarenen betekenis onbekend; wellicht: beloning van het einde 
kaart 10 coordinaat B2b
Gallim (steen)hopen; fonteinen
Gath wijnpers /NBG: Gat 
kaart 2 coordinaat A3b  
Gath-Hefer wijnpers van Hefer = put of bron, gegraven wijnpers /NBG: Gat-Hachefer
Gath-rimmon wijnpers van Rimmon = granaatappel /NBG: Gat-Rimmon
Gaza sterk; versterkt; vesting 
kaart 2 coordinaat A3c 
Geba heuvel/berg 
kaart 2 coordinaat B3a
Gebal berg; ook: grens 
kaart 13 coordinaat A2d
Gebim waterreservoirs; ook: sprinkhanen
Geder muur
Gedera muur; ook: ommuurde plaats; schaapskooi
Gederoth muren; ook: ommuurde plaatsen; schaapskooien /NBG: Gederot
Gederothaim twee muren; twee schaapskooien /NBG: Gederotaim
Geliloth omtrekken; gebieden /NBG: de steenkringen
Gennesaret mogelijk: hof van de vorst; wellicht ook: een harp 
een plaats 
een meer, ook genoemd de zee van Galilea en zee van Tiberias 
kaart 2 coordinaat B2b
Gennesareth mogelijk: hof van de vorst; wellicht ook: een harp /NBG: Gennesaret 
een meer, ook genoemd de zee van Galilea en zee van Tiberias 
kaart 2 coordinaat B2b
Gerar verblijf; oponthoud 
kaart 2 coordinaat A3c 
Geruth-Chimham verblijfplaats/bewoning van Chimham = groot verlangen /NBG: Gerut-Kimham
Gezer deel 
kaart 2 coordinaat A3b 
Giach voort/doorbreken (bijvoorbeeld van water)
Gibath heuvel/hoogte /NBG: Gibat
Gibbethon heuvelachtig /NBG: Gibbeton
Gibea heuvel; hoogte
Gibea-benjamins heuvel; hoogte van Benjamin 
Gibea-sauls heuvel; hoogte van Saul 
plaatsnaam
Gibeon heuvelstad 
kaart 2 coordinaat B3a 
Gideom dat wat omgehouwen is /NBG: Gidom
Gihon stroom; voortstromend /NBG: Gichon
Gilgal wiel; rad 
plaats in Efraim kaart 2 coordinaat B2c 
plaats in Benjamin kaart 2 coordinaat B3a 
Gilo ballingschap
Gimzo plaats van wilde vijgenbomen
Gitthaim dubbele wijnpers; twee druivenpersen /NBG: Gittaim
Goath loeiend /NBG: Goa
Gob sprinkhaan
Golan gevangenschap; ballingschap 
dit was een vrijstad 
kaart 2 coordinaat B2b
Gomorra mogelijk beladene; of: overstroming, onderdompeling 
Gudgod spleet; barst
Gur leeuwenwelp
Gur-Baal verblijfplaats van Baal /NBG: Baal
Haavvim ruinen; puinhopen /NBG: Awwim
Hachiroth mond/uitmonding van de spelonken/grotten /NBG: Pi-Hachirot
Hadadrimmon Hadad (=zwaar geluid; schreeuw) van/uit Rimmon (= granaatappel) 
kaart 2 coordinaat B2a 
Hadasa nieuwelinge; frisse (vrouwelijk) /NBG: Chadasa
Hadid scherp /NBG: Chadid
Hafaraim twee putten/bronnen /NBG: Chafaraim
Halah betekenis onbekend /NBG: Chalach
Halhul siddering; beving /NBG: Chalchul
Hali (hals)ketting; sieraad/versiersel /NBG: Chali
Ham gegrom; gehuil (m.b.t. dieren) 
kaart 2 coordinaat B2b 
Hamath vesting; burcht; verdediging /NBG: Hamat 
kaart 8 coordinaat D1b
Hamath-zoba vesting/burcht/verdediging van Zoba = standplaats; positie /NBG: Hamat-Soba
Hammath warm/heet bad /NBG: Chammat 
ook een persoonsnaam
Hammon zonnig /NBG: Chammon
Hammoth-dor hete/warme baden van Dor = geslacht/generatie, ook: woning /NBG: Chammot-Dor
Hamona de menigte; massa /NBG: menigte
Hannathon begenadigde (plaats) /NBG: Channaton
Hara bergachtig
Harad wilde ezel /NBG: Arad 
kaart 2 coordinaat B3b
ook een persoonsnaam
Harada grote angst/paniek; angstbeving /NBG: Charada
Haran verdord; verdroogd; verschroeid -> kaart 13 coordinaat C1b 68 en een zoon van Kaleb 
bergbewoner -> een broer van Abraham en een Leviet ten tijde van David
Harod bevende vrees; huivering /NBG: Charod 
Haroseth beeldhouwwerk der heidenen /NBG: Charoset-Haggojim
Hasmona vruchtbare/vette aarde/bodem /NBG: Chasmona
Havila betekenis onduidelijk; mogelijk: zandig land; of: voortbrengende /NBG: Chawila 
een deel van Eden 
een landschap in Arabie 
een persoonsnaam
- kaart 1 coordinaat F3  
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
volkerenlijst: afstammeling van Sem
Havran grotbewoner /NBG: Hauran 
kaart 8 coordinaat D4b
Havvoth-jair dorpen van Jair /NBG: dorpen van Jair 
Hazar Hattichon Hazar in het midden /NBG: het middelste Chaser
Hazar-addar hof/omheining/dorp/gehucht van Addar = groot; machtig; glorieus; eerbaar /NBG: Chasar-Addar
Hazar-Enan hof/omheining/dorp/gehucht van Enan = fonteinen /NBG: Chasar-Enan
Hazar-Enon hof/omheining/dorp/gehucht van Enon = fonteinen /NBG: Chasar-Enon
Hazar-gadda hof/omheining/dorp/gehucht van geluk /NBG: Chasar-Gadda
