Sommige mensen hebben maar een half woord nodig om iets verkeerd te begrijpen

Woordenlijst

2 Johannes
Brief door Johannes geschreven (jaar ca. 56).Johannes schrijft over het blijven in de waarheid en het wandelen naar Gods geboden. Tevens vinden we er de waarschuwing voor de vele misleiders die in de wereld uitgegaan zijn en die in overeenstemming met de misleider en de antichrist de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden.Kerntekst: 2 Johannes vers 61, En dit is de liefde, dat wij naar Zijn geboden wandelen.
2 Korinthe
(Vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 57).Beschrijft de bediening der verzoening te maken hebbend met het nieuwe verbond.Kerntekst: 2 Korinthe 12 vers 9, En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.
2 Petrus
Brief door Petrus geschreven (jaar ca. 60).Petrus wil in zijn 2e brief zijn lezers wakker houden door hen te herinneren aan dat waar het werkelijk om gaat.Kerntekst: 2 Petrus 1 vers 20 en 21, Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
2 Thessalonicenzen
(Vroege) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 53).De brief staat in het teken van de toekomstverwachting, een toekomst die toen zeer aanstaande was!Kerntekst: 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 en 2, Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem.
2 Timotheus
(Late) brief door Paulus geschreven vanuit de gevangenis (jaar ca. 68).De brief is gericht aan de trouwe medewerker Timotheus (zijn naam betekent Godvrezende of (tot) eer van God). Het is een afscheidsbrief, Paulus draagt de verkondiging over aan Timotheus. Paulus heeft zijn loop ten einde gebracht. Kerntekst(en): 2 Timotheus 4 vers 2, 3, 7 en 8, verkondig het woord ... , er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen ... , ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden..., voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid.
  • Omkeren

    Het woord "epistrefoo" wordt ongelukkigerwijze dikwijls door "bekeren" vertaald. Letterlijk is het "omkeren" zoals in Mattheus 9:22. Terwijl "bekeren" meer onze stemming betreft, spreekt "omkeren" van het gevolg. Daarom zegt Petrus dan ook: "bekeert u dan en keert u om" (Handelingen 3:19). Verder onderzoeken wij alleen het zich "omkeren" in geestelijke zin verstaan en wij onderscheiden weer van...