Hazar-sual hof/omheining/dorp/gehucht van vossen /NBG: Chasar-Sual
Hazar-susim hof/omheining/dorp/gehucht van paarden /NBG: Chasar-Susim
Hazar-suza hof/omheining/dorp/gehucht van de merrie /NBG: Chasar-Susa
Hazerim dorpen /NBG: dorpen 
Hazeroth (voor)hoven; omheiningen; dorpen; gehuchten /NBG: Chaserot
Hazezon-Thamar het snoeien van de palm /NBG: Chaseson-Tamar
Hazor dorp; stad; omheining /NBG: Hasor 
kaart 2 coordinaat B1c 
Hazor-hadattha nieuwe stad/dorp; nieuw Hazor /NBG: Chasor-Chadatta
Hebron verbond; verwantschap; broederschap, ook een persoonsnaam 
dit was een vrijstad 
kaart 2 coordinaat B3a 
Helam sterkte; ook: sterkte van het volk /NBG: chelam
Helef uitwisseling; ruil /NBG: Chelef
Helkath gladheid /NBG: Chelkat
Hena betekenis onduidelijk; mogelijk: laagland; mogelijk ook: verwarrend
Hesbon rekening; ook reden/beredenering /NBG: Chesbon 
kaart 2 coordinaat B3b   
Hesmon vruchtbare/vette aarde/bodem /NBG: Chesmon
Heth angst; vrees /NBG: Chet 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Hethlon bedekte; verborgen plaats; schuilplaats /NBG: Chetlon
Hezbon rekening; ook reden/beredenering /NBG: Chesbon 
kaart 2 coordinaat B3b
Hiddekel scherpe snelheid /NBG: Tigris
Hierapolis priesterstad 
plaats in Frygie
Hilen bolwerk; vesting; ook mogelijk zanderig /NBG: Chilen
Hoba schuilplaats /NBG: Choba
Hodsi lage maan /NBG: tachtim Chodsi
Holon zandachtig; zanderig; ook mogelijk: verblijf /NBG: Cholon
Horeb droog; verlatenheid; woestijn
Horem toegewijd /NBG: Chorem
Horma toegewijd aan destructie/vernietiging /NBG: Chorma 
kaart 7 coordinaat B4b
Horonaim twee spelonken; dubbele spelonk/grot /NBG: Choronaim
Hukkok greppel /NBG: Chukok
Hukok greppel /NBG: Chukok
Humta plaats van hagedissen /NBG: Chumta
Ijim ruines; puinhopen
Ijon ruine; puinhoop /NBG: Ijjon
Ikonium naam afgeleid van ikoon (beeld) 
kaart 14 coordinaat E2a/b
Ir-nahas stad van Nahas = slang /NBG: Ir-Nachas
Ir-semes zonnestad; stad van de zon; de stad (van) Semes
Ivva ruine; vernieling; omverwerping /NBG: Iwwa
Jaar_ woud; ook: honingraat
Jabes 1) droogte 
een stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2d
een persoonsnaam 
2) betekenis onduidelijk; waarschijnlijk: smart (bij geboorte) 
een stad in Juda 
een persoonsnaam
Jabez 1) droogte /NBG: Jabes 
een stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2d
een persoonsnaam 
2) betekenis onduidelijk; waarschijnlijk: smart (bij geboorte) 
een stad in Juda 
een persoonsnaam
Jabne hij zal gebouwd worden; hij laat bouwen 
kaart 2 coordinaat A3a 
Jabneel God laat bouwen
Jaezer de Here helpt /NBG: Jazer 
kaart 2 coordinaat B3b
Jafo hij zal mooi/schoon zijn 
kaart 2 coordinaat A2c (Jafa)
Jagur hij zal wonen
Jahaz vertrapte plaats /NBG: Jahas
Jahza vertrapte plaats /NBG: Jahas
Janoah rust /NBG: Janoach 
kaart 2 coordinaat B2c 
Janum sluimerraar; slapend
Jarmuth hoogte /NBG: Jarmut
Jather uitmuntend; groots; meerder /NBG: Jattir
Jatthir uitmuntend; groots; meerder /NBG: Jattir
Jattir uitmuntend; groots; meerder
Jaza vertrapte plaats /NBG: Jahas
Jebus platgetreden plaats, een naam voor Jeruzalem
Jebusi platgetreden plaats, een naam voor Jeruzalem /NBG: Jebus
Jegar-sahadutha steenhoop der getuigenis /NBG: Jegar-Sehaduta 
Jehud lof/prijs; roem/eer
Jekabzeel God zal verzamelen /NBG: Jekabseel
Jericho welriekende plaats 
kaart 2 coordinaat B3a 
Jeruel opgericht/gesticht door God
Jeruzalem stichting van vrede; ook: stad/verblijfplaats van vrede
kaart 2 coordinaat B3a
Jibleam verslindende/verterende het volk
Jiron bevreesd/vreesachtig
Jithla hangend; ook hoog/verheven /NBG: Jitla
Jithnan gave /NBG: Jitnan
Jizreel God plant/zaait 
een stad in Issaschar kaart 2 coordinaat B2a
een stad in Juda 
ook een persoonsnaam
Jizreela God plant/zaait /NBG: Jizreel 
een stad in Issaschar kaart 2 coordinaat B2a
een stad in Juda 
ook een persoonsnaam
Jokdeam (eigendom) van het volk; wellicht ook: brand van het volk
Jokmeam het volk zal verzameld worden
Jokneam van het volk; bezeten door het volk; eigendom van het volk
Jokteel onderworpen aan God
Joppe Hij zal mooi/schoon zijn /NBG: Jafo 
kaart 10 coordinaat A3d
Jotba goedheid; haar zal goed gedaan worden
Jotbath goedheid /NBG: Jotbata
Jotbatha goedheid /NBG: Jotbata
Juta uitgespreid/uitgestrekt /NBG: Jutta
Jutta uitgespreid/uitgestrekt 
Kabul samengebonden; district 
kaart 2 coordinaat B2a   
ook een district in Galilea
Kabzeel (wat) God zal verzamelen /NBG: Kabseel
Kades heilig; apart gezet 
kaart 8 coordinaat B6
Kades-barnea betekenis onduidelijk mogelijk: geheiligd voor de nomadenzoon; of heilige woestijn der omzwerving, dezelfde plaats als Kedes en Kades = heilig; apart gezet 
kaart 8 coordinaat B6
Kalach oud; hoge leeftijd 
kaart 15 coordinaat C1d
kaleb-Efratha hond van Efratha = vruchtbaarheid /NBG: Kaleb-Efrata
Kalne gemeenschappelijkheid; wij brengen het ten einde /NBG: Kalno 
plaats aan de rivier Tigris 
kaart 15 coordinaat C2d 
Kalno gemeenschappelijkheid; wij brengen het ten einde 
plaats aan de rivier Tigris 
kaart 15 coordinaat C2d 
Kamon stevig/vaststaand
Kana rietplaats 
kaart 10 coordinaat B3a
Kanne mogelijk: bijnaam; vleiende titel
Kapernaum Dorp van rust (Hahum) / NBG: Kafarnaum 
kaart 10 coordinaat B3a
Karchemis vesting van Kamos = onderwerper (een afgod) /NBG: Karkemis 
kaart 13 coordinaat C1a
Karkaa vloer; bodem /NBG: Karka
Karkor fundament
Kartha stad; stadscentrum /NBG: karta
Karthan waarschijnlijk twee steden /NBG: Kartan
Kattath (zeer) klein /NBG: Kattat
Kedemot oorsprong; oostelijk /NBG: Kedemot 
een stad in het gebied van Ruben 
ook een woestijn
Kedemoth oorsprong; oostelijk /NBG: Kedemot 
ook een woestijn
Kedes heilige plaats; heiligdom 
dit was een vrijstad 
een plaats in Naftali kaart 2 coordinaat B1b
een plaats in Juda, zelfde als Kades 
een plaats in Issaschar 
Kedes-Nafthali heiligdom van/in Nafthali /NBG: Kedes in Naftali
Kehelatha haar vergadering/samenkomst /NBG: Kehelata
Kehila betekenis onduidelijk, waarschijnlijk vesting; bergrug /NBG: Keila 
kaart 2 coordinaat B3a 
Kenath bezit /NBG: Kenat
Kenchreen betekenis onbekend, wellicht: gierst /NBG: Kenchreeen
Kerioth steden /NBG: Keriot
Kerioth-Hezron steden van Herzron = omheind; beschermd /NBG: Keriot-Chesron
Kibroth Thaava graven van verlangen; lustgraven /NBG: Kibrot-Hattaawa
Kibroth-thaava graven van verlangen; lustgraven /NBG: Kibrot-Hattaawa
Kibzaim twee hopen /NBG: Kibsaim
Kilmad betekenis onduidelijk; mogelijk: vesting van Medie; omheind gebied; misschien: oneerbare
Kina klaaglied
Kir muur; wand
Kir-hareseth muur van (pot)scherven /NBG: Kir-Chareset 
kaart 9 coordinaat C3d
Kir-Heres muur van potscherf /NBG: Kir-Cheres 
kaart 8 coordinaat C5d
Kiriathaim twee steden/dorpen; dubbelstad/dorp /NBG: Kirjataim 
kaart 2 coordinaat B3d
Kiriath-arba stad/dorp van Arba (vier); mogelijk ook: vierhoekige stad /NBG: Kirjat-Arba 
<strong>
is dezelfde stad als Hebron</strong> 
kaart 2 coordinaat B3c
Kirjath stad; dorp /NBG: Kirjat
Kirjathaim twee steden/dorpen; dubbelstad/dorp /NBG: Kirjataim 
kaart 2 coordinaat B3d
Kirjath-arba stad/dorp van Arba (vier); mogelijk ook: vierhoekige stad /NBG: Kirjat-Arba 
<strong>is dezelfde stad als Hebron</strong> 
kaart 2 coordinaat B3c
Kirjath-arim stad/dorp van wouden/bossen /NBG: Kirjat-Arim
Kirjath-baal stad/dorp van Baal = heer, in de betekenis van bezitter /NBG: Baal
Kirjath-huzzoth stad/dorp van straten /NBG: Kirjat-Chusot
Kirjath-jearim stad/dorp van Jearim = wouden/bossen /NBG: Kirjat-Jearim 
kaart 2 coordinaat B3a
Kirjath-sanna stad/dorp van de palmen /NBG: Kirjat-Sanna 
dezelfde plaats als Debir en Kirjath-Sefer 
kaart 2 coordinaat A3d
Kirjath-sefer stad/dorp van het boek /NBG: Kirjat-Sefer 
dezelfde plaats als Debir en Kirjath-Sanna 
kaart 2 coordinaat A3d
Kir-moabs muur van Moab =water van de vader; ook: nageslacht van de vader 
kaart 2 coordinaat B3d 
Kisjon hardheid
Kitron knoestig; met kwasten/knoesten; ook: verward
Klauda betekenis onbekend; mogelijk: kreupel
Knidus betekenis onbekend; wellicht: geprikkeld
Kolosse betekenis onbekend; wellicht enorm groot 
kaart 14 coordinaat D2b
Korinthe mogelijk: verzadigd; sieraad / NBG: Korinte 
kaart 14 coordinaat C2b
Kusan Ethiopie; land der zwarten
Lachai-roi leven van openbaring/visie; ook: de Levende, Die mij ziet
Lachis betekenis onduidelijk, mogelijk onneembaar/onoverwinnelijk /NBG: Lakis 
kaart 2 coordinaat A3b 
Lahmas betekenis onduidelijk, mogelijk tot geweld /NBG: Lachmas
Lais leeuw 
later Dan genoemd, kaart 2 B1b
ook een persoonsnaam
Lakkum vesting; versperring
Laodicea het recht van het volk; of: rechtvaardig volk 
kaart 14 coordinaat D2b
Lasa mogelijk spleet/kloof /NBG: Lesa
Lasea betekenis onbekend; wellicht: spleet/kloof; of: ruigharig 
kaart 14 coordinaat C2d
Lassaron naar Saron = een (grote) vlakte; een vlak/horizontaal land /NBG: Lasaron
Lebaoth leeuwinnen /NBG: Lebaot
Lebona wierook
Lecha reis; ook: (vooruit)gang /NBG: Leka
Lechi wang; kaak
Lesem kostbare steen; opaal 
dezelfde plaats als Lais, later Dan genoemd, kaart 2 B1b
ook een persoonsnaam
Libna witheid/helderheid; plaveisel 
een legerplaats Numeri 33:20,21 
een stad in Juda andere teksten
Lithostrotos geplaveid; geplaveide grond / NBG Litostrotos
Lodebar zonder woord, of zonder weide /NBG: Lo-Debar
Luhith platen (tafelen) van hout of steen /NBG: Luchit
Luz amandelboom
Lydda strijd, twist; wellicht ook: geboren 
kaart 10 coordinaat A4b
Lystre betekenis onbekend; wellicht: vrijkoping /NBG: Lystra 
kaart 14 coordinaat E2
Maarath naakte/kale plaats /NBG: Maarat
Machane-dan legerplaats van Dan
Machpela verdubbeling /NBG: Makpela
Madiam strijd; twist / NBG Midjan
Madmanna mesthoop 
ook een persoonsnaam
Madmen mesthoop
Madmena mesthoop
Madon strijd; twist/ruzie
Magdala toren /NBG: Magadan 
kaart 2 coordinaat B2b
Magdalena afkomstig uit/van Magdala = toren 
kaart 2 coordinaat B2b
Mahanaim twee legers /NBG: Machanaim 
kaart 2 coordinaat B2d 
Makaz einde/uiterste (van het land); grensplaats /NBG: Makas
Makheloth samenkomsten; vergaderingen /NBG: Makhelot
Makkeda plaats van schaapherders
Mamre vetmestend; ook mogelijk: opstand(igheid) veroorzakend, ook een persoonsnaam
Maon woning; verblijfplaats; schuilplaats 
een stad in Juda kaart 2 coordinaat B3c
een persoonsnaam 
een volk 
een woestijn kaart 12 coordinaat D1d 
Mara bitter; triest 
kaart 12 coordinaat C2a
Mar-ala schok; beving /NBG:Marala
Maresa dat aan het hoofd is 
een stad in Juda -> kaart 2 coordinaat A3b
een persoonsnaam
Mareza dat aan het hoofd is /NBG: Maresa 
een stad in Juda -> kaart 2 coordinaat A3b
een persoonsnaam
Maroth bittere fonteinen /NBG: Marot
Masreka wijngaard
Massa beproeving/verzoeking -> plaats in de woestijn 
last -> persoonsnaam
Mattana gift/cadeau/geschenk
Mechona grondslag; basis /NBG: Mekona
Medeba water van rust 
kaart 2 coordinaat B3b
Mefaath pracht/luister; schoonheid; versierd /NBG: Mefaat
Megiddo plaats van menigten/scharen 
kaart 2 coordinaat B2a
Megiddon plaats van menigten/scharen /NBG: Megiddo 
kaart 2 coordinaat B2a 
Me-jarkon groen-geel water /NBG: Me-Hajjarkon
Meriba strijd/twist; ruzie/onmin
Merom hoogte; bergtop
Meroz (gemaakt) van Ceder
Michmas schat /NBG: Mikmas 
kaart 2 coordinaat B3a 
Michmetath mogelijk: schuilplaats /NBG: Mikmetat
Middin maten; maatregelen
Migdal-el (uitkijk)toren van God
Migdal-Gad (uitkijk) toren van Gad /NBG: Gad = voorspoed/welvaart/geluk
Migdol toren; ook vergroot/grootgemaakt 
een plaatsnaam 
kaart 12 coordinaat C1a 
naam van een toren in Ezechiel 29:10 en 30:6
Milete betekenis onbekend; wellicht: zuiver witte wol 
kaart 14 coordinaat D2c
Millo volheid/overvloed; ook bolwerk 
een burcht bij Sichem en een versterkte plaats bij Jeruzalem
Minnit (nood)lot/deel; toegewezen
Minnith (nood)lot/deel; toegewezen NBG:/Minnit
Misal (dringend) verzoek; smeekbede
Mis-al (dringend) verzoek; smeekbede /NBG: Misal 
Misrefoth-maim de stromen van water /NBG: Misrefot-Maim
Mithka zoetigheid /NBG: Mitka
Mitylene betekenis onbekend; mogelijk: verminkt 
kaart 14 coordinaat D2a
Mizpa wachttoren 
Mizpa kaart 2 coordinaat B3a 
Mizpa in Gilead kaart 2 coordinaat B2d 
Mizpe wachttoren /NBG: Mispa 
verbondsplaats van Jakob en Laban 
een streek bij de berg Hermon 
een stad in Benjamin kaart 2 coordinaat B3a  
een stad in Gilead kaart 2 coordinaat B2d 
Mof mogelijk: haven van goede mensen; de poort der gezegenden 
de stad Memphis kaart 12 coordinaat B2b
Molada geboorte
More leraar; onderwijzer; ook: schutter, vroege regen
Morescheth-gaths eigendom van Gath = wijnpers /NBG: Moreset-Gat
Mosera banden; verbonden
Moseroth banden; verbonden /NBG: Moserot
Myra mirre 
kaart 14 coordinaat E2c
Naaran jeugdig
Nafath-dor hoogten van Dor = geslacht/generatie; ook: woning /NBG: de heuvelstreek van Dor 
Dor kaart 2 coordinaat A2b
Nafoth-dor hoogten van Dor = geslacht/generatie, ook woning /NBG: de heuvelstreek van Dor 
Dor kaart 2 coordinaat A2b
Nahalal weide, dezelfde naam als Nahalol
Nahalol weide 
zelfde plaats als Nahalal
Naharoth meisje; dienstmaagd; jonge vrouw /NBG: Naarat
Nain schone velden; of: liefelijk; schoonheid 
kaart 2 coordinaat B2a 
Najoth woningen; woonplaatsen /NBG: Najot
Nazaret geheiligd; afgezonderd; ook: spruit; scheut 
kaart 10 coordinaat B3a
Nazareth geheiligd, afgezonderd, ook: spruit, scheut / NBG: Nazaret
kaart 10 coordinaat B3a
Nea beving/trilling; schok
Neapolis nieuwe stad 
kaart 14 coordinaat C1d
Neballat waarschijnlijk: verborgen dwaasheid; mogelijk ook: hij verwekte tot leven
Nefthoah openend /NBG: Neftoach
Neftoah openend /NBG: Neftoach
Nehiel mogelijk: bewogen door God; wellicht ook: woonplaats Gods /NBG: Neiel
Netofa afdruipsel; destillaat (van Mirre)
Nezib pilaar; standbeeld; ook garnizoen /NBG: Nesib
Nibsan zachte bodem/grond
Nikopolis overwinnende stad; of: stad der overwinning 
kaart 14 coordinaat C2a
Nimra zuiver water; springend water
Nineve waarschijnlijk woning 
kaart 15 coordinaat C1d
No waarschijnlijk: stad; tempel/woning 
de Egyptische stad Thebe 
kaart 1coordinaat E3a
Nob hoogte; hoge plaats; mogelijk ook voorzegging
Nod omzwerving; ballingschap
Nof betekenis onduidelijk; mogelijk: aanwezigheid; of haven/poort van goede mensen/gezegenden 
kaart 12 coordinaat B2b
Nofat (ruk)wind; windstoot /NBG: Nofach
Oboth waterslang; pythons /NBG: Obot
Ofel berg/heuvel; ook: gezwel/tumor 
kaart 8 bijkaartje (slecht te zien op het kaartje, ligt links van Berg der Ergernis)
Ofni betekenis onduidelijk; mogelijk beschimmeld
Ofra jonge hinde 
kaart 2 cordinaat B2c 
On kracht/sterkte; rijkdom, ook een persoonsnaam 
kaart 12 coordinaat B1d
Ono kracht/sterk
Paddan vlakte; veld
Pafos betekenis onbekend; wellicht: kokend 
kaart 14 coordinaat E3a
Pahi geblaat (van lammeren); geschreeuw /NBG: Pai
Pahu geblaat (van lammeren); geschreeuw /NBG: Pau
Palestina zich wentelend/rollend (in het stof) /NBG: Filistea
Palmstad ander naam voor de stad Jericho
Para jonge koe; vaars
Pas-Dammim grens van het bloed; grens van de roden
Patara losgelaten (negatief); ook: verspreidend 
kaart 14 coordinaat D2d
Pekod bezoeking; straf
Penuel het aangezicht van God
Perez-uza doorbraak/breuk van Uza = sterkte/kracht /NBG: Peres-Uzza
Pergamus burcht; hoogte /NBG: Pergamum 
kaart 14 coordinaat D2a
Perge betekenis onbekend; wellicht: aards 
kaart 14 coordinaat E2c
Pethor verklaring/uitleg /NBG: Petor 
kaart 13 coordinaat C1a
Pibeseth stad van Bastet (betekenis onbekend); mogelijk ook: deel/mond van de schande /NBG: Pi-Beset 
kaart 12 coordinaat B1d
Pi-hachiroth mond/uitmonding van de spelonken/grotten /NBG: Pi-Hachirot
Pirhathon waarschijnlijk: belangrijkste/hoofdstad: of: vrijstad /NBG: Piraton
Pison grote verspreiding; overstroming
Pitom betekenis onbekend; mogelijk: stad van de (af)god Atoem; mogelijk: omsloten/omtuinde plaats; of stad van gerechtigheid 
kaart 12 coordinaat B1d
Pniel het aangezicht van God 
kaart 2 coordinaat B2d 
Pnuel het aangezicht van God /NBG: Penuel 
ook een persoonsnaam
Ptolemais stad, genoemd naar Ptolemeus (krijger; oorlogszuchtig) 
kaart 14 F3a
Puteoli putjes; kuiltjes; wellicht ook: zwavelbronnen 
kaart 14 coordinaat A1d
Raamses door de zon verwekt; zoon van de zon 
kaart 12 coordinaat C1a
Rabba vermeerdering; ook grote stad 
een stad ten oosten van de Jordaan kaart 2 coordinaat B3b
een stad in Juda
Rabbith menigte /NBG: Rabbit
Rafidim (rust)bedden; rustplaatsen; ook stutten/steunen /NBG: Refidim 
kaart 12 coordinaat C2d
Rakkath dunheid; dunne strook; kust/oever /NBG: rakkat 
Rakkon dunheid; dunne strook; kust/oever
Rama hoogte/verhevenheid; hoge plaats 
kaart 2 coordinaat B3a
Ramath hoogte/verhevenheid; hoge plaats /NBG: Rama 
kaart 2 coordinaat B3a
Ramathaim-zofim dubbele hoogte voor de uitkijk/bewaking /NBG: Ramataim-Sofim
Ramath-lechi hoogte van Lechi = wang; kaak /NBG: Ramat-Lechi
Ramath-Mizpa hoogte van Mispa = wachttoren /NBG: Ramat-Hammispe 
Rameses door de zon verwekt; zoon van de zon 
kaart 12 coordinaat C1a
Ramoth hoogten /NBG: Ramot 
dit was een vrijstad bekend als Ramoth in Gilead 
kaart 2 coordinaat C2a
Recha mogelijk: ruim; of: uiterste deel /NBG: Reka
Rechob ruimte; open plaats; wijd; plein 
een stad waar de weg naar Hamat begint  (in Syrie) 
een stad in Aser 
nog een stad in Aser 
persoonsnaam
Regium regio 
kaart 14 coordinaat B2a
Rehob ruimte; open plaats; wijd; plein /NBG: Rechob 
1) een stad waar de weg naar Hamat begint  (in Syrie) 
2) een stad in Aser 
3) nog een stad in Aser 
4) persoonsnaam
Rehoboth ruimten; open plaats; wijd /NBG: Rechobot 
kaart 2 coordinaat A3c 
Rehoboth-Ir ruimten/open plaatsen van hitte / toorn /NBG: Rechobot-Ir 
in Staten Vertaling als 2 verschillende plaatsen genoemd met een , ertussen 
kaart 15 coordinaat C1d
Remeth hoogte /NBG: Remet
Remfan Egyptische naam voor de planeet Saturnus / NBG: Romfa
Resef vlam; brandende kool, brandende ziekte 
Resen toom/teugel/breidel; kaak
Rezef hete steen; kool /NBG: Resef
Ribla vruchtbaarheid 
kaart 13 coordinaat B2c
Rimmon granaatappel 
een rots 
persoonsnaam 
afgodennaam 
een stad in Simeon, Zebulon en bij Jeruzalem -> kaart 2 coordinaat B3a
Rimmon-methoar /NBG: Rimmon (= granaatappel) dat zich uitstrekt in de richting van  
kaart 2 coordinaat B3a
Rimmono granaatappel / dezelfde plaats als Rimmon 
kaart 2 coordinaat B3a
Rimmon-perez Rimmon (= granaatappel ) van Peres (= de breuk) /NBG: Rimmon-Peres
Rissa barst/breuk; ruine
Rithma brem /NBG: Ritma
Rogelim plaats van de vollers
Rome sterkte 
kaart 14 coordinaat A1d
Saalabbin vossen; plaats van vossen 
zelfde plaats als Saalbim
Saalbim vossen; plaats van vossen 
dezelfde plaats als Saalabbin
Saaraim dubbele poort; twee poorten
Safer berg van schoonheid/zuiverheid /NBG: Har-Safer
Safir mooi; zuiver; eerlijk
Sahazima hoogten; hoge plaatsen /NBG: Sachasima
Salamis vredestad; heilstad 
ligt op Cyprus 
kaart 14 coordinaat E2d
Salcha betekenis onduidelijk; mogelijk: weg; verhuizing /NBG: Salka 
kaart 8 coordinaat D4b
Salim vrede; ook mogelijk: vos 
kaart 10 coordinaat B3c
Samaria bewakingsheuvel; hoogte 
kaart 2 coordinaat B2c 
Samir doorn; scherpe punt; ook: wacht/bewaker 
ook een persoonsnaam
Sanzanna palmtak /NBG: Sansanna
Sardis betekenis onbekend; wellicht: rode /NBG: Sardes 
kaart 14 coordinaat D2b
Sarepta (samen)smelting/zuivering (van metalen) /NBG: Sarefat 
kaart 13 coordinaat A3a
Sarid overlevende; ontkomene; overblijfsel
Sarthan verkoeling /NBG: Saretan 
kaart 9 coordinaat C2c 
Saruhen hun gebied/terrein; mogelijk ook: aangename woonplaats /NBG: Saruchen
Schave vlakte /NBG: Sawe
Schave-kiriathaim vlakte van Kiriathaim = twee stedendorpen; dubbelstad/dorp /NBG: Sawe-Kirjataim
Schebam waarschijnlijk: (lieflijke) geur -> dezelfde plaats als Sibma /NBG: Sebam
Schebarim breuken; ruines /NBG: de steengroeven
Schonehavens /NBG: Goede Rede 
kaart 14 coordinaat D3a
Sechacha omheining; insluiting /NBG: Sekaka
Sechu wachttoren /NBG: Seku
Sefam verhoogde plaats
Sefar telling; geschrift; boek
Sefarad mogelijk: afgezonderd; mogelijk ook: dorpel van de afgang
Sefarvaim betekenis onbekend; mogelijk (de) berg Sefar bij Parwaim = oosterse gebieden /NBG: Sefarwaim
Sehirath (harige) geit /NBG: Seira
Seleucie betekenis onbekend; wellicht: wit licht 
kaart 14 coordinaat F2c
Sen tand; ivoor
Sesach nedergedaald; terneer gezonken /NBG: Sesak 
in geheimschrift de naam Babel
Sibma waarschijnlijk: (lieflijke) geur, dezelfde plaats als Sebam
Sibraim tweevoudige hoop; dubbele hoop
Sichar dronken; dwaas 
kaart 10 coordinaat B3c
Sichem schouder(s); (aan)deel 
dit was een vrijstad 
kaart 2 coordinaat B2c 
Sichron dronkenschap /NBG: Sikkaron
Siddim zijden/hellingen/vlakten
Sidon visserijplaats, overvloed van vis 
kaart 10 coordinaat B2a
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Sidonis visserijplaats; overvloed van vis /NBG: Sidon 
kaart 10 coordinaat B2a
Sifmoth verhoogde plaatsen /NBG: Sifmot
Silhim gewapende mannen /NBG: Silchim
Silo vredestichter; rustbrenger, ook de profetische naam van de Messias in Genesis 49:10 
kaart 2 coordinaat B2c 
Simron-meron wacht/bewaker van Meron (= hoogte; bergtop); mogelijk: waakzame wachter /NBG: Simron-Meroon
Sion verdroogd/verdord land; mogelijk ook vesting; versterkte stad 
een naam voor Jeruzalem, nauw verbonden met de berg Sion
Sittim accacias; accaciabos 
verblijfplaats in de woestijn tijdens de uittocht 
een dal in de buurt van Jeruzalem
Smyrna mirre 
kaart 14 coordinaat D2a
Socho haag/heg; hek /NBG: Soko 
kaart 2 coordinaat A3b
ook een persoonsnaam 
Sodom betekenis onduidelijk; mogelijk: (grote) brand
Sodoma betekenis onduidelijk; mogelijk: (grote) brand /NBG: Sodom
Suf zeewier, zie ook Schelfzee -> Deuteronomium 1:1 en Exodus 23:31 NBG 
honingraat -> persoonsnaam 1 Samuel 1:1 en 1 Kronieken 6:35; een gebied in 1 Samuel 9:5
Sukkoth hutten; tenten /NBG: Sukkot 
kaart 2 coordinaat B2d
ook een plaats in Egypte kaart 12 coordinaat C1c
Sunem twee rustplaatsen; dubbele rustplaats 
kaart 2 coordinaat B2a  
Sur verwijderd; uitgedreven -> een poort van de tempel in 2 Koningen 11:6 
muur; fort; versterkte stad -> een plaatsnaam in Genesis 16:7, 20:1, 25:18; Exodus 15:22; 1 Samuel 15:7, 27:8 
rots -> persoonsnaam 
een woestijn kaart 12 coordinaat C2a
Susan (witte) lelie
Syene waarschijnlijk: opening; sleutel (van Egypte) 
kaart 1 coordinaat E3c
Syrakuse getrokken door het horen; wellicht ook: een Syrisch gehoor /NBG: Syracuse 
kaart 14 coordinaat B2c
Taanach betekenis onduidelijk; wellicht zanderig; zwervend door; vestingmuur /NBG: Taanak
Tabbath gevierd; beroemd /NBG: Tabbat
Tachpanhes betekenis onbekend; mogelijk: het begin der eeuw; de aanvang der wereld; mogelijk ook: hoofd van het land 
kaart 12 coordinaat C1c
Tamor palm(boom) /NBG: Tamar
Tappuah appel; appelboom /NBG: Tappuach
Tarsen onderwerping; overwonnen land; ook: edelgesteente /NBG: Tarsus 
kaart 14 coordinaat E2d
Tarsis onderwerping; overwonnen/onderworpen land, ook: edelgesteente; chrysoliet; amber; jaspis ook een persoonsnaam 
kaart 1 coordinaat A2a  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Tel-Abib heuvel van korenaren
Telasser heuvel van Assur = een stap of gelukkige /NBG: Telassar
Tel-harsa heuvel van Harsa = de tovenaar/magier; ook: heuvel van het woud /NBG: Tel-Charsa
Tel-melah zoutheuvel /NBG: Tel-Melach
Teman (het) zuiden, ook een persoonsnaam 
kaart 12 coordinaat D1d
Thaanach betekenis onduidelijk; wellicht zanderig; zwervend door; vestingmuur /NBG: Taanak 
kaart 2 coordinaat B2a  
Thaanath-Silo toegang/drempel tot/van Silo /NBG: taanat-Silo = Silo = vredestichter; rustbrenger
Thab-era brandend/verterend (vuur) /NBG: Tabera 
Thadmor stad vol palmbomen (palmenstad) /NBG: Tadmor 
kaart 8 coordinaat F2a
Tharala waarschijnlijk: wankelend; waggelend /NBG: Tarala
Tharsis onderwerping; overwonnen/onderworpen land, ook edelgesteente; chrysoliet; amber; jaspis /NBG: Tarsis 
ook een persoonsnaam
Tharsisa onderwerping; overwonnen/onderworpen land, ook edelgesteente; chrysoliet; amber; jaspis /NBG: Tarsis 
ook een persoonsnaam 
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Thebez helderheid; glans; opvallend /NBG: Tebes 
kaart 2 coordinaat B2c 
Thekoa het inslaan of vastslaan (van tentpinnen); ook mogelijk: trompetgeschal /NBG: Tekoa 
kaart 2 coordinaat B3a
Thel-harsa heuvel van Harsa = de tovenaar/magier; ook: heuvel van het woud /NBG: Tel-Charsa
Thel-melah zoutheuvel /NBG: Tel-Melach
Theman (het) zuiden /NBG: Teman 
kaart 12 coordinaat D1d 
ook een persoonsnaam 
Thessalonica overwinning van de Thessaliers/van onjuistheid / NBG: Tessalonica 
kaart 14 coordinaat C1d
Thifsah passage; doorgang/tocht /NBG: Tifsach 
kaart 13 coordinaat C2b
Thimnath deel; bezitting -> plaatsnaam 
terughouden/vasthouden; beteugelen -> een persoonsnaam 
/NBG: Timna
Thimnath-Serah deel van de overvloed /NBG: Timnat-Serach
Thirza genot; vreugde; lieflijk; aangenaam /NBG: Tirsa 
een stad, kaart 2 coordinaat B2c (Thirza)
een persoonsnaam
Thisbiet afkomstig uit Thisbe = ballingschap/gevangenschap /NBG: Tisbiet 
kaart 2 coordinaat B2d 
Tholad geslacht; nakomelingschap; familie /NBG: Tolad
Thyatira betekenis onbekend; wellicht: geur van droefenis /NBG: Tyatira
Thyatire betekenis onbekend; wellicht: geur van droefenis /NBG: Tyatira 
kaart 14 coordinaat D2b
Tibchath slachting; het slachten /NBG: Tibchat
Tiberias genoemd naar keizer Tiberius (van de riviergod Tiber) 
kaart 2 coordinaat B2b  
een meer, ook genoemd de zee van Galilea 
kaart 2 coordinaat B2b 
Tifsah passage; doorgang/tocht /NBG: Tifsach 
kaart 13 coordinaat C2b
Timna deel; bezitting -> een stad in Juda, Dan en bij de Filistijnen  
terughouden/vasthouden; beteugelen -> een persoonsnaam 
Timnath deel van ....
Timnatha deel; bezitting -> een stad in Juda, Dan en bij de Filistijnen  
terughouden/vasthouden; beteugelen -> een persoonsnaam 
/NBG: Timna 
Timnath-heres deel/bezit van Cheres = zon /NBG: Timnat-Cheres 
kaart 2 coordinaat B2c 
Timnath-Serah deel van de overvloed /NBG: Timnat-Serach
Tirza genot; vreugde; lieflijk; aangenaam /NBG: Tirsa 
een stad, kaart 2 coordinaat B2c (Thirza)
een persoonsnaam
Tochen een bepaalde/vastgestelde maat /NBG: Token
Tofel laf/smakeloos
Troas betekenis onbekend; wellicht: een Trojaan 
kaart 14 coordinaat D2a
Trogyllion betekenis onbekend; wellicht: bewaarplaats 
kaart 14 coordinaat D2a
Tseredath betekenis onduidelijk; wellicht: onderdrukking; mogelijk ook: verkoeling /NBG: Serera
Tyrus rots 
kaart 10 coordinaat B2c 
kaart 13 apart kader en coordinaat A3c
Umma eenheid; verbinding; vereniging
Ur vuur; licht; verlichting, ook een persoonsnaam 
kaart 15 coordinaat D2c
Uzzen-seera deel van Seera; oor van Seera = (naaste) bloedverwantschap
Waheb gave; gift; kan ook vertaald worden met: wat hij deed
Zaanaim omwandelingen; verhuizingen /NBG: Saannaim
Zaanan plaats van kudden; mogelijk ook: vruchtbaar /NBG: Saanan
Zaanannim omwandelingen; verhuizingen /NBG: Saanannim
Zair klein/gering; jong /NBG: Sair
Zalmona schaduwrijk; donker /NBG: Salmona
Zanoah moerassige plaats; stinkend /NBG: Zanoach
Zarfath (samen)smelting/zuivering (van metalen) /NBG: Sarefat 
kaart 13 coordinaat A3a
Zartana verkoeling /NBG: Saretan 
kaart 9 coordinaat C2c 
Zarthan verkoeling /NBG: Saretan 
kaart 9 coordinaat C2c 
Zeboim Gazellen -> Genesis, Deuteronomium en Hosea 
Heyenas -> 1 Samuel en Nehemia 
/NBG: Seboim 
Zedad zijde/helling (bijvoorbeeld van een berg) /NBG: Sedad
Zefat wachttoren /NBG: Sefat
Zelzah schaduw uit de zon /NBG: Selsach
Zemaraim waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen; mogelijk ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semaraim
Zenan plaats van kudden; vruchtbaar /NBG: Senan
Zer waarschijnlijk: rots; vuursteen; mogelijk: koelte /NBG: Ser
Zereda verkoeling /NBG: Sereda
Zeredatha verkoeling /NBG: Seredata
Zeret-hassahar pracht/luister van de dauw /NBG: Seret-Hassachar
Ziba standbeeld /NBG: Siba
Ziddim zijden/hellingen /NBG: Siddim
Zifron betekenis mogelijk: lieflijke geur
Ziklag betekenis onduidelijk; mogelijk: kronkelend/draaiend /NBG: Siklag 
kaart 2 coordinaat A3c
Zior onbetekenend; klein /NBG: Sior
Zoan mogelijk: vlakte; laag oord; mogelijk ook: plaats van vertrek 
kaart 12 coordinaat B1b
Zoar onbetekenend; klein /NBG: Soar 
kaart 7 coordinaat C3d
Zoboim gazellen /NBG: Seboim
Zora verslagen; ook plaats van horzels /NBG: Sora 
kaart 2 coordinaat A3b 
Zoutstad /NBG: Ir-Hammelach = zoutstad
Zuf zeewier, zie ook Schelfzee -> Deuteronomium 1:1 en Exodus 23:31 NBG 
honingraat -> persoonsnaam 1 Samuel 1:1 en 1 Kronieken 6:35; een gebied in 1 Samuel 9:5 
/NBG: Suf
Zur plaatsnaam: muur; fort; versterkte
stad 
persoonsnaam: rots 
/NBG: Sur

  • Moeilijke kwesties Deel 4 – Gebeurt altijd wat God wil?

    Hebben wij een vrije wil? Regisseert God het kwaad? Gebeurt altijd datgene wat God wil? Wie worden behouden en wie belanden er in de eeuwige verdoemenis? Dit en andere moeilijke vragen houden gelovigen al eeuwenlang bezig. In deze serie willen wij proberen iets van een antwoord te vinden op deze vragen. In dit vierde artikel staan wij stil bij de vraag of wat God wil ook altijd gebeurt. Door Sebastiaan